head: Jesus Tell Matthew “Be My Guy!
Mat 9.9: He wen spock one guy name Matthew.
Mat 9.9: Matthew wen get up, an wen go wit him.
Mat 9.10: Dat time Jesus go Matthew house fo eat.”
Mat 10.3: John, dass James brudda; Philip an Bartolomew; Thomas an Matthew, dass da guy befo time dat collect money fo tax fo da
Mrk 3.18: Andrew, Philip, Bartolomew, Matthew, Thomas, Alfeus's boy James, Taddeus, Simon da Jewish
Luk 6.15: Andrew his brudda, James an John, Philip an Bartolomew, Matthew an Thomas, Alfeus's boy James, Simon da guy dey call da
Act 1.13: John, James, an Andrew; Philip an Thomas; Bartolomew an Matthew; Alfeus boy James, Simon da Jewish Sovereignty guy, an