1Ki 22.26: tell his guys, “Take Mikaiah back by Amon, da Samaria mayor guy, an by my boy Joash.”
2Ki 10.5: So da guy dat stay in charge a da palace, da mayor fo da big town, da older leada guys, an da guys dat take
2Ki 23.8: (He da Jerusalem mayor guy.