Exo 17.7: Da peopo give dat place da name Massah, cuz mean “Check Um Out.”
Deu 6.16: fo make him prove dat he Godnice, da way you guys wen make Massah side.
Deu 9.22: you guys wen make Yahweh come huhu too -- Taberah side, Massah side, an Kibrot-Hatta`avah side.
Deu 33.8: You wen give da Levi peopo one test Massah side, An wen judge dem by da Meribah watta.”