Gen 3.17: You eat da fruit from dat tree, no matta I wen tell you befo time, no eat.
Gen 4.23: No matta ony one boy If dey hurt me, I kill um!
Gen 9.19: Dey da three Noah boys, dat erybody no matta wea dey go all ova da whole world, dey come from dem.
Gen 13.9: No matta.
Gen 16.9: Show her respeck an do wat she tell you, no matta she make any kine to you.”
Gen 17.12: No matta da fadda mudda guys wen born fo yoa ohana, o you buy slave
Gen 18.13: She tinking, ‘Fo real, I goin get bebe, me, no matta I real old?
Gen 18.30: No come huhu wit me, no matta you da Boss.”
Gen 24.36: my boss wife, an she wen born one boy fo Abraham, no matta she real old.
Gen 24.67: So, no matta his mudda wen mahke, now he no mo sore inside, cuz he get
Gen 25.32: No matta I get da right fo get his stuffs cuz I wen born befo you,
Gen 31.5: But no matta -- da God dat my fadda guy pray to, he stay wit me.
Gen 31.14: He no goin give us notting, no matta us his kids.
Gen 31.39: You make me pay, no matta was day time o nite time dat da wild animal wen steal um.
Gen 31.50: any kine to my daughtas, o if you marry odda wahines, no matta no mo nobody dat know.
Gen 34.12: No matta how plenny stuffs you guys aks me so I can marry da girl,
Gen 42.1: He tell his boys, “Wassa matta you guys?
Gen 48.14: He put his right hand on top Efraim head, no matta he da numba two boy.
Gen 48.14: Den Israel wen put his left hand on top Manasseh head, no matta he da numba one boy an suppose to get da spesho right hand
Exo 1.12: But no matta da Egypt peopo still give da Israel peopo real hard time
Exo 1.18: He tell um, “Wassa matta wit you?
Exo 4.8: God tell um, “No matta dey no trus wat you say afta dey see you grab da snake, an
Exo 7.23: No matta get blood ery place, da guy no even tink bout wat wen
Exo 12.19: No matta dey from dat place o dey from odda place, same ting.
Exo 12.34: So da Israel peopo take da dough fo dea bread no matta da yeast neva have time fo do notting yet.
Exo 16.7: You goin see dat he lissen, no matta you guys grumbling agains him.
Exo 18.11: know fo shua, dat Yahweh, mo big den all da odda gods, no matta da Egypt peopo make any kine to you guys!
Exo 19.13: No matta one animal o one guy, if dey touch da kapu mountain, dey
Exo 21.14: kill one nodda guy, an he bulai da guy an kill um, den no matta da killa guy stay right dea by my altar, take um away an
Exo 21.16: No matta he sell da guy he wen kidnap, o he still yet stay holding
Exo 23.4: inside da boonies, you gotta go take um back to da owna no matta da guy stay agains you.
Exo 24.11: But no matta da leada guys fo da Israel peopo see God dea, God neva do
Exo 31.13: Den Yahweh tell Moses: “Tell da Israel peopo dis: No matta wat happen bumbye, you guys gotta do wat da Rules fo da
Exo 32.27: Go kill da idol god guys, no matta dey yoa brudda guys, an yoa neighba guys, an yoa ohana
Exo 34.9: like me, let me aks you one ting: stay go wit us guys, no matta dese peopo, dey hard head.
Exo 34.19: da firs bebe come from one a yoa animals, dey mines, no matta wat kine dem, cows o sheeps o goats.
Exo 34.21: No matta time fo plow da groun o cut da food.
Lev 3.17: foeva, you an all da peopo dat goin come from you guys, no matta wea you guys stay: No eat da fat o da blood.
Lev 4.13: an dey do wat my rules tell dey not suppose to do dat, no matta dey donno dat wat dey do, stay bad, still yet dey get da
Lev 4.35: An me, Yahweh, no matta da guy wen do bad kine stuff, I goin let him go an hemo
Lev 5.3: Den, no matta if da guy donno he wen touch um, wen he find out bout um,
Lev 5.4: “O if somebody make strong promise fo do someting, no matta good o bad, but he no tink bout um befo he make da
Lev 5.4: o bad, but he no tink bout um befo he make da promise, no matta he no rememba da promise, wateva kine ting he do lidat,
Lev 5.17: bad, cuz he do wat my rules say he not suppose to do, no matta da guy donno az wrong, he get da blame fo dat, an he goin
Lev 5.18: fo him wit da boy kine sheep cuz a wat he wen do, no matta he neva know he wen do da wrong ting.
Lev 7.10: Ery wheat o barley sacrifice, no matta dey mix um wit olive oil o not, az fo all Aaron's boys.
Lev 7.21: -- anyting dat make um so dey no can come in front me, no matta come from peopo o from one animal, o some odda ting dat I
Lev 11.10: inside da sea an da streams dat no mo fins o scales, no matta dey all swim togedda, o da odda animals inside da watta,
Lev 11.32: an fall down on top someting, no can use dat ting, no matta az wood, clotheses, leather, o burmbag cloth.
Lev 13.51: o da stuff dey weave o knit, o on top da leather, no matta wat dey use um fo, az da kine mildew dat goin wipe out all
Lev 13.55: um out one mo time, an if da mildew still look da same, no matta no spread, you no can use um.
Lev 13.55: Burn um up, no matta da mildew stay on da inside o da outside.
Lev 15.3: dat make dem so dey no can come in front me, Yahweh, no matta stay come out easy o get hard time come out, dey no can
Lev 15.23: No matta if da bed o wat she sit on top, if somebody touch um, dey
Lev 18.9: “You betta not make sex wit yoa sista, no matta her yoa fadda's girl o yoa mudda's girl, no matta she grow
Lev 18.9: no matta her yoa fadda's girl o yoa mudda's girl, no matta she grow up da same house wit you, o anodda place.
Lev 19.14: / talk stink bout] one guy dat no can hear [an tell he no matta].
Lev 19.15: to some guys dat stay mo betta den to odda guys, no matta dey no mo notting o dey rich.
Lev 20.9: top / talk stink bout] dea fadda o mudda [an tell dey no matta], dey gotta mahke.
Lev 20.17: “If somebody marry his sista, no matta his fadda's girl o his mudda's girl, an dey make sex
Lev 22.5: touch anybody dat make um so no can come in front me, no matta wat make um lidat.
Lev 23.3: No matta wea you guys live, you no can work dat day.
Lev 23.14: You guys an yoa kids goin do how dis rule tell foeva, no matta wea you guys live.
Lev 23.21: time you guys an yoa kids goin make from now an foeva, no matta wea you guys stay live.
Lev 24.11: Da hapa guy wen use Yahweh's name an tell he no matta to da guy he beef wit.
Lev 24.15: If somebody talk stink bout his God, jalike he tink I no matta, den he get da blame fo da bad ting he wen do.
Lev 24.16: No matta dey one guy from odda place dat live wit you guys, o one
Lev 24.23: guy dat wen use Yahweh name an talk stink jalike Yahweh no matta, outside da camp, an dey throw stones at um an kill um.
Lev 26.37: odda, jalike you running away from guys wit swords, no matta nobody stay chase afta you.
Lev 26.44: But no matta all dat.
Lev 27.26: Az cuz da firs animal born, awready stay spesho fo me, no matta az one cow o one sheep.)
Lev 27.28: wateva somebody own dat stay foeva ony fo me, Yahweh, no matta az one guy, o one animal, o da ohana land, no can sell um
Lev 27.30: “Ten percent from eryting dat grow up from da land, no matta da wheat o barley from da dirt o da fruits from da trees,
Deu 1.16: dey make argue wit each odda, an do wass right fo dem, no matta dey make argue wit anodda Israel guy, o wit somebody dass
Deu 1.17: Lissen, no matta if he one importan guy o one guy dass not importan.
Deu 1.32: “No matta oua God Yahweh do all dat, still yet you guys no trus him.
Deu 1.39: tell dat odda guys goin make yoa litto kids prisonas, no matta dose kids still yet donno wass good an wass bad.
Deu 9.1: da Jordan Riva, fo go inside da land an take um ova, no matta da odda peopos dea stay mo big an mo strong den you guys.
Deu 11.17: Den you guys goin mahke real quick, no matta you live on top da good land dat I stay give you guys.
Deu 11.23: dat stay dea get out so you can take ova dea land, no matta dey mo big an mo strong den you guys.
Deu 13.7: Dey some a da gods fo da peopos aroun you guys, no matta dey live nea o far from you guys, from one end a da land
Deu 14.7: from da animals dat no mo split in da hoof all da way, no matta dey chew da food ova an ova, you guys no can eat da camel,
Deu 14.7: No matta dey chew da food ova an ova, dey no mo da split in da hoof
Deu 18.8: fo eat from wat da peopo bring fo da Levi ohana guys, no matta he awready get someting from wen he sell his ohana stuffs.
Deu 19.6: chase um, catch um up if da town stay far, an kill um, no matta da guy dat run away no mo da blame fo kill da odda guy,
Deu 21.18: tell um fo do, an no lissen to his fadda an mudda, an no matta dey punish him he still no goin do wat dey tell, his fadda
Deu 22.27: No matta she yell, no mo nobody dea fo help her.)
Deu 23.7: dey pilau, cuz you guys wen live inside dea land, no matta you guys come from odda place.
Deu 24.14: No matta he one Israel guy, o he not one Israel guy, but he live
Deu 27.15: ‘God goin punish anybody dat make one idol kine god, no matta he make um wit wood an cut um wit one knife o melt metal
Deu 27.22: ‘God goin punish any guy dat make sex wit his sista, no matta her his fadda's girl o his mudda's girl.’
Deu 28.20: all mix up, an peopo goin tell you guys dat you wrong no matta wat you guys do.
Deu 28.68: send you guys back Egypt side inside boats wit sail, no matta I wen tell you guys dat you no goin go dat way again,
Deu 29.19: Cuz a dat he tink, ‘I goin be okay, no matta I still yet do wat I like.
Deu 32.36: he see dat dey no mo powa An no mo da Israel guys dea, No matta dey slave guys o not slave guys.
Rut 1.17: I like Yahweh punish me plenny If I go way from you, No matta you mahke, o I mahke!
Rut 2.13: Jalike I one a yoa worka wahines, no matta I not, an no can come one a dem.
Rut 3.10: cuz you no stay trying fo marry one a da younga guys, no matta no matta dey rich o no mo notting!
Rut 3.10: no stay trying fo marry one a da younga guys, no matta no matta dey rich o no mo notting!
1Ki 1.1: He stay cold all da time, no can come warm, no matta get plenny blanket on top him.
1Ki 1.18: I wen jus hear, Adonijah come King awready, an no matta you da real King, you donno dat!
1Ki 2.3: Den, no matta wat you do, an wea you go, eryting goin come out good fo
1Ki 2.6: But no matta Joab come ol an get white hair, wen he mahke, no let him
1Ki 2.42: If you go outside Jerusalem town, no matta wat place you go, da same day, you goin mahke.
1Ki 11.9: He no stay tight wit da God fo da Israel peopo, no matta God wen let Solomon see him two time.
1Ki 11.10: No matta Yahweh tell Solomon no pray to odda gods dat not fo him,
1Ki 13.8: But da guy dat know God tell da king, “No matta you give me half da stuffs you get, I no goin go wit you.
1Ki 13.33: No matta all dis tings happen, Jeroboam still no ack diffren, he
1Ki 14.10: ery man from da Jeroboam ohana inside da Israel land, no matta dey slaves o dey not slaves.
1Ki 18.12: No matta I yoa slave guy, an I get plenny respeck fo Yahweh from
1Ki 20.42: Dis wat Yahweh tell: ‘You let one prisna guy go, no matta I Yahweh say you gotta wipe him out!
1Ki 21.5: She aks, “Wassa matta you, aah?
1Ki 21.21: out ery guy from da Israel peopo dat get yoa blood, no matta dey slave o dey not slave.
2Ki 1.9: But dat no matta, da king tell you gotta come down hea!
2Ki 1.11: But dat no matta, da king tell you gotta come down hea now!
2Ki 9.8: I goin kill ery guy inside da Ahab ohana, no matta dey slave guys o not slave guys.
2Ki 14.26: wen see how erybody inside Israel stay suffa plenny, no matta dey slave guys o not slave guys.
2Ki 17.7: Dey wen do bad kine stuff agains dea God Yahweh, no matta he da One wen bring dem outa Egypt befo time, so da Egypt
2Ki 17.12: Dey pray to da idol kine gods, no matta Yahweh wen tell dem, “You guys betta not make lidat.
2Ki 17.15: Dey copy da odda peopos aroun dem, no matta Yahweh tell um fo no make lidat!
2Ki 17.41: No matta dese peopo from odda country stay show respeck fo Yahweh,
2Ki 23.27: No matta I wen pick dis town an dis temple.
2Ki 23.27: No matta I wen tell, “Dis temple goin be da place wea peopo can
Ezr 3.3: No matta da peopo scared a da peopo from odda place dat come dea
Ezr 4.13: Da Jewish peopo no goin pay you da tax money, no matta you da King.
Ezr 7.13: King, if any a dem like go back Jerusalem side wit you, no matta dey prieses, o Levi ohana peopo, o regula peopo, az okay
Ezr 9.8: No matta we ony slaves, you help us fo stay alive.
Ezr 9.9: slaves fo shua, you oua God, an you stick wit yoa peopo no matta us slaves.
Ezr 10.2: But now, no matta us do dis, us Israel peopo can stay shua dat God goin make
Neh 1.9: No matta you guys stay far place all ova da world, I goin bring you
Neh 1.11: an dey stay good inside cuz dey know wat kine God you, no matta dey scared wen dey in front you.
Neh 3.5: dea main ali`i guys, dey no like do dat kine hard work, no matta dey get one boss ova dem.
Neh 3.7: an Jadon from Meronot town Mizpah side wen fix da wall, no matta dey from da Wes Eufrates Districk an get diffren govna ova
Neh 10.31: sell, wheat o watevas, us guys no goin buy um from dem, no matta da Res Day o da odda days dat stay spesho fo God.
Neh 12.43: You can hear how good inside da Jerusalem peopo stay, no matta you stay far from da town.
Est 4.16: Afta we do dat, I goin go in front da king, no matta I stay broke da rules.
Isa 1.15: No matta you pray plenny long time, I no goin lissen.
Isa 1.18: No matta all yoa bad kine stuff Look jalike one big red spot now,
Isa 1.18: No matta now jalike dey stay dark red, Dey goin come white jalike
Isa 2.13: No matta da peopo tink dey importan Jalike da tall cedar trees
Isa 3.8: Dey tink he no good, no matta he awesome.
Isa 5.15: Ery one a dose peopo goin lose face an come notting, No matta dey big head an high nose.
Isa 5.24: No matta he da Good An Spesho God fo da Israel peopo, Dass why
Isa 5.25: But no matta God wack his peopo lidat, He still yet stay huhu An he
Isa 7.11: Go aks, no matta if someting from da mos deep place o from da mos high
Isa 8.6: No matta I do good tings fo dem, Jalike I give um da watta Dat run
Isa 9.1: But all dat no goin matta!
Isa 9.17: Cuz all dem peopo ack jalike God no matta to dem, An still stay do bad kine stuff.
Isa 10.6: da Assyria army guys agains my peopo Dat ack jalike I no matta.
Isa 10.22: No matta you Israel peopo Get plenny, jalike da sand by da sea, Ony
Isa 10.23: No matta dey beat you guys wit sticks, An pick up dea club fo hit
Isa 12.1: No matta you was huhu wit me, Now you no stay huhu wit me no moa,
Isa 14.12: God take you an throw you guys down to da earth, No matta befo time you guys strong an bus up all da peopos.
Isa 16.12: Bumbye, no matta da Moab peopo go up Da sacrifice places fo dea gods on top
Isa 16.12: up Da sacrifice places fo dea gods on top da hills, An no matta dey work plenny hard an stay tired Fo go pray inside da
Isa 17.10: Fo shua you guys forget bout God No matta he da One dat get you guys outa trouble.
Isa 17.11: No matta you put fence Da same day you plant um, An da nex morning
Isa 19.15: Da Egypt peopo no goin can work notting, No matta dey rich o no mo notting, O dey importan o nobody know who
Isa 20.4: No matta dey young o old, dea okole an dea private goin be naked,
Isa 22.16: Tell um strait: ‘Wassa matta you?
Isa 25.11: Dey get big head, But God goin make dem come notting, No matta wat dey do wit dea hands.
Isa 28.4: town, da army guys goin take um ova An rip off eryting, No matta da place stay look Jalike one nice looking flowa, On top a
Isa 28.15: Wen da army guys come hea, No matta dey go all ova jalike da big watta, Dey no goin come wea
Isa 28.21: He goin do anyting he like, No matta wat he doing Goin make da peopo drop dea jaws, No matta
Isa 28.21: No matta wat he doing Goin make da peopo drop dea jaws, No matta nobody wen see him make lidat befo time.
Isa 29.21: Da guys dat bulai bout one guy dat neva do notting bad, No matta wat dey tell no mean notting, Dey no goin stay.
Isa 30.4: No matta da Pharaoh guy Get army officer guys north side inside
Isa 30.4: guy Get army officer guys north side inside Zoan, An no matta he send messenja guys south side by Hanes, Erybody dat aks
Isa 30.10: Tell us dat God wen say all nice kine stuff, No matta az not true!
Isa 31.2: But no matta wat da guys tink, Yahweh know wat fo do erytime, An he can
Isa 32.5: Dat time, da stupid kine guys Dat ack like God no matta, Nobody goin say dey get good heart Fo help peopo.
Isa 32.6: Cuz da stupid kine guys Dat ack like God no matta, Dey talk stupid kine stuff.
Isa 32.7: bulai, So dey can wipe out Da peopo dat no mo notting, No matta da peopo dat really need stuff Even wen dey get um right
Isa 32.19: No matta get rain wit ice Dat make all da trees fall down, An all
Isa 36.9: officer from my boss army guys turn aroun an go home, no matta you guys trus da Egypt guys fo give you war wagons an guys
Isa 41.9: No matta you stay far, I tell you fo come.
Isa 41.12: No matta you guys go look fo da guys dat make trouble wit you, You
Isa 41.14: “No scared, you Jacob guys, No matta you no mo powa, jalike one worm.
Isa 42.16: I goin show um wea fo go No matta dey donno da way.
Isa 42.16: No matta stay dark all aroun dem, I goin make light come in front
Isa 42.20: No matta you see plenny stuff, You no rememba wat you see.
Isa 42.20: No matta yoa ears stay open, You no hear notting.
Isa 43.25: I da One dat let you go Fo show wat kine God me, No matta you go agains me.
Isa 45.4: why I give you one big name Cuz erybody goin know you, No matta you donno who me.
Isa 45.5: I goin make you come strong, Cyrus, Ready fo fight, No matta you donno who me.
Isa 45.19: I neva tell da peopo dat come from Jacob ohana, “No matta you guys try fo find me, Dat no goin mean notting fo you
Isa 47.9: No matta you make kahuna An you make plenny magic kine words, Still
Isa 49.15: No matta she foget, Me, no way I goin foget you Jerusalem guys!
Isa 49.19: “No matta no mo notting Jerusalem side, An da town stay all bus up,
Isa 51.10: You da One wen make da sea dry up, No matta stay deep, an get plenny watta.
Isa 52.9: Sing togedda, cuz you guys stay feel real good inside, No matta Jerusalem town still stay all bus up!
Isa 53.9: He mahke, no matta he no hurt nobody, An he no bulai nobody.
Isa 54.10: No matta no mo da mountain An da hills shake, Da way I stay tight
Isa 54.17: But no matta wat kine tings peopo make Fo fight you guys wit um, Dey no
Isa 54.17: No matta wat peopo tell in front da judge Wen dey poin finga you
Isa 55.1: No matta you guys no can pay, Come get wheat so you can eat!
Isa 55.1: No matta you no can pay, No goin cost you notting!
Isa 57.18: I see how dey make, But still yet, no matta dey stay sick inside, I goin make dem come good!
Isa 58.10: Den, if you guys make lidat, Peopo goin get life, No matta get bad kine stuff all ova.
Isa 58.11: He goin take care wateva you guys need, No matta da sun stay hot an burn up da land.
Isa 61.4: Dey goin build da broke down towns an make um new, No matta dey stay broke from dea ancesta guys time.
Isa 63.16: Cuz no matta Abraham an Israel Dey donno notting bout us guys, You
Isa 66.10: Show erybody how you feel good jalike dem, No matta befo time you wen stay sore inside.”
Dan 2.10: No mo no king, no matta dey big o so strong, eva wen make his guys tell wat he wen
Dan 3.28: Dey trus dea god, no matta dey go agains wat I tell dem fo do.
Dan 3.29: Az why I make dis rule now: No matta wat peopo o wat country somebody come from, an no matta
Dan 3.29: No matta wat peopo o wat country somebody come from, an no matta wat language dey talk, if dey talk an no show respeck fo
Dan 5.23: da silva, gold, bronze, iron, wood, an stone gods -- no matta dey no can see, hear, o undastan notting.
Dan 9.7: Us peopo from Judah, an Jerusalem, an all ova Israel, no matta we stay near o far, inside all da odda lands wea you wen
Dan 9.9: You da One show pity an let us go, no matta us wen go agains you.
Dan 11.18: odda place dat goin make da Syria king change his plan, no matta he no mo respeck fo nobody.
Amo 2.4: wen give um da Rules, But dem, dey ack jalike da Rules no matta!
Amo 2.6: But no matta wat da judge go tell, Still yet, you Israel peopo go sell
Amo 2.14: Da guy dat can run fas, no matta, Still yet, dey goin catch um.
Amo 2.14: Da guy dat strong, no matta, He no goin do notting.
Amo 2.14: Da army guy no goin stay alive, No matta he know how fo fight.
Amo 3.11: No matta you guys strong, dey going make you guys come notting.
Amo 5.2: No matta she young, Her wen fall down cuz dey wen kill her.
head: No Matta You Bad O You Good, Watch Out!
Amo 5.11: away some a da food dat dey cut an clean, Cuz a dat, no matta you guys build house Wit fancy kine cut stone block -- You
Amo 5.11: No matta you guys plant good looking kine grape farm -- You guys no
Amo 8.9: Dass wen da whole world goin come dark, no matta day time.’
Amo 9.2: ‘No matta dey dig way down inside da Mahke Peopo Place, I goin pull
Amo 9.2: No matta dey go up to da sky, I goin pull um back down from dea.
Amo 9.3: No matta dey go all da way on top Mount Carmel An hide ova dea so
Amo 9.3: No matta dey stay hide from me on da bottom a da ocean, I goin tell
Amo 9.4: No matta da guys dat stay agains um make dem come prisonas An walk
Jon 1.6: Wassa matta you?
Mal 1.9: make good to you guys, an maybe I give you guys chance, no matta you bring dat pilau kine sacrifice!
Mal 2.2: make deaf ear, an no like lissen fo show respeck fo me, no matta you know wat kine God me, den I goin put kahuna on top you
Mal 2.2: cuz you guys no put yoa heart fo show respeck fo me, no matta you know wat kine God me!
Mal 2.12: like fo Yahweh, cut off dem peopo from da Israel ohana, No matta who dem.
Mal 2.14: He know dat you bulai her, no matta she yoa bestes friend, an you wen make strong promise fo
Mat 5.29: No matta you ony get one eye -- mo worse da whole body go Hell!
Mat 5.30: No matta you ony get one hand -- mo worse da whole body go Hell!
Mat 7.11: Eh, no matta you guys no good, still yet you guys know how fo give good
Mat 10.38: Da guy dat not ready fo go wit me an be my guy, no matta dey even goin kill um on top one cross, he not good nuff
Mat 10.42: drink cold water, jus cuz he one guy I stay teaching, no matta he ony one regula guy, I tell you guys fo shua, God goin
Mat 12.31: an hemo dea shame fo all da kine bad stuff dey doing, no matta dey talk stink.
Mat 18.8: Mo betta you live to da max foeva, no matta you no mo hand o leg.
Mat 21.16: Wassa matta?”
Mat 21.32: No matta you wen see dat dose peopo wen believe him, you guys still
Mat 22.16: da true kine stuff bout wat God like everybody fo do, no matta wat da peopo tink o who dem.
Mat 22.32: an Jacob, dat get one spirit inside dem dat stay alive, no matta dea body wen mahke.’
Mat 25.40: fo shua, wateva you guys wen do fo one a my bruddas, no matta peopo tink da guy not importan, was me you guys wen do um
Mat 26.33: No matta all da odda guys bum out an like go way from you, eh, no
Mat 26.35: No matta I gotta mahke wit you, no way I goin say I donno who you!
Mrk 4.5: Da plants grow up fast, no matta ony litto bit dirt dea.
Mrk 4.27: Nite an day, no matta he sleep o get up, da plant goin poke da head up from da
Mrk 5.26: Her wen suffa plenny, no matta plenny doctas wen try make her good.
Mrk 9.44: Mo betta you live to da max foeva, no matta no mo hand, den you get two hands an go Hell, wea da fire
Mrk 9.46: Mo betta you live to da max foeva, no matta no mo foot, den you get two feet an go Hell, wea da fire
Mrk 9.48: Mo betta you get God fo yoa King, no matta no mo eye, den you get two eyes an go Hell, wea da fire no
Mrk 12.14: Dey come an say, “Eh, Teacha, we know you fo real, no matta wat da peopo tink o who dem.
Mrk 14.29: No matta all da odda guys bum out an like go way from you, eh, no
Mrk 14.31: No matta I gotta mahke wit you, no way I goin say I donno who you!
Luk 1.36: No matta she stay old, she goin born one boy too.
Luk 6.4: An nobody eva say notting, no matta God's Rules say, ony da pries guys can eat dat bread.
Luk 7.35: No matta wat me an John do, you guys no like!
Luk 8.29: No matta if da guy had chains on his hands an feet, an one nodda
Luk 12.38: back, goin be good fo da worka guys dat stay ready, no matta he show up real late nite time.
Luk 14.5: No matta da Rest Day, yeah?
Luk 16.8: No matta da luna wen do stuff dass not right befo, now da boss talk
Luk 16.9: “I telling you, no matta can use money fo all kine stuff dass not right, you guys
Luk 16.11: So, no matta peopo can get money fo do stuff dass not right, if you not
Luk 18.4: Den in da end he tink, ‘No matta I no scared God an I no mo respeck fo da peopo, dis widow
Jhn 1.5: No matta stay dark, da dark no can pio da light.
Jhn 6.49: guys wen eat da manna kine bread in da boonies, but no matta, lata dey wen mahke die dead.
Jhn 7.20: All da peopo say, “Wassa matta you?
Jhn 7.22: baby boy wen born, an you guys do um fo one baby boy, no matta da Rest Day.”
Jhn 8.14: Jesus tell dem, “No matta I talk fo myself, wat I say stay true.
Jhn 8.16: No matta if I say one guy good o bad, I wen tell da trut, cuz I no
Jhn 8.40: But now you guys stay trying fo kill me, no matta I everytime tell you guys da trut, jalike I wen hear um
Jhn 10.33: No matta you ony one guy jalike us, you stay make jalike you God!”
Jhn 10.38: So, no matta you guys no trus me, trus da stuff I do.
Jhn 11.25: Whoeva trus me goin come alive, no matta dey mahke.”
Jhn 12.37: No matta Jesus wen do plenny awesome stuff in front da peopo fo
Jhn 14.31: But no matta he coming, cuz I goin do wat my Fadda wen tell me fo do.
Jhn 21.11: Da net neva even broke, no matta had so plenny fish inside.
Act 2.26: No matta I goin mahke, I know I can rest an wait fo God, Cuz God,
Act 7.5: wen promise him dat his ohana goin own dis land bumbye; no matta Abraham neva have kids dat time.
Act 7.53: No matta was you guys dat wen get da Rules from God, an da angel
Act 13.27: wat da guys dat wen talk fo God wen write down, no matta dey read um inside dea Jewish churches every Rest Day.
Act 13.41: you guys stay alive, Someting you guys no goin believe, No matta somebody tell um to you guys.
Act 15.5: Bout Jesus wen stand up an say, “Da guys dat not Jews, no matta dey trus Jesus, dey gotta cut skin an do all da odda stuff
Rom 1.14: No matta get guys Greek o no Greek, o guys who get smarts o guys
Rom 1.18: ting God wen let us undastan: Da peopo ack jalike God no matta, an dey do da kine tings dey not suppose to do.
Rom 1.20: da stuffs God wen make, dey can figga how God stay, no matta no can see God.
Rom 1.23: we stick wit one idol kine god dat look jalike one guy, no matta bumbye he goin come poho.
Rom 1.25: Dey tink lidis: “Mo betta we go do da odda stuff, no matta bulai!
Rom 2.1: So den, no matta who you, if you go poin finga somebody dat he doing bad
Rom 2.12: make Rules fo everybody, dey goin get cut off from God, no matta dey donno dat God's Rules stay.
Rom 2.26: an he do all da good kine stuff God's Rules say, den no matta he neva cut skin, he God's guy.
Rom 2.27: No matta dey no mo da cut skin mark, an you guys get da Rules
Rom 2.28: No matta somebody who come from Abraham get da cut skin mark on top
Rom 3.4: God everytime da real ting, no matta everybody dat stay all ova da world all bulaias!
Rom 3.4: No matta dey say dat he do wrong, He goin win still yet, Cuz he no
Rom 4.5: whoeva trus him, dey da one dat get um right wit him, no matta dey neva care bout God befo time.
Rom 4.11: dat trus God, an God wen say dey get um right wit him, no matta dey no mo da mark.
Rom 4.19: Abraham's trus was strong fo God, no matta he figga, his body litto mo ready fo mahke, cuz he near
Rom 5.3: No matta we get any kine hard time, we goin feel good inside, cuz
Rom 5.6: Christ wen mahke fo all us guys dat wen ack jalike God no matta.
Rom 5.14: from Adam till Moses time gotta mahke fo shua, no matta dey neva do da same ting dat God wen tell Adam fo no do.
Rom 7.25: No matta my head like do everyting God's Rules say fo do -- da way
Rom 8.10: So, no matta you guys goin mahke cuz you guys wen do bad kine stuff.
Rom 8.11: His Spirit goin do dat fo you guys, no matta yoa body gotta mahke.
Rom 8.23: Eh, us guys too, no matta we get da Spirit in charge a us dat God wen give us first
Rom 8.26: he go take ova an aks God fo do good tings fo us, no matta we jalike get big pain inside dat make us so we donno how
Rom 8.37: Cuz Christ get love an aloha fo us guys to da max, no matta wat kine trouble get, no bodda us, cuz we da winnas fo
Rom 8.38: No matta if we stay alive o we mahke, no matta if get angel guys o
Rom 8.38: No matta if we stay alive o we mahke, no matta if get angel guys o leada guys in da sky, o if get spirits
Rom 8.38: in da sky, o if get spirits wit power dat go agains us, no matta wateva stay happen now o goin happen bumbye, no matta get
Rom 8.39: no matta wateva stay happen now o goin happen bumbye, no matta get guys wit power up dea inside da sky, o down dea inside
Rom 8.39: power up dea inside da sky, o down dea inside da groun, no matta get all kine odda kine tings dat God wen make -- no mo
Rom 9.12: But you know, befo Rebecca wen born her twin boys, an no matta her twin boys neva do notting good o bad yet, God wen tell
Rom 9.16: Dass why, no matta wat one guy do, o wat he like happen, ony one ting matta
Rom 9.16: matta wat one guy do, o wat he like happen, ony one ting matta -- dat God da One dat give um chance.
Rom 9.27: Da ohana big, jalike da sands on top da beach, No matta God goin take ony litto bit peopo Outa da bad kine stuff
Rom 11.9: David wen say dis inside da Bible: “No matta dey party up at dea own table -- I like God make dat party
Rom 11.24: God wen plant you inside da good olive tree, no matta dass not da tree wea you wen grow first time.
Rom 11.26: Jacob tink diffren kine, Dem guys, dey ack jalike God no matta, Bumbye, dey no goin tink lidat no moa.
Rom 11.28: No matta, God still yet get love an aloha fo dem, cuz he wen love
Rom 14.8: So no matta we stay alive o mahke, everytime he stay our Boss.
1Co 1.19: No matta how smart dey stay, I goin make everyting dey know jalike
1Co 1.21: betta send some guys aroun fo tell da peopo bout him, no matta get peopo dat tink da guys he send kinda crazy fo talk
1Co 1.25: Cuz no matta da peopo tink God stupid, he still mo smart den dem.
1Co 1.25: No matta dey tink God not strong, he still mo strong den dem.
1Co 2.4: No matta I was teaching, o I was talking to plenny guys, same ting,
1Co 3.7: So den, dass why no matta who plant da seed, o who water um.
1Co 3.7: Ony one ting matta, dass God, cuz he da One dat make um grow.
1Co 3.22: An da whole world stay fo you guys, no matta you alive o mahke!
1Co 5.3: No matta I no stay dea wit you guys, my heart stay dea.
1Co 6.13: But no matta -- God goin make all dat pau.
1Co 7.19: If you wen cut skin, no matta.
1Co 7.19: If you neva cut skin, no matta, same ting.
1Co 7.22: No matta da guy one slave still yet, now he work fo da Boss Up Dea.
1Co 9.20: wat God's Rules say, so I can help dem fo know God too, no matta I know dat I no gotta do wat God's Rules say fo get um
1Co 9.22: Fo everybody, I like come jalike dem, so no matta wat, I goin help some peopo fo get outa da bad kine stuff
1Co 10.17: mean all us guys jalike we stay one body all togedda, no matta we plenny peopo.
1Co 11.2: all good guys, cuz you guys tink bout me all da time, no matta wat.
1Co 12.12: No matta get plenny parts inside da body, ony get one body.
1Co 12.13: No matta we Jewish o not, no matta we gotta work like slaves o not,
1Co 12.13: No matta we Jewish o not, no matta we gotta work like slaves o not, God wen give all us guys
1Co 13.8: Da stuff da smart guys know, no matta, bumbye no need.
1Co 14.21: But no matta wat I do, dey no goin lissen.
1Co 15.11: But no matta me o da odda guys, we all teach da same ting.
1Co 15.32: No matta I fight guys dat ack jalike wild animals Efesus side, dass
1Co 15.58: You guys know dis: Wen you guys stay tight wit da Boss, no matta you work hard an sweat plenny, no goin be wase time!
1Co 16.9: God wen open one door ova hea, so I can do plenny, no matta get plenny peopo dat like go agains me.
2Co 2.14: I wen worry, but no matta wea I stay, I like tell God “Mahalo plenny!
2Co 3.7: (But no matta you do wat dose Rules say, still yet you goin cut yoaself
2Co 4.7: We get plenny rich kine stuff from God inside us, no matta we jus regula kine peopo.
2Co 4.10: An cuz our body no mahke no matta we get bus up, dat show dat Jesus still stay alive now.
2Co 4.11: way everybody can see dat Jesus give us real kine life, no matta our bodies goin mahke bumbye.
2Co 4.12: So den, us guys no scared fo talk fo Christ, no matta we can mahke cuz a dat, so dat you guys can stay live fo
2Co 4.16: No matta our bodies stay coming junk outside, but inside God stay
2Co 5.1: No matta dat body goin come wipe out, we no need worry, cuz God get
2Co 5.6: An dat make us feel real good inside, an no mo worry, no matta we know dat all da time we stay alive inside dis body, we
2Co 5.7: Da way we live, we trus God everytime, no matta we no can see him.
2Co 5.9: da mos importan ting fo us guys: fo do wat God like, no matta we stay ova hea, o we go up ova dea wit God.
2Co 5.16: No matta befo time we wen tink bout Christ da same way odda peopo
2Co 6.4: We can handle, no matta dey give us trouble, you know.
2Co 6.8: Get peopo who say we bulai, but no matta, we fo real.
2Co 7.3: get so plenny love an aloha fo you guys inside us, dat no matta wat, we like be togedda wit you guys, no matta we mahke o
2Co 7.3: us, dat no matta wat, we like be togedda wit you guys, no matta we mahke o we live.
2Co 7.4: No matta we get trouble, I still yet stay real good inside.
2Co 7.8: No matta if I wen feel sorry dat time, cuz I wen find out dat my
2Co 7.12: Dass why, no matta I wen send you guys dat letta, I neva write um fo da guy
2Co 7.15: wen do wat we wen say, an you guys wen take him in, no matta you guys stay scared an stay shaking.
2Co 8.2: Dass why, no matta dey no mo notting, dey still yet wen give plenny money wit
2Co 10.3: no fight like da peopo inside da world dat donno God, no matta we live inside da world too.
2Co 11.1: Eh, I like you guys try take wat I say, no matta if I talk litto bit lolo kine.
2Co 11.5: No matta dem odda guys say God wen send um, an dey get big head,
2Co 11.6: No matta I no can talk fancy kine, but I know plenny tings, an
2Co 12.1: I gotta talk big, no matta talking big goin poho.
2Co 12.3: I know dat guy, no matta he inside o outside his body, somebody wen take him up dea
2Co 12.11: No matta I notting, dese unreal guys dat say God wen send dem, dey
2Co 13.7: But we like you guys do wat stay right, no matta we look like we not fo real -- no bodda us.
Gal 2.3: But no matta, dey neva make him cut skin fo come one Jew.
Gal 3.23: fo trus Christ wen come, we gotta do wat da Rules say, no matta we no mo power fo do um.
Gal 3.28: Now, no matta Jew o not Jew, slave o not slave, guy o wahine, you guys
Gal 4.1: stuffs, da kid still yet no own his fadda's stuffs, no matta he goin get um lata on.
Gal 4.8: time you guys gotta do everyting da odda spirits say, no matta dey not real kine gods.
Gal 4.14: No matta my sick wen give you guys hard time, you guys neva hate me
Gal 4.18: if dey go all out everytime, if dey do good kine stuff, no matta I stay wit you guys o I no stay.
Gal 5.6: Wen we stay tight wit Jesus Christ, no matta cut skin o no cut skin, main ting, we gotta trus God, an
Gal 5.10: da bugga dat stay bodda you guys, God goin punish him, no matta who him.
Gal 6.15: No matta get da cut skin mark, o no get um.
Eph 1.7: No matta us guys wen broke God's Rules, still yet Christ da One dat
Eph 2.5: No matta us guys was cut off from God, jalike we stay mahke inside
Eph 3.8: No matta all da peopo dat stay spesho fo God,stay mo importan den
Eph 3.19: feel how plenny love an aloha Christ get fo you guys, no matta no mo nobody can undastan um all da way.
Eph 6.8: good kine stuff to everybody dat do good kine stuff, no matta dey one slave o not one slave.
Eph 6.16: all da burning arrows da Bad Guy send fo mess you up, no matta wat happen.
Eph 6.20: messenja guy fo tell da Good Kine Stuff Bout Christ, no matta I stay all chain up.
Php 1.7: All you guys stay tight wit me, no matta I one prisona.
Php 1.18: But no matta dey fake o dey fo real, get guys telling peopo bout
Php 1.20: like dem see how awesome Christ stay, jalike befo time, no matta I stay alive o I mahke.
Php 1.27: Den no matta I go see you guys, o I stay far away an ony goin hear wat
Php 2.6: But no matta, he neva tink he gotta go hang on to dat.
Php 2.15: Dass jalike da stars dat shine no matta stay dark all ova.
Php 3.7: No matta I wen figga all dat stuff do me plenny good, now, I figga
Php 3.21: He goin make our bodies come real diffren, no matta our bodies stay kinda junk kine right now.
Php 4.4: So, stay good inside everytime, no matta wat happen!
Php 4.11: I stay good inside no matta wat happen.
Php 4.12: No matta I get plenny fo eat, o I hungry.
Php 4.12: No matta I get plenny odda kine stuffs, o I no moa.
Col 1.15: stay jalike God, Jalike one picha fo show how God stay, no matta no can see God.
Col 1.24: But no matta I stay suffa, my heart stay plenny good inside.
Col 2.13: But no matta, he wen make you guys come alive fo real kine, jalike he
Col 3.11: Inside Christ's new way, no matta if one guy Jewish an da odda guy not Jewish, if one guy
Col 3.11: Christ da ony ting dat matta, an he stay tight wit all dese kine peopo.
1Th 1.6: An no matta you guys stay suffa plenny, God's Good an Spesho Spirit
1Th 2.2: But cuz we stay tight wit God, no matta we scared, we wen go ahead an tell you guys da Good Kine
1Th 2.2: We wen tell you guys, no matta we get plenny peopo dat wen go agains us.
1Th 2.17: But no matta we wen go, inside our hearts we neva go way.
1Th 3.7: No matta us guys get big kine presha an suffa plenny, da stuff
1Th 5.10: So wen Jesus come back, no matta we alive o we mahke dat time, we goin live fo real kine
1Th 5.17: No matta wat happen, make time fo talk to God everytime.
1Th 5.18: No matta wat happen, tell God “Mahalo plenny!
2Th 1.4: We tell um how you guys hang in dea an stay trus God, no matta da odda peopo make you suffa plenny an make any kine to
2Th 3.16: him make you guys hearts stay rest inside everytime, no matta wat happen.
1Ti 1.13: But no matta, Jesus still yet wen give me chance, cuz I neva know wat I
head: But no matta, Jesus still yet wen give me chance, cuz I neva know wat I
1Ti 1.16: But Jesus Christ wen give me chance, no matta I wen do all dat bad kine stuff.
1Ti 5.6: da widow dat like live ony any kine da way she like, no matta she stay alive, but inside, jalike she mahke awready.
2Ti 1.12: But no matta!
2Ti 2.16: odda guys tell wase time kine stuff dat make like God no matta, you betta get outa dea.
2Ti 3.3: Dey goin like poin finga, no matta dey bulai.
2Ti 4.2: You gotta be ready an go all out, no matta if everyting going good, o bad.
2Ti 4.5: But you, Timoty, you gotta stay cool head, no matta wat happen.
Heb 5.8: No matta Christ God's Boy, wat he wen suffa wen teach him fo lissen
Heb 7.6: But Melkizedek, he one pries, no matta he neva have Levi fo his ancesta guy.
Heb 7.28: An you know, dey come main pries, no matta dey not strong inside.
Heb 8.12: I goin pity dem an give um chance, No matta dey wen do tings dat no stay right.”
Heb 10.1: No matta dose peopo go make sacrifice every year, jalike da Rules
Heb 10.29: Dey even make jalike no matta dass da blood dat God use fo make da new deal solid, an
Heb 10.34: An you guys even wen stay good inside no matta peopo wen go rip off yoa stuffs.
Heb 11.1: we trus God, we know dat God goin do dat stuff bumbye, no matta we no see um right now.
Heb 11.2: Da peopo from befo time, dey wen trus God no matta dey no see um, an dass why God wen say dey good peopo.
Heb 11.4: No matta Abel mahke, he still yet stay talking to us guys, cuz he
Heb 11.8: So Abraham, he wen lissen God, an he wen go, no matta he neva know wea da place stay.
Heb 11.11: Dass how she wen get power fo start one ohana, no matta she no can come hapai, cuz she too old.
Heb 11.12: So den, dis one guy Abraham, he wen born kids no matta he litto mo mahke awready.
Heb 11.13: No matta dey neva get da stuff God wen promise, dey know dat dey
Heb 11.23: Dey no scared da king, no matta he wen tell, “Gotta kill all da Hebrew boys!
Heb 11.24: make to him like he King Pharaoh's daughta's hanai boy no matta dass true.
Heb 11.27: An wen he go, he no scared da king, no matta da king plenny huhu wit him.
Heb 12.12: Jalike da Bible wen say, “No matta yoa hands stay hanging down loose an yoa knees feel all
Heb 12.16: ony like fool aroun, o if get peopo dat ack jalike God no matta, jalike da guy Esau wen ack befo time.
Heb 12.17: dat God goin do good tings fo him, his fadda no can, no matta Esau wen cry plenny.
Jas 1.12: Wen one guy hang in dea, no matta he get presha fo do someting bad, he can stay good inside.
Jas 2.6: Wassa matta you guys?
Jas 2.7: dey da guys dat talk stink bout da awesome guy Christ, no matta you his guys, an den!
Jas 3.9: But still, wit da mout we go kahuna da peopo, no matta God wen make dem jalike himself.
Jas 4.13: Wassa matta you guys!
1Pe 1.1: all ova Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, an Bitynia, no matta, you guys not from ova dea.
1Pe 1.6: Dass why you guys feel plenny good inside, no matta now fo litto wile you guys gotta suffa plenny, cuz you get
1Pe 1.8: No matta you guys neva see Jesus, still yet you get love an aloha
1Pe 2.12: da right tings in front da peopo dat donno God, so dat, no matta dey poin finga you guys now, dey goin ony see da good kine
1Pe 2.16: No matta you guys can go do wateva you like, no tink you can make
1Pe 3.16: Goin get guys dat talk agains you guys, no matta you guys do good kine stuff cuz you stay tight wit Christ.
1Pe 4.3: No matta dey not suppose to, dey go down an pray to da idol kine
1Pe 4.8: main ting, get plenny love an aloha fo each odda, cuz no matta how much plenny bad kine stuff da odda guy wen do, still
1Pe 4.18: out okay, Wat goin happen to da guys dat ack like God no matta, Da guys dat stay doing bad kine stuff?
2Pe 2.11: No matta da angel guys get mo plenny power, dey no talk stink bout
1Jn 3.20: But no matta inside our heart we tinking plenny bout da bad kine stuff
1Jn 4.10: kine love stay: God wen get love an aloha fo us guys, no matta us guys neva get love an aloha fo him.
1Jn 4.12: No matta no mo nobody eva wen see God fo real kine -- if we get
3Jn 1.5: No matta you neva know dem befo, you wen help um.
Jud 1.4: Dem guys ack like God no matta.
Jud 1.15: Dey ack like God no matta.
Rev 2.3: You guys wen hang in dea, an no matta you guys suffa plenny cuz you my guys, still yet, you guys
Rev 9.20: No matta dey make da idols wit da gold, da silva, da bronze, da
Rev 9.20: An no matta da idol kine gods no can see, o hear, o walk, notting!
Rev 10.9: Goin come sour inside yoa stomach, no matta inside yoa mout taste sweet, jalike da honey!