Rut 4.10: mahke husban's name wit da land he get cuz his mudda was Mahlon's wife.
Rut 4.10: Den all da ohana an all da leada guys fo Mahlon's town no goin foget who him.