1Ki 7.3: raftas go from da top a one pos to da top a da nex pos dat match in da nex row.
Luk 5.36: you goin mess up da new clothes, an da new piece no goin match da old clothes.