Gen 23.9: Aks um if he like sell me da cave he get ova dea Makpelah side, da odda end a his land.
Gen 23.17: Dass how da land dat Efron get Makpelah side wea you can see Mamre town -- da land, an da cave
Gen 23.19: wen bury his wife Sarah inside da cave, inside da land Makpelah side, wea you can see Mamre town -- dass da place dey call
Gen 25.10: boys, Isaac an Ishmael, dey bury him inside da cave Makpelah side, nea to Mamre town, inside da land dat Abraham wen
Gen 49.30: da piece land dat Efron da Het guy had, da one inside da Makpelah field, wea can see Mamre, Canaan land.
Gen 50.13: his body an bury him inside da cave dat stay inside da Makpelah field wea you can see Mamre, Canaan land.