Exo 16.31: Da Israel ohana peopo give da stuff da name “Manna,” cuz sound kinda like “Wass dat?”
Exo 16.32: Keep some a da manna, two pound, fo all da peopo dat goin come from you guys
Exo 16.33: Put two pound manna inside.”
Exo 16.34: Aaron put da manna in front da Box Fo Rememba Da Deal God Wen Make, fo keep
Exo 16.35: Da Israel peopo wen eat da manna fo forty year, all da time till dey get to da land wea dey
Exo 16.35: Wen dey come jus outside da Canaan land, da manna pau.
Deu 8.3: an let you guys come hungry, an den he wen feed you guys manna fo eat.
Deu 8.3: You guys an our ancesta guys neva know wat manna was from befo time.
Deu 8.16: He da One give you guys manna fo eat inside da boonies.
Deu 8.16: Yoa ancestas neva see o know wat was manna befo.
Deu 29.6: You guys neva eat bread, but I give you guys da manna fo eat, an you no drink wine o beer.”
Neh 9.20: You neva hold back da manna bread Dat come from you so dey can eat.
Jhn 6.31: Our ancesta guys wen eat da spesho manna kine bread inside da boonies, jalike da Bible say, ‘He wen
Jhn 6.49: Yoa ancesta guys wen eat da manna kine bread in da boonies, but no matta, lata dey wen mahke
Jhn 6.58: Dis not jalike da manna kine bread dat yoa ancesta guys wen eat, an bumbye dey wen
Heb 9.4: Inside da Box had one gold pot wit da manna kine food inside.
Rev 2.17: an win ova da bad kine stuff, I goin give um some a da manna kine bread fo eat dat God wen hide fo dem befo time.