1Ki 22.34: Ahab da Israel king in da puka wea da front part a da body armor come togedda wit da side part.
Neh 4.16: an da shields, da bows an arrows, an da chain kine body armor.
Isa 59.17: Fo make ready fo fight, Yahweh put on his body armor.
Isa 59.17: Da shirt he put ova da body armor, Az jalike fo show da bad guys How he goin pay um back Fo
Eph 6.11: Jalike da army guys get armor fo stand agains da odda army guys, God get everyting you