Gen 10.6: da ohana dat come from Ham: dey was Cush (dass da Egypt Mauka peopo), Mizraim (dass da Egypt peopo), an Put (dass da
Gen 10.19: makai side, from Sidon, an go by Gerar nea Gaza, den go mauka side by Sodom an Gomorrah, an from dea go by Admah an
Gen 14.10: Da odda guys run away mauka side.
Gen 19.17: Run away mauka side, cuz dea you okay.
Gen 19.19: But me, no way I can run all da way mauka side, so dis bad ting no goin catch me an kill me.
Gen 19.30: Ova dea mauka side, Lot an his two daughtas wen live inside one cave.
Gen 28.14: Dey goin go all ova dis land, makai side an mauka side, up country side an low country side.
1Ki 17.3: Go da east side an go hide up dea inside da Kerit Gulch, mauka da Jordan Riva.”
1Ki 17.5: He go da Kerit Gulch, mauka da Jordan Riva, an stay dea.”
2Ki 15.35: Jotam build da Mauka Gate fo da Temple Fo Yahweh again.
2Ki 18.17: town, dey stop by da watta ditch dat take da watta to da Mauka Watta Place, by da road fo da field wea dey put da
Neh 3.25: stay on top da house wea da King wen live befo time, da mauka side house nea to da yard dat da prison guard guys use.
Neh 3.28: From mauka da Horse Gate, some a da pries guys fix da wall.
Isa 7.3: Go by da end a da ditch wea da watta from da Mauka Watta Place go.
Isa 36.2: govna guy stop by da ditch wea da watta from da Mauka Watta Place go, on top da main road dat go da field wea da
Dan 11.45: side, an da nice looking mountain dat stay spesho fo God, mauka side.
Amo 6.2: da towns da Assyria army guys take ova awready, Go Kalneh, mauka side long way, an check um out, Come back by da big town
Luk 13.29: Da peopo goin come from mauka side an makai side an all ova an dey goin sit an party wit