Gen 10.19: (Befo time, da land wea da Canaan peopo wen live wen start makai side, from Sidon, an go by Gerar nea Gaza, den go mauka
Gen 26.4_1: He put up his tents makai from da town, an go by da Gerar Stream, an live dea.
Gen 28.14: Dey goin go all ova dis land, makai side an mauka side, up country side an low country side.
1Ki 9.17: An Solomon build Beth-Horon, da makai side one, an Ba`alat an Tadmor inside da boonies inside da
1Ki 10.27: too, jalike was da regula sycamore wood dey get from da makai plain.
1Ki 18.43: Elijah tell da guy dat work fo him, “Go ova dea an look makai side.
Isa 22.9: You guys goin keep watta Inside da makai watta place.
Isa 37.25: Wen I go thru da streams Wea da Nile Riva split up, Egypt makai side, I make um all come dry!
Dan 11.45: goin put up his king kine tents wit da Mediterranean Sea makai side, an da nice looking mountain dat stay spesho fo God,
Amo 6.2: an check um out, Come back by da big town Hamat, Den go makai side by da Filisha peopo, Gat town.
Luk 13.29: Da peopo goin come from mauka side an makai side an all ova an dey goin sit an party wit God da King.