Gen 36.36: Hadad mahke, an Samlah from Masrekah, he come king.