Gen 2.17: dat fruit, den you goin get cut off from me, an you goin mahke fo shua!
Gen 3.3: No good bumbye you guys goin mahke, az why.
Gen 3.4: You guys no goin mahke from dat!’-”
Gen 3.14: From now, till you mahke, You goin crawl on top yoa belly Wit yoa face in da dirt!
Gen 3.17: From now, till you mahke, You goin work hard fo get stuff fo eat!
Gen 5.5: Adam wen live 930 year, den he mahke.
Gen 5.8: Seth wen live 912 year, den he mahke.
Gen 5.11: Enosh wen live 905 year, den he mahke.
Gen 5.14: Kenan wen live 910 year, den he mahke.
Gen 5.17: Mahalalel wen live 895 year, den he mahke.
Gen 5.20: Jared wen live 962 year, den he mahke.
Gen 5.27: Metuselah wen live 969 year, den he mahke.
Gen 5.31: Lamek wen live 777 year, den he mahke.”)
Gen 6.17: Eryting dat stay alive on top da groun goin mahke.
Gen 7.21: Eryting dat wen move on top da groun wen mahke -- da birds, an da animals dat live wit peopo, an da wild
Gen 7.22: air fo live, eryting dat live on top da dry land, dey all mahke.
Gen 9.5: An fo you guys too, anybody dat go make you guys bleed an mahke, eh!
Gen 9.5: I da Judge, an I goin make dem bleed an mahke too.
Gen 9.5: kill one guy o one wahine, I goin make dat animal bleed an mahke too.
Gen 9.6: Whoeva go make somebody bleed an mahke, Somebody gotta make dem bleed an mahke.
Gen 9.6: somebody bleed an mahke, Somebody gotta make dem bleed an mahke.
Gen 9.29: From da time Noah wen born till he mahke, was 950 year.)
Gen 11.28: But Haran wen mahke wen he was still young, right dea da same place his ohana
Gen 11.29: name Milkah, da daughta a his brudda Haran, da guy dat wen mahke awready.
Gen 11.32: He mahke Haran town.
Gen 14.10: dat fall down inside da pukas wea da tar come out, an dey mahke dea.
Gen 15.2: Cuz bumbye wen I goin mahke, I no mo kids, an da ony one dat goin get my stuffs goin
Gen 15.4: guy, he no goin be da one dat goin get yoa stuffs afta you mahke.”
Gen 15.15: But you, befo all dat happen, you goin mahke an bury awready wen you real old.
Gen 15.15: You goin go wea yoa ancesta guys stay dat wen mahke awready, an all dis no goin bodda you.
Gen 17.7: all da peopo dat goin come from you bumbye, even afta you mahke.
Gen 19.17: guys tell Lot, “Run away some place wea you no goin mahke!
Gen 20.3: You mahke awready, cuz you wen take dat wahine Sarah, an she get
Gen 20.7: But if you no like give her back, you goin mahke fo shua, you an all yoa peopo.
Gen 21.10: dat slave wahine's boy goin get some a yoa stuffs afta you mahke!
head: Sarah Mahke
Gen 23.2: She mahke Canaan side, Kiriat-Arba town (dass Hebron, you know).
Gen 23.4: Please, let me get one land ova hea fo put my mahke wife inside an bury her dea.
Gen 23.6: you go take da bestes place dat us guys get fo bury yoa mahke wife.”
Gen 23.8: Abraham tell um, “If you tell me az okay fo me bury my mahke wife hea, den I like you guys do one ting fo help me.
Gen 23.9: I can get one place by you guys fo bury my peopo wen dey mahke.
Gen 23.11: peopo, I give um to you, da land an da cave, fo bury yoa mahke wife.
Gen 23.20: inside wen come Abraham land from da Het peopo, fo bury da mahke peopo from Abraham ohana.
Gen 24.36: An Abraham tell, dat afta he mahke, his boy goin get all Abraham stuffs.
Gen 24.67: inside da same tent wea his mudda guy Sarah live befo she mahke.
Gen 24.67: So, no matta his mudda wen mahke, now he no mo sore inside, cuz he get Rebecca.
head: Abraham Mahke
Gen 25.5: wen fix up eryting so Isaac get all Abraham stuff afta he mahke.
Gen 25.6: odda wifes, Abraham give each kid plenny stuffs befo he mahke, but den he make um move house da east side, an no stay
Gen 25.8: Den he mahke.
Gen 25.11: Afta Abraham mahke, God do plenny good tings for Abraham boy Isaac.
Gen 25.18: Den he mahke, an he go da same place his ancesta guys go.
Gen 25.31: sell me yoa right fo get our fadda stuffs bumbye afta he mahke, cuz you da oldes.”
Gen 25.32: Esau tell, “Eh, me, I litto mo mahke awready from no eat.
Gen 25.32: cuz I wen born befo you, no mean notting -- cuz I goin mahke!”
Gen 25.33: da right fo get dea fadda stuffs bumbye afta dea fadda mahke.”
Gen 26.11: tell all his peopo, “Anybody touch dis guy o his wife, dey mahke!
Gen 26.18: da guys dat work fo his fadda Abraham wen dig befo Abraham mahke.
Gen 27.2: I donno how long befo I mahke.”
Gen 27.4: I like make blessing fo you befo I mahke.
Gen 27.7: Cuz I like make blessing lidat befo I mahke.
Gen 27.10: He ony goin do dat dis one time befo he mahke, you know.
Gen 27.36: time, he take away da rights fo get yoa stuffs afta you mahke, dat I get cuz I yoa numba one boy.
Gen 27.41: Esau tinking, “Bumbye my fadda guy mahke, an afta da funeral time, den I goin kill my brudda
Gen 27.42: he goin take away da sore he goin get inside wen his fadda mahke -- he tinking, ‘Bumbye I kill Jacob!
Gen 27.46: wen do, one local kine wahine from aroun hea, mo betta I mahke!
Gen 30.1: no mo kids, fo shua I goin come so plenny shame dat I goin mahke!
Gen 33.13: um go too fast, even one day, bumbye all da animals goin mahke.
Gen 34.27: Jacob odda boys, dey go da town wea da mahke bodies stay, an steal eryting from da mahke guys houses,
Gen 34.27: da town wea da mahke bodies stay, an steal eryting from da mahke guys houses, all ova da town, cuz az wea dea sista wen get
Gen 34.29: money an da stuffs, an all da kids an da old peopo, an da mahke guys wifes, eryting inside dea houses.
Gen 35.8: Dat time, Deborah mahke.
head: Rachel Mahke
Gen 35.18: Rachel stay litto mo mahke.
Gen 35.18: But jus befo she mahke, she give da bebe da name Ben-oni, dat mean “Da Boy Dat
Gen 35.19: Dass wat happen wen Rachel mahke.
head: Isaac Mahke
Gen 35.29: Den Isaac mahke afta dat, an go da place wea his ancesta peopo stay.
Gen 36.33: Den Bela mahke, an Jobab, Zerah boy from Bozrah side, he come king.
Gen 36.34: Jobab mahke, an Husham, dat come from da land wea da Teman peopo live,
Gen 36.35: Husham wen mahke, an Hadad, Bedad boy, he come king.
Gen 36.36: Hadad mahke, an Samlah from Masrekah, he come king.
Gen 36.37: Samlah mahke, an Shaul from Rehobot (da one by da Eufrates Riva), he
Gen 36.38: Shaul mahke, an Ba`al-Hanan, Akhbor boy, he come king.
Gen 36.39: Ba`al-Hanan, Achbor boy, mahke, an Hadar, he come king.
Gen 37.21: his brudda guys, “No good we bus up Joseph so bad dat he mahke, you know.
Gen 37.22: No make da bugga bleed an mahke.
Gen 37.35: Bumbye wen I go down da Mahke Peopo Place, I still goin stay crying fo my boy.
Gen 38.7: Az how come Yahweh make shua he mahke.
Gen 38.8: da brudda in law, you know, an wen yoa older brudda wen mahke, he no mo kids.
Gen 38.9: make Tamar hapai, da kid no goin be fo him, goin be fo his mahke brudda ohana.
Gen 38.9: Onan pull out quick make shua her no come hapai fo his mahke brudda ohana.”
Gen 38.10: az real bad, how Onan no stay do wat he suppose to fo his mahke brudda guy.
Gen 38.10: Az how come Yahweh make shua Onan mahke too.
Gen 38.11: You can live dea, cuz yoa husban mahke.
Gen 38.11: tinking lidis: “No good Shelah marry Tamar an bumbye he mahke jalike his two brudda guys.
Gen 38.12: Long time afta dat, Judah wife, dat was Shuwa daughta, wen mahke.
Gen 38.14: da kine clotheses she supposed to wear cuz her husband mahke.”
Gen 38.19: da kine clotheses she suppose to wear cuz her husband mahke.
Gen 39.1: in charge a da army guys dat kill da prisonas dat gotta mahke.
Gen 42.2: Buy food fo all us, so we can stay alive an no mahke.
Gen 42.18: come I telling you guys wat you gotta do so you no goin mahke.
Gen 42.20: Dass wat you guys gotta do fo no mahke.
Gen 42.32: But get one brudda dat mahke awready, an da younga brudda guy, he stay wit oua fadda
Gen 42.36: Joseph, he mahke awready.
Gen 42.38: His brudda, mahke awready.
Gen 42.38: sore inside, an you goin make my gray hair go down da Mahke Peopo Place!
Gen 43.8: Den we can go, so we goin stay alive an no mahke -- us guys, an you, an our kids.
Gen 43.9: dat he stay okay, den I goin be shame in front you till I mahke, cuz I goin know dass one bad ting I wen do to you.
Gen 44.20: One nodda brudda, his real brudda mahke awready, so him da ony one dat stay from his mudda.
Gen 44.22: Cuz if he go leave him, da fadda guy goin mahke.’
Gen 44.29: Fo shua, if someting bad happen to him an he mahke too, dat goin be real bad, an you guys goin make me come
Gen 44.29: dat I goin go wit all my grey hair to da place wea da mahke peopo stay.
Gen 44.31: If he see dat da boy not wit us, he goin mahke, an us guys dat yoa slave guys goin be da guys dat goin
Gen 44.31: inside lidat, an he goin go wit all his grey hair to da Mahke Peopo Place.
Gen 45.3: guys, dey no can talk, cuz dey so scared dey litto mo mahke, dea in front him.
Gen 45.7: awesome so you guys goin come out okay an no goin mahke.
Gen 45.28: I goin go see him, befo I mahke!
Gen 46.4: Wen you mahke, Joseph da one goin stay wit you an take care yoa body wen
Gen 46.12: Er an Onan, dey mahke awready befo Judah leave da Canaan land.
Gen 46.30: Israel tell Joseph, “Now, okay fo me mahke, cuz I see yoa face wit my own eyes awready, an you alive
Gen 47.12: He give um food ova an ova so dey no mahke.
Gen 47.15: No need us guys mahke right hea in front you, jus cuz us no mo money.
Gen 47.19: No good us guys mahke in front you, an our land come poho.
Gen 47.19: Den we can stay alive an no mahke, an da land no come poho!
Gen 47.28: He wen mahke wen he was 147 year old.
Gen 47.29: Wen was time fo Israel mahke, he wen send somebody fo tell his boy Joseph, “Come!
Gen 47.30: I goin go sleep wea my mahke ancesta guys stay.
Gen 48.4: Da peopo dat goin come from you afta you mahke, I goin give dem dis land, fo be dea land foeva.
Gen 48.6: younga kids goin get Efraim an Manasseh stuffs afta dey mahke, cuz dem two bruddas, dey goin carry my name.
Gen 48.7: time I was coming back from Padan, yoa mudda Rachel wen mahke, inside da Canaan land nea Efrat.
Gen 48.21: Den Israel tell Joseph, “I goin mahke pretty quick now.’-”
Gen 49.1: I goin tell you guys wat goin happen to you afta I mahke.
Gen 49.29: He say, “Pretty soon, I goin mahke an go meet my peopo.
Gen 49.33: Den he breave da las time an mahke, an he go meet his peopo from befo time.”
Gen 50.1: Joseph fall down on top his mahke fadda.
Gen 50.5: He tell, “I goin mahke, you know.
Gen 50.10: Joseph make funeral seven days fo his mahke fadda.
Gen 50.15: Now cuz dea fadda mahke, Joseph brudda guys tinking plenny bout wat goin happen
Gen 50.16: dey send message to Joseph fo tell um, “Befo yoa fadda wen mahke, he wen tell us fo tell you dis: ‘Please, I like you let
Gen 50.20: get today -- get plenny peopo now dat stay alive an neva mahke.
Gen 50.24: Joseph tell his brudda guys, “Pretty soon now, I goin mahke.
Gen 50.26: Joseph mahke wen he 110 year old.
Exo 1.6: Lata, Joseph wen mahke, an all his brudda guys too, all da peopo from dat time.
Exo 2.23: Afta long time, da king guy fo Egypt wen mahke.
Exo 4.19: Cuz all da guys dat wen like kill you befo time, dey mahke awready.
Exo 7.18: Da fishes inside da Nile Riva goin mahke.
Exo 7.21: Da fishes inside da Nile Riva wen mahke.
Exo 8.13: frogs from da houses, an da yards, an da fields, dey all mahke.
Exo 9.4: dat us Israel peopo get, no goin get even one dat goin mahke.
Exo 9.6: All da animals dat da Egypt peopo get, mahke.’-”
Exo 9.6: But da animals dat da Israel peopo get, no mo even one dat mahke.
Exo 9.7: find out dat da animal da Israel peopo get, not even one mahke.
Exo 9.19: oddas, wen da big ice storm come down on top dem, dey goin mahke!
Exo 10.28: Cuz da next time you see me, you goin mahke!
head: Da Numba One Boy From Ery Egypt Ohana, Goin Mahke
Exo 11.5: Da numba one boy from ery ohana inside da Egypt land, goin mahke.
Exo 11.5: guy dat sit on top da throne, but yoa numba one boy goin mahke.
Exo 11.5: dey use fo make da flour fo eat, her numba one boy goin mahke.
Exo 11.5: Even da animals, all da numba one boy kine animals goin mahke.
Exo 12.29: guy dat sit down on top da throne, his numba one boy wen mahke too.
Exo 12.29: hole in da groun inside da prison, da numba one boy wen mahke, same ting.
Exo 12.29: Da animals, same ting, da numba one boy kine animals all mahke.
Exo 12.30: Egypt, cuz no mo even one house wea no mo nobody dat wen mahke.
Exo 12.33: dea land, cuz da Egypt guys tinking, “Bumbye all us guys, mahke!
Exo 14.11: Ony fo us mahke, o wat?
Exo 14.12: Cuz mo betta fo us guys work fo dem, den go mahke ova hea inside da boonies!
Exo 14.30: Da Israel peopo wen see da mahke Egypt guys bodies on top da beach.
Exo 16.3: An now, us so hungry, we goin mahke cuz a dat!
Exo 17.3: Us stay real thirsty, we goin mahke!
Exo 19.12: Anybody touch da mountain, dey gotta mahke, cuz az ony fo God dat place!
Exo 19.21: Cuz if dey do dat, plenny a dem goin mahke!
Exo 19.22: Cuz if dey no stay right, I goin go agains dem an dey goin mahke too!
Exo 19.24: Cuz if dey do dat, dey goin mahke fo shua!
Exo 20.19: But mo betta God no talk to us, cuz bumbye us goin mahke!
Exo 21.6: da slave guy goin stay one slave wit da owna guy till he mahke.
Exo 21.12: Anybody hit one guy, an da guy mahke, da one dat wen kill um gotta mahke too.
Exo 21.12: hit one guy, an da guy mahke, da one dat wen kill um gotta mahke too.
Exo 21.18: odda guy wit one stone o wit his hand, an da odda guy no mahke, but gotta stay in da bed long time, den if da guy dat get
Exo 21.20: an go bus up his slave guy o his slave wahine, an dey mahke right den an dea, gotta punish da guy dat wen bus um up.
Exo 21.22: one hapai wahine, an she lose da bebe but da wahine no mahke, da guy dat wen do um gotta pay fine.
Exo 21.23: But if somebody get hurt bad an mahke, den gotta punish da guy.
Exo 21.34: He gotta pay fo da animal dat wen fall inside an mahke, but he can keep da mahke body.
Exo 21.34: da animal dat wen fall inside an mahke, but he can keep da mahke body.
Exo 21.35: get one cow, an dat cow hurt one nodda guy cow, an dat cow mahke, dey gotta sell da cow dat stay alive an half half da
Exo 21.35: alive an half half da money, an half half da meat from da mahke cow.
Exo 21.36: one cow fo da one his cow wen kill, but he can keep da mahke cow.
Exo 22.2: one house nite time, an dey bus up da steala guy an he mahke, no need kill da peopo dat wen bus up da steala guy.
Exo 22.3: come up, an dey kill um, den da peopo dat kill um gotta mahke too.
Exo 22.10: fo da odda guy keep um fo him, an da animal get hurt, o mahke, o somebody steal da animal, an no mo nobody see wat
Exo 22.14: one animal from one nodda guy, an da animal get hurt o mahke an da owna guy no stay dea, da guy dat wen borrow um gotta
Exo 22.15: If he wen pay rent fo da animal dat mahke, den da money he pay fo rent um goin pay fo um.
Exo 23.7: notting agains da peopo dat stay do wass right, den gotta mahke.
Exo 28.35: Spesho Place in front Yahweh, an wen he come outside he no mahke.
Exo 28.43: no good dey do someting bad an I gotta punish dem an dey mahke.
Exo 29.30: Wen Aaron mahke an one a his boys come da main pries guy, fo go inside da
Exo 30.20: inside da Tent, dey gotta wash wit watta, so bumbye dey no mahke.
Exo 30.21: me, Yahweh, dey gotta wash dea hands an feets, so dey no mahke.
Exo 31.14: Anybody dat no mo respeck fo da Res Day, gotta mahke.
Exo 31.15: Anybody go work da Res Day, gotta mahke.
Exo 32.28: Dat day, bout 3,000 guys wen mahke.”
Exo 33.5: handle, an dey come real sore inside, jalike wen somebody mahke.
Lev 5.2: Jalike dey touch da mahke wild animals, o mahke animals dat da peopo take care um, o
Lev 5.2: Jalike dey touch da mahke wild animals, o mahke animals dat da peopo take care um, o mahke animals dat run
Lev 5.2: wild animals, o mahke animals dat da peopo take care um, o mahke animals dat run aroun on top da groun.
Lev 7.24: Da fat from one animal you guys find wen he awready stay mahke, o dat one wild animal wen rip um up, you guys can use fo
Lev 8.35: If you guys no do dat, you goin mahke, cuz az wat Yahweh tell me.
Lev 10.2: come out from in front Yahweh, an burn up da boys an dey mahke.
Lev 10.6: Cuz if you make jalike you sore inside, you goin mahke, an Yahweh goin come huhu wit all da peopo.
Lev 10.7: yard fo da Tent wea da peopo come fo meet God, o you goin mahke, cuz you get Yahweh's oil on top you fo come prieses.
Lev 10.9: da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, o you goin mahke.
Lev 10.19: wit da stuff wen happen to me today, wen my two odda boys mahke, you tink Yahweh like if I wen eat da sacrifice cuz a da
Lev 11.8: You guys no can eat dea meat o touch dea mahke body, cuz dat goin make you guys no can come in front me.
Lev 11.11: guys betta not eat dea meat, an you guys betta make dea mahke bodies jalike dey pilau fo you.
Lev 11.24: Anybody touch dea mahke body, no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.25: Whoeva pick up one a dea mahke body, dey gotta go wash dea clotheses, an dey no can come
Lev 11.26: An whoeva touch dea mahke body, dey no can come in front me.
Lev 11.27: Whoeva touch dea mahke body no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.31: Whoeva touch um wen dey stay mahke, no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.32: Wen one a dem mahke an fall down on top someting, no can use dat ting, no
Lev 11.33: If one a dem mahke an fall down inside one clay pot, eryting inside da pot no
Lev 11.35: If dea mahke body fall down on top someting, no can use da ting.
Lev 11.36: But if da mahke body a dat kine animal fall down inside one puka fo watta
Lev 11.37: An if one a dea mahke bodies fall down on top some seeds dat somebody goin
Lev 11.38: But if da seed get watta on top, an da mahke body a one a da small animals fall down on top, da seed no
Lev 11.39: “If one a da animals dat you guys can eat go mahke, anybody touch da mahke body no can come in front me till
Lev 11.39: da animals dat you guys can eat go mahke, anybody touch da mahke body no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.40: Anybody go eat some a da meat from da mahke body, dey gotta go wash dea clotheses, an dey no can come
Lev 11.40: Anybody pick up da mahke body gotta wash dea clotheses too, an dey no can come in
Lev 15.31: No good dey mahke wen dey stay lidat, an no good dey make da place wea I
Lev 16.1: Yahweh talk to Moses afta two a Aaron's boys mahke.
Lev 16.1: Dey wen mahke, cuz dey wen go in front Yahweh wen dey not suppose to.
Lev 16.2: If he jus come inside cuz he like, he goin mahke.
Lev 16.13: He make da smoke so he no mahke.
Lev 17.15: dat stay live wit you guys, find one animal dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, an dey eat um, dey
Lev 17.16: an bafe wit watta, dey goin get da blame fo eat da mahke animal.
Lev 19.16: “No jus stan dea, if somebody goin mahke an you do notting fo help.
Lev 19.26: No go call da spirit from da mahke peopo fo come tell you wat goin happen bumbye.
Lev 19.27: “Wen somebody mahke, no cut da hair on da sides a yoa head like da odda peopo
Lev 19.28: “No cut yoa body fo show you stay sore inside cuz a da mahke guys.
Lev 19.31: “No go look fo da wahines dat talk to da mahke peopo, an no go find da guys dat know how fo find out wat
Lev 19.31: an no go find da guys dat know how fo find out wat da mahke peopo spirits know.
Lev 20.2: fo make sacrifice fo da idol kine god Molek, dey gotta mahke.
Lev 20.6: goin go agains whoeva go look fo da wahines dat talk to da mahke peopo, an da guys dat know how fo find out wat da mahke
Lev 20.6: da mahke peopo, an da guys dat know how fo find out wat da mahke peopo spirits know.
Lev 20.9: bout] dea fadda o mudda [an tell dey no matta], dey gotta mahke.
Lev 20.9: dea fadda o mudda, dey da ones get da blame, an dey gotta mahke.
Lev 20.11: Da guy an da wahine, gotta mahke.
Lev 20.12: sex wit dea daughter in law, da guy an da wahine gotta mahke.
Lev 20.16: Dey gotta mahke cuz dey get da blame fo wat dey wen do.
Lev 20.20: Wen dey mahke, dey no goin get kids.
Lev 20.27: “Da guys o da wahines dat talk to da mahke peopo, o dat know how fo find out wat da mahke peopo
Lev 20.27: talk to da mahke peopo, o dat know how fo find out wat da mahke peopo spirits know, dey gotta mahke.
Lev 20.27: how fo find out wat da mahke peopo spirits know, dey gotta mahke.
Lev 21.1: fo tell da pries guys, Aaron's boys, dis: “Wen somebody mahke from one pries guy ohana, da pries guy no can make so he
Lev 21.2: Ony if one close ohana mahke, his mudda o fadda, his boy o his girl, his brudda, den he
Lev 21.3: yet, an he stay take care her cuz she no mo husban, an she mahke, he can make himself lidat fo her.
Lev 21.4: no can come in front me, wen somebody from his wife ohana mahke.
Lev 21.5: “Wen somebody mahke, da pries guys betta not shave part a da hair from dea
Lev 21.10: his hair come mess up, o broke his clotheses, wen somebody mahke.
Lev 21.11: Da main pries no can go inside one place wea get one mahke body.
Lev 22.4: come in front me if dey touch someting dat wen touch one mahke body, o if dey get semen come out from dem, o if dey touch
Lev 22.8: Da pries guys no can eat animal dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, cuz dat goin make um
Lev 22.9: gotta do wat I tell um fo do, so dey no get da blame an mahke cuz dey no mo respeck fo wat I tell.
Lev 24.16: Whoeva talk stink bout my name, Yahweh, gotta mahke.
Lev 24.18: Dey gotta give um one animal fo da mahke animal.
Lev 24.21: But whoeva kill one guy o wahine, dey gotta mahke.
Lev 25.46: guys can give da slaves dat not Jews to yoa kids wen you mahke, fo come yoa kids slave.
Lev 26.16: eyes so you no can see, an make you guys weak, den you mahke.
Lev 26.30: I goin put big stack a yoa mahke bodies on top da wood blocks dat you call yoa idol kine
Lev 26.38: You guys goin mahke inside da lands a da diffren peopos wea you stay.
Deu 22.19: Pick Good Kine Stiuff an Live, O Bad Kine Stuff an Mahke (30:11 - 30:20) 70.
Deu 22.19: Moses Goin Mahke On Top Mount Nebo (32:48 - 32:52) 76.
Deu 22.19: Moses Mahke (34:1 - 34:9) 78.
Deu 2.14: time, all da fighta guys dat wen stay alive befo, awready mahke, jalike Yahweh wen make strong promise fo do to dem.
Deu 2.16: “Afta all dose guys dat can fight mahke, Yahweh tell me, ‘Today you guys goin pass Moab, an leave
Deu 3.11: king fo Bashan, stay dea from da odda Refa peopo, wen he mahke.)
Deu 4.22: Me, I goin mahke inside dis land.
Deu 4.26: Cuz if you guys no do um, you goin mahke real quick inside da land wea you guys stay cross da
head: Peopo Can Run To Da Big Towns Fo No Mahke Den Moses wen pick three big town on da east side da
Deu 5.25: So, how come we gotta mahke?
Deu 5.25: God Yahweh's voice one mo time still yet, fo shua us goin mahke!
Deu 10.6: Aaron wen mahke ova dea dat time, an dey bury him ova dea, an Aaron's boy
Deu 11.17: Den you guys goin mahke real quick, no matta you live on top da good land dat I
Deu 14.1: no go cut yoaself o shave da front a yoa head wen somebody mahke.
Deu 14.8: You guys no can eat dea meat o touch dea body wen dey mahke.
Deu 14.21: “No eat notting dat you guys find dat awready stay mahke.
Deu 18.11: No try talk to da spirits, da obake, o da mahke guys.
Deu 18.16: Bumbye we goin mahke!
Deu 19.12: guy back from da safe town, an give him to da guy from da mahke guy ohana dat get da right fo kill him, cuz he gotta
Deu 19.12: mahke guy ohana dat get da right fo kill him, cuz he gotta mahke.
Deu 20.5: Dey can go home, cuz if dey mahke bumbye wen dey stay fighting, den some odda guy goin start
Deu 20.6: Dey can go home, cuz if dey mahke wen dey stay fighting, den some odda guy goin cut da
Deu 20.7: He can go home, cuz if he mahke wen he stay fighting, den some odda guy goin marry her.
Deu 21.1: “If you find somebody dat stay mahke awready dat stay inside one field inside da land dat yoa
Deu 21.6: all da older leadas from da mos nea town wea da guy wen mahke, goin wash dea hands ova da young cow, da one dat dey
Deu 21.7: fo dea peopo, an tell, ‘Us guys neva make dis guy bleed an mahke, an we neva see wat wen happen.
Deu 21.22: “If one guy go do someting real bad dat he gotta mahke, an da peopo kill him, an hang his mahke body on top one
Deu 21.22: bad dat he gotta mahke, an da peopo kill him, an hang his mahke body on top one tree o pos, you guys no can let his body
Deu 22.21: dea da guys from her town goin throw stones at her so she mahke.
Deu 22.22: guy's wife, da guy dat sleep wit her an da wahine gotta mahke.
Deu 22.25: da guy dat see her ova dea rape her, den ony da guy gotta mahke.
Deu 24.3: Ony afta dat, da secon husban mahke.
Deu 24.7: him one slave, o try sell him, da guy dat steal um, gotta mahke.
Deu 24.16: Erybody gotta mahke fo dea own bad kine stuff.
Deu 25.5: “If get brudda guys dat stay live togedda, an one a dem mahke, but he no mo boy, da widow no can marry some guy from
Deu 25.5: no mo boy, da widow no can marry some guy from outside da mahke guy ohana.
Deu 25.6: Da firs boy she born goin carry da mahke brudda's name, so dat da brudda blood line goin still stay
Deu 25.7: “But if da brudda guy no like marry his mahke brudda's wife, she goin go by da older leadas by da town
Deu 26.14: dat stay spesho fo you wen I stay sore inside cuz somebody mahke, an I no take notting from da ten percent outside da house
Deu 26.14: I no give notting from dat fo do someting fo one mahke guy.
Deu 28.22: Da sick goin stay till you guys mahke.
Deu 28.26: Wen you guys mahke, yoa mahke bodies goin come food fo all da birds inside da
Deu 28.26: Wen you guys mahke, yoa mahke bodies goin come food fo all da birds inside da sky an da
Deu 28.55: He no goin give even one a dem da meat from his own mahke kids fo eat, da one he stay eating.
head: Pick Good Kine Stiuff an Live, O Bad Kine Stuff an Mahke
Deu 30.15: kine stuff happen, o bad kine stuff can happen an you guys mahke.
Deu 30.19: two ways you guys can do: you guys can live o you guys can mahke.
Deu 31.14: Yahweh tell Moses, “Now, da time stay nea wen you goin mahke.
Deu 31.27: know dat you guys goin go agains him even mo plenny afta I mahke!
Deu 31.29: Cuz I know dat afta I mahke, you guys goin real mess up eryting an make um come pilau.
Deu 32.22: Da fire dat burn all da way To da bottom a da Mahke Peopo's Place, Goin burn up da earth an da food dat grow
Deu 32.25: guys an young wahines, Da bebes an da ol guys, Dey goin mahke too.
Deu 32.35: An dey goin mahke real quick.
Deu 32.39: I canmake peopo mahke, an I can give dem life.
head: Moses Goin Mahke On Top Mount Nebo
Deu 32.50: Afta you climb up da top a dat mountain, you goin mahke an go back to yoa peopo, jalike yoa brudda Aaron wen mahke
Deu 32.50: mahke an go back to yoa peopo, jalike yoa brudda Aaron wen mahke on top Mount Hor.
Deu 33.1: wen tell wat he like God do fo da Israel peopo, befo Moses mahke.
Deu 33.6: ohana: “Let Reuben an his ohana peopo stay alive an no mahke, But no let dem come plenny peopo.
head: Moses Mahke
Deu 34.5: Den Moses, da guy dat work fo Yahweh, he mahke ova dea Moab side, jalike Yahweh wen tell him.’
Deu 34.7: Moses was one hundred an twenty year ol wen he mahke, but his eyes still see good an he still yet stay strong.
Deu 34.8: days, cuz dey stay sore inside an cry plenny afta Moses mahke, till da time fo dat pau.
Deu 34.9: Cuz befo Moses mahke, he wen put his hands on top Joshua fo show he da one goin
Rut 1.3: But wen dey stay Moab side, Elimelek mahke.
Rut 1.5: dey stay dea bout ten year, da boys Mahlon an Kilion, dey mahke too.
Rut 1.8: jalike you guys wen stick wit yoa husban guys befo dey wen mahke, an wit me.
Rut 1.17: An da place you mahke, I goin mahke dea too.
Rut 1.17: An da place you mahke, I goin mahke dea too.
Rut 1.17: Yahweh punish me plenny If I go way from you, No matta you mahke, o I mahke!
Rut 1.17: me plenny If I go way from you, No matta you mahke, o I mahke!
Rut 2.3: Him an Rut mahke fadda-in-law Elimelek, dey da same blood!
Rut 2.11: good tings you wen do fo yoa mudda-in-law, afta yoa husban mahke.”
Rut 2.20: stick wit us guys dat stay alive, an he goin take care oua mahke husban guys, same time.”
Rut 2.20: right fo marry you, so you can get kids dat goin carry yoa mahke husban's name!
Rut 3.9: An you, you from my mahke fadda-in-law's ohana.
Rut 3.9: from da ohana dat suppose to marry me an get kids fo my mahke husban, cuz you jalike one cousin fo him.
Rut 3.10: You wen do good too, cuz you wen stick wit yoa mahke husban ohana wen you wen come hea.
Rut 3.12: dat get da right fo marry you so you can get kids fo yoa mahke husban, cuz I jalike one cousin fo him.
Rut 4.3: He wen mahke ova dea Moab side.
Rut 4.5: same time, cuz she wen marry Elimelek boy, da one dat wen mahke too.”
Rut 4.5: You da one dat gotta marry her, fo get kids wit her mahke husban's name.”
Rut 4.10: -- da wahine Rut from Moab, dat wen marry Mahlon befo he mahke, I buying da right fo make her my wife.
Rut 4.10: Dass so she can get one boy dat goin keep his mudda's mahke husban's name wit da land he get cuz his mudda was
1Ki 1.12: Cuz if you no do notting, you an yoa boy Solomon goin mahke.
1Ki 1.17: ‘Yoa boy Solomon, he da one dat goin come da King afta I mahke.
1Ki 1.20: erybody, who da one goin sit on top yoa throne afta you mahke.
1Ki 1.21: If you no tell da peopo notting, den afta you mahke an go by yoa ancesta guys, erybody goin go afta me an my
1Ki 1.27: be da one fo sit on top yoa throne an be da King after you mahke?
1Ki 1.52: But if I hear anyting bad bout you, you goin mahke.’-”
1Ki 2.1: Wen almos time fo David mahke, he tell his boy Solomon wat fo do.
1Ki 2.2: He tell: “You know, erybody inside dis world, gotta mahke.
1Ki 2.2: An me, I goin mahke pretty soon.
1Ki 2.6: But no matta Joab come ol an get white hair, wen he mahke, no let him mahke an go down to da Mahke Peopo Place easy
1Ki 2.6: Joab come ol an get white hair, wen he mahke, no let him mahke an go down to da Mahke Peopo Place easy kine, jalike he
1Ki 2.6: hair, wen he mahke, no let him mahke an go down to da Mahke Peopo Place easy kine, jalike he neva do notting bad!
1Ki 2.9: white hair, but make um bleed befo you send him down to da Mahke Peopo Place!
head: King David Mahke
1Ki 2.10: Den David mahke an go wit his ancesta guys.
1Ki 2.23: Dis Adonijah guy goin mahke, cuz he tell you fo come tell me dat!
1Ki 2.24: An cuz I stay shua bout all dat, I know, Adonijah goin mahke, today!
1Ki 2.25: Benaiah, Jehoiada boy, fo kill Adonijah, an Adonijah wen mahke.
1Ki 2.26: You suppose to mahke.
1Ki 2.30: I go mahke right hea.”
1Ki 2.31: Cuz Joab wen make plenny peopo bleed an mahke, fo no reason.
1Ki 2.32: Cuz Joab wen make peopo bleed an mahke, now Yahweh pay back Joab.
1Ki 2.33: Dese two guys mahke, an Joab get da blame fo dat, an erybody dat come from
1Ki 2.37: Kidron Stream, you know fo shua dat da same day, you goin mahke, an ony you goin get da blame fo dat.
1Ki 2.42: town, no matta wat place you go, da same day, you goin mahke.
1Ki 3.7: You wen make me come da King afta my fadda David mahke.
1Ki 3.13: No goin get no odda king guy dat stay jalike you, till you mahke.
1Ki 3.19: “Lata, nite time, dis wahine's bebe wen mahke, cuz she wen sleep on top him.
1Ki 3.20: She take away my boy dat stay sleep me, an put her mahke boy nex by me.
1Ki 3.21: I see dat he mahke awready.
1Ki 3.22: An da mahke bebe, az yoas.
1Ki 3.23: “One tell, ‘Dis bebe dass alive, az my boy, an yoa boy, mahke!”
1Ki 3.23: Yoa boy, da mahke one, an my boy da one dat stay alive!’
1Ki 7.14: His mahke fadda was one Tyre guy dat know how fo make all kine real
1Ki 11.12: goin take um away from you da right fo be king, befo you mahke.
1Ki 11.16: stay inside Edom fo six months, till all da Edom guys wen mahke.
1Ki 11.21: Den he hear dat David wen mahke an stay sleep wit his ancesta guys, an he hear dat Joab da
1Ki 11.21: ancesta guys, an he hear dat Joab da main Israel army guy mahke too.
1Ki 11.40: He live dea till Solomon mahke.
1Ki 11.43: Den Solomon wen mahke an sleep by his ancesta guys.
1Ki 12.6: da older leada guys dat work wit his fadda Solomon befo he mahke.”
1Ki 13.2: Den he goin burn bones from mahke peopo dea, so dis altar no goin be good no moa!
1Ki 13.22: So, wen you mahke, yoa body no goin stay inside da place wea yoa ancesta
1Ki 13.24: Da lion throw down da mahke guy body on top da road.
1Ki 13.30: da body inside da tomb he wen make fo himself fo wen he mahke, an he cry real hard fo him, “Auwe, my brudda!
1Ki 13.31: Afta he bury da guy, he tell his boys, “Wen I mahke, you guys bury me inside da same tomb wea da guy dat know
1Ki 14.11: Anybody from da Jeroboam ohana dat mahke inside da towns, da dogs goin eat um.
1Ki 14.11: Any a dem mahke outside da country side, da birds goin eat dem.
1Ki 14.12: Wen you go inside yoa town, yoa boy goin mahke.
1Ki 14.17: Da same time she step inside her door, her boy mahke.”
1Ki 14.20: Den he mahke an go sleep wit his ancesta guys.
1Ki 14.31: Den Rehoboam mahke jalike his ancesta guys.
1Ki 15.5: David do eryting Yahweh tell um fo do, till he mahke.
1Ki 15.5: He ony mess up da time he set up Uriah da Het guy fo mahke.
1Ki 15.8: Den Abijam mahke, an dey bury him by his ancesta guys inside David Town, az
1Ki 15.24: Den Asa mahke.
1Ki 16.4: Anybody from yoa ohana mahke inside one town, da dogs goin eat um.
1Ki 16.4: If dey stay mahke inside da country side, da scavenja birds goin eat um.
1Ki 16.6: Den Ba`asha mahke.”
1Ki 16.18: Dass how he wen mahke, cuz a da kine tings Zimri wen do, dat stay bad da way
1Ki 16.22: Az why Tibni mahke, an Omri stay da king.
1Ki 16.28: Den Omri mahke jalike his ancesta guys.
1Ki 16.34: Wen he make da foundation, his numba one boy Abiram mahke.
1Ki 16.34: Wen he put up da big town gate, his mos young boy Segub mahke.
1Ki 17.12: Us goin eat um, den wen us pau, us mahke!
1Ki 17.18: tink bout all da bad kine stuff I wen do, an make my boy mahke!
1Ki 17.20: wen make dis bad ting happen to her now, making her boy mahke?
1Ki 18.22: tell da peopo, “Me, I da ony talka fo Yahweh dat neva mahke.”
1Ki 19.3: He no wase time, an he run away quick from dea, so he no mahke.”
1Ki 19.4: broom tree an sit down undaneat, an he aks God fo let um mahke.
1Ki 19.4: Let me mahke awready!
1Ki 20.32: He neva mahke!’-”
1Ki 21.13: Dey all throw stone at him, an he mahke.”
1Ki 21.14: by Jezebel fo tell, “Da peopo throw stone at Nabot, an he mahke awready.
1Ki 21.15: He mahke awready.
1Ki 21.16: Wen Ahab find out dat Nabot mahke, he go down take ova Nabot grape farm.
1Ki 21.24: Da dogs goin eat da Ahab peopo dat mahke inside da town.’
1Ki 21.24: Da ones dat mahke da country side, da scavenja birds goin eat dem.’
1Ki 21.29: goin make all da real bad kine stuff happen till afta Ahab mahke.
head: Mikaiah Tell Dat Ahab Goin Mahke
1Ki 22.20: go bulai King Ahab, so he go attack Ramot Gilead town, an mahke dea?
head: King Ahab Mahke
1Ki 22.35: Late aftanoon, Ahab mahke.
1Ki 22.37: Dass how King Ahab mahke.
1Ki 22.50: Den Jehoshafat mahke, an dey bury him by his ancesta guys inside David Town, az
head: Elijah Tell King Ahaziah, Ahaziah Goin Mahke
2Ki 1.1: Afta King Ahab mahke, da Moab peopo make war fo throw out da Israel peopo an
2Ki 1.2: fo da Ekron peopo, if he goin feel good again, o he goin mahke cuz a da hurt.
2Ki 1.4: Fo shua, you goin mahke!’
2Ki 1.6: Fo shua you goin mahke!
2Ki 1.14: jalike my life stay worth someting to you, an no make us mahke!
2Ki 1.16: Fo shua you goin mahke!
2Ki 1.17: So King Ahaziah mahke, jalike Yahweh wen tell Elijah.
2Ki 2.21: No goin make nobody mahke again.
2Ki 3.5: But afta Ahab mahke, Mesha da Moab king make war agains da Israel king, fo
2Ki 4.1: wahine dat befo time stay marry one talka fo God, but he mahke awready.
2Ki 4.1: by Elisha an tell um, “My husband, yoa worka guy, he wen mahke, you know.
2Ki 4.1: come fo take my two boys fo come his slave, fo pay wat my mahke husban owe him.
2Ki 4.20: But den he mahke.”
2Ki 4.32: Wen Elisha come by da house, da mahke boy stay lay wea his mudda wen put um on top his pune`e.
2Ki 4.33: Elisha go inside, shut da door so jus him an da mahke boy dea, an pray to Yahweh.”
2Ki 6.31: He tell, “Elisha gotta mahke today!
2Ki 7.3: No good, we stay hea till we mahke!
2Ki 7.4: go inside Samaria town, no mo food inside dea, so we goin mahke dea.
2Ki 7.4: An if we stay hea, we goin mahke too.
2Ki 7.4: If dey kill us, den we mahke.
2Ki 7.13: Maybe dey not goin mahke!’-”
2Ki 7.13: least, all da odda Israel army guys dat stay hea, not goin mahke.
2Ki 7.17: outa da town an knock down da officer, walk ova him, an he mahke, jalike Elisha, da guy dat stay tight wit God, wen tell
2Ki 7.20: guy, cuz da peopo walk all ova him inside da gate, an he mahke.
2Ki 8.5: wen Gehazi stay tell da king bout how Elisha wen make da mahke boy come alive again, right den an dea da boy's mudda stay
2Ki 8.10: But Yahweh wen show me dis too, dat Ben-Hadad goin mahke fo shua.’-”
2Ki 8.15: An da king mahke.”
2Ki 8.24: Jehoram wen mahke, an dey bury him by his ancesta guys, inside David's big
2Ki 9.10: An fo Queen Jezebel, da dogs goin eat her mahke body on top da land inside Jezreel town, an nobody goin
2Ki 9.25: da officer dat help drive his war wagon, “Pick up his mahke body, an throw um on top da field dat Nabot, da guy from
2Ki 9.26: ‘Befo time, I wen see you make Nabot an his boys bleed an mahke.
2Ki 9.26: So now, go pick up Joram mahke body an throw um down on top dat land, jalike Yahweh wen
2Ki 9.27: but he ony stay hurt, an he run away Megiddo town an mahke ova dea.
2Ki 9.28: His helpa guys take his mahke body inside one war wagon, to Jerusalem town.”
2Ki 9.33: Den Jehu make da horses walk all ova her mahke body.”
2Ki 9.37: Her mahke body goin come dog doodoo on top da groun Jezreel side, so
2Ki 10.24: fo kill, come out hea, da guy dat let um get out goin mahke fo dat.
2Ki 10.35: Den Jehu mahke.
2Ki 11.1: Wen Ataliah, Ahaziah mudda, see dat her boy Ahaziah mahke, she start fo wipe out all da Judah king ohana.
2Ki 11.2: Joash, Ahaziah boy, from dea, cuz she know dey all goin mahke.
2Ki 13.9: Jehoahaz mahke, an da peopo bury um wit his ancesta guys inside Samaria
2Ki 13.13: Wen Jehoash mahke, da peopo bury um wit his ancesta guys, inside Samaria
2Ki 13.14: One time befo Jehoash mahke, Elisha come sick.
2Ki 13.14: Dis, da same sick goin make him mahke bumbye.
2Ki 13.20: Lata, Elisha mahke, an dey bury him.
2Ki 13.21: One time wen some Israel guys stay burying one guy dat wen mahke, right den an dea dey see some a da steala gang guys, so
2Ki 13.24: Was aroun dat time, Hazael da Aram king mahke, an his boy Ben-Hadad come da nex king.
2Ki 14.6: Anybody do bad kine stuff, dey da ony one gotta mahke.
2Ki 14.10: No good you make lidat an lose da war, cuz den you goin mahke, you an da Judah peopo too!
2Ki 14.16: Jehoash mahke, an da peopo bury him by his ancesta guys inside Samaria,
2Ki 14.17: Joash boy, stay alive fifteen mo year afta Jehoash mahke.
2Ki 14.20: Dey bring his mahke body back on top one horse, an dey bury him inside
2Ki 14.22: Elat town again, an take um back fo Judah afta Amaziah mahke.
2Ki 14.29: Jeroboam Numba Two mahke, an dey bury him wit his ancesta guys, da Israel kings.
2Ki 15.5: kine sick all ova da skin dat odda guys can catch, till he mahke.
2Ki 15.7: Uzziah (dass Azariah) wen mahke, an dey bury him by his ancesta guys, inside King David's
2Ki 15.22: Menahem mahke an dey bury um wit his ancesta guys.
2Ki 15.38: Wen Jotam mahke, dey bury him wit his ancesta guys inside his ancesta
2Ki 16.20: Wen Ahaz mahke, dey bury him nea his ancesta guys inside David's big
2Ki 18.32: You guys like live, o you guys like mahke?
head: Isaiah Tell Dat Sennakerib Goin Mahke
head: Sennakerib Mahke
2Ki 19.35: Wen da Assyria guys dat no mahke get up da nex morning, get all da mahke bodies all ova da
2Ki 19.35: guys dat no mahke get up da nex morning, get all da mahke bodies all ova da place!
2Ki 20.1: Dat time, King Hezekiah come sick an almos mahke.
2Ki 20.1: message from Yahweh: Go make eryting ready, cuz you goin mahke.
2Ki 20.19: goin stay good, an no mo notting goin change till afta I mahke.”
2Ki 20.21: Hezekiah mahke, an go by his ancesta guys.”
2Ki 21.6: He go by da guys dat talk to da mahke peopo, an he lissen to da fortune tella guys.
2Ki 21.18: Manasseh mahke, an da peopo bury him wit his ancesta guys, inside da
2Ki 22.20: Az why bumbye, wen you mahke, dis wat I goin do: I goin let yoa peopo bury you wit yoa
2Ki 23.14: tiki poses fo da wahine god Asherah, an cova dea place wit mahke peopo bones so no can make sacrifice dea.
2Ki 23.24: Judah an Jerusalem, all da guys dat know how fo talk to da mahke guys an da bad kine spirits, da amakua idols inside da
2Ki 23.34: But he take Jehoahaz Egypt side, an dass wea Jehoahaz mahke.
2Ki 25.30: Coniah wateva he need fo eat, ery day till da time Coniah mahke.
Ezr 9.12: an eat da good stuff dat grow inside dis land, an wen we mahke, we goin leave da whole ting to our kids, foeva.
Neh 5.2: peopo, we all gotta get wheat an stuff fo eat so we no mahke.
Est 2.7: From da time her fadda an mudda mahke, Mordecai take her jalike his own girl.”
Est 4.3: tell da odda peopos fo do, da Jews ack jalike somebody wen mahke.
Est 4.11: he neva call dem, da king get ony one rule: dat dey gotta mahke.”
Est 4.11: Da ony time dey no gotta mahke, if he put out his gold rod to dem.
Est 4.13: stay inside da king's palace, you da ony Jew dat no goin mahke.”
Est 4.14: But you an yoa fadda's ohana goin all mahke.
Est 4.16: An if I mahke, I mahke.
Est 4.16: An if I mahke, I mahke.
Est 7.8: guys put one cloth on top Haman's face fo show he gotta mahke.
Est 9.13: same ting tomorrow too, an let dem hang Haman's ten boys mahke bodies on top poses.
Est 9.14: one mo rule fo inside Susa town, fo hang Haman's ten boys mahke bodies.”
Est 9.22: Dey no ack like somebody wen mahke, dey make holiday an make big party.
Isa 2.6: Babylon side, So now dey even go call da spirit from da mahke peopo Fo come tell um wat goin happen bumbye, Jalike da
Isa 3.25: Yoa army guys, dey goin mahke from da sword wen dey fighting Even yoa real strong guys
Isa 3.25: da sword wen dey fighting Even yoa real strong guys goin mahke in da war.
Isa 4.1: Dat time, afta plenny guys mahke in da war time, Seven wahines goin grab one a da guys dat
Isa 4.4: da Jerusalem peopo Cuz dey wen make plenny oddas bleed an mahke.
Isa 5.13: Dea importan peopo goin mahke Cuz dey no mo food fo eat, Da odda peopo goin mahke Cuz
Isa 5.13: goin mahke Cuz dey no mo food fo eat, Da odda peopo goin mahke Cuz dey no mo notting fo drink.
Isa 5.14: Dass why, jalike wea da mahke peopo go, Da mout stay open big, An waiting fo erybody.
Isa 5.25: Dass why da mountains stay shake, An da peopo body dat mahke Lay all ova outside jalike rubbish.
Isa 6.1: Da same year King Uzziah wen mahke, I see my Boss Yahweh sitting on top one throne, way far
Isa 8.19: Peopo goin tell you, “Go by da wahines dat talk to da mahke peopo, an da guys dat know da kine spirit dat wispa an
Isa 8.19: No make sense, talk to da mahke peopo, an tink dat goin help da guys dat stay alive!
Isa 9.2: dat live inside da place Wea erybody stay scared dey goin mahke, Da light stay come dea awready.
Isa 10.4: O you can fall down on top da groun wit da odda mahke bodies, Cuz wat goin happen to you, mo worsa den wat
Isa 11.16: road Fo God's peopo dat still yet stay alive, An dat neva mahke inside Assyria, Jalike da time da Israel peopo wen come
Isa 14.9: Da peopo down inside Da Mahke Peopo's Place Dey no can wait fo meet you guys Cuz you
Isa 14.9: Da spirits a da mahke leada guys from da whole world Da kings fo all da
Isa 14.11: play music fo you, But now, you guys come down to Da Mahke Peopo's Place.
Isa 14.15: But now, God bring you guys down to Da Mahke Peopo's Place, Da mos far part a Da Big Black Hole.
Isa 14.18: In all da countries, weneva one king mahke, Da peopo erytime let da body stay inside da palace An dey
Isa 14.19: But you guys, wen you mahke, Da peopo throw you out on top da groun An no let you lay
Isa 14.19: all da way down to da stone inside da Big Black Hole, Dea mahke bodies lay dea on top you, Jalike da body az one blanket
Isa 14.27: dis heavy ting fo tell, da same year dat King Ahaz wen mahke: Eh!
Isa 14.29: “Da king fo da Assyria peopo dat wen bus us guys up, He mahke, an now dey no mo powa!
Isa 14.29: But da king guys dat goin come Afta da Assyria king mahke Goin be mo worsa den him!
Isa 14.30: But you Filisha peopo, Yoa mos importan guys goin mahke, Cuz I no let um get notting fo eat.
Isa 14.30: An you odda guys dat still stay alive, You all goin mahke too, cuz no mo food.
Isa 18.6: All dea army guys goin mahke an dea bodies stay dea, Jalike God wen prune um.’
Isa 19.3: Dey goin go aks dea idol kine gods, An da mahke peopo spirits.
Isa 22.2: Same time get mahke guys bodies all ova da place.
Isa 22.2: Dey neva fight in da war, But still yet, dey mahke.
Isa 22.13: You tell, “Eat an drink now, Cuz tomorrow, we mahke!
Isa 22.16: dis big stone So yoa ohana can bury you ova hea wen you mahke?
Isa 22.16: Dass da place you goin stay afta you mahke!
Isa 22.18: Dass wea you goin mahke, An dass wea da war wagons goin stay, Dat wen make you
Isa 25.8: My boss Yahweh stay make peopo So dey no goin mahke no moa, eva.
Isa 26.14: Now, all dose odda boss guys, mahke awready.
Isa 26.19: Yoa mahke guys going come alive again!
Isa 26.19: Da mahke bodies a my peopo goin come up!
Isa 26.19: Da mahke spirits goin come alive again, All new, jalike da watta
Isa 26.21: Den da earth goin show All da peopo dat wen bleed an mahke dea, Da one peopo wen kill dea, An he no goin hide um no
Isa 28.15: You guys tell, “Us guys wen make one deal fo us no mahke.
Isa 28.15: We get promise fo no go da Mahke Peopo's Place!
Isa 28.18: Da deal you guys wen make fo no mahke, No goin be awready!
Isa 28.18: Da promise somebody wen make to you guys Fo no go da Mahke Peopo's Place, No goin work!
Isa 29.4: You guys goin sound jalike one mahke guy Talking from da groun an no can hear, O jalike one
Isa 30.25: But befo dat happen, Plenny peopo goin mahke, An da high towers goin fall down!
head: Sennakerib Go Way, Den He Mahke
Isa 37.36: Wen da odda peopo get up early da nex morning, get plenny mahke bodies all ova da place!
Isa 38.1: Dat time Hezekiah come sick an litto mo mahke.
Isa 38.1: He tell, go make eryting ready, cuz you goin mahke.
Isa 38.10: time a my life, An now I gotta go inside da gate Fo da Mahke Peopo Place?
Isa 38.17: Az why you neva let me go Inside da Deep Dark Hole an mahke.
Isa 38.18: From inside da Mahke Peopo Place, No mo nobody can tell dey know how awesome
Isa 38.18: Place, No mo nobody can tell dey know how awesome you Da mahke peopo no can tell dat you da greates.
Isa 39.8: Hezekiah tink, “Dat mean, till I mahke, eryting goin come good wit us guys, an no need worry.
Isa 43.4: I goin give odda peopo fo pay fo you, I even goin let um mahke So you can stay alive.
Isa 43.17: Dey all mahke, jalike wen you pio one candle.
Isa 44.20: He no can get himself outa trouble So he no mahke.
Isa 47.8: I no goin come one widow An my kids no goin mahke.
Isa 47.9: goin happen: You goin come one widow, An yoa kids goin mahke.
Isa 47.9: you make plenny magic kine words, Still yet dey goin come mahke die dead!’
Isa 50.2: Dea fishes mahke, An come stink, cuz no mo watta.”
Isa 51.6: All da peopo on top da earth goin mahke, jalike small bugs.
Isa 51.12: But how come you scared a peopo Dat ony goin mahke bumbye?”
Isa 51.12: Da peopo dat goin mahke jalike da grass?
Isa 51.14: Dey no goin mahke inside dea, An dey no goin come hungry.
Isa 53.9: But wen he mahke, Dey put um inside one rich guy place.
Isa 53.9: He mahke, no matta he no hurt nobody, An he no bulai nobody.
Isa 53.10: Yahweh make him mahke, jalike one sacrifice Fo all da blame peopo get Cuz a da
Isa 57.1: But da peopo dat get um right wit God, Wen dey mahke, Nobody even stay tink bout dat.
Isa 57.3: Yoa mudda guys, dey go call da spirit From da mahke peopo Fo come tell um wat goin happen bumbye, An dey fool
Isa 57.9: Fo find new idol kine gods -- Even far, like down to da Mahke Peopo Place!
Isa 59.3: You guys kill peopo an dey bleed an mahke, Jalike yoa hands stay dirty wit blood.
Isa 59.5: dat kine peopo, Jalike dey eat da poison snake egg an mahke.
Isa 59.10: Wen we stay wit da strong guys, We feel like da mahke guys.
Isa 60.12: Cuz da king o country dat no help you guys, Da peopo goin mahke An da country goin get wipe out.
Isa 65.20: Peopo dat mahke wen he make hundred year, Odda peopo goin tink he young.
Isa 66.17: Dey all goin mahke togedda.
Isa 66.24: “Wen peopo go outside Jerusalem, dey goin see all da mahke bodies a da peopo dat wen go agains me.”
Isa 66.24: Da worm dat stay eat dem no goin mahke, an da fire dat burn dem no goin pio.
Dan 3.28: Dey no scared mahke, den work fo anodda god o go down in front anodda god.
Dan 6.14: He try fo do eryting he can fo no let um mahke.
Dan 11.4: Afta he mahke, his peopo goin broke up in four part, an da land wea he
Dan 11.26: Plenny guys goin mahke wen dey make war.
Dan 11.45: But den, he goin mahke, an no goin get nobody dea fo help him.
Dan 12.2: Plenny peopo dat stay mahke, jalike dey stay sleep unda da groun, dey goin come alive
Dan 12.13: An you, Daniel, go do yoa work till da time you mahke.
Amo 2.2: Da Moab peopo goin mahke, Goin get war an yelling an trumpet noise.
Amo 4.10: Pilau stink, from da mahke army guys inside yoa camp!
Amo 5.4: Den you guys goin stay alive an no mahke.
Amo 5.6: Yahweh fo get help So den you guys goin stay alive an no mahke.”
Amo 5.15: guys Fo go town, da funeral, an cry fo you guys cuz you mahke.
Amo 5.15: songs, Dey goin pay um fo yell plenny fo you guys afta you mahke.”
Amo 6.9: dat stay inside one house, still yet bumbye dey all goin mahke.
Amo 6.10: So, wen somebody mahke, one ohana guy goin come take da body outside da house fo
Amo 7.17: An you, you goin mahke one nodda land wea nobody know God, Cuz da army guys goin
Amo 8.3: Dey goin tell: ‘Get so plenny mahke bodies!’
Amo 8.10: wen da fadda-mudda guys come sad Cuz dea one an ony boy, mahke.
Amo 8.14: peopo dat make dat kine promise, dey goin fall down an mahke.’
Amo 9.2: ‘No matta dey dig way down inside da Mahke Peopo Place, I goin pull um back outa dea wit my hand.
Amo 9.10: Goin get war, An all my peopo dat do wrong goin mahke.
Jon 2.2: I was inside da fish opu Was jalike inside da place wea da mahke peopo stay.
Jon 2.5: Da watta wen come ova me an litto bit mo I goin mahke, Da deep watta come all aroun me, Big seaweed wen wrap
Jon 2.6: Jalike I go down to da Mahke Peopo Place, Dat get lock fo keep me inside, An I no can
Jon 4.3: Kill me now, cuz mo betta I mahke den stay alive!
Jon 4.8: Jonah wen tell God, “Why you no jus let me mahke?
Jon 4.8: Mo betta fo me mahke den stay alive!
Jon 4.9: Good ting dat I stay so huhu dat I like mahke!”
Mat 2.15: Dey stay dea till Herod wen mahke.”
Mat 2.18: fo her kids, She no like nobody come by her, Cuz da kids mahke awready.
Mat 2.19: Lata, King Herod wen mahke.
Mat 2.20: Da guys dat like kill da boy, stay mahke awready.
Mat 2.22: Arkelaus wen come king Judea side afta his fadda Herod wen mahke.
Mat 4.16: An all da guys dat stay In da dark place wea peopo goin mahke, Da light come fo dem.
Mat 8.21: I no can go wit you till afta my fadda mahke.”
Mat 8.22: Let da mahke peopo bury da mahke peopo.”
Mat 8.22: Let da mahke peopo bury da mahke peopo.”
Mat 8.25: We goin mahke!
Mat 9.18: go dea an go down in front Jesus, an say, “My girl jus wen mahke.
Mat 9.24: Da girl neva mahke, she ony sleeping.
Mat 10.4: an Judas Iscariot, dass da guy dat goin set up Jesus fo mahke bumbye.
Mat 10.8: Make da sick guys come good, make da mahke guys come back alive again, make da lepa guys come good,
Mat 10.21: “One brudda goin set up his own brudda fo mahke, an one fadda his kid, an kids goin fight wit dea mudda an
Mat 10.21: fight wit dea mudda an fadda, an dey goin set um up fo mahke.
Mat 10.28: No scared da guys dat can make yoa body mahke, but no can make yoa spirit mahke.
Mat 10.28: dat can make yoa body mahke, but no can make yoa spirit mahke.
Mat 10.39: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Mat 10.39: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Mat 10.39: you like do everyting you do fo me, an no bodda you if you mahke fo dat, den you goin live fo real kine.
Mat 11.5: Had guys dat was mahke, now dey stay walking aroun.
head: John Da Baptiza Guy Wen Mahke
Mat 14.2: He wen mahke, an now he come back alive.
head: Jesus Say He Goin Mahke An Come Back Alive
Mat 16.25: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Mat 16.25: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Mat 16.25: you like do everyting you do fo me,an no bodda you if you mahke fo dat, den you goin live fo real kine.
Mat 16.28: fo Real, an get some peopo standing ova hea, dat no goin mahke till dey see me come fo be King.
Mat 17.9: I goin mahke, an I goin come back alive afta I mahke.
Mat 17.9: I goin mahke, an I goin come back alive afta I mahke.
head: One Mo Time Jesus Say He Gotta Mahke An Come Back Alive
head: One Mo Time Jesus Tell He Goin Mahke
Mat 20.18: Den dey goin say I gotta mahke.
Mat 20.19: Day numba three afta I mahke, God goin make me come back alive.
Mat 20.28: I wen come fo give up my life an mahke, fo cut loose plenny peopo from da power dat da bad kine
Mat 22.23: Dis how dey teach: If you mahke, you mahke, you no goin come back alive again.
Mat 22.23: Dis how dey teach: If you mahke, you mahke, you no goin come back alive again.
Mat 22.24: who wen give us God's Rules, he wen say, ‘Wen one guy mahke an he no mo kids, his brudda gotta marry da wife, an make
Mat 22.24: wife, an make kids fo carry da name fo da brudda who wen mahke.
Mat 22.25: Da oldes brudda wen marry one wahine, den wen mahke, but neva have kids.’
Mat 22.26: Da nex brudda wen marry her, an den he wen mahke, an neva have kids.
Mat 22.27: Den afta dat, da wahine wen mahke too.
Mat 22.28: “So, wen da time come wen all da peopo dat wen mahke come back alive, den who goin be her husban?
Mat 22.30: Wen da guys dat wen mahke come back alive again, dey goin be jalike da angel
Mat 22.31: tell you bout da guys who goin come back alive afta dey mahke?
Mat 22.32: So I telling you guys, he not da God fo da mahke guys dat no mo spirit inside dem.
Mat 22.32: spirit inside dem dat stay alive, no matta dea body wen mahke.’
Mat 23.27: wen paint white so look good outside, but inside get ony mahke guy bones an all kine pilau stuff.
Mat 24.28: Jalike everybody know wea get someting mahke wen da scavenja birds come togedda ova dea.
Mat 24.34: da peopo dat stay ova hea right now, get guys dat no goin mahke befo all dis stuff goin happen.
Mat 25.41: da Devil an his angel messenja guys, da fire dat no goin mahke eva.
Mat 26.24: I goin mahke jalike da Bible wen say befo time.
Mat 26.32: But I goin come back alive afta I mahke, an den, I going Galilee side.
Mat 26.35: No matta I gotta mahke wit you, no way I goin say I donno who you!
Mat 26.38: um, “Eh, you know, my heart stay real sad, jalike I goin mahke.
Mat 26.66: Dey all say, “He gotta mahke!
head: Judas Mahke
Mat 27.7: Den if somebody come from far away, an mahke, an nobody know who him, we can bury um ova dea inside dat
head: Dey Say Jesus Gotta Mahke
Mat 27.25: an our kids goin be da one fo take da blame fo make um mahke!
head: Dey Hang Jesus On Top One Cross Fo Mahke
head: Jesus Mahke
Mat 27.53: Plenny mahke guys who was all out fo God long time ago, dea bodies wen
Mat 27.53: wen come alive again, afta Jesus wen come back alive from mahke.
Mat 27.64: He wen come back alive from mahke.
Mat 28.4: a da angel, dey stay shaking all ova, an dey look jalike mahke kine guys.
Mat 28.7: he wen teach, dat God wen make um come back alive from mahke awready.
Mrk 3.19: He da guy dat goin set up Jesus fo mahke bumbye.
Mrk 4.38: You no care we goin mahke, o wat?
Mrk 5.23,42: my litto girl, her ony twelve years old, an her stay going mahke.
Mrk 5.35: Dey tell him, “Yoa litto girl wen mahke!
Mrk 5.39: Da girl neva mahke, her ony sleeping.
head: John Da Baptiza Guy Wen Mahke
head: Jesus Say He Goin Mahke An Come Back Alive
Mrk 8.35: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Mrk 8.35: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Mrk 8.35: an fo teach da Good Stuff From God, an no bodda you if you mahke fo dat, den you goin live fo real kine.
Mrk 9.1: I like tell you dis too: Some peopo standing hea no goin mahke befo dey see God da King come wit power.
Mrk 9.9: I goin mahke, an I goin come back alive afta I mahke.
Mrk 9.9: I goin mahke, an I goin come back alive afta I mahke.
Mrk 9.10: but dey aksing each odda wat he mean wen he say, “I goin mahke, den I goin come back alive.
Mrk 9.26: Da boy wen look jalike he mahke.”
Mrk 9.26: He mahke!
head: Jesus Say One Mo Time He Gotta Mahke An Come Back Alive
Mrk 9.44: two hands an go Hell, wea da fire no pio, an da worm no mahke, eva!
Mrk 9.46: get two feet an go Hell, wea da fire no pio, an da worm no mahke, eva!
Mrk 9.48: get two eyes an go Hell, wea da fire no pio, an da worm no mahke, eva!
Mrk 10.30: bumbye dey goin get hundred times mo plenny even befo dey mahke.”
head: One Mo Time Jesus Tell He Goin Mahke
Mrk 10.33: Den dey goin say I gotta mahke.
Mrk 10.45: I wen come fo give up my life an mahke fo cut loose plenny peopo from da power dat da bad kine
Mrk 12.18: Dis how dey teach: If you mahke, you mahke, you no goin come back alive again.
Mrk 12.18: Dis how dey teach: If you mahke, you mahke, you no goin come back alive again.
Mrk 12.19: who wen give us God's Rules, he wen say, ‘Wen one guy mahke an he no mo kids, his brudda gotta marry his wife, an make
Mrk 12.19: wife, an make kids fo carry da name fo da brudda who wen mahke.
Mrk 12.20: Da first one wen marry one wahine, den he wen mahke, but neva have kids.’
Mrk 12.21: Da nex brudda wen marry da brudda's wife, an den he wen mahke, an neva have kids.
Mrk 12.22: An den afta dat, da wahine wen mahke too.
Mrk 12.23: “So, wen da time come wen all da peopo dat wen mahke come back alive, who goin be her husban?
Mrk 12.25: Wen da peopo dat wen mahke come back alive again, dat time dey no marry.
Mrk 12.26: But da guys who wen mahke, dey goin come back alive.
Mrk 12.27: He not da God fo da mahke peopo.
Mrk 13.12: Bruddas goin sell out dea bruddas fo mahke, an da faddas goin sell out dea kids.
Mrk 13.12: Kids goin fight dea mudda an fadda, an set um up fo mahke.
Mrk 13.30: From da peopo dat stay hea right now, get guys dat no goin mahke befo all dis stuff goin happen.
Mrk 14.8: Wen she wen put dis perfume on top me, befo I mahke, dis wen make me ready fo wen dey goin bury me.
Mrk 14.21: I goin mahke jalike da Bible wen say befo time.
Mrk 14.28: But afta I mahke, I goin come back alive, an den, I going Galilee side.
Mrk 14.31: No matta I gotta mahke wit you, no way I goin say I donno who you!
Mrk 14.34: um, “Eh, you know, my heart stay real sad, jalike I goin mahke.
Mrk 14.64: He gotta mahke!”
head: Dey Say Jesus Gotta Mahke
head: Dey Put Jesus On Top Da Cross Fo Mahke
head: Jesus Mahke
Mrk 15.39: standing in front Jesus hear him yell an see how he wen mahke.
Mrk 15.44: I neva know he mahke awready!
Mrk 15.44: So he tell da captain fo come, an aks him if Jesus wen mahke fo shua.
Mrk 15.45: Da captain tell him dat Jesus wen mahke awready, so Pilate tell his guys fo give da body to
Mrk 16.10: He not mahke no moa!
Luk 1.79: live inside da dark an no can see notting, An dey goin mahke inside, God goin help dem fo know da trut.
Luk 2.26: God's Spirit wen show him dat he no goin mahke befo he see da Christ guy, da Spesho Guy dat da Boss Up
Luk 2.29: So now you can let me mahke.
Luk 6.16: Judas Iscariot, da guy dat bumbye goin set Jesus up fo mahke.
Luk 7.12: gate, da peopo from da town wen carry one open box wit one mahke guy thru da gate.
Luk 7.15: Da mahke guy wen sit up, an start fo talk, an Jesus wen give him
Luk 7.22: Had guys dat wen mahke, now dey alive.
Luk 8.24: We goin mahke!
Luk 8.27: one house, but he stay inside da caves wea dey put da mahke guys.
head: One Mahke Girl an One Sick Wahine
Luk 8.42: house, cuz his ony girl, bout twelve years old, litto mo mahke ova dea.
Luk 8.49: talking, one guy come from Jairus house, an say, “Yoa girl mahke awready.
Luk 8.52: She not mahke, she ony stay sleeping.
Luk 8.53: An dey all wen laugh an make fun a him, cuz dey know she mahke.
head: Jesus Tell Um He Gotta Mahke An Come Back Alive
Luk 9.24: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Luk 9.24: If bodda you dat you goin mahke, fo shua you goin mahke.
Luk 9.24: you like do everyting you do fo me, an no bodda you if you mahke fo dat, den you goin live fo real kine.
Luk 9.27: you guys: Some a da peopo dat stay hea now, dey no goin mahke befo dey see how stay wen God da King.
Luk 9.31: do everyting, jalike God wen say, cuz pretty soon he goin mahke Jerusalem side.
head: Jesus Tell Again Dat He Goin Mahke
Luk 9.60: “You gotta let da guys dat no mo life inside bury dea own mahke guys.”
Luk 10.30: wen jump him, rip him off, bus him up, an leave him dea fo mahke.
Luk 11.44: Cuz you guys mahke inside, jalike da graves dat da peopo no can see, an dey
Luk 12.20: Tonite you goin mahke!
Luk 13.3: bad kine stuff you wen do, an pau do um, all you guys goin mahke too.
Luk 13.4: Da eighteen guys dat wen mahke wen da tower Siloam side wen fall down on top um -- you
Luk 13.5: bad kine stuff you wen do, an pau do um, all you guys goin mahke too.
Luk 14.27: Whoeva no like suffa fo me, o even mahke on top one cross, dey no can be my guy.
Luk 15.17: Me, I so hungry ova hea, dat I litto mo mahke!
Luk 15.24: Jalike he wen mahke, but now he come back alive!
Luk 15.32: Cuz jalike dis guy, yoa brudda, wen mahke, but now he come back alive!
Luk 16.22: “Bumbye da begga guy wen mahke an da angel guys carry him by Abraham's side wit God.
Luk 16.22: An da rich guy mahke too, an dey bury him.
Luk 16.30: But if one guy come back to dem from mahke, dey goin come sorry fo da bad kine stuff dey wen do, an
Luk 16.31: lissen an trus God, even if one guy come back alive from mahke.
Luk 17.37: Jalike everybody know wea get someting mahke, cuz dass wea da scavenja birds come togedda.”
head: Jesus Say One Mo Time He Goin Mahke
Luk 20.27: Sadducee guys, dey say nobody can come back alive afta he mahke.
Luk 20.28: wen write fo us inside da Bible, dat if one guy's brudda mahke an his wife stay, but no mo kids, da mahke guy's brudda
Luk 20.28: guy's brudda mahke an his wife stay, but no mo kids, da mahke guy's brudda gotta marry da widow an get kids fo his
Luk 20.29: Da first brudda wen marry one wahine an den mahke, an no mo kids.
Luk 20.30: Da numba two brudda marry her, an mahke, an no mo kids.
Luk 20.32: Den afta dat, da wahine mahke too.
Luk 20.33: Bumbye, wen da time come wen all da peopo dat wen mahke goin come back alive, dat time, who goin be her husban?
Luk 20.36: Dat time dey no can mahke, but dey goin stay jalike da angel guys.
Luk 20.37: So Moses wen show dat da mahke peopo goin come back alive.
Luk 20.38: Cuz God not da God fo da mahke peopo, but fo da peopo dat stay alive.’
Luk 21.11: Plenny peopo goin get real sick an mahke.
Luk 21.32: goin happen befo all da guys dat stay alive nowdays goin mahke.
Luk 22.20: make wit my blood dat I goin pour out fo you guys wen I mahke.
Luk 22.22: I da Guy Dass Fo Real, an I goin mahke jalike God wen say, but auwe da guy dat goin set me up!
Luk 22.33: But Peter say, “Boss, I stay ready fo go jail an mahke wit you.
head: Dey Say Jesus Gotta Mahke
Luk 23.15: You guys know he neva do notting dat say he gotta mahke.
Luk 23.22: I no find notting dat say he gotta mahke.
Luk 23.24: So Pilate say dat Jesus gotta mahke, jalike da peopo say.”
Luk 23.40: Dey wen say you gotta mahke, too, jalike him.”
head: Jesus Mahke
Luk 23.46: Wen he say dat, he mahke.
Luk 23.53: wen cut inside da rock fo bury somebody, but neva get one mahke guy inside yet.
Luk 23.55: dey go wit Joseph, an see da cave, an how dey put Jesus mahke body inside.
Luk 24.5: stay looking fo da guy dat stay alive, ova hea aroun da mahke guys?
Luk 24.20: Da main pries guys an our leada guys wen turn him in fo mahke.
Luk 24.46: Christ guy, da Spesho Guy God Goin Send, he goin suffa an mahke, an den come back alive on day numba three afta he mahke.”
Luk 24.46: mahke, an den come back alive on day numba three afta he mahke.”
Jhn 2.22: So den, bumbye, wen Jesus mahke an come back alive, his guys wen rememba dat he wen tell
Jhn 4.47: an beg him fo make his boy come good, cuz da boy litto mo mahke.
Jhn 4.49: Da leada guy say, “Boss, try come, o my kid goin mahke.
Jhn 5.21: My Fadda bring back da mahke guys an make um live.
Jhn 5.24: Dey no stay mahke no moa.
Jhn 5.25: Da time goin come, an awready stay hea now, wen da mahke guys goin hear wat I say.
Jhn 5.28: let dis blow yoa minds, cuz da time goin come wen all da mahke guys goin hear my voice.
Jhn 6.44: An I goin make dem guys come back alive from mahke wen da world goin pau.
Jhn 6.49: manna kine bread in da boonies, but no matta, lata dey wen mahke die dead.
Jhn 6.51: Dis da bread I goin give wen I mahke, my body.
Jhn 6.53: If you guys no take wat I telling you guys bout why I goin mahke, no way you guys goin come alive fo real kine.
Jhn 6.58: kine bread dat yoa ancesta guys wen eat, an bumbye dey wen mahke.
Jhn 8.10: No mo nobody hea fo say you gotta mahke?
Jhn 8.11: Jesus say, “You can go now, cuz I no say you gotta mahke.”
Jhn 8.21: But you guys goin mahke wit all da bad kine stuff you guys stay doing.
Jhn 8.24: Dass why I wen say dat you guys goin mahke wit all da bad kine stuff you guys stay doing.
Jhn 8.24: you guys no believe dat I da Spesho Guy, den you guys goin mahke wit all yoa bad kine stuff.
Jhn 8.51: guys dis too: Whoeva lissen to wat I say, dat guy no goin mahke, eva!
Jhn 8.52: Abraham wen mahke, an da guys dat wen talk fo God long time ago, dey wen
Jhn 8.52: an da guys dat wen talk fo God long time ago, dey wen mahke too.
Jhn 8.52: you still say, ‘Whoeva lissen to wat I say, dey no goin mahke, eva.
Jhn 8.53: He wen mahke awready.’
Jhn 8.53: An da guys dat wen talk fo God, dey wen mahke too.
Jhn 10.11: sheep farma, cuz da good kine sheep farma give himself fo mahke fo his sheeps.
Jhn 10.15: I give myself fo mahke fo my sheeps.
Jhn 10.17: Fadda get love an aloha fo me: cuz I goin give myself fo mahke so I can come back alive again.
Jhn 10.18: Nobody goin make me go mahke, I like do um by myself.
Jhn 10.18: I get power fo give myself fo mahke, an fo come back alive.
Jhn 10.28: I goin make dem live to da max foeva, an no mahke.
Jhn 11.4: Wen Jesus wen hear dat, he wen say, “Lazarus no goin mahke from dis sick.
Jhn 11.13: Jesus mean he mahke die dead, but his guys tink he talking bout rest an
Jhn 11.14: Den Jesus tell um strait, “Lazarus mahke awready.”
Jhn 11.15: inside fo you guys, cuz I neva stay ova dea wen he wen mahke.
Jhn 11.16: odda guys, “Eh, mo betta we go wit Jesus too, so we can mahke wit him.
head: Jesus Make da Mahke Peopo Come Alive Fo Real Kine
Jhn 11.19: peopo wen come fo kokua Marta an Mary, cuz dea brudda wen mahke.
Jhn 11.21: Marta tell Jesus, “Boss, if you was hea, my brudda no wen mahke!
Jhn 11.24: “I know dat he goin come back alive, bumbye wen all da mahke guys goin come back alive, an dis world goin pau.”
Jhn 11.25: Whoeva trus me goin come alive, no matta dey mahke.”
Jhn 11.26: Whoeva stay live fo real kine an trus me, dey no goin mahke inside, eva!
Jhn 11.32: his feet an say, “Boss, if you was hea, my brudda no wen mahke.
Jhn 11.37: How come he no can make Lazarus come good, so he no mahke, aah?
Jhn 11.39: Marta, da mahke guy's sista, she say, “Auwe, Boss, he mahke four days
Jhn 11.39: Marta, da mahke guy's sista, she say, “Auwe, Boss, he mahke four days awready!
Jhn 11.44: Da mahke guy wen come outside.”
Jhn 11.44: He get bandage fo mahke guys aroun his hands an feet, an anodda bandage aroun his
Jhn 11.50: Mo betta fo you guys if one guy mahke fo all da peopo.
Jhn 11.51: He wen talk fo God wen he say dat Jesus goin mahke fo all da Jewish peopo.”
Jhn 11.52: An he no goin mahke ony fo da Jewish peopo, but fo all God's kids dat stay all
Jhn 12.1: wen stay, da guy Jesus wen make come back alive from mahke.
Jhn 12.4: one a Jesus guys, da guy dat lata goin set him up fo mahke, he wen say, “Eh, how come dey neva sell dis perfume fo
Jhn 12.9: wen hear dat Jesus wen make Lazarus come back alive from mahke.
Jhn 12.16: But latas, Jesus wen come back alive from mahke an God wen make um come awesome.”
Jhn 12.17: Jesus, da time he wen make Lazarus come back alive from mahke, dey wen tell wat dey wen see.
Jhn 12.23: But befo I come awesome, I gotta mahke.
Jhn 12.24: da wheat seed dat gotta fall down inside da groun an mahke, an den can grow, fo make plenny mo seeds.
Jhn 12.24: If da seed no mahke, stay ony one seed.
head: Jesus Tell How He Goin Mahke
Jhn 12.27: ‘Fadda, no let me mahke right now’?
Jhn 12.27: Dass why I wen come hea, so I can mahke.
Jhn 12.33: (He wen say dat fo show dem how he goin mahke.
head: Dey Goin Set Up Jesus fo Mahke
Jhn 13.21: wat I telling you guys: One a you guys goin set me up fo mahke.
Jhn 13.37: I stay ready fo mahke fo you!”
Jhn 13.38: You tink you stay ready fo mahke fo me?”
Jhn 15.13: mo love an aloha fo da odda guy, den da guy dat goin go mahke fo his friends.
Jhn 18.2: Judas, da guy who wen set Jesus up fo mahke, wen know da place, cuz Jesus wen go ova dea plenny times
Jhn 18.5: Judas, da guy who wen set him up fo mahke, was right dea wit dem.”
Jhn 18.14: Jewish leada guys befo, “Mo betta fo you guys if one guy mahke fo all da peopo.
Jhn 18.32: He wen tell his guys awready dat he goin mahke da Rome way on top one cross.”
head: Dey Say, Jesus Gotta Mahke
Jhn 19.7: “Us guys get Rules from God, an da Rules say dis guy gotta mahke, cuz he wen go talk like he God's Boy.
head: Pilate Say Jesus Gotta Mahke
head: Jesus Mahke
Jhn 19.31: Da Jews neva like fo da mahke bodies fo stay on top da cross on da Rest Day.
Jhn 19.33: But wen dey go by Jesus, dey see dat he mahke awready, so dey neva broke his legs.
Jhn 19.40: wit da aloe an myrrh inside, cuz dass how da Jews bury da mahke guys.
Jhn 20.9: undastan dat da Bible say Jesus gotta come back alive from mahke.
Jhn 21.14: wen let da guys see him afta he wen come back alive from mahke.
Jhn 21.19: lidat fo tell Peter wat goin happen bumbye, how Peter goin mahke fo show how awesome God stay.
Jhn 21.20: wen aks Jesus, “Eh Boss, who da guy dat goin set you up fo mahke?
Jhn 21.23: odda guys telling each odda, “Dat guy John, he no goin mahke, eva.
Jhn 21.23: But Jesus neva tell um dat I no goin mahke, eva.”
Act 2.24: But God wen make him come back alive again from mahke.
Act 2.24: He no need suffa an mahke again, cuz a wat God wen do.
Act 2.24: He no can stay mahke, cuz he mo strong.
Act 2.26: No matta I goin mahke, I know I can rest an wait fo God, Cuz God, you no goin
Act 2.29: guys fo real kine dat da leada fo our ohana, David, he wen mahke, an dey wen bury him, an his grave stay hea still yet.
Act 4.2: an wen tell dem dat cuz Jesus wen come back alive from mahke, dat show, dat da mahke guys goin come back alive again.
Act 4.2: cuz Jesus wen come back alive from mahke, dat show, dat da mahke guys goin come back alive again.
Act 5.5: Wen Ananias hear dat, he fall down an mahke.
Act 5.10: Right den an dea she wen fall down by his feet an mahke.
Act 5.10: An da young guys wen come inside, an see her dea mahke, an dey carry her outside, an bury her by her husban.”
Act 7.4: Afta Abraham fadda wen mahke, God wen send Abraham to dis place wea you guys stay now.’
Act 7.15: Bumbye he wen mahke, an our ancesta guys, dey wen mahke too.
Act 7.15: Bumbye he wen mahke, an our ancesta guys, dey wen mahke too.
Act 7.60: An afta he wen say dat, he wen mahke.”
Act 8.2: bury Stephen, an dey sad an crying real hard cuz he wen mahke.
Act 8.20: Peter wen tell him, “You an yoa money goin mahke togedda!
Act 9.37: Dat time she wen come sick an wen mahke.’)
Act 9.40: He wen turn aroun by da mahke wahine, an say, “Eh Tabita!
Act 10.42: Send fo judge da peopo dat stay alive an da peopo dat stay mahke.
Act 11.19: an sistas dat wen go all ova da place afta Stephen wen mahke, dey wen go all da way Fonecia, Cyprus, an Antioch, cuz
head: King Herod Mahke
Act 12.23: Up Dea wen wack him, an da worms wen eat um, an he wen mahke.”
Act 13.28: Dey neva find notting wrong dat he gotta mahke, but dey wen tell Pilate fo kill um.
Act 13.30: But God, he wen make him come back alive from mahke.
Act 13.33: Dass why he wen bring Jesus back alive from mahke, jalike dey wen write down inside da Song Fo God, Numba
Act 13.34: God wen tell dat he goin bring Christ back alive from mahke, an Christ no goin mahke again an his body come rotten.
Act 13.34: goin bring Christ back alive from mahke, an Christ no goin mahke again an his body come rotten.
Act 13.35: ‘You no goin let da guy dat stay good an spesho fo you mahke again An his body come rotten.
Act 13.36: fo do wat God like wen he wen stay alive, an den he wen mahke.’
Act 13.37: But Jesus, da Guy God wen bring back from mahke, he neva mahke again an his body neva come rotten.
Act 13.37: But Jesus, da Guy God wen bring back from mahke, he neva mahke again an his body neva come rotten.
Act 14.19: an wen drag him outside da town, cuz dey tink he stay mahke.
Act 15.26: Barnabas an Paul almos wen mahke cuz dey stick wit da Boss Jesus, da Spesho Guy God Wen
Act 17.3: Guy God Wen Send gotta suffa an come back alive from mahke.
Act 17.18: Jesus, an telling peopo dat Jesus wen come back alive from mahke.”
Act 17.31: dat dis stay true cuz he wen bring dat guy back alive from mahke.
Act 17.32: dey wen hear him say dat one guy wen come back alive from mahke, some a dem guys wen make fun a him.
Act 20.7: togedda fo broke bread an eat fo rememba dat Jesus wen mahke.
Act 20.9: Dey wen pick um up, an jalike he mahke.
Act 20.28: Cuz da Boss Jesus wen bleed an mahke fo make dem God's kids.
Act 21.13: I stay ready fo get all tie up, an even fo mahke inside Jerusalem cuz I da Boss Jesus guy.
Act 23.6: stay waiting an I believe dat we goin come back alive from mahke.
Act 23.8: da Sadducee guys say dat nobody goin come back alive from mahke, an no mo angel guys, an no mo spirits.”
Act 23.29: agains dea rules, but I neva find notting fo say he gotta mahke o go jail.
Act 24.15: dat no do wass right, dey all goin come back alive from mahke.
Act 24.21: me today cuz I trus dat we all goin come back alive from mahke.
Act 25.11: If I wen do someting wrong so I gotta mahke, I goin take dat.
Act 25.19: one nodda way, an dey wen make argue bout dat, an bout one mahke guy name Jesus, dat Paul say he still stay alive.
Act 25.24: Dey wen yell dat he gotta mahke right now.
Act 25.25: But I neva find notting he wen do dat he gotta mahke.
Act 26.8: God can make da mahke guys come alive again.
Act 26.10: An I wen vote dat dey gotta mahke.
Act 26.23: An he da first Guy fo come back alive from mahke.
Act 26.31: each odda, “Dis guy neva do notting wrong dat say he gotta mahke o go jail.”
Act 27.24: Dey no goin mahke.
Act 27.44: Dass how all da guys wen come to da land, an nobody wen mahke.
Act 28.6: Da peopo wen tink he goin swell up o mahke fast.”
Act 28.18: wen like let me go, cuz I neva do notting dat say I gotta mahke.
Rom 1.4: use plenny power fo make um come back alive afta he wen mahke.
Rom 1.32: get anybody dat no make like wat God say, fo shua he goin mahke.
Rom 3.25: ony if dey go trus him an dey shua dat he wen go bleed an mahke fo dem.
Rom 4.17: God make da peopo come back alive afta dey mahke.”
Rom 4.19: fo God, no matta he figga, his body litto mo ready fo mahke, cuz he near hundred year old, an Sarah, she no can come
Rom 4.24: dat wen make Jesus our Boss come back alive afta he wen mahke.
Rom 4.25: Jesus wen mahke cuz we neva make how we suppose to.
Rom 5.6: Wen we neva have power notting, Christ wen mahke fo all us guys dat wen ack jalike God no matta.
Rom 5.7: Eh you know, nobody goin mahke fo one guy dat ony do right kine stuff!
Rom 5.7: guy dat everytime get good heart, maybe bumbye somebody go mahke fo help dat kine guy.
Rom 5.8: time we was doing bad kine stuff, Christ still yet wen go mahke fo us.
Rom 5.9: wen say we get um right wit him, cuz Christ wen bleed an mahke fo us.
Rom 5.10: But den God's Own Boy wen mahke so we can go da same side wit God.
Rom 5.11: An we stay tight wit him, cuz our Boss Jesus Christ wen mahke fo us, so now we can go da same side wit God.
Rom 5.12: dey make lidat, same ting jalike dat man, dey all gotta mahke.
Rom 5.14: Everybody from Adam till Moses time gotta mahke fo shua, no matta dey neva do da same ting dat God wen
Rom 5.14: Az why dey gotta mahke jalike Adam.
Rom 5.15: do wat God tell um not fo do, an cuz a dat, everybody wen mahke.
Rom 5.17: Cuz a dat, now everybody gotta mahke.”
Rom 5.21: bad kine stuff dat peopo wen do, take ova dem an make um mahke.
Rom 6.2: Az jalike we mahke awready.
Rom 6.2: Cuz you know, one mahke guy no can do notting bad.
Rom 6.2: If we stay jalike we mahke, how we goin stay doing da bad kine stuff?
Rom 6.3: baptize fo show we Jesus Christ guys, dass jalike we wen mahke same time he wen mahke?
Rom 6.3: Christ guys, dass jalike we wen mahke same time he wen mahke?
Rom 6.4: wen bury us same time dey wen bury Christ, cuz jalike we mahke too.
Rom 6.4: Da Fadda, he get awesome power, an afta Christ wen mahke, da Fadda wen make um come back alive.
Rom 6.5: Us guys jalike we wen mahke wen Jesus wen mahke.
Rom 6.5: Us guys jalike we wen mahke wen Jesus wen mahke.
Rom 6.5: Dass why fo shua we goin come back alive from mahke jalike Jesus wen come back alive.
Rom 6.6: good kine guy we was befo, pau awready, jalike dat guy wen mahke on top da cross wit Christ.
Rom 6.7: Afta one guy mahke, no mo notting dat can make um do bad kine stuff no moa.
Rom 6.8: So den, jalike we wen mahke wit Christ.
Rom 6.9: We know dat Christ wen come back alive afta he wen mahke, an he no goin mahke again.
Rom 6.9: wen come back alive afta he wen mahke, an he no goin mahke again.
Rom 6.9: Cuz no mo notting dat get power fo make him mahke one mo time.
Rom 6.10: Afta Christ wen mahke dat one time, den he no mo notting fo do wit da bad kine
Rom 6.11: ting jalike wat wen happen wit Jesus Christ: You guys wen mahke awready, dass why you guys no gotta do da bad kine stuff.
Rom 6.12: Dat body goin mahke, you know.
Rom 6.13: Cuz jalike you wen go mahke awready an now you stay alive again.
head: Afta You Mahke, Da Rules No Mo Power
Rom 7.1: But afta you mahke, da Rules no mo power ova you.
Rom 7.2: But if da husban mahke, den she no need do wat da Rules fo da husban an da wife
Rom 7.3: But den, if her husban stay mahke, den da Rules fo da husban an da wife no mo notting fo do
Rom 7.3: one nodda guy, dat mean she no go fool aroun behind her mahke husban's back.
Rom 7.4: Christ wen go mahke, his body, everyting.
Rom 7.4: Same ting jalike you guys wen mahke awready, so now da Rules no mo notting fo do wit you guys.
Rom 7.4: wit dis guy Christ dat wen come back alive afta he wen mahke.
Rom 7.6: Now we no need, cuz jalike we wen mahke awready.
Rom 7.10: Den, az jalike I wen mahke inside.
Rom 8.4: God wen send Christ fo mahke so us guys can do all da right kine stuffs God's Rules say
Rom 8.6: bout doing da bad kine stuff he like do, jalike he stay mahke inside awready.
Rom 8.10: So, no matta you guys goin mahke cuz you guys wen do bad kine stuff.
Rom 8.11: God da One dat wen make Jesus come back alive afta he wen mahke.
Rom 8.11: Spirit goin do dat fo you guys, no matta yoa body gotta mahke.
Rom 8.32: God wen give his own Boy fo mahke fo us.
Rom 8.34: Jesus Christ, he da One dat wen go mahke.
Rom 8.34: he da One dat God wen make um come back alive afta he wen mahke.
Rom 8.38: No matta if we stay alive o we mahke, no matta if get angel guys o leada guys in da sky, o if
Rom 10.7: go way down inside da groun by da Deep Dark Hole wea da mahke peopo stay?’-”
Rom 10.7: jalike da guy going down dea fo bring Christ back from mahke.
Rom 10.9: yoa heart dat God wen bring Christ back alive afta he wen mahke, den God goin hemo you from da bad kine stuff you stay
Rom 11.15: wen God take back his own peopo, goin be jalike dey was mahke befo, but now dey wen come alive fo real kine!
Rom 14.7: Wen we mahke, same ting, we no mahke jus our own self too.”
Rom 14.7: Wen we mahke, same ting, we no mahke jus our own self too.”
Rom 14.8: Same ting, wen we mahke, we stay tight wit da Boss too.
Rom 14.8: So no matta we stay alive o mahke, everytime he stay our Boss.
Rom 14.9: Dass how come Christ wen go mahke, an den wen come back alive.
Rom 14.9: He wen do dat so he can be da Boss fo da peopo dat mahke awready, an same ting fo da peopo dat stay alive too.
Rom 14.15: Cuz you know, Christ wen mahke fo dat guy too!
Rom 16.4: Dem two, dey almos wen mahke fo save my life.
Rom 16.26: Da God dat no goin mahke eva, he wen make um so dat now, all da diffren peopos can
1Co 1.13: You guys tink was me dat wen go mahke on top da cross fo you guys?
1Co 1.17: take away da power from wat wen happen wen Christ wen go mahke on top da cross.
1Co 1.18: All da stuff we telling bout how Christ wen mahke on top da cross, dat stuff sound stupid to da peopo dat
1Co 1.23: dey no can handle, cuz dey tink God's Spesho Guy no goin mahke eva.
head: Gotta Tell Everybody How Christ Wen Mahke On Top One Cross
1Co 3.22: An da whole world stay fo you guys, no matta you alive o mahke!
1Co 4.9: put us guys at da end a da line, jalike prisonas ready fo mahke.
1Co 6.14: God wen make da Boss Jesus come back alive afta he wen mahke, an he get da power fo make us guys come back alive too,
1Co 6.14: get da power fo make us guys come back alive too, afta we mahke.
1Co 7.39: So den, da wife gotta stay wit da husban till he mahke.
1Co 7.39: Afta he mahke, she can marry if she like, but ony if da odda guy stay
1Co 8.11: guy, he one Christian brudda, an God's Spesho Guy wen go mahke fo him, an den!
1Co 9.15: I figga, mo betta I mahke, den let somebody tink dat I no mo da right fo talk lidis.
1Co 9.25: An dey do all dat ony fo get one head lei dat goin come mahke latas.
1Co 10.5: So dey wen mahke, an dea bodies dey wen bury, all da diffren places wea dey
1Co 10.8: Dat time, some a da peopo wen make lidat, an dey all wen mahke die dead, twenty three tousand a dem.”
1Co 10.16: wit God's Spesho Guy Christ, an wen he wen go bleed an mahke, was jalike us guys wen mahke too.
1Co 10.16: an wen he wen go bleed an mahke, was jalike us guys wen mahke too.
1Co 10.16: stay tight wit God's Spesho Guy Christ, an dat time he wen mahke, was jalike us guys wen mahke too.
1Co 10.16: Christ, an dat time he wen mahke, was jalike us guys wen mahke too.
1Co 11.25: make one new kine deal fo you guys, an I gotta bleed an mahke fo make um happen lidat.
1Co 11.26: telling da story one mo time bout me yoa Boss, how I wen mahke.
1Co 11.29: an dey tinking, “No mo diffrence, you know, dat Jesus wen mahke.
1Co 11.30: dat no stay strong, an dey sick, an get peopo dat wen mahke awready.”
head: Christ Wen Come Back Alive Afta He Wen Mahke
1Co 15.3: da main ting: Christ, da Spesho Guy God Wen Send, he wen mahke cuz us guys was doing bad kine stuff, jalike da Bible wen
1Co 15.6: Mos a dem stay alive still yet, ony some a dem wen mahke awready.
head: Da Mahke Guys Goin Come Back Alive
1Co 15.12: Send, we tell everybody he wen come back alive afta he wen mahke, yeah?
1Co 15.12: So how come, get some a you guys, dat tell, “No, da mahke guys, dey no goin come back alive, you know.
1Co 15.13: If da peopo dat mahke no goin come back alive, dat mean, Christ neva come back
1Co 15.16: bout God: “He wen make Christ come back alive afta he wen mahke.
1Co 15.16: But if da mahke peopo no can come back alive, den gotta be, God neva make
1Co 15.16: be, God neva make Christ come back alive, cuz Christ wen mahke.”
1Co 15.17: tink bout dis: if Christ neva come back alive afta he wen mahke, den you guys ony wase time fo trus God.
1Co 15.18: peopo dat wen stay tight wit Christ befo time an den wen mahke -- if Christ neva come back from mahke, dey stay cut off
1Co 15.18: time an den wen mahke -- if Christ neva come back from mahke, dey stay cut off from God too!
1Co 15.20: Spesho Guy Christ, he wen come back alive afta he wen mahke!
1Co 15.20: he da first guy dat eva wen come back alive afta he wen mahke, an goin get plenny mo mahke peopo dat goin come back
1Co 15.20: come back alive afta he wen mahke, an goin get plenny mo mahke peopo dat goin come back alive bumbye, same ting.
1Co 15.21: dat wen do someting bad, an dat make all us odda guys mahke.
1Co 15.21: jalike us guys, dat wen do someting good, an cuz a dat, da mahke peopo goin come back alive!
1Co 15.22: everybody, dey Adam kine guys, an dass why dey all gotta mahke.
1Co 15.26: An get one nodda ting dat stay agains us guys -- we gotta mahke.
1Co 15.26: Den from dat time, nobody gotta mahke.
1Co 15.29: no was lidat, how come get guys dat go get baptize fo da mahke guys?
1Co 15.29: If da mahke guys no goin come back alive fo shua, how come dey getting
1Co 15.29: back alive fo shua, how come dey getting baptize fo da mahke guys?
1Co 15.30: An us guys, how come we risking our life everytime, if da mahke guys no goin come back alive?
1Co 15.31: But I swear to God, bruddas an sistas, no bodda me if I mahke.
1Co 15.32: If da peopo dat mahke no goin come back alive, den mo betta us guys figga jalike
1Co 15.32: Cuz tomorrow we all goin mahke die dead!
1Co 15.35: But somebody goin aks, “How da mahke guys goin come back alive bumbye?
1Co 15.36: Wen you plant one seed, da seed gotta mahke first, yeah?”
1Co 15.42: Wen da mahke guys come back alive, same ting goin happen jalike wit da
1Co 15.42: But wen da guy come back alive, he no goin mahke eva!
1Co 15.51: From all us guys, get some guys dat no goin mahke!
1Co 15.52: Right den, da mahke guys goin come back alive.
1Co 15.52: No way dey goin mahke an come rotten one mo time!
1Co 15.53: Dis body dat can mahke now, gotta come diffren kine, so no can mahke eva again!
1Co 15.53: body dat can mahke now, gotta come diffren kine, so no can mahke eva again!
1Co 15.54: Da body dat can mahke now, goin come diffren kine, an no goin mahke eva again!
1Co 15.54: body dat can mahke now, goin come diffren kine, an no goin mahke eva again!
1Co 15.54: goin happen jalike da Bible wen say befo time: “We no goin mahke no moa, Cuz Christ, he da winna ova dat!
1Co 15.55: an “Da Devil dat like make us guys mahke, He wen lose awready!
1Co 15.55: We no goin cry inside, Cuz da Devil no can zap us guys mahke no moa!”
1Co 15.56: How come he can zap us guys now an we mahke?
2Co 1.8: den we can handle, dat we even wen give up an tink we goin mahke.
2Co 1.9: jalike one crook guy feeling wen da judge say he gotta mahke.
2Co 1.9: he get power fo even make da peopo alive again dat wen mahke.
2Co 1.10: He wen take us outa da bad kine stuff, wen we almos wen mahke.
2Co 3.6: If you ony stick wit da Rules, jalike you mahke inside, you no get da real kine life dat stay to da max
2Co 3.9: You know, cuz a da Rules we mahke, but still yet da Rules stay awesome.
2Co 4.10: an get bus up, show how plenny Jesus wen suffa wen he wen mahke.
2Co 4.10: An cuz our body no mahke no matta we get bus up, dat show dat Jesus still stay
2Co 4.11: Every day, us guys dat stay alive, we almos mahke cuz we Jesus guys.
2Co 4.11: dat Jesus give us real kine life, no matta our bodies goin mahke bumbye.
2Co 4.12: den, us guys no scared fo talk fo Christ, no matta we can mahke cuz a dat, so dat you guys can stay live fo real kine.
2Co 4.14: da God dat wen make our Boss Jesus come back alive from mahke, he goin make us guys come back alive too, cuz we stick
2Co 5.4: Minas we goin mahke.
2Co 5.14: We know fo shua dat one Guy wen mahke fo all da peopo, an dat mean, jalike everybody wen mahke.
2Co 5.14: mahke fo all da peopo, an dat mean, jalike everybody wen mahke.
2Co 5.15: Christ wen mahke fo everybody, so dat da peopo who stay alive no goin do
2Co 5.15: Dey goin do everyting ony fo Christ, da Guy who wen mahke fo dem an wen come back alive.
2Co 6.9: We litto mo mahke, but eh, we alive still yet.
2Co 6.9: Dey punish us plenny, but den we still no mahke.
2Co 7.3: no matta wat, we like be togedda wit you guys, no matta we mahke o we live.
2Co 11.23: An plenny times I almos wen mahke.
2Co 11.26: I almos wen mahke inside da town an outside in da boonies.
Gal 1.2: an God da Fadda, who wen make Jesus come back alive from mahke, dey wen tell me fo go all ova fo tell peopo da Good Stuff
Gal 1.4: Christ wen give himself fo mahke fo throw out da bad kine stuff us guys wen do.
Gal 2.20: Jalike I wen mahke wit Christ on top da cross.
Gal 2.20: get plenny love an aloha fo me, an he wen give himself fo mahke fo me.
Gal 2.21: right wit God cuz we do wat da Rules say, den Christ wen mahke fo notting.
Gal 3.1: odda guys wen kill Jesus Christ on top da cross an he wen mahke fo us.
Gal 3.14: Christ wen mahke fo pay da price fo us guys, so dat all da diffren peopos
Gal 4.1: Da fadda like give his boy everyting da fadda get wen he mahke, but da boy no can get um right den an dea if he still yet
Gal 4.5: But God wen send his Boy Christ so he can mahke fo pay da price fo let us go, so we no gotta stick wit da
Gal 5.11: skin, den no goin bodda nobody, cuz den Jesus neva need mahke on top da cross.
Gal 5.11: Cuz I stay teach dat Jesus wen mahke so peopo can come right wit God.
Gal 6.12: ony make lidat cuz dey no like suffa fo Christ, who wen mahke on top da cross.
Gal 6.14: me, I ony goin talk big bout how our Boss Jesus Christ wen mahke on top da cross.
Gal 6.14: Cuz Christ wen mahke on top da cross, az why fo me, jalike all da bad kine
Gal 6.14: fo me, jalike all da bad kine tings inside da world stay mahke, an dey no mo power ova me.
Gal 6.14: I no goin like do um, cuz jalike I stay mahke die dead fo dem tings.
Eph 1.7: God's Rules, still yet Christ da One dat wen go bleed an mahke fo us.
Eph 1.20: He wen go make Christ come back alive afta he wen mahke, dass how strong his power!”
Eph 2.1: Befo time, you guys was cut off from God, jalike you stay mahke inside, cuz everytime you guys go agains da Rules God wen
Eph 2.5: No matta us guys was cut off from God, jalike we stay mahke inside awready, cuz we wen go agains da Rules God wen
Eph 2.13: Jesus wen go bleed an mahke fo you guys, fo make you guys come tight wit him.
Eph 2.14: But Christ, wen he wen go mahke on top da cross, dass jalike he wen bus down dat wall.
Eph 2.15: Wen Christ wen mahke, he wen wipe out da power from da Jewish Rules dat tell da
Eph 2.16: Wen Christ wen mahke on top da cross, he wen wipe out everyting dat wen make da
Eph 5.2: He wen give himself up fo mahke fo us guys, jalike he one sacrifice fo God, da kine
Eph 5.14: Come back alive from mahke!
Eph 5.25: Dass why he wen give himself fo mahke fo dem.
Php 1.20: Christ stay, jalike befo time, no matta I stay alive o I mahke.
Php 1.21: um, if I stay alive I stay tight wit Christ, an if I gotta mahke I stay live wit him, an dass even mo betta.
Php 2.8: He wen do everyting God say, even if he gotta go mahke.
Php 2.8: An not jus regula kine mahke, you know.
Php 2.17: Same ting wit me -- even if da odda peopo make me bleed an mahke, dass jalike pouring wine on top da sacrifice you guys
Php 2.27: Da guy was sick fo shua -- he litto mo mahke.
Php 2.30: Dass why he litto mo mahke.
Php 2.30: you guys neva can do fo kokua me, an neva bodda him if he mahke.
Php 3.10: He wen come back alive afta he wen mahke, an he get plenny power.
Php 3.10: I like come jalike Christ, so wen I go mahke, I goin handle um jalike him.
Php 3.11: So den if can, I figga, bumbye afta I mahke, God goin let me come back alive.
Php 3.18: guys dat stay agains Christ, an dey no can take dat he wen mahke on top da cross.
Col 1.18: He da first an da main One dat wen come back afta he wen mahke.
Col 1.20: Cuz Jesus wen bleed an mahke on top da cross, all da beef an da hassles peopo get wit
Col 1.20: Cuz Jesus wen bleed an mahke jalike he one sacrifice, God wen bring back everyting an
Col 1.22: everyting go back da same side wit God, cuz Christ wen go mahke, his body, everyting.
Col 2.12: God da One who wen bring back Jesus from mahke, you know.
Col 2.13: Befo time, jalike you guys stay mahke, cuz you guys doing da bad kine stuff, an you guys not
Col 2.20: Cuz jalike you guys wen mahke wit Christ, he wen take away da power ova you guys dat da
Col 3.3: world, Now God take care you guys, cuz jalike you guys wen mahke wit Christ, but now you guys stay tight wit him an you get
1Th 1.10: God wen make him come back alive afta he wen mahke, an he da One dat goin make shua dat notting bad goin
1Th 4.13: We like you guys know da trut bout God's peopo dat stay mahke awready.
1Th 4.14: Us guys believe dat Jesus wen mahke, an afta dat, he wen come back alive.
1Th 4.14: God goin bring da peopo dat was Jesus guys befo dey wen mahke, fo stay wit him.
1Th 4.15: back, we no goin go by him befo God's odda peopo dat wen mahke awready get dea.
1Th 4.16: Den da mahke guys dat wen stay tight wit Christ, dey goin come alive
1Th 5.10: He wen do dat cuz Jesus Christ our Boss wen go mahke fo us.
1Th 5.10: So wen Jesus come back, no matta we alive o we mahke dat time, we goin live fo real kine wit him.
1Ti 1.17: He no can mahke.
1Ti 2.6: Jesus wen give himself fo mahke fo everybody, Fo pay da price fo cut dem loose from da bad
1Ti 5.6: she like, no matta she stay alive, but inside, jalike she mahke awready.
1Ti 6.7: wen born, we neva bring notting inside da world, an wen we mahke, we no goin take notting outside da world.
1Ti 6.16: He da ony One dat no can mahke.
2Ti 1.10: Cuz a Christ, we no goin mahke no moa!
2Ti 1.10: Dat say he goin make our body diffren kine Dat no goin mahke o come rotten, But goin stay alive fo real kine, foeva!
2Ti 2.8: God wen make him come back alive, afta he wen mahke.
2Ti 2.11: You can trus me wen I tell you dis: “If us guys mahke wit Christ, We goin live to da max wit him.
2Ti 2.18: Dey say, “Da mahke guys, dey wen come back alive awready.
2Ti 4.1: da Judge fo da peopo dat stay alive, an da peopo dat stay mahke too.
Tit 2.14: He wen give himself fo mahke fo us, so he can cut us guys loose from all kine pilau
Heb 1.12: You neva goin mahke!
Heb 2.9: Cuz Jesus wen go suffa an mahke fo everybody, God “wen make him awesome, an show him
Heb 2.9: how God wen do plenny fo us, cuz Jesus wen go suffa an mahke fo everybody.
Heb 2.14: He wen do dat so dat wen he mahke, he wen hemo all da power from da Devil, da one dat get
Heb 2.15: An, Jesus wen make da peopo dat stay scared dat dey goin mahke all da time dey stay alive, so dey no stay jalike slaves
Heb 3.17: peopo dat wen go do bad kine stuff, an bumbye dey wen all mahke in da boonies, an dea bodies wen stay dea.”
Heb 5.7: cuz he know dat God can take him outa dea so he no gotta mahke.”
Heb 6.2: good tings fo dem, no need teach everytime bout how da mahke peopo goin come back alive, no need teach everytime bout
Heb 7.3: Nobody know wen he wen born o wen he wen mahke.”
Heb 7.8: Dose guys, dey goin mahke bumbye.
Heb 7.8: wen take da ten percent, an da Bible neva tell dat he wen mahke.
Heb 7.23: Dey wen all mahke, dass why.
Heb 7.25: Jesus, he no mahke.
head: Christ Wen Go Bleed An Mahke Fo Us
Heb 9.14: Spesho Spirit dat stay foeva wen help Christ go bleed an mahke fo us.
Heb 9.14: Christ wen give himself to God fo mahke, jalike one pries give God one perfeck animal fo sacrifice
Heb 9.15: Dass cuz Christ wen go mahke fo cut dem loose from da power dat da bad kine stuff get
Heb 9.16: Gotta show proof dat da guy dat wen make da will wen mahke fo real kine.
Heb 9.17: Ony worth plenny afta da guy mahke.
Heb 9.22: If no mo notting dat bleed an mahke, den God no goin let nobody go o hemo dea shame fo all da
Heb 9.27: Garans everybody gotta mahke ony one time, an afta dat, dey gotta go in front God da
Heb 10.10: He wen come one sacrifice fo us wen he wen bleed an mahke dat one time.
Heb 10.19: We get da right fo dat, cuz Jesus wen go bleed an mahke fo us.
Heb 10.20: fo us fo go inside wea God stay, cuz Jesus wen go bleed an mahke, an now he stay alive.
Heb 10.29: Dey make jalike no mean notting dat Christ wen bleed an mahke cuz he da sacrifice fo dem.
Heb 11.4: No matta Abel mahke, he still yet stay talking to us guys, cuz he wen trus
Heb 11.5: Dass why God wen take him away, an he neva mahke.
Heb 11.12: dis one guy Abraham, he wen born kids no matta he litto mo mahke awready.
Heb 11.13: All dose peopo, dey wen trus God all da time till dey mahke.
Heb 11.19: God, he get da power fo make peopo come back alive from mahke.
Heb 11.19: An dat time, wen happen jalike Isaac wen mahke, an den come back alive.
Heb 11.21: Dass why jus befo Jacob wen mahke, wen he bend ova his walking stick, he wen show love an
Heb 11.22: Dass why, jus befo he wen mahke, he wen tink plenny bout da time wen da Israel peopo goin
Heb 11.35: Dea ohana guys wen mahke, an den wen come back alive, cuz dea wahines wen trus God.
Heb 11.35: mo betta life bumbye -- dey goin come back alive afta dey mahke.
Heb 12.4: But still yet you guys no fight so dat you guys mahke.
Heb 12.16: get da right fo get da bestes stuff bumbye wen his fadda mahke.
Heb 12.24: mo betta den had befo time wen da guy Abel wen bleed an mahke.
Heb 12.24: Cuz Jesus wen bleed an mahke jalike one sacrifice, an dass wat make everyting happen fo
Heb 13.20: An he da One dat wen bring back our Boss Jesus from mahke.
Heb 13.20: Jesus wen bleed an mahke fo us, an dass how God can make one new deal wit us dat
Jas 1.10: da rich kine stuffs he get, no goin stay foeva, an he goin mahke too, jalike da wild flower dry up.
Jas 1.11: brudda -- he stay making his money, but still yet, he goin mahke.
Jas 2.26: So den, da body, if no mo spirit inside, stay mahke.
Jas 2.26: jalike you mahke inside awready, you no mo da real kine life inside you.
1Pe 1.2: Jesus wen mahke fo you guys.
1Pe 1.3: Wen Jesus Christ wen mahke, he wen come back alive again.
1Pe 1.4: Jalike one fadda leave stuffs fo his kids wen he mahke, Jesus wen make good tings ready fo us in da sky.
1Pe 1.19: He wen mahke, jalike one good kine baby sheep dat no mo notting wrong
1Pe 1.23: born one mo time, not from da kine fadda an mudda dat goin mahke, but from da Fadda dat no can mahke.
1Pe 1.23: an mudda dat goin mahke, but from da Fadda dat no can mahke.
1Pe 1.24: Afta, dey come no good, an mahke, But wat da Boss say, Dat goin go on foeva.
1Pe 2.5: da kine sacrifices God like, cuz Jesus Christ wen mahke fo all you guys.
1Pe 2.24: wit him all da bad kine stuff we wen do, wen he wen go mahke on top da cross.
1Pe 2.24: Christ wen mahke on top da cross fo us so we can come good.
1Pe 3.18: You know, Christ wen awready mahke one time, Cuz everybody stay doing da bad kine stuff.
1Pe 3.18: He everytime do da right ting, But den he wen mahke fo all da peopo dat stay doing wrong kine tings.
1Pe 3.18: He wen mahke so dat you guys can know God.
1Pe 4.5: in front him, da guys dat stay alive an da guys dat wen mahke.
1Pe 4.6: God goin check out da guys dat stay mahke now, jalike all da odda peopo, how dey wen make wen dey
2Pe 1.14: Pretty soon I goin mahke.
2Pe 1.15: But I goin go all out, so bumbye wen I go mahke, you guys still goin tink bout dis stuff everytime.
2Pe 2.6: everyting all aroun dea, so ony had ashes, an da peopo wen mahke.
2Pe 3.4: Our ancesta guys, dey mahke long time awready, an still yet, everyting stay da same
1Jn 1.7: You know, Jesus, God's Boy, he wen bleed an mahke, an dass jalike his blood clean us up inside from all da
1Jn 2.2: Jesus, he da one dat wen mahke fo be da sacrifice dat let us guys go an hemo da shame fo
1Jn 2.2: Jesus wen mahke, not ony fo us, but fo da bad kine stuff dat all da peopo
1Jn 3.14: Us guys not mahke inside no moa, but we wen come alive inside fo real kine.
1Jn 3.14: mo love an aloha, stay cut off from God, jalike dey stay mahke inside.
1Jn 3.16: wat real love stay like: cuz Christ wen give himself fo mahke fo us.
1Jn 4.10: An he wen send his Boy fo mahke so he can be da sacrifice dat hemo da shame fo all da bad
1Jn 5.16: see yoa brudda doing bad kine stuff dat no make da brudda mahke, you gotta aks God fo help um, an God goin give da brudda
1Jn 5.16: bout da bad kine tings dat peopo do, but dat no make um mahke.
1Jn 5.16: Get bad stuff dat make um mahke -- I no say dat you gotta pray bout dat kine.
1Jn 5.17: An get bad kine stuff dat no make da guy mahke dat do um.
Jud 1.9: He was fighting wit da Devil bout da body afta Moses wen mahke, but he no dare poin finga da Devil an talk bad to him.
Jud 1.12: Jalike somebody wen pull up da tree by da roots, an mahke awready.
Rev 1.5: He da first One dat wen come back alive from mahke.
Rev 1.5: He wen bleed an mahke, an make us clean from all da bad kine stuff we wen do.
Rev 1.17: Wen I see him, I wen go down by his feet jalike I mahke.
Rev 1.18: I wen mahke, but look!
Rev 1.18: I get da power fo open da door fo da place wea da mahke peopo stay, an make dem come alive, cuz I get da key.
Rev 2.8: him, an say dis: Da One dass first an last, da One dat wen mahke an den come back alive, dis wat he say: ‘I know you guys
Rev 2.11: bad kine stuff, no way dey goin get hurt wen da odda peopo mahke da second time an get cut off from God foeva.
Rev 3.1: But dass bulai, cuz I know dat you guys stay mahke inside.
Rev 3.2: make strong wat you guys get still yet, cuz litto mo goin mahke.
Rev 5.9: dey wen kill you jalike one sacrifice, An you wen bleed an mahke, Fo pay da price fo bring peopo back to God, From every
Rev 6.8: Look jalike ready fo mahke kine color!
Rev 6.8: Da guy dat stay ride on top um name Mahke Die Dead, an da boss fo da Mahke Peopo's Place wen follow
Rev 6.8: stay ride on top um name Mahke Die Dead, an da boss fo da Mahke Peopo's Place wen follow behind him.
Rev 7.14: Guy, he wen make um clean inside, cuz he wen bleed an mahke fo dem.”
Rev 8.9: percent da tings dat stay alive inside da sea, dey wen all mahke.
Rev 8.11: da water wen come bitta, an plenny peopo wen drink um an mahke, cuz da water wen come bitta.
Rev 9.6: Dat time da peopo goin like mahke, cuz hurt plenny.
Rev 9.6: Dey goin beg plenny fo mahke, but dey no can.
Rev 9.20: Da odda peopo dat neva mahke from da big trouble, dey still yet no come sorry an pau do
Rev 11.8: dass wea dey wen put da Boss Jesus on top da cross fo mahke.
Rev 11.10: ova da world goin feel good inside cuz dose two guys wen mahke.
Rev 11.13: a da Big Town wen wipe out, an seven tousand peopo wen mahke.
Rev 11.18: “Time awready fo you fo come da Judge fo da mahke peopo.
Rev 12.11: He wen bleed an mahke fo dem.
Rev 12.11: Dey not even scared fo give dea life fo mahke!
Rev 13.3: Animal wen look like was bus up real bad an he litto mo mahke, but den he wen stay alive.
Rev 13.10: Whoeva suppose to mahke wit da sword, Dey goin mahke wit da sword!
Rev 13.10: Whoeva suppose to mahke wit da sword, Dey goin mahke wit da sword!
Rev 13.12: Animal, da one dat wen get bus up real bad, an litto mo mahke, but still yet wen stay alive.
Rev 13.14: Dass da one dat wen get bus up wit da sword, an litto mo mahke, but still yet wen stay alive.
Rev 14.13: dat trus da Boss Up Dea, dey goin stay good inside wen dey mahke.
Rev 16.3: on top da ocean, an wen make um jalike da blood from one mahke guy.
Rev 16.3: Den all da tings dat stay alive inside da ocean wen mahke.
Rev 16.6: fo you, an yoa odda spesho peopo, An make dem bleed an mahke.
Rev 17.6: Dass all da ones dat wen bleed an mahke cuz dey tell bout Jesus.”
Rev 18.24: dey wen kill inside da world -- Dass wea dey wen bleed an mahke.
Rev 19.18: So you birds can eat all da peopo dat goin mahke!
Rev 20.5: Dass da first time God bring back da mahke guys alive.
Rev 20.5: Da odda mahke guys, dey neva come back alive again till afta da tousand
Rev 20.6: Dey no goin mahke da second time.
Rev 20.12: An I see all da big an litto mahke guys, standing in front da throne.
Rev 20.13: Den da peopo dat wen mahke inside da ocean wen come up an go in front da Judge.
Rev 20.13: An da mahke guys dat stay inside da place wea da mahke peopo go, dey
Rev 20.13: An da mahke guys dat stay inside da place wea da mahke peopo go, dey wen come up too.
Rev 20.14: Den God wen throw guy dat stay in charge a da place wea da mahke guys go, inside da lake dat stay burning.
Rev 20.14: An he wen throw da guy dat make um mahke inside dea too.
Rev 20.14: Dat lake, dass wea da peopo goin mahke da second time.
Rev 21.4: Nobody goin mahke no moa.
Rev 21.8: Dass wen dey mahke da second time.”