Gen 4.19: Lamek, he wen marry two wahines, dea names Adah an Zillah.
Gen 6.2: wahines was good looking, an dey pick da ones dey like fo marry.
Gen 11.29: Abram, he wen marry one wahine name Sarai.
Gen 11.29: Nahor, he wen marry one wahine name Milkah, da daughta a his brudda Haran, da
Gen 11.31: was Haran boy, an his daughta in law Sarai, da one dat wen marry his boy Abram.
head: Da Pharaoh Guy Like Marry Sarai, But No Can
Gen 19.14: talk to da guys dat goin come his son in law guys wen dey marry his daughtas.
Gen 19.14: But da guys dat like marry his daughtas, dey tink he making joke, so dey no do
Gen 22.24: Nahor wen marry one nodda wife, her name Reumah.)
Gen 24.7: da place you goin go, so you find one wahine from dea fo marry my boy.
Gen 24.37: you know, but I no like you go get one Canaan wahine fo marry my boy.
Gen 24.67: Den Isaac marry Rebecca.
Gen 25.1: Abraham wen marry again, an his new wife name was Keturah.
Gen 25.20: Wen Isaac was 40 year old, he marry Rebecca.
Gen 26.34: Wen Esau 40 year old, he go marry Judit.”
Gen 26.34: Same time, he marry Basmat, her fadda Elon da Het guy.
Gen 27.46: If Jacob go marry one a dem wahines from da Het peopo jalike Esau wen do,
head: Esau Marry Ishmael Daughta
Gen 28.6: Esau find out too, dat Isaac wen tell Jacob, “No marry one Canaan kine wahine!
Gen 28.9: Esau awready get two wifes, but he marry Mahalat too.
head: Jacob Like Marry Rachel
Gen 29.18: seven year, if you give me yoa younga daughta Rachel fo marry.
Gen 29.20: Dass how come Jacob wen work seven year so he can marry Rachel.
Gen 29.21: Give me Rachel so I can marry her.
Gen 29.25: I work fo you seven years so I can marry Rachel!
head: Laban Make Jacob Work Mo Plenny Fo Marry Rachel
Gen 29.27: Den, if you like work for me seven year moa, den you can marry Rachel too.
Gen 29.28: Den Laban give him his daughta Rachel too fo marry.
Gen 31.41: I wen work fourteen year fo marry yoa two daughtas, plus six year fo pay you fo da sheeps an
Gen 31.50: If you make any kine to my daughtas, o if you marry odda wahines, no matta no mo nobody dat know.
Gen 34.8: get plenny love inside his heart fo yoa daughta an he like marry her.
Gen 34.9: We make deal so you guys can marry our daughtas, an us can marry yoa daughtas, yeah?
Gen 34.9: We make deal so you guys can marry our daughtas, an us can marry yoa daughtas, yeah?
Gen 34.12: No matta how plenny stuffs you guys aks me so I can marry da girl, I give you dat, an I give you guys presents too.
Gen 34.14: Cuz fo our ohana, shame she marry one guy who neva cut skin.
Gen 34.16: Den you guys can marry our daughtas, an us guys goin marry yoa daughtas, an us
Gen 34.16: Den you guys can marry our daughtas, an us guys goin marry yoa daughtas, an us can live hea, an all goin come jalike
Gen 36.2: Esau, he marry two wahines from da Canaan ohana.
Gen 36.2: Da firs one he marry, Adah, Elon da Het guy daughta, an da odda one,
Gen 36.3: Afta dat, Esau wen marry Basemat, she Ishmael daughta an Nebaiot sista.
Gen 38.2: Judah, he marry da wahine an dey live togedda.
Gen 38.8: So now, you gotta marry da wahine dat was yoa brudda guy wife, an make her come
Gen 38.11: Bumbye my odda boy Shelah come big, den he marry you jalike suppose to.
Gen 38.11: But Judah stay tinking lidis: “No good Shelah marry Tamar an bumbye he mahke jalike his two brudda guys.
Gen 38.14: dat Shelah big awready, but Judah neva tell her fo come marry Shelah.
Gen 38.26: Cuz fo shua, I suppose to give her to my boy Shelah fo marry from long time, an I neva.
Exo 2.1: Dat time, had one guy from da Levi ohana dat wen go marry one wahine from da Levi ohana.
Exo 2.21: Lata, Reuel wen give his daughta Zipporah to Moses fo marry.”
Exo 6.20: Amram wen marry Jokebed.
Exo 6.23: Aaron wen marry Elisheba.
Exo 6.25: Eleazar, Aaron boy, he wen marry one a Puti`el daughtas.
Exo 21.10: If bumbye da slave owna guy marry one nodda wahine too, he no can no give da slave wahine
Exo 22.16: to nobody yet, den da guy dat wen sleep wit her gotta marry her an pay da price fo marry one girl, to her ohana.
Exo 22.16: dat wen sleep wit her gotta marry her an pay da price fo marry one girl, to her ohana.
Exo 22.17: But if da girl fadda no like let dat guy marry his daughta, da guy still yet gotta pay all da price fo
Exo 22.17: his daughta, da guy still yet gotta pay all da price fo marry one girl, wit silva, wateva da guys pay fo marry one girl
Exo 22.17: price fo marry one girl, wit silva, wateva da guys pay fo marry one girl dat neva sleep wit one guy.
Exo 34.16: Den you goin make deal wit dem fo yoa boys marry dea daughtas.
Lev 19.20: “If one guy make sex wit one slave girl dat goin marry anodda guy, an da guy she goin marry no buy her yet an no
Lev 19.20: slave girl dat goin marry anodda guy, an da guy she goin marry no buy her yet an no pay da owna yet so she not one slave
Lev 19.20: den da guy dat make sex wit her gotta pay da guy she going marry, cuz he jalike her husban.
Lev 20.14: “If somebody marry one wahine an her mudda too, az one real bad kine ting.
Lev 20.17: “If somebody marry his sista, no matta his fadda's girl o his mudda's girl,
Lev 20.21: “If somebody marry an make sex wit his brudda's wife an da brudda still
Lev 21.3: An if one sista dat neva marry still yet, an he stay take care her cuz she no mo husban,
Lev 21.7: “Dey no can marry wahine dat make herself pilau cuz she fool aroun fo money,
Lev 21.13: “Da wahine dat he marry, she gotta be da kine dat neva sleep wit one guy befo.
Lev 21.14: He no can marry one widow, one wahine dat get divorce, o one wahine dat
Lev 21.14: He ony can marry one wahine from his own pries kine ohana dat neva sleep
Lev 22.12: If one pries girl marry somebody dat not one pries, she no can eat any food dat
Deu 4.43: Wat You Betta Not Do Wen You Marry “Wen one guy marry one wife, an afta dey sleep togedda,
Deu 22.13: Wat You Betta Not Do Wen You Marry “Wen one guy marry one wife, an afta dey sleep togedda, maybe he start fo no
Deu 22.14: he bulai bout her an give her bad name, an he tell, ‘I wen marry dis wahine, but wen I sleep wit her, I no find proof dat
Deu 22.16: goin tell da leada guys, ‘I wen give my girl to dis guy fo marry, but he no like her.’
Deu 7.3: No go marry dem.
Deu 7.3: No give yoa girls to dea boys fo marry, an no take dea girls fo marry yoa boys.
Deu 7.3: yoa girls to dea boys fo marry, an no take dea girls fo marry yoa boys.
Deu 20.7: anybody hea dat wen make promise to one wahine dat he goin marry her, but neva marry her still yet?
Deu 20.7: make promise to one wahine dat he goin marry her, but neva marry her still yet?
Deu 20.7: if he mahke wen he stay fighting, den some odda guy goin marry her.
head: Wat You Betta Not Do Wen You Marry “Wen one guy marry one wife, an afta dey sleep togedda,
head: Wat You Betta Not Do Wen You Marry “Wen one guy marry one wife, an afta dey sleep togedda, maybe he start fo no
head: he bulai bout her an give her bad name, an he tell, ‘I wen marry dis wahine, but wen I sleep wit her, I no find proof dat
head: goin tell da leada guys, ‘I wen give my girl to dis guy fo marry, but he no like her.’
Deu 22.23: an her fadda an mudda wen promise awready fo give her fo marry one nodda guy, an she neva sleep wit no guy befo, but dat
Deu 22.25: outside da town, dat her fadda an mudda wen promise fo her marry anodda guy, but da guy dat see her ova dea rape her, den
Deu 22.27: outside da town, dat her fadda an mudda wen promise fo her marry anodda guy.
Deu 22.29: He gotta marry her an she goin stay his wife.
Deu 22.30: “One guy no can marry his fadda's wife, cuz no good he make shame fo his fadda.
Deu 23.2: “An whoeva born wen da fadda an mudda no stay marry, dea kids an grankids no can come one a Yahweh's peopo fo
Deu 24.1: “Get some time wen one guy marry one wahine, an den afta dat he no like her, cuz he find
Deu 24.2: Den, afta she go away from him an marry one nodda guy, an dat husban no like her too, he write her
Deu 24.4: Den her firs husban dat wen divorce her no can marry her again afta she already wen come pilau cuz she sleep
Deu 24.5: “If one guy jus wen marry, no can send him fo fight one war, o do govmen kine work.
Deu 24.5: Fo one year he can stay home wit his wife dat he jus wen marry, an make her stay good inside.
Deu 25.5: an one a dem mahke, but he no mo boy, da widow no can marry some guy from outside da mahke guy ohana.
Deu 25.5: Her brudda in law gotta marry her, fo get one boy, an he gotta do wat he suppose to do
Deu 25.7: “But if da brudda guy no like marry his mahke brudda's wife, she goin go by da older leadas by
Deu 25.7: by da town gate an tell dem, ‘My husban's brudda no like marry me jalike he suppose to do, fo give me one boy fo carry
Deu 25.8: If he still yet tell, ‘I no like marry her,’ den da brudda's widow goin go by him in front da
Deu 28.30: “If you make promise fo marry one wahine, anodda guy goin take her an rape her.
Rut 1.4: Da two boys, Mahlon an Kilion, dey wen grow up an marry two wahines from da Moab peopo.
Rut 1.4: Mahlon marry Rut, an Kilion marry Orpah.
Rut 1.4: Mahlon marry Rut, an Kilion marry Orpah.
Rut 1.12: I too old fo marry.
Rut 1.12: If I wen get chance fo marry somebody tonite, an get boy kine babies, wat you tink?
Rut 1.13: goin wait long time fo dem come big, an you no goin like marry odda guys firs?
Rut 2.20: peopo, he one a da guys from oua ohana dat get da right fo marry you, so you can get kids dat goin carry yoa mahke husban's
Rut 3.9: do stuff, you one a da guys from da ohana dat suppose to marry me an get kids fo my mahke husban, cuz you jalike one
Rut 3.10: dat you get respeck fo da ohana, cuz you no stay trying fo marry one a da younga guys, no matta no matta dey rich o no mo
Rut 3.12: I one a da guys from da Elimelek ohana dat get da right fo marry you so you can get kids fo yoa mahke husban, cuz I jalike
Rut 3.12: guy dat mo nea yoa husban den me, so he get mo right fo marry you, mo den me.
Rut 3.13: If he like, kay den, he da one goin marry you.
Rut 3.13: jalike I shua Yahweh stay alive, I shua too dat I goin marry you.
head: Boaz Marry Rut
Rut 4.1: his ohana, da one Boaz wen talk bout, dat get da right fo marry Rut mo den Boaz get, he walk by dem.
Rut 4.3: Boaz tell da guy dat get da right fo buy da ohana land an marry Rut, “Eh, you know dat piece land dat oua ohana guy
Rut 4.5: you gotta take da Moab wahine Rut same time, cuz she wen marry Elimelek boy, da one dat wen mahke too.”
Rut 4.5: You da one dat gotta marry her, fo get kids wit her mahke husban's name.”
Rut 4.10: An not jus da land -- da wahine Rut from Moab, dat wen marry Mahlon befo he mahke, I buying da right fo make her my
head: Boaz Marry Rut An Dey Get One Kid
Rut 4.13: Dass how Boaz wen marry Rut an she come his wife.
1Ki 2.21: Batsheba tell, “Go let yoa brudda Adonijah marry Abishag da Shunam wahine.
1Ki 2.22: How come you aks me fo let Abishag da Shunam wahine marry Adonijah?”
1Ki 3.1: set up da deal, Solomon wen take da Pharaoh guy daughta an marry her.
1Ki 4.11: (He marry Solomon girl Tafat.
1Ki 4.15: (He wen marry Solomon girl Basemat.
1Ki 7.8: house, jalike his own house, fo Pharaoh daughta dat he wen marry.
1Ki 9.16: he give da town to Solomon fo wedding present wen Solomon marry Pharaoh daughta.
1Ki 11.1: Solomon wen love plenny wahines from odda places an like marry dem.
1Ki 11.2: peopos, da ones Yahweh tell da Israel peopo befo time, “No marry dem.
1Ki 11.2: No let dem marry you.
1Ki 11.19: He give Hadad his sista in law, Queen Tahpenes sista, fo marry.
1Ki 16.31: He wen marry Jezebel, her fadda Etba`al, da king fo da Sidon peopo.
2Ki 4.1: Had one wahine dat befo time stay marry one talka fo God, but he mahke awready.
2Ki 8.18: Az cuz he wen marry Ahab's girl, an he stay do da kine stuff dat stay bad, da
2Ki 14.9: to one big Lebanon cedar tree, ‘Give yoa girl to my boy fo marry!
Ezr 2.61: (Barzillai, befo time he marry one wahine dat come from Barzillai da Gilead guy, an he
head: Ezra Hear Bout Guys Dat Marry Wahines Dat Not Jews
Ezr 9.12: You wen tell us, ‘No let yoa daughtas marry dea boys!
Ezr 9.12: No let yoa boys marry dea daughtas!’
Ezr 9.14: We stay marry da same peopos dat stay do all da pilau kine stuff.
Ezr 10.2: We go marry wahines from da peopos dat donno God, dat live inside dis
Ezr 10.10: You guys go marry wahines from da odda peopos dat donno God.
Ezr 10.17: dey all pau figga out wat dey gotta do wit da guys dat wen marry wahines from da odda peopos dat donno God.
head: Da Guys Dat Marry Somebody Dey Not Suppose To
Ezr 10.18: Dis da names a da pries ohana guys dat wen marry wahines from da peopos dat donno God.
Ezr 10.25: Had odda Israel guys too dat wen marry wahines from da peopos dat donno God.
Ezr 10.44: All dese guys wen go marry wahines from da odda peopos dat donno God.
Neh 6.18: promise befo time, fo make Tobiah dea boss, cuz he wen marry Shekaniah girl, an Shekaniah fadda was Arah.
Neh 6.18: Tobiah boy Jehohanan wen marry Meshullam girl, an Meshullam faddah was Berekiah.
Neh 7.63: da Barzillai dat live Gilead side befo time, cuz he wen marry one a da Gilead guy daughtas.
Neh 10.30: we no goin give oua girls to da guys from dis land fo marry, an we no goin get dea wahines fo oua boys marry.
Neh 10.30: land fo marry, an we no goin get dea wahines fo oua boys marry.
head: No Can Marry Peopo Dat Not Jewish
Neh 13.23: Dat time too, I wen see Jewish guys dat wen marry wahines from Ashdod, Ammon, an Moab.
Neh 13.25: Dis da promise: “You guys, no goin let yoa daughtas marry da guys from da odda peopos.
Neh 13.25: You no goin marry da wahines from da odda peopos, an you no goin let yoa
Neh 13.25: wahines from da odda peopos, an you no goin let yoa boys marry dem.
Neh 13.26: kine tings, cuz a da wahines from da odda peopos he wen marry!
Neh 13.27: fo us hear now, dat oua God no can trus you guys, cuz you marry da wahines from da odda peopos?
Neh 13.28: his fadda Eliashib da main pries guy, he had one boy dat marry da daughta a Sanballat da Horon guy.
Isa 4.1: Dey goin tell um, “Ony marry us So us can get yoa name, So peopo no talk bad bout us An
Isa 54.6: Jalike you was young An da guy wen marry you, Den he leave you.
Isa 61.10: jalike da pries guys, An I feel jalike da lady dat goin marry too, An wear all kine jewel!
Dan 2.43: Da diffren peopos goin marry each odda, all mix up togedda, but dey no goin stick
Dan 11.6: One princess from da south goin marry da king fo da north, fo make good da deal.
Dan 11.6: odda peopo goin come an throw out her, an da one dat wen marry her, an her boy, an da guy dat wen help her, an dey goin
Dan 11.17: He goin give one Syria wahine fo da Egypt king marry.
Mal 2.11: Cuz da Judah peopo, dey even go marry Da wahines dat show love an respeck to da gods from da
Mal 2.14: Yahweh know eryting bout you an yoa wife, da one you wen marry wen you was young.”
Mal 2.15: shua you stay okay inside, an no bulai da wife you wen marry wen you was young.
Mat 1.18: Mary, she make ready fo marry Joseph.
Mat 1.18: But befo dey wen marry, dis wat wen happen: God's Good an Spesho Spirit wen make
Mat 1.19: So he tink, “I no goin marry her, but I no goin tell nobody.
Mat 5.32: An if one nodda guy marry her afta her husban wen dump her, dat guy jalike one guy
Mat 19.9: aroun, an her husban still yet go throw her out, an den he marry one nodda wahine, da first one still yet stay his wife.
Mat 19.10: Jesus guys say, “Eh, if dass how stay, mo betta no marry.
Mat 19.12: Cuz get guys dat no can marry cuz dey born lidat.”
Mat 19.12: An get odda guys dat no can marry cuz peopo wen make um lidat.
Mat 19.12: An get mo odda guys dat no marry cuz dey like ony work fo God, da King inside da sky.
Mat 22.24: say, ‘Wen one guy mahke an he no mo kids, his brudda gotta marry da wife, an make kids fo carry da name fo da brudda who
Mat 22.25: Da oldes brudda wen marry one wahine, den wen mahke, but neva have kids.’
Mat 22.26: Da nex brudda wen marry her, an den he wen mahke, an neva have kids.
Mat 22.28: Cuz dey all wen marry her.
Mat 22.30: jalike da angel messenja guys in da sky; dat time dey no marry.
Mrk 6.29: Herod, he wen steal his brudda Philip's wife Herodias, an marry her.
Mrk 10.11: He tell um, “Da guy who dump his wife an go marry one nodda wahine, da way God see um, da first one still
Mrk 10.12: An da wahine who dump her husban an go marry one nodda guy, da way God see um, da first one still stay
Mrk 12.19: say, ‘Wen one guy mahke an he no mo kids, his brudda gotta marry his wife, an make kids fo carry da name fo da brudda who
Mrk 12.20: Da first one wen marry one wahine, den he wen mahke, but neva have kids.’
Mrk 12.21: Da nex brudda wen marry da brudda's wife, an den he wen mahke, an neva have kids.
Mrk 12.23: Cuz dey all wen marry her.
Mrk 12.25: peopo dat wen mahke come back alive again, dat time dey no marry.
Luk 1.27: neva come togedda wit one guy yet, but she make ready fo marry one guy name Joseph.
Luk 2.5: dea fo sign up wit Mary, da wahine da ohana wen promise fo marry him.
Luk 2.36: She wen stay marry seven years, an now, she one widow fo eighty-four years.
Luk 3.19: cuz Herod wen steal his own brudda's wife Herodias, an marry her.”
Luk 16.18: “Whoeva dump his wife an marry anodda wahine, dass jalike he stay fool aroun somebody not
Luk 16.18: An da guy dat marry one wahine afta her husban wen dump her, dass jalike he
Luk 17.27: Dat time da peopo wen eat an drink, dey wen marry an give dea girls fo marry, till da day Noah wen go inside
Luk 17.27: peopo wen eat an drink, dey wen marry an give dea girls fo marry, till da day Noah wen go inside da big boat.
Luk 20.28: his wife stay, but no mo kids, da mahke guy's brudda gotta marry da widow an get kids fo his brudda.
Luk 20.29: Da first brudda wen marry one wahine an den mahke, an no mo kids.
Luk 20.30: Da numba two brudda marry her, an mahke, an no mo kids.
Luk 20.33: So, dey all wen marry her.
Luk 20.34: Jesus tell um, “Da peopo in dis time marry an give dea girls fo marry.
Luk 20.34: tell um, “Da peopo in dis time marry an give dea girls fo marry.
Luk 20.35: Dat time dem guys no goin marry o give dea girls fo marry.
Luk 20.35: Dat time dem guys no goin marry o give dea girls fo marry.
Act 7.29: An he wen marry an get two boys.
Act 8.27: So Philip wen go, an he come by one eunuch guy dat no can marry from Etiopia.
Act 21.9: He get four girls dat neva marry yet.
Rom 7.3: An if she go marry one nodda guy, dat mean she no go fool aroun behind her
Rom 7.4: All dis jalike dat wahine can marry one nodda guy now, an no mo problem.
1Co 7.7: I tink mo betta, if peopo no marry, jalike me.
1Co 7.7: He give some peopo da power fo handle if dey marry, an odda peopo da power fo handle if dey no marry.
1Co 7.7: if dey marry, an odda peopo da power fo handle if dey no marry.
1Co 7.8: da peopo dat not married an da widows: Mo betta you no marry, jalike me awready.
1Co 7.9: Mo betta fo marry den come all hot.
1Co 7.11: O if she leave um, she not suppose to marry again, o she gotta go back wit her husban an make tings
1Co 7.28: But if you marry, you no stay doing notting wrong.
1Co 7.28: If one wahine dat neva marry go marry, she no stay doing notting wrong.
1Co 7.28: If one wahine dat neva marry go marry, she no stay doing notting wrong.
1Co 7.36: If get one guy dat stay ready fo marry one wahine, an he figga he making her wait long time, if
1Co 7.36: he figga he making her wait long time, if she old nuff fo marry awready, go ahead.
1Co 7.36: Marry her, if dass wat you like.
1Co 7.38: Good ting fo da guy marry her, but mo betta, da guy no get married.
1Co 7.39: Afta he mahke, she can marry if she like, but ony if da odda guy stay tight wit da
1Co 7.40: an dass wat he like me fo say: Mo betta fo her if she no marry.
1Ti 4.3: Da bulaia guys tell peopo dey no can marry, an no can eat dis kine food o dat kine food.
1Ti 5.11: Bumbye, dey goin turn away from Christ, an come wild fo marry one mo time, an go broke dea first promise to God.
1Ti 5.14: So I tink, mo betta fo da younga widows marry one mo time, an get kids, an take care dea own ohana.
Heb 13.4: gotta show plenny respeck fo da guy an wahine dat stay marry an sleep togedda, cuz dass good.
Rev 21.2: jalike one lady dat get nice dress, all ready fo meet an marry her husban.
Rev 22.17: fo God goin come togedda wit me, jalike wen one wahine marry one guy.