Gen 1.26: I like dem be like me, jalike one copy.”
Gen 2.17: Cuz wen you eat dat fruit, den you goin get cut off from me, an you goin mahke fo shua!
Gen 2.23: Da guy say, “Now, dis one, jus right fo me!
Gen 2.23: She da wahine fo me.
Gen 2.23: goin give her da name ‘Wahine,’ Cuz God wen take her outa me, one guy.
Gen 3.6: An if I eat da fruits, I goin come smart, an make me undastan any kine!
Gen 3.12: Da same one you wen put hea fo stay wit me fo help me!”
Gen 3.12: Da same one you wen put hea fo stay wit me fo help me!”
Gen 3.12: Her wen give me some fruit from dat tree an I wen eat um.
Gen 3.13: Da bugga wen go trick me!”
Gen 4.1: She say, “Yahweh wen help me.
Gen 4.10: stay ova dea on top da groun, jalike he stay calling to me fo help.
Gen 4.13: Cain tell Yahweh, “Da way you stay punish me, mo plenny den I can handle!
Gen 4.14: So den, today you goin trow me out from da land an no let me work da groun no moa, an no
Gen 4.14: So den, today you goin trow me out from da land an no let me work da groun no moa, an no let me stay by you, yeah?
Gen 4.14: from da land an no let me work da groun no moa, an no let me stay by you, yeah?
Gen 4.14: one place inside dis world to anodda, an anybody dat meet me, bumbye dey like kill me!
Gen 4.14: to anodda, an anybody dat meet me, bumbye dey like kill me!
Gen 4.23: Had one guy dat go bus me up.
Gen 4.23: No matta ony one boy If dey hurt me, I kill um!
Gen 4.24: Kay den, anybody go kill me, Lamek, God goin kill seventy-seven a dem!
Gen 4.25: like “give,” dea language, cuz she tell, “God wen give me one mo boy, fo take da place afta Abel, da one Cain wen
Gen 6.7: dat crawl, an da birds dat fly inside da sky, cuz bodda me dat I wen make um.
Gen 6.13: Den God tell Noah, “I look all da peopo in front me, an all ova da world, dey ony like tink how dey goin bus
Gen 6.13: But me, you know wat I goin do?
Gen 9.12: guys one sign, so you guys no foget dat you get deal wit me.
Gen 9.12: Dat deal, fo me an fo you guys, an fo all da animals dat stay wit you
Gen 9.16: I goin tink about da deal dat I wen make, dat stay foeva - me, God, I awready get deal wit all da tings dat stay alive
Gen 12.8: I like you help me, cuz I know wat kine God you.
Gen 12.12: say, ‘Dat wahine, she dis guy wife,’ an dey goin go kill me an let you stay alive.
Gen 12.13: tell peopo dat you my sista, so den dey goin make nice to me if dey like you, an dey goin let me stay alive cuz a you.
Gen 12.13: dey goin make nice to me if dey like you, an dey goin let me stay alive cuz a you.
Gen 12.18: How come you wen do dis to me?
Gen 12.18: How come you neva tell me she yoa wife?
Gen 13.4: I like you stay help me, cuz I know wat kine God you.
Gen 13.8: No need me an you make argue.
Gen 13.9: No need me an you stick togedda all da time.
Gen 14.21: guy fo Sodom, he tell Abram, “Eh, jus let da peopo go wit me.
Gen 14.23: I no like bumbye you go tell, ‘Eh, no was God -- was me!
Gen 14.24: Notting for me, ony da food dat my young guys wen eat awready, an da
Gen 14.24: eat awready, an da share fo da odda guys dat wen go wit me -- dass Aner an Eshcol an Mamre.
Gen 15.2: But ony wase time, fo you give me plenny stuffs.”
Gen 15.2: get my stuffs goin be one a da worka guys, born fo work fo me, da guy Eliezer from Damascus town.
Gen 15.3: You neva give me kids notting!
Gen 15.6: An Yahweh, he tinking, “Dis guy get um right wit me, cuz he trus me.
Gen 15.6: he tinking, “Dis guy get um right wit me, cuz he trus me.
Gen 15.7: He tell, “Me, I Yahweh, da One dat wen take you outa Ur town, Babylon
Gen 15.8: Try tell, how I goin know fo shua you goin give me dis land bumbye?”
Gen 15.9: Bring um ova hea fo make sacrifice fo me.
Gen 16.2: Sarai tell Abram, “You know, God neva let me get kids.
Gen 16.2: you go sleep wit my slave wahine Hagar, fo make kids fo me hanai dem.
Gen 16.5: No good, how dis wahine make to me!
Gen 16.5: Was me wen tell you fo take her an sleep wit her.
Gen 16.5: now, she know she hapai, she make jalike she mo betta den me!
Gen 16.5: he da judge, an he know dat you da one wen mess up, not me!
Gen 16.6: You da one own her, not me!”
Gen 16.13: God wen see me, an den I wen see God!)
Gen 16.14: Dat mean “Da Puka Wea Da God Dass Alive Wen See Me,” Hebrew language.”
Gen 17.1: He tell um, “Me, I da God Dat Get All Da Powa.
Gen 17.2: I wen make one deal fo me an you, an I goin make dat happen fo shua.
Gen 17.7: “I making dis deal now, jus fo me an you.
Gen 17.11: Da cut skin mark, dat goin be da sign fo da deal dat me an you get.
Gen 17.14: cuz dat kine guy goin mess up da deal you guys get wit me.
Gen 17.17: Me, one hundred year old, an Sarah, ninety year old.
Gen 18.3: Let me give you someting fo eat befo you hele on.
Gen 18.5: An let me go get litto bit bread.
Gen 18.5: Cuz you wen come by me, an I jalike you guys slave.
Gen 18.13: She tinking, ‘Fo real, I goin get bebe, me, no matta I real old?
Gen 18.19: “He da guy I wen pick fo come tight wit me.
Gen 18.20: Ova an ova, get peopo aks me fo help dem, cuz da Sodom an Gomorrah peopo so bad.”
Gen 18.21: down dea, fo make shua az fo real da ting da peopo aksing me fo help um wit.
Gen 18.27: tell him, “Look, I like talk some moa to you if you let me.
Gen 18.27: I know you da Boss, an me, I ony one dirt, I notting.
Gen 18.30: No come huhu wit me, no matta you da Boss.”
Gen 19.8: So, let me bring dem outside hea fo you guys, so you can make to dem
Gen 19.19: You wen like help me, an I jalike yoa slave guy, an you wen stick wit me
Gen 19.19: help me, an I jalike yoa slave guy, an you wen stick wit me plenny, an cuz a you I alive still yet.
Gen 19.19: But me, no way I can run all da way mauka side, so dis bad ting
Gen 19.19: run all da way mauka side, so dis bad ting no goin catch me an kill me.
Gen 19.19: way mauka side, so dis bad ting no goin catch me an kill me.
Gen 19.20: Az ony small place, so let me run to dat place, so I goin stay alive!
Gen 20.4: So, you goin kill me an my peopo too, o wat?
Gen 20.5: Abraham da one wen tell me, ‘Dis my sista’!
Gen 20.5: An da wahine tell me da same ting, ‘Dass my brudda’.
Gen 20.5: Da ting I wen do, no can poin finga me, cuz inside me, I no tink I stay do notting bad cuz a dem.
Gen 20.5: Da ting I wen do, no can poin finga me, cuz inside me, I no tink I stay do notting bad cuz a dem.
Gen 20.6: Dass why I neva let you go do notting bad agains me.”
Gen 20.7: He one talka guy fo me, you know.
Gen 20.9: But you wen make to me so I wen go do one real bad ting, an now God goin punish
Gen 20.9: so I wen go do one real bad ting, an now God goin punish me an all my peopo.
Gen 20.10: Wat kine guy you wen tink me, hah?
Gen 20.10: dat make you make lidat to me.
Gen 20.11: Fo shua dey goin kill me so dey can take away my wife.”
Gen 20.13: Dass why, wen God wen make me go way from da place wea my fadda guy stay, I tell her,
Gen 20.13: Me an you, we gotta stick togedda, you know.
Gen 20.13: Get one ting I like you do fo help me.
Gen 20.16: notting wrong, an from now eryting okay fo all you guys an me.”
Gen 21.6: Sarah, she tell, “God make me so I feel good inside an laugh now, Cuz I get bebe!
Gen 21.6: dat find out bout dis goin feel good an laugh jalike me!
Gen 21.23: So now, I like you make one strong promise fo me an swea to God right hea an now.
Gen 21.23: Promise dat you no goin bulai me o trick me, an same ting fo all my ohana peopo an erybody
Gen 21.23: Promise dat you no goin bulai me o trick me, an same ting fo all my ohana peopo an erybody dat goin
Gen 21.23: ting fo all my ohana peopo an erybody dat goin come from me bumbye.
Gen 21.23: Promise dat wateva you do wit me an wit da land wea you making house, you goin stick wit me
Gen 21.23: me an wit da land wea you making house, you goin stick wit me an stay my friend, jalike eryting I wen do wit you, I wen
Gen 21.30: Abraham tell um, “I like you take dis seven sheeps from me, fo make proof fo me in front erybody dat you know was me
Gen 21.30: like you take dis seven sheeps from me, fo make proof fo me in front erybody dat you know was me dat wen tell my guys
Gen 21.30: me, fo make proof fo me in front erybody dat you know was me dat wen tell my guys fo dig da puka, so bumbye no goin get
Gen 21.33: I like you help me, cuz I know wat kine God you!
Gen 22.5: Me an my boy, we going ova dea.
Gen 22.12: But now, I know fo shua dat you get plenny respeck fo me, yoa God.
Gen 22.12: Cuz you neva even hold back from me da ony boy you get, az why.
Gen 22.16: No mo odda guy mo big den me, you know.
Gen 22.16: Me, I make dis promise an I da one dat make shua I really
Gen 23.4: Please, let me get one land ova hea fo put my mahke wife inside an bury
Gen 23.8: Abraham tell um, “If you tell me az okay fo me bury my mahke wife hea, den I like you guys
Gen 23.8: Abraham tell um, “If you tell me az okay fo me bury my mahke wife hea, den I like you guys do one ting fo
Gen 23.8: my mahke wife hea, den I like you guys do one ting fo help me.
Gen 23.8: Go talk to Efron fo me, dass Zohar boy.
Gen 23.9: Aks um if he like sell me da cave he get ova dea Makpelah side, da odda end a his
Gen 23.11: He say, “Cuz you jalike da boss fo me, I goin tell you dis.
Gen 23.13: so all da odda local peopo can hear too, “Ony lissen, let me tell dis one ting.”
Gen 23.15: Efron tell Abraham, “I tell you dis, cuz you da boss fo me, you know.
Gen 23.15: But me an you, us friends.
Gen 24.3: I like you make me one strong promise in front Yahweh, da God dat stay in
Gen 24.5: But wat if da wahine no like come dis land wit me, wat I gotta do den?”
Gen 24.7: Yahweh, da God dat stay in charge a da sky, dat wen take me outa da place wea my fadda guy wen live, da land wea I wen
Gen 24.7: Yahweh, he make one strong promise to me.
Gen 24.7: He tell me, ‘I goin give dis land to da peopo dat goin come from you.
Gen 24.8: no like come hea wit you, den da promise you make to me, pau.’
Gen 24.12: Make eryting come okay fo me today, so I can find da wahine fo come my boss boy wife.
Gen 24.14: I goin tell one a da wahines, ‘Please, give me litto bit watta fo drink outa yoa watta pot.
Gen 24.17: He tell, “Please, give me litto bit watta outa yoa watta pot.
Gen 24.23: He tell, “Try tell me, wat ohana you from.
Gen 24.23: An yoa fadda, get room his house fo stay tonite, me an my guys?
Gen 24.24: Rebecca tell him, “Me, I Betu`el daughta.
Gen 24.27: An same ting fo me too, Yahweh show me wea fo go, strait to da peopo from my
Gen 24.27: An same ting fo me too, Yahweh show me wea fo go, strait to da peopo from my boss guy ohana,
Gen 24.34: Da luna guy tell, “Me, I work fo yoa fadda uncle guy Abraham.”
Gen 24.37: “My boss Abraham, he wen make me make one strong promise to him.
Gen 24.37: He tell me, ‘I stay live ova hea on top da Canaan peopo land, you
Gen 24.39: If da wahine no like come back hea wit me, wat I suppose to do den?’
Gen 24.40: Abraham tell me, ‘Da way I live, da God Yahweh see eryting I do.
Gen 24.40: He tell me, dat he goin send one a his angel messenja guys wit you.’
Gen 24.43: outa da town fo get watta, I goin tell her, “Please, let me drink litto bit watta outa yoa watta pot.
Gen 24.44: An if she tell me, “Shua, drink up, an I go pull up watta fo yoa camels too”
Gen 24.47: She tell me, ‘Me, I Betu`el daughta.
Gen 24.47: She tell me, ‘Me, I Betu`el daughta.
Gen 24.48: I wen tell Yahweh dat he wen do one real good ting fo me, cuz he wen bring me da right way fo find my boss own
Gen 24.48: dat he wen do one real good ting fo me, cuz he wen bring me da right way fo find my boss own brudda guy, so I can take
Gen 24.49: “So now, I like you guys tell me dis: You guys goin stick wit my boss, an do da right ting
Gen 24.49: An if you guys no like, tell me strait, an I go odda place.
Gen 24.54: I like you guys let me an Rebecca go back by my boss now.
Gen 24.56: So, no good make me stay hea long time.”
Gen 24.56: I like you guys let me go back by my boss.
Gen 25.11: Ro`i, dat mean, “Da Puka Wea Da God Dass Alive Wen See Me”.
Gen 25.30: Esau tell Jacob, “Eh brudda, give me some a dat red stuff fo grind, cuz I real hungry.
Gen 25.31: Jacob tell, “Okay, but firs, you gotta sell me yoa right fo get our fadda stuffs bumbye afta he mahke,
Gen 25.32: Esau tell, “Eh, me, I litto mo mahke awready from no eat.
Gen 25.33: Jacob tell, “Swear to God right now dat you give me da right!
Gen 26.5: I goin do all dis cuz yoa fadda Abraham wen lissen to me an do all da tings I tell um dat he gotta do, an eryting I
Gen 26.9: Isaac tell um, “Cuz I was scared somebody goin kill me an take her, az why!
Gen 26.24: he get dea, Yahweh let Isaac see him, an Yahweh tell um, “Me, I da God dat yoa fadda Abraham wen get love an respeck
Gen 26.24: a da deal I wen make wit Abraham, da guy dat wen work fo me.
Gen 26.25: He tell Yahweh, “I like aks you fo help me, cuz I know wat kine God you.”
Gen 26.27: Isaac tell um, “How come you guys come ova hea by me?
Gen 26.27: You guys was agains me, and you wen throw me outa yoa land.
Gen 26.27: You guys was agains me, and you wen throw me outa yoa land.
Gen 27.1: Esau tell, “Yeah, az me.
Gen 27.3: Go da boonies an hunt wild meat fo me.
Gen 27.4: Den cook um fo me fancy kine da way you know how I like fo eat um.
Gen 27.4: Bring um hea fo me eat, so den from inside my heart, I goin tell all da good
Gen 27.7: He tell Esau, ‘Go bring me wild meat an cook um fancy kine, da way you know how I
Gen 27.7: tell in front Yahweh, all da good tings dat Yahweh let me aks him fo do fo you bumbye.
Gen 27.9: Go outside wea da goats stay an bring me two nice bebe goat from ova dea.
Gen 27.11: My brudda Esau, he get plenny hair all ova, but me, I ony get smooth skin.
Gen 27.12: Maybe if my fadda touch me, bumbye he tink I no mo respeck fo him.
Gen 27.12: Den he go aks God fo do bad tings fo me, not good tings.
Gen 27.13: fo do bad tings fo you, I goin aks God fo do bad tings fo me, not fo you!
Gen 27.13: Jus go do how I tell you: go bring da bebe goats hea by me.”
Gen 27.19: Jacob tell his fadda, “Dis me, Esau, yoa numba one boy.
Gen 27.19: I do how you wen tell me fo do.”
Gen 27.19: Afta, you can tell me da blessing Yahweh do fo me bumbye.
Gen 27.19: Afta, you can tell me da blessing Yahweh do fo me bumbye.
Gen 27.20: tell, “Yea, was cuz yoa God Yahweh wen make um happen fo me, az why.
Gen 27.24: Jacob tell um, “Fo real, dass me.
Gen 27.25: Bring da food ova hea by me, an let me eat some a da wild meat dat you wen bring.”
Gen 27.25: Bring da food ova hea by me, an let me eat some a da wild meat dat you wen bring.”
Gen 27.26: wen tell his boy Jacob, “Now, my boy, come nea an kiss me.
Gen 27.31: you can tell all da good tings dat you like Yahweh do fo me bumbye.
Gen 27.32: Esau tell, “Az me.
Gen 27.33: who da odda guy dat wen go hunt wild meat an bring um by me?
Gen 27.34: Esau tell his fadda Isaac, “Bless me too, Pa!”
Gen 27.34: Tell me all da good tings dat you like Yahweh do fo me too bumbye!
Gen 27.34: Tell me all da good tings dat you like Yahweh do fo me too bumbye!
Gen 27.35: Yoa brudda was hea an he wen trick me.”
Gen 27.36: Dis time, he wen take away from me da ting you wen tell, bout all da good tings dat you like
Gen 27.36: odda good tings dat you wen keep fo aks Yahweh fo do fo me bumbye, yeah?
Gen 27.38: Esau tell his fadda, “No mo even one fo me, Pa?
Gen 27.38: Tell me too, all da good tings dat you like Yahweh do fo me
Gen 27.38: Tell me too, all da good tings dat you like Yahweh do fo me bumbye!
Gen 28.13: Yahweh tell, “Dis me, Yahweh.
Gen 28.16: An me, I neva know!
Gen 28.20: He tell, “God, if you stay wit me, an take care me dis trip I making, an give me food fo eat
Gen 28.20: He tell, “God, if you stay wit me, an take care me dis trip I making, an give me food fo eat an clotheses fo
Gen 28.20: stay wit me, an take care me dis trip I making, an give me food fo eat an clotheses fo wear, an if I come back my
Gen 28.21: an if I come back my fadda house an eryting go good fo me -- den you, Yahweh, you goin be da God fo me too.)
Gen 28.21: go good fo me -- den you, Yahweh, you goin be da God fo me too.)
Gen 28.22: An God, from eryting you give me, I goin give ten percent to you.
Gen 29.14: Laban eryting dat wen happen, an Laban tell him, “Fo shua, me an you get da same blood!
Gen 29.15: Afta, Laban tell Jacob, “Eh, me an you, we stay from da same ohana.”
Gen 29.15: But dat no mean you gotta work fo me fo free!
Gen 29.15: Tell me, how much you like me pay you fo work fo me?
Gen 29.15: Tell me, how much you like me pay you fo work fo me?
Gen 29.15: Tell me, how much you like me pay you fo work fo me?
Gen 29.18: He tell Laban, “I work fo you seven year, if you give me yoa younga daughta Rachel fo marry.
Gen 29.19: Stay hea wit me.”
Gen 29.21: Give me Rachel so I can marry her.
Gen 29.25: Wat you do to me!
Gen 29.25: How come you trick me lidat?
Gen 29.27: Den, if you like work for me seven year moa, den you can marry Rachel too.
Gen 29.32: An she tinking dis too: “Now my husban goin love me.
Gen 29.33: She say, “Dis cuz Yahweh know dat my husban no like me, dass why Yahweh wen give me dis bebe too.”
Gen 29.33: know dat my husban no like me, dass why Yahweh wen give me dis bebe too.”
Gen 29.34: She say, “Dis time fo shua, my husban goin come tight wit me, cuz I wen born three boys fo him.
Gen 30.1: Give me kids!
Gen 30.2: God, he da one dat no let you get bebe, not me!
Gen 30.3: Da slave wahine Bilhah dat work fo me, go sleep wit her.”
Gen 30.3: Den she goin born kids fo hanai dem to me.
Gen 30.6: Den Rachel tell: “God make dis come right fo me awready, cuz he da judge.
Gen 30.6: an he give me one boy.
Gen 30.11: Leah tell, “Eh, good ting happen fo me!
Gen 30.14: Rachel, she tell Leah, “Please, give me some a da love apple root dat yoa boy wen find.
Gen 30.15: You give me some a dat love apple root dat yoa boy wen bring, an
Gen 30.16: root, an I give some to Rachel fo pay fo you sleep wit me!
Gen 30.18: Den Leah tell, “God, he pay me good kine, cuz I wen give da slave wahine dat work fo me
Gen 30.18: me good kine, cuz I wen give da slave wahine dat work fo me to my husband.
Gen 30.20: Leah tell, “God give me nice kine present.
Gen 30.20: An now, my husban goin make me da wife he get plenny respeck fo, cuz I give him six boys
Gen 30.24: da boy da name Joseph, cuz she say, “I like Yahweh give me one nodda boy too,” an da name “Joseph” sound kinda like
Gen 30.25: Afta Rachel born Joseph, Jacob tell Laban, “I like you let me go back home now, my own land.
Gen 30.26: Let me take my wifes an my kids, an go.
Gen 30.27: stay rich awready, an Yahweh do plenny good kine stuff fo me, cuz a you.”
Gen 30.28: Jus tell me how much I owe you if you work mo fo me, an I goin pay
Gen 30.28: Jus tell me how much I owe you if you work mo fo me, an I goin pay you.
Gen 30.30: But, wat bout me?
Gen 30.31: How much you like me pay you?
Gen 30.31: Jacob tell um, “You no gotta pay me notting.
Gen 30.31: Ony do dis one ting fo me, an I goin take care yoa sheeps an goats jalike befo
Gen 30.32: Today, let me walk thru all yoa sheeps an goats, an pull out ery young
Gen 30.32: Give dem to me, an az how you goin pay me.
Gen 30.32: Give dem to me, an az how you goin pay me.
Gen 30.34: Goin be jalike you tell me.”
Gen 31.5: his wifes, “I see dat you guys fadda not acking nice to me now, da way he wen make befo time.
Gen 31.5: no matta -- da God dat my fadda guy pray to, he stay wit me.
Gen 31.7: But him, he bulai me.
Gen 31.7: Ova an ova, he change wat he pay me.
Gen 31.7: “But God neva let him do notting fo hurt me.
Gen 31.8: Weneva yoa fadda guy tell me, ‘Now, I goin pay you wit da sheeps an goats dat get spot
Gen 31.8: Den, weneva he tell me, ‘Now, I goin pay you wit da sheeps and goats dat get
Gen 31.9: da sheeps an goats an cows from yoa fadda, an give um to me.
Gen 31.11: inside da dream, one angel messenja guy from God tell me, ‘Eh Jacob!
Gen 31.11: I tell um, ‘Yeah, dass me!
Gen 31.13: Me, I da same God you wen see Bethel side.
Gen 31.13: an wen pour olive oil on top fo show love an respeck fo me.
Gen 31.13: make one strong promise ova dea fo do someting spesho fo me.
Gen 31.26: How come you neva tell me?
Gen 31.27: You steal stuff from me an neva tell me notting, hah?
Gen 31.27: You steal stuff from me an neva tell me notting, hah?
Gen 31.27: If you wen tell me you going befo time, I goin make big party fo let you go,
Gen 31.28: But you, you neva even let me kiss my daughtas an my grandkids fo tell um aloha!
Gen 31.29: But las nite, da God dat yoa fadda guy pray to, he tell me, ‘Watch out!
Gen 31.31: cuz I tinking you goin take back yoa daughtas an bus me up.
Gen 31.32: I say dis in front all our ohana guys: You show me one ting I get dass yours, an you can take um back!
Gen 31.36: Wat kine bad ting I do to you, dat you chase me lidat?
Gen 31.39: You make me pay, no matta was day time o nite time dat da wild animal
Gen 31.41: Yeah, dass wat happen to me, da twenny year I stay wit you.
Gen 31.42: He stay wit me.
Gen 31.42: If he neva stay wit me, you no give me notting, an tell me fo go way.
Gen 31.42: If he neva stay wit me, you no give me notting, an tell me fo go way.
Gen 31.42: If he neva stay wit me, you no give me notting, an tell me fo go way.
Gen 31.44: Now, we make deal, me an you.
Gen 31.44: up someting so erybody goin know wat wen happen hea wit me an you.
Gen 31.48: rock pile hea, so erybody goin know wat wen happen wit me an you, dis day.
Gen 31.49: From,” cuz Laban tell, “I like Yahweh watch you an watch me, all da time dat we no can see each odda.”
Gen 31.50: Cuz no foget: God know wat happen wit you an me.
Gen 31.52: not suppose to go da odda side dis pile an dis pos fo bus me up.
Gen 32.5: sheeps, an goats, plus slave guys an wahines dat work fo me.
Gen 32.9: You Yahweh, da One wen tell me: ‘Go back yoa own land wea yoa ohana stay, an I goin make
Gen 32.10: Me, I not one importan guy.
Gen 32.10: But you stay stick wit me cuz I yoa guy, an I know I can trus you erytime fo hang in
Gen 32.10: guy, an I know I can trus you erytime fo hang in dea wit me, yoa slave guy, jalike you wen tell me befo time.’
Gen 32.10: fo hang in dea wit me, yoa slave guy, jalike you wen tell me befo time.’
Gen 32.11: “Now I stay aks fo yoa kokua, fo get me outa trouble from my brudda Esau.
Gen 32.11: No good he come hea an bus me up, me an da wahines an dea kids, erybody.
Gen 32.11: No good he come hea an bus me up, me an da wahines an dea kids, erybody.
Gen 32.12: You wen make promise to me awready, ‘Fo shua, I goin do plenny good kine stuff fo
Gen 32.20: get dea, den maybe dat make um, he not so plenny huhu wit me wen I see um.
Gen 32.20: Maybe he let me go.”
Gen 32.26: Da guy tell Jacob, “Let me go!
Gen 32.26: You gotta give me one blessing firs, fo make good tings happen fo me.”
Gen 32.26: give me one blessing firs, fo make good tings happen fo me.”
Gen 32.29: But den Jacob aks da guy, “Please, tell me wat yoa name.”
Gen 32.29: No good you aks me dat!”
Gen 33.5: Jacob tell um, "God do plenny good stuff fo me, yoa slave.
Gen 33.5: Dey da kids dat God wen give me."
Gen 33.8: I wen send dem fo you make good to me, cuz you da boss."
Gen 33.10: present dat I stay give you cuz I like you stay good to me."
Gen 33.10: I look you, jalike I looking God's face, cuz you take me in wit aloha.
Gen 33.11: God do plenny good kine stuff fo me, an I get plenny.
Gen 33.15: You da boss, an you making plenny nice to me awready!"
Gen 34.4: Shekem tell his fadda Hamor, “I like you get me dis girl, fo come my wife.
Gen 34.11: He tell um: “I like you guys make good to me.”
Gen 34.11: I pay wateva you guys tell me.
Gen 34.12: No matta how plenny stuffs you guys aks me so I can marry da girl, I give you dat, an I give you guys
Gen 34.12: I like pay wateva you guys tell me.
Gen 34.12: Just give me da girl fo come my wife!
Gen 34.30: land, da Canaan peopo an da Periz peopo, dey goin make to me like I one stink kine guy.
Gen 34.30: I no mo plenny guys wit me, you know.
Gen 34.30: So if dey come togedda fo fight me, dey goin bus me up fo real kine an wipe me out, me an my
Gen 34.30: So if dey come togedda fo fight me, dey goin bus me up fo real kine an wipe me out, me an my ohana.
Gen 34.30: fo fight me, dey goin bus me up fo real kine an wipe me out, me an my ohana.
Gen 34.30: fight me, dey goin bus me up fo real kine an wipe me out, me an my ohana.
Gen 35.1: Make one altar dea, fo pray to me.
Gen 35.1: I da same God dat wen let you see me inside one dream, da time you wen run away from yoa brudda
Gen 35.3: He da God dat lissen to me, dat time I get plenny trouble.
Gen 35.3: Ery place I stay go, dat God stay wit me.
Gen 35.11: God tell Jacob dis too, “Me, I da God Dat Get All Da Powa.”
Gen 35.18: give da bebe da name Ben-oni, dat mean “Da Boy Dat Make Me Cry Jalike Funeral Time,” dea language.”
Gen 35.18: give um da name Benjamin, dat mean “Da Boy Dat Spesho Fo Me,” dea language.
Gen 37.9: Dey all was going down in front me fo show me respeck.
Gen 37.9: Dey all was going down in front me fo show me respeck.
Gen 37.10: You tink dass fo real, me an yoa mudda an all yoa brudda guys, bumbye we all goin go
Gen 37.14: Den come back hea an tell me.
Gen 37.16: You can tell me wat side dey stay fo take care dea sheeps an goats?”
Gen 38.16: How much you goin pay me fo sleep wit me?
Gen 38.16: How much you goin pay me fo sleep wit me?
Gen 38.17: You gotta leave someting wit me, till you send da goat.”
Gen 38.22: An da peopo from dat place, dey tell me, no mo dat kine wahine ova dea.”
Gen 38.25: by her fadda in law, an tell um dis: “Da guy dat wen make me come hapai, he wen give me three tings, an he da fadda fo
Gen 38.25: um dis: “Da guy dat wen make me come hapai, he wen give me three tings, an he da fadda fo my bebe.
Gen 38.26: Dis Tamar, she wen do da right ting mo den me.
Gen 39.8: Wit me hea, da boss no even make me show him da receipts fo da
Gen 39.8: Wit me hea, da boss no even make me show him da receipts fo da house.
Gen 39.8: He let me take ova eryting dat he own.
Gen 39.9: Inside dis house, no mo nobody mo important den me.
Gen 39.9: Ony one ting he hold back from me -- dass you, cuz you his wife!
Gen 39.14: Da guy wen like rape me, but I wen yell plenny fo help.
Gen 39.15: An wen he hear me yelling, he run away outside da house, an he leave his
Gen 39.15: he run away outside da house, an he leave his shirt by me!
Gen 39.17: Da bugga wen come by me, fo make me shame!
Gen 39.17: Da bugga wen come by me, fo make me shame!
Gen 39.18: he run away outside da house, an he leave his shirt by me!
Gen 40.8: So, tell me wat you guys wen see.”
Gen 40.9: He tell um: “Inside my dream, had dis grape plant in front me.
Gen 40.14: Bumbye wen eryting come okay fo you, I like you tink bout me, an do someting good fo help me.
Gen 40.14: you, I like you tink bout me, an do someting good fo help me.
Gen 40.14: Go tell da Pharaoh guy bout me, an aks him fo get me outa dis prison too.
Gen 40.14: Go tell da Pharaoh guy bout me, an aks him fo get me outa dis prison too.
Gen 40.15: wea da Hebrew peopo stay live, but some guys wen kidnap me an bring me ova hea, an nobody ova dea know.
Gen 40.15: peopo stay live, but some guys wen kidnap me an bring me ova hea, an nobody ova dea know.
Gen 40.15: ova hea Egypt side, I neva do notting bad fo make um trow me inside dis prison ova hea!
Gen 40.16: Same ting wit me!
Gen 41.10: You wen make me go prison.
Gen 41.10: Was me, an da guy dat bake da bread, dat you wen put inside dea.
Gen 41.11: “One time, him an me wen get da same kine dream, da same nite.
Gen 41.12: He tell me wat my dream mean, an he tell da odda guy wat his dream
Gen 41.13: You wen give da same job jalike befo time back to me.
Gen 41.16: Joseph tell da Pharaoh guy, “Not me!
Gen 41.24: tell da kahuna guys bout dis, but no mo nobody can tell me wat dey mean, notting.
Gen 41.51: Joseph tell, “God wen make me foget eryting bout da bad time I wen get, an foget all my
Gen 41.52: Joseph tell, “God give me plenny kids ova hea inside da land wea dey wen make any
Gen 41.52: kids ova hea inside da land wea dey wen make any kine to me.”
Gen 42.15: you guys goin get outa hea, an da Pharaoh guy goin back me up wen I say dis: You guys younga brudda gotta come hea,
Gen 42.16: if you guys not telling da trut, da Pharaoh guy goin back me up, dat you guys spies!
Gen 42.20: still yet, you gotta bring back yoa younga brudda hea by me.
Gen 42.28: Dey give me back da money I wen pay!
Gen 42.33: Leave one a yoa brudda guys hea by me, an take da food fo yoa ohana guys dat stay hungry, an go
Gen 42.34: But bring yoa younga brudda guy back hea by me.
Gen 42.36: You take my boys away from me!
Gen 42.36: Eryting stay go agains me!
Gen 42.38: bad happen to him ova dea, fo shua you guys goin make me come real plenny sore inside, an you goin make my gray
Gen 43.3: tell us guys serious kine, ‘Ony one way you guys goin see me one mo time.
Gen 43.5: guy wen tell us awready, ‘Ony one way you guys goin see me one moa time.
Gen 43.6: tell, “How come you guys wen make all dis ting come bad fo me?
Gen 43.8: Send da boy Benjamin wit me.
Gen 43.9: Me, I da guy dat goin be responsible fo him.
Gen 43.14: Me, if I gotta lose my boy, den I gotta lose um, an dass it!
Gen 43.16: Noon time, I like dese guys eat wit me.
Gen 43.23: da money you guys wen pay dat time, all dat wen come to me, you know.
Gen 43.27: He tell um, “You guys fadda, da ol guy you wen tell me bout, he okay?
Gen 43.29: Da one you guys wen tell me bout him?
Gen 44.10: da cup wit one a you guys, dat guy goin come one slave fo me.”
Gen 44.15: You guys donno dat me, I da kine guy dat know how fo find out from da gods wat
Gen 44.17: wen find wit da spesho cup, dat guy goin come one slave fo me!
Gen 44.18: Try let me say someting.
Gen 44.18: No come huhu wit me, cuz you an Pharaoh, you get da same kine powa!
Gen 44.21: guys dat work fo you, ‘Bring yoa younga brudda guy hea by me Egypt side, so I can see him.
Gen 44.23: brudda guy no come hea wit you guys, you guys no goin see me again!
Gen 44.27: tell us, ‘You guys know dat my wife wen born two boys fo me.
Gen 44.28: One a dem no stay no moa wit me, maybe da wild animals wen rip um up.’
Gen 44.29: An now, you guys like take away dis odda boy from me too?
Gen 44.29: he mahke too, dat goin be real bad, an you guys goin make me come so plenny sore inside, dat I goin go wit all my grey
Gen 44.32: Me, I yoa slave guy, but I wen make promise to my fadda, dat
Gen 44.33: So now I like aks you: please, let me stay hea an be da slave fo you an you da boss, but not da
Gen 44.34: way I can go back by my fadda guy, if da boy no stay wit me!
Gen 44.34: Eh, no make me see da bad ting dat goin happen to my fadda den!
Gen 45.3: Joseph tell his brudda guys, “Dis me!
Gen 45.4: Den Joseph tell his brudda guys, “Come ova hea by me.”
Gen 45.4: So dey go nea by him, an he tell dem, “Me, I yoa brudda guy Joseph.
Gen 45.4: I da one you guys wen sell an make me go Egypt side.”
Gen 45.5: No come all huhu wit yoaself cuz you wen sell me an make me come hea.
Gen 45.5: No come all huhu wit yoaself cuz you wen sell me an make me come hea.
Gen 45.5: God wen send me ova hea befo you guys wen come hea, fo keep you guys
Gen 45.7: Az how come God wen send me hea befo you guys wen come, fo make shua you guys an yoa
Gen 45.8: So, neva was you guys dat wen send me ova hea.
Gen 45.8: He wen make me jalike I one fadda guy fo da king, dass da Pharaoh guy.
Gen 45.9: Tell um dat his boy Joseph say dis: ‘God wen make me da boss fo da whole Egypt land.
Gen 45.9: So come by me, no wait!
Gen 45.10: You goin make house Goshen side, so you goin stay nea me -- you, an yoa kids an yoa grankids, an yoa sheeps an yoa
Gen 45.12: my brudda Benjamin can see wit his own eyes too, dat dis me fo real kine, dat stay talking to you guys.’
Gen 45.18: yoa fadda guy, an all yoa ohana peopo, an come back by me.
Gen 46.2: Dis me!
Gen 46.3: God tell um, “Dis me, God, da same God yoa fadda wen pray to befo time.
Gen 46.30: Israel tell Joseph, “Now, okay fo me mahke, cuz I see yoa face wit my own eyes awready, an you
Gen 46.31: dey was inside da Canaan land, an now dey all come hea by me.
Gen 47.9: fadda an granfadda guys, dey wen get plenny mo years den me, wen dey stay hea inside dis world.
Gen 47.16: mo money, bring yoa animals ova hea, an you guys goin pay me wit da animals, an I goin sell you guys food.”
Gen 47.29: He tell Joseph, “Please, I like you do one ting fo me.
Gen 47.29: Put yoa hand unda my thigh fo show you stay stick wit me an I can trus you fo do wat I say.”
Gen 47.29: Den make promise to me dat fo shua you goin do one ting fo me: please, no bury me
Gen 47.29: Den make promise to me dat fo shua you goin do one ting fo me: please, no bury me ova hea Egypt side.
Gen 47.29: me dat fo shua you goin do one ting fo me: please, no bury me ova hea Egypt side.
Gen 47.30: You gotta take my body outa Egypt, an bury me inside da same place wea my ancesta guys stay.
Gen 47.31: Jacob tell Joseph, “Swear to God dat you goin do dat fo me.”
Gen 48.3: tell Joseph, “You know, Da God Dat Get All Da Powa wen let me see him, Luz side, inside da Canaan land.”
Gen 48.3: He da one give me da powa fo come out okay.
Gen 48.4: God wen tell me, ‘Dis me!
Gen 48.4: God wen tell me, ‘Dis me!
Gen 48.10: tell his fadda, “Yeah, dis my boys, da ones God give me inside dis land.
Gen 48.10: Jacob tell um, “Try bring um ova hea by me.”
Gen 48.11: Now God let me see you, an even yoa kids too!
Gen 48.15: Dass da God dat take care me Jalike one sheep farma take care his sheeps, From da time
Gen 48.16: time I born till now, An he da angel messenja guy dat get me outa all kine trouble.
Gen 49.1: He say, “Come togedda aroun me.
Gen 49.2: My boys, Jacob kids, Come lissen to me, Israel, yoa fadda guy.
Gen 49.16: peopo, Cuz dey goin be one a da ohanas dat goin come from me, Israel.
Gen 49.18: I stay waiting fo you, God, Cuz I know you goin come help me!
Gen 49.24: strong fo move quick, Cuz da Strong God, da one I pray to, me, Jacob, He make Joseph strong too.
Gen 49.24: Jalike God da Sheep Farma dat take care me, Jalike he da Big Rock dat stay help me, Israel.
Gen 49.24: dat take care me, Jalike he da Big Rock dat stay help me, Israel.
Gen 49.25: God, he da God fo me,nyoa fadda guy, Da God dat help you, Joseph, Da God Wit
Gen 49.26: Me, yoa fadda, I like da good tings dat I do fo you Come mo
Gen 49.29: Bury me da place wea my ancesta guys stay, ova dea inside da cave
Gen 50.4: So, please do dis fo me.
Gen 50.5: guy, an tell um dat Joseph say, ‘My fadda guy, he wen make me make one strong promise.
Gen 50.5: You gotta bury me inside da place I wen make ready fo myself, inside da
Gen 50.20: You guys wen make plan fo do bad ting to me, but God, he make plan fo do good ting!
Exo 2.9: Give um yoa milk fo me.
Exo 2.14: Now you goin kill me, same ting jalike you wen kill dat Egypt guy, hah?
Exo 3.4: Dass me!”
Exo 3.5: Cuz da place you standing, dass spesho fo me!
Exo 3.6: Den God tell Moses, “Me, I da God fo yoa fadda guy.
Exo 3.7: I hea how dey stay yell fo me fo help um from da luna guys.
Exo 3.9: Now, cuz da Israel peopo yell to me fo help um, I lissening.
Exo 3.12: come back dis same mountain, an show love an respeck to me, yoa God, right hea.
Exo 3.13: God dat yoa ancesta guys wen pray to, dass da one wen send me by you guys,’ dey no goin believe.
Exo 3.13: Den dey goin ask me, ‘Kay den, wass his name?
Exo 3.14: ‘Da One dat get da name “I Stay,” dass da God dat wen send me by you guys.’
Exo 3.15: Was him wen send me by you guys.
Exo 3.15: Dass how you goin teach yoa kids fo rememba who me, An same ting fo dea kids, foeva!”
Exo 3.16: pray to, da God fo Abraham an Isaac an Jacob, he wen let me see him.
Exo 3.16: He wen tell me, “I wen watch an see awready wat dey doing to you guys
Exo 4.1: Wat if da leada guys no trus me, an no lissen wat I say, cuz dey tinking, ‘Nah!
Exo 4.5: say, “You do dis fo help da Israel peopo believe dat me, Yahweh, I wen let you see me, an dat I da same God dat
Exo 4.5: da Israel peopo believe dat me, Yahweh, I wen let you see me, an dat I da same God dat yoa ancesta guys wen pray to, da
Exo 4.10: From small kid time till now, you stay tell stuff to me, yoa worka guy.
Exo 4.10: But still yet, fo me, az hard fo talk, an I no can talk real good, you know wat
Exo 4.11: Dass was me, Yahweh, wen do all dat!
Exo 4.13: Send somebody you like fo do da work, but not me!”
Exo 4.16: fo you, an you goin talk to him jalike you God, but az me.
Exo 4.23: dey spesho jalike dey my numba one boy, so dey can pray to me.
Exo 4.26: He like make me get blood all ova!
Exo 5.1: go way, fo all dem gotta go do religious kine stuff fo me inside da boonies.
Exo 5.2: You tink I suppose to lissen wat he tell me, so I let da Israel peopo go?
Exo 5.22: An how come you send me fo go do um?
Exo 5.23: time I go talk to da Pharaoh guy an tell um wat you tell me fo say to him, da Pharaoh guy ony make eryting mo worsa fo
Exo 6.2: An God tell Moses dis: “Me, I Yahweh.
Exo 6.3: Da times I let Abraham an Isaac an Jacob see me, dey wen call me Da God Dat Get All Da Powa.”
Exo 6.3: times I let Abraham an Isaac an Jacob see me, dey wen call me Da God Dat Get All Da Powa.”
Exo 6.3: But I neva let dem know me wit my real name Yahweh.
Exo 6.8: Me, Yahweh, I give dat land to you guys, fo you be da ownas.
Exo 6.12: Da Israel peopo, dey no even lissen to me.
Exo 6.30: So, how come you tink da Pharaoh guy goin lissen me?
Exo 7.16: guy, ‘Yahweh, da God fo da Hebrew peopo, he wen tell me fo come by you fo tell you dis: “Let my peopo go way from
Exo 7.16: hea, so dey can make trip fo do religious kine stuff fo me inside da boonies.
Exo 7.17: He tell: “Dis how you goin know dat me, Yahweh, I Yahweh fo real kine.
Exo 8.1: my peopo go way, so dey can do religious kine stuff fo me.
Exo 8.8: He tell um, “Aks Yahweh fo take away da frogs from me an my peopo.
Exo 8.9: Moses tell da Pharaoh guy, “You make deal wit me, goin make you look good.
Exo 8.20: my peopo go way from hea, fo do religious kine stuff fo me.
Exo 8.28: Now, aks yoa God fo help me!
Exo 9.1: He say, ‘Let my peopo go way fo do religious kine stuff fo me.
Exo 9.13: peopo: Let my peopo go way fo do religious kine stuff fo me.
Exo 9.16: Cuz I like make da peopo all ova da world know who me fo real kine, az why.
Exo 9.27: Me an my peopo, we da ones dat stay wrong.
Exo 10.2: all da awesome tings I wen do in front dem fo show dem who me.
Exo 10.3: stay ack jalike you no need make yoaself notting in front me, haa?
Exo 10.3: go way from hea, so dey can do religious kine stuff fo me.
Exo 10.17: So, let me go fo da bad ting I wen do, jus dis one time.
Exo 10.17: dis one ting, fo take away all dis real bad stuff from me!
Exo 10.28: Make shua you no come back fo see me no moa!
Exo 10.28: Cuz da next time you see me, you goin mahke!
Exo 11.7: Dass so you guys goin know fo shua dat me, Yahweh, I make diffren kine to da Egypt peopo an da
Exo 11.8: all dese palace guys hea dat work fo you, dey goin come by me.’
Exo 11.8: Dey goin go down on top da groun in front me, an tell me, ‘Go way now, you an all da peopo dat follow
Exo 11.8: Dey goin go down on top da groun in front me, an tell me, ‘Go way now, you an all da peopo dat follow you!
Exo 11.8: An me, I goin go way from hea!
Exo 11.9: Dass so I can make mo plenny awesome proof fo show who me still yet, hea inside dis Egypt land.
Exo 12.12: da Egypt peopo dat all da gods dey pray to, notting, cuz me, I Yahweh!
Exo 12.14: guys goin make spesho trip fo do religious kine stuff fo me, Yahweh.
Exo 12.14: Az goin be one rule bout how you guys goin make fo me foeva, da Passova Time.
Exo 12.16: one, goin be fo all da peopo come togedda, spesho kine fo me, Yahweh.
Exo 12.17: rule going be, dat you guys goin make dat time spesho fo me -- you guys, an yoa kids, an dea kids, foeva.
Exo 12.31: do religious kine stuff fo Yahweh, jalike you guys wen aks me!
Exo 12.32: But befo you go, aks God fo make eryting come out good fo me, jalike he doing fo you guys!
Exo 13.2: da numba one boy dat born from ery wahine, stay spesho fo me.
Exo 13.8: Tell um, ‘I doing dis, cuz a wat Yahweh wen do fo me, dat time I wen come outa Egypt.
Exo 13.13: one boy from all yoa own kids, da one dat stay spesho fo me, you gotta kill one animal fo make sacrifice, jalike you
Exo 14.15: How come you yelling to me fo help you?
Exo 15.2: Yahweh, he da One dat make me strong an solid, He wen come da One dat get me outa
Exo 15.2: dat make me strong an solid, He wen come da One dat get me outa trouble.
Exo 15.2: He da God fo me, an I like tell, he da greates!
Exo 15.26: God tell dem, “You guys gotta lissen good to me, yoa God Yahweh fo real kine.
Exo 15.26: You guys gotta stay do da right ting in front me, an lissen wat I tell you guys fo do, an keep all da
Exo 16.7: Me an Aaron, you guys grumble agains us, but az no big deal.
Exo 16.8: Dat no mean notting fo me an Aaron, cuz you guys no stay grumbling agains us guys,
Exo 16.12: Den you guys goin know dat me, Yahweh, I da God fo you guys.
Exo 17.2: how come you guys make grumble wit me?”
Exo 17.2: You no stay make grumble wit me, you stay make grumble wit Yahweh!
Exo 17.4: Dey litto mo ready fo throw stones fo kill me!
Exo 17.9: an stand dea, an I goin take da walking stick God wen tell me fo use befo time.
Exo 17.15: He call dat place “Yahweh, jalike one war flag fo me.’-”
Exo 18.4: “Da God dat my fadda pray to befo time, he da one help me, cuz he get me outa trouble wen da Pharaoh guy like kill
Exo 18.4: my fadda pray to befo time, he da one help me, cuz he get me outa trouble wen da Pharaoh guy like kill me.”
Exo 18.4: cuz he get me outa trouble wen da Pharaoh guy like kill me.”
Exo 18.6: Jetro send somebody fo go tell Moses, “Dis me, Jetro, yoa fadda-in-law!
Exo 18.6: Me an yoa wife an her two boys, we coming ova dea by you!
Exo 18.15: Moses tell his fadda-in-law, “Da peopo, dey stay come by me fo find out wat God like dem fo do.
Exo 18.16: Erytime dey get problem, dey come in front me, an I figga wat guy stay right an wat guy stay wrong.”
Exo 19.4: You guys know dat was me da One dat take you guys outa Egypt, jalike I one eagle
Exo 19.4: away from dea on my wings, an I bring you guys ova hea by me.
Exo 19.6: But you guys, you goin be da prieses fo me an I goin be yoa king.’
Exo 19.6: You guys goin be one nation dass spesho fo me!
Exo 19.9: I goin do dat, so da peopo goin hear me wen I talk to you.
Exo 19.10: make shua dey make sacrifice fo make um come spesho fo me.
Exo 19.11: Cuz dat day, me, Yahweh, I goin come down on da top a Mount Sinai, inside
Exo 19.21: No good dey go broke da kapu rule an come up hea fo look me, Yahweh.
Exo 19.22: Bumbye wen dey come in front me, Yahweh, dey gotta make demself spesho fo me.
Exo 19.22: come in front me, Yahweh, dey gotta make demself spesho fo me.
Exo 19.23: Make kapu all aroun da mountain, fo keep um spesho fo me!
Exo 19.24: da prieses o da peopo broke da kapu rule fo come up hea by me, Yahweh.
Exo 20.2: “Dis me, Yahweh, yoa God, talking.
Exo 20.2: Was me wen get you guys outa da Egypt land, wea you guys was
Exo 20.3: You no go take odda gods fo you, cuz me, I da ony God fo you.
Exo 20.5: need punish, I go afta dem an I punish da ones dat hate me.
Exo 20.6: But wen peopo show me love an aloha an do wat I tell um fo do, I stay stick wit
Exo 20.8: Make shua dat day stay spesho fo me.
Exo 20.10: Stay spesho fo me, yoa God Yahweh.
Exo 20.11: Me, Yahweh, I work six days fo make da sky an da earth an da
Exo 20.11: Dass why I say da Res Day good, an I make um spesho fo me.
Exo 20.12: you do dat, den you goin live long time on top da land dat me, yoa God Yahweh, stay give you.
Exo 20.23: outa silva o gold, fo pray to dem jalike you pray to me.
Exo 20.24: Dis how you gotta do fo me: Pile up dirt fo make one altar fo me.
Exo 20.24: how you gotta do fo me: Pile up dirt fo make one altar fo me.
Exo 20.24: afta you kill um, an da kine you make fo show dat you an me stay tight togedda.
Exo 20.24: ery place I goin tell you guys fo come, fo tink bout who me an talk bout me, I goin come by you dea an do good tings
Exo 20.24: tell you guys fo come, fo tink bout who me an talk bout me, I goin come by you dea an do good tings fo you.
Exo 20.25: If you guys like pile up rocks fo make one altar fo me, no cut da rocks, cuz if you use one tool fo cut da rocks,
Exo 20.25: you use one tool fo cut da rocks, den no goin be spesho fo me.
Exo 20.26: No make big alta fo me wit steps fo go up, cuz no good you let somebody see yoa
Exo 21.8: If da guy dat own her tell, ‘Dis wahine, she fo me,’ but den tink she no good, he gotta let her ohana buy her
Exo 22.23: Cuz if you make to dem jalike dey notting, an dey yell to me fo help, I Yahweh goin lissen to dem right away.
Exo 22.27: So, if you keep da coat, an da guy yell to me fo help um, I goin lissen.
Exo 22.27: Cuz me, I like do good tings fo peopo.
Exo 22.28: “You betta not say bad tings bout me, yoa God.
Exo 22.28: You betta not tell me, yoa God, fo damn da leadas fo yoa peopo.
Exo 22.29: da oil from da olive, no hold back da bestes stuff from me, from da firs wheat an wine an oil dat come out.
Exo 22.29: da firs boy dass born fo you guys, you gotta give um to me.
Exo 22.30: Da numba eight day, you guys gotta give um to me.
Exo 22.31: “You guys goin be one peopo dat stay spesho fo me.
Exo 23.14: to one spesho place, fo make one spesho religious time fo me.
Exo 23.15: Nobody can come in front me if dey no mo someting fo give me.
Exo 23.15: Nobody can come in front me if dey no mo someting fo give me.
Exo 23.16: wen da tings you wen plant inside yoa field come up, bring me da firs tings you cut, fo make da spesho Cut Food time.
Exo 23.17: time ery year, all da mens gotta come togedda in front me, Yahweh da Boss.
Exo 23.18: “Wen you make sacrifice fo me, no put blood wit da kine bread dat get yeast inside.
Exo 23.19: come up on top you guys land, bring da bestes stuffs by me, Yahweh, yoa God.
Exo 23.21: wat he tell, he no goin take dat, cuz he get his powa from me.
Exo 23.25: You goin work fo me, Yahweh, yoa God.
Exo 23.27: Canaan land, I goin make da peopo inside dea come scared a me.
Exo 24.1: Den God tell Moses, “Come up hea on top da mountain, by me, Yahweh.
Exo 24.1: guys still long way from da top, start fo go down in front me.
Exo 24.2: Den Moses, you da ony guy dat goin come all da way to me, Yahweh.
Exo 24.12: Den Yahweh tell Moses, “Come up da mountain by me.
Exo 24.14: Wait fo me an Joshua come back by you guys.
Exo 25.2: Yahweh tell Moses dis: “Go tell da Israel peopo fo bring me someting dey like give an bring um to me.
Exo 25.2: peopo fo bring me someting dey like give an bring um to me.
Exo 25.8: Den I like da peopo make me one spesho place fo live, so I can stay wit dem.
Exo 25.17: da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.20: da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.21: da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.30: Ery day you gotta put new kine breads in front me, fo eva.
Exo 26.1: “Now, da Place Fo Me Live.
Exo 26.6: hook, an use um fo make da whole ting come da Place Fo Me Stay.
Exo 26.7: “Fo da tent dat go ova da Place Fo Me Stay, make cloth outa goat hair, 11 long piece.
Exo 26.15: “Fo da Place Fo Me Stay, make koa wood boards dat stand up all aroun fo hold
Exo 26.20: Fo da odda side a da Place Fo Me Stay, dass da north side, same ting: make 20 board an 40
Exo 26.26: koa wood, 5 a dem fo da boards da north side a da Place Fo Me Stay, an 5 fo da boards da south side a my place.
Exo 26.30: “Den put togedda da Place Fo Me Stay.
Exo 26.33: carry da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit Me inside dea, da odda side da curtain.
Exo 26.33: Dat way, da curtain goin stand dea wit da Spesho Place fo Me one side, an da Real, Real Spesho Place fo Me da odda
Exo 26.33: Place fo Me one side, an da Real, Real Spesho Place fo Me da odda side.
Exo 26.34: Inside da Real, Real Spesho Place fo Me, on top da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get
Exo 26.34: on top da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit Me, put da cova wea I goin hemo da shame fo all da bad tings
Exo 26.34: tings da peopo do, fo bring da peopo on da same side wit me.
Exo 26.35: Da odda side a da curtain, inside da Spesho Place Fo Me, put da Table Fo Da Spesho Breads nex to da north side
Exo 27.9: “Make one yard aroun da Place Fo Me Stay Wit You Guys: Hang 50 yard fancy kine linen cloth fo
Exo 28.1: all da Israel peopo cuz I like dem be da pries guys fo me.
Exo 28.2: clotheses fo yoa brudda Aaron fo show he stay spesho fo me, God.
Exo 28.3: da spesho clotheses fo Aaron, cuz he goin be spesho fo me, an be da pries guy fo me.
Exo 28.3: Aaron, cuz he goin be spesho fo me, an be da pries guy fo me.
Exo 28.4: an same ting fo his boys, so dey can be pries guys fo me.
Exo 28.41: erybody, give dem da kuleana fo be prieses an work fo me.
Exo 28.43: an his boys go inside da Tent Wea Dey Come Togedda Wit Me, an erytime dey come nea da altar fo do someting inside da
Exo 29.1: “Fo make Aaron an his boys spesho fo me, so dey come da pries guys fo me, dis how you gotta do um:
Exo 29.1: an his boys spesho fo me, so dey come da pries guys fo me, dis how you gotta do um: Take one young boy kine cow, an
Exo 29.3: bread kine stuff inside one basket, an bring um in front me, God.
Exo 29.4: an his boys ova dea in front da Tent Fo Come Togedda Wit Me, in front da door.
Exo 29.6: on top his head, wit da gold piece dat say he spesho fo me.
Exo 29.10: boy kine cow up in front da Tent Wea You Come Togedda Wit Me.
Exo 29.11: Kill da cow in front me, Yahweh, right dea wea you go inside da Tent Wea You Come
Exo 29.11: dea wea you go inside da Tent Wea You Come Togedda Wit Me.
Exo 29.18: Dass da kine sacrifice you burn up wit fire fo me, Yahweh, an da smell goin make me feel good inside.
Exo 29.18: you burn up wit fire fo me, Yahweh, an da smell goin make me feel good inside.
Exo 29.21: Den Aaron an his boys goin come da pries guys fo me, Yahweh.
Exo 29.23: a breads dat no mo yeast inside dat you wen put in front me, Yahweh, take one round bread, an one small wheat bread
Exo 29.25: Dass da kine sacrifice you burn up wit fire fo me, Yahweh, an da smell goin make me feel good inside.
Exo 29.25: you burn up wit fire fo me, Yahweh, an da smell goin make me feel good inside.
Exo 29.26: you wen kill fo make Aaron da pries, lif um up in front me, Yahweh, fo one sacrifice fo me.
Exo 29.26: pries, lif um up in front me, Yahweh, fo one sacrifice fo me.
Exo 29.27: Da ches meat dat da prieses lif up in front me, Yahweh, an da hind quarter meat dat dey lif up fo give um
Exo 29.27: an da hind quarter meat dat dey lif up fo give um to me, jalike da meat dat Aaron an his boys da pries guys wen
Exo 29.27: All dat meat you goin make spesho fo me, God.
Exo 29.28: dis goin be da kine present da Israel peopo goin give to me, from da sacrifices dey goin make fo me cuz I stay make
Exo 29.28: peopo goin give to me, from da sacrifices dey goin make fo me cuz I stay make eryting okay fo dem.
Exo 29.30: do da pries kine stuff inside da Place Dat Stay Spesho Fo Me, dat guy goin wear da spesho clotheses, seven days.
Exo 29.31: a da meat an cook um inside one place dat stay spesho fo me.
Exo 29.33: Da regula peopo, dey no can eat dat meat, cuz az spesho fo me, God.
Exo 29.34: No can eat um, cuz az spesho fo me.
Exo 29.36: gotta pour olive oil on top da altar, fo make um spesho fo me.
Exo 29.37: kine stuff da peopo wen do, an fo make da altar spesho fo me.
Exo 29.37: Afta da seven days, goin be so spesho fo me, dat anyting dat even touch da altar, goin come spesho fo
Exo 29.37: dat anyting dat even touch da altar, goin come spesho fo me too.
Exo 29.38: “From now, dis wat you guys goin sacrifice ery day fo me: two bebe sheeps one year ol.
Exo 29.41: Dass da kine sacrifice you burn up wit fire fo me Yahweh, an da smell make me feel good inside.
Exo 29.41: you burn up wit fire fo me Yahweh, an da smell make me feel good inside.
Exo 29.42: inside da Tent Wea I Come Togedda Wit You Guys, in front me, Yahweh.
Exo 29.43: An cuz I da awesome God, dat place goin be real spesho fo me.
Exo 29.44: I goin make dem all spesho fo do da pries kine work fo me.
Exo 29.46: Dey goin know dat me, Yahweh, I dea God, an dat I da one dat wen get um outa
Exo 29.46: Dass me, Yahweh, dea God, dass talking.
Exo 30.6: all da bad tings da peopo do, so dey can get um right wit me.
Exo 30.8: Goin be one incense kine sacrifice dat dey make in front me, Yahweh, foeva.
Exo 30.10: Dat blood, make da altar okay fo use fo me.
Exo 30.10: Dat altar goin stay spesho fo me, Yahweh, foeva.
Exo 30.12: out how much Israel peopo get ery place, ery guy gotta pay me, Yahweh, fo let um go.
Exo 30.13: count da peopo, dey gotta give one half shekel silva fo me, Yahweh.
Exo 30.14: dey all gotta sign up, an dey all gotta pay fo give um to me, Yahweh Inside Da Sky.
Exo 30.15: yet dey gotta pay da whole half shekel wen dey give um to me, cuz dass fo me hemo da shame fo ery one a you guys.)
Exo 30.15: da whole half shekel wen dey give um to me, cuz dass fo me hemo da shame fo ery one a you guys.)
Exo 30.16: Take da money dat da Israel peopo pay fo me hemo dea shame, an use um fo da work dat da pries guys do
Exo 30.16: da Israel peopo no goin foget dat dey wen pay um in front me, Yahweh, so den I hemo dea shame.
Exo 30.20: do dea job, fo burn up da sacrifices dey make wit fire fo me, Yahweh, dey gotta wash dea hands an feets, so dey no
Exo 30.25: Dass fo make da oil dass spesho fo me, fo put on top da prieses an da tings da prieses use, fo
Exo 30.25: use, fo show dat I wen pick da prieses an dey spesho fo me, Yahweh.
Exo 30.29: Dass how you goin make all dose tings spesho fo me.
Exo 30.29: dat touch dose tings bumbye, dat ting goin come spesho fo me too.
Exo 30.30: oil on top Aaron an his boys, fo make dem come spesho fo me.
Exo 30.30: Dey goin be da pries guys fo me.
Exo 30.31: “Tell da Israel peopo: ‘Dis kine oil, goin be spesho fo me foeva, fo show who da ones I wen pick.
Exo 30.32: Dat kine oil, spesho fo me, an gotta be spesho fo you guys too.
Exo 30.35: inside too, an be hundred percent pure, an be spesho fo me.
Exo 30.36: You guys know, dat stuff real spesho fo me.
Exo 30.37: no make um fo yoa own self, cuz dis kine stay spesho fo me, Yahweh.
Exo 31.7: Fo Da Bad Tings Peopo Do Fo Bring Um Back Same Side Wit Me on top da Box.
Exo 31.13: Da Res Day, goin show dat me an you guys get deal, an even da peopo dat goin come from
Exo 31.13: So den you guys no goin foget dat was me Yahweh, dat wen make you guys spesho fo me.
Exo 31.13: foget dat was me Yahweh, dat wen make you guys spesho fo me.
Exo 31.14: You guys gotta make da Res Day one spesho day, cuz was me dat wen make dat day spesho fo you guys.
Exo 31.15: Dat day, spesho fo me, Yahweh.
Exo 31.17: Cuz me, I Yahweh, an I wen work six days fo make da sky an da
Exo 32.2: wifes an boys and daughtas get, an bring um ova hea by me.”
Exo 32.10: So now, Moses, you leave me alone, cuz I no like wat dey stay doing.
Exo 32.24: Dey give um to me, an I throw um inside da fire, an dass how come get dis
Exo 32.26: yell, “Erybody dat stay stick wit Yahweh, come ova hea by me!
Exo 32.33: da peopo dat wen do bad kine stuff cuz dey stay agains me, dey da ones I goin wipe out dea names from inside my
Exo 32.34: Goin get one angel messenja guy from me dat goin go in front a you.
Exo 32.34: An wen da time come fo me fo punish peopo, I goin punish da ones dat wen do da bad
Exo 33.3: But me, I no goin go wit you guys, cuz you all hard head, an
Exo 33.12: Moses tell Yahweh, “You stay telling me, ‘Go take dese peopo da place dey suppose to go.
Exo 33.12: But you, you no let me know who you goin send wit me.
Exo 33.12: But you, you no let me know who you goin send wit me.
Exo 33.12: You tell me, ‘I know who you an I know yoa name.’
Exo 33.13: If az how you stay feel bout me, if fo real you like me, I like you fo show me wat kine
Exo 33.13: If az how you stay feel bout me, if fo real you like me, I like you fo show me wat kine stuff you do.’
Exo 33.13: feel bout me, if fo real you like me, I like you fo show me wat kine stuff you do.’
Exo 33.14: God tell Moses, “Goin be me dat stay go wit you, an I goin make tings so you can rest.
Exo 33.16: Cuz ony get one way dat anybody goin find out dat you like me an yoa peopo.”
Exo 33.16: An if you go wit us guys, az how me an yoa peopo goin be diffren [from / den] all da odda
Exo 33.17: Yahweh tell Moses, “Dis ting you aksing me fo do, I goin do um, cuz I like you, an I know what kine
Exo 33.18: Den Moses tell, “Please now, I like you let me see how awesome you stay fo real kine.”
Exo 33.20: But you no can see my face, cuz no mo nobody can see me fo real kine, an stay alive still yet.
Exo 33.21: Den Yahweh tell Moses, “Ova hea, nea me, get one place you can stand, on top one big stone.
Exo 34.2: You goin stand in front me ova dea, on top a da mountain.
Exo 34.6: Dass me!
Exo 34.7: an hemo dea shame Fo wen dey do da wrong ting an go agains me an do bad tings.
Exo 34.9: He tell, “Boss, if fo real kine you wen check me out an you like me, let me aks you one ting: stay go wit
Exo 34.9: “Boss, if fo real kine you wen check me out an you like me, let me aks you one ting: stay go wit us guys, no matta
Exo 34.9: if fo real kine you wen check me out an you like me, let me aks you one ting: stay go wit us guys, no matta dese
Exo 34.14: You no go show love an respeck fo any odda god, ony fo me.
Exo 34.20: Make sacrifice wit one sheep o goat fo pay me fo da donkey.
Exo 34.20: An if you no make da sacrifice fo pay me fo da bebe donkey, gotta broke da donkey neck, no can keep
Exo 34.20: ting, gotta make sacrifice wit one sheep o one goat fo pay me fo da firs boy dat come from yoa wife, cuz he mines too.
Exo 34.20: “Wen you guys come togedda in front me, erybody gotta bring someting fo me.
Exo 34.20: come togedda in front me, erybody gotta bring someting fo me.
Exo 34.22: Dass wen you bring me da firs wheat you cut.
Exo 34.23: times ery year, all yoa guys gotta come togedda in front me, cuz I yoa Boss Yahweh.
Exo 34.24: guys go da place wea you suppose to come togedda in front me, Yahweh, da God fo you guys, you guys no need worry bout
Exo 34.25: “Wen you guys make sacrifice fo me, no put da blood from da sacrifice on top notting dat get
Exo 34.27: Cuz fo me make deal wit you an da odda Israel peopo, you guys gotta
Exo 35.30: tell da Israel peopo, “Yahweh wen pick Bezalel an tell me his name.
Exo 40.2: you gotta put up my place, da Tent Fo Come Togedda Wit Me.
Exo 40.3: Put da Box Fo Rememba Da Deal Wit Me, inside da Tent.
Exo 40.6: “In front da Tent Fo Come Togedda Wit Me, put da big altar fo burn up da sacrifices inside da middo
Exo 40.9: “Den, take da spesho oil fo show wass spesho fo me, an put um on top da Tent an on top all da tings dat stay
Exo 40.9: Dass fo make eryting dea, spesho fo me.
Exo 40.10: all da tings dat dey use fo um, fo make da altar spesho fo me too.
Exo 40.11: oil on top da watta tub an da stand, fo make um spesho fo me.
Exo 40.12: come by da place fo go inside da Tent Fo Come Togedda Wit Me.
Exo 40.13: Put da spesho oil on top him, fo make him spesho fo me, cuz he goin be da pries fo me.
Exo 40.13: him, fo make him spesho fo me, cuz he goin be da pries fo me.
Exo 40.15: Put da spesho oil on top dem fo make dem spesho fo me, jalike you wen do fo dea fadda, so den dey goin be
Exo 40.15: you wen do fo dea fadda, so den dey goin be prieses fo me too.
Exo 40.15: oil on top dem, dat mean, dea ohana goin be prieses fo me, dem, an dea kids, an dea kids foeva.
Lev 1.2: peopo dis: “If any one a you guys make one sacrifice fo me, Yahweh, bring one cow o sheep o goat.
Lev 1.3: you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 1.3: Az fo make shua da cow stay okay fo me take um.
Lev 1.4: take da cow fo da guy, so da guy can come da same side wit me, Yahweh.
Lev 1.5: Da guy goin kill da boy kine cow in front me, Yahweh.
Lev 1.5: you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 1.9: da smoke from da fire go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 1.11: Da guy goin kill um by da north side a da altar in front me, Yahweh.
Lev 1.13: da smoke from da fire go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 1.17: da smoke from da fire go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 2.1: “Wen somebody bring wheat o barley fo make sacrifice fo me, Yahweh, gotta be da bestes kine flour.
Lev 2.2: altar fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me, Yahweh.
Lev 2.2: from da fire goin go up an make one real nice smell fo me.
Lev 2.3: sacrifice dey make wit fire, an dat stay real spesho fo me, Yahweh, jalike da part dey burn.
Lev 2.8: da wheat o barley sacrifice you make from dese tings fo me, Yahweh.
Lev 2.9: sacrifice fo help peopo rememba dat da whole ting stay fo me, an burn dat part wit da fire on top da altar.
Lev 2.9: from da fire goin go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 2.10: sacrifice dey make wit fire, an dat stay real spesho fo me, Yahweh, jalike da part dey burn.
Lev 2.11: “All da wheat an barley kine sacrifices you guys bring fo me, Yahweh, no make um wit yeast.
Lev 2.11: da bread come big, inside one sacrifice you guys make fo me wit da fire.
Lev 2.12: You can bring da yeast o da honey fo me, Yahweh, ony wen you guys bring da firs food you cut fo
Lev 2.12: you burn on top da altar fo make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 2.14: “If you bring one wheat o barley sacrifice fo me from da firs wheat o barley you cut, smash da seeds a da
Lev 2.16: Az fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me.
Lev 2.16: da oil wit da incense, one sacrifice dey make wit fire fo me, Yahweh.
Lev 3.1: “If somebody make da kine sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, da guy can give one
Lev 3.2: wea you go inside da yard fo da Tent wea da peopo meet me, Yahweh.
Lev 3.3: Da guy dat bring da sacrifice fo show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, goin take one part from
Lev 3.5: from da fire goin go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 3.6: bring one sheep fo da kine sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, he can bring one boy
Lev 3.7: bebe sheep fo make sacrifice, he goin bring um in front me, Yahweh.
Lev 3.8: animal, den kill um in front da Tent wea da peopo meet me.
Lev 3.9: From da sacrifice dat show dat him an me, Yahweh, stay tight wit each odda, he goin bring one part
Lev 3.9: wit each odda, he goin bring one part fo make sacrifice fo me wit fire: da fat, all da fat tail he cut off nea da bone
Lev 3.11: altar fo one food kine sacrifice, dat he make wit fire fo me, Yahweh.
Lev 3.12: bring one goat fo sacrifice, he goin bring um in front me, Yahweh.
Lev 3.13: den kill um in front da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 3.14: da sacrifice animal he bring, he suppose to burn um up fo me, Yahweh, on top da fire: all da fat dat cova da inside
Lev 3.16: from da fire goin go up an make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 3.16: All da fat stay fo me.
Lev 4.3: So da pries guy gotta bring one young boy kine cow fo me, dat no mo notting wrong wit um, an make sacrifice cuz he
Lev 4.4: He goin bring da boy kine cow in front me, Yahweh, by da door fo da Tent wea da peopo come fo meet
Lev 4.4: Yahweh, by da door fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.4: put his hand on top da head a da cow, an kill um in front me.
Lev 4.5: kine cow's blood inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 4.6: finga inside da blood, an sprinkle um seven times in front me, Yahweh, in front da thick curtain fo da place dat stay
Lev 4.6: in front da thick curtain fo da place dat stay spesho fo me.
Lev 4.7: da small altar fo incense dat smell nice dat stay in front me, Yahweh, inside da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.7: front me, Yahweh, inside da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.7: sacrifice, by da door fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.10: from da cow dey kill fo da sacrifice dat show dat him an me stay tight.
Lev 4.12: take um all outside da camp by one place dey make clean fo me, Yahweh, wea dey throw da ashes.
Lev 4.14: goin bring um in front da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.15: put dea hand on top da head a da sacrifice cow in front me, Yahweh.
Lev 4.15: Den dey goin kill da cow in front me.
Lev 4.16: some a da blood inside da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.17: finga inside da blood an sprinkle um seven times in front me, Yahweh, in front da thick curtain inside da tent.
Lev 4.18: horns dat stick outa da small altar dat stay in front me, Yahweh, inside da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.18: front me, Yahweh, inside da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.18: dat stay outside da door fo da Tent wea da peopo meet wit me, Yahweh.
Lev 4.31: Da smoke goin be one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 4.31: how da pries guy goin bring da guy back da same side wit me.
Lev 4.35: out da fat from da bebe sheep fo da sacrifice dat show dat me an da guy stay tight wit each odda.
Lev 4.35: on top all da kine sacrifices dat dey make wit fire fo me, Yahweh.
Lev 4.35: how da pries guy goin bring da guy back da same side wit me.
Lev 4.35: An me, Yahweh, no matta da guy wen do bad kine stuff, I goin let
Lev 5.2: touch someting dat make dem so dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 5.2: touch um, he still yet get blame an no can come in front me, Yahweh.
Lev 5.3: outa anodda guy body an make um so he no can come in front me, Yahweh, o any odda kine ting dat make um so he no can
Lev 5.3: any odda kine ting dat make um so he no can come in front me, Yahweh.
Lev 5.13: Az how da pries guy bring da guy back da same side wit me, cuz a da bad ting he wen do.
Lev 5.15: trus um, cuz he foget bring da presents dat stay spesho fo me, Yahweh, but da guy neva tink befo he foget um dat he
Lev 5.16: bout bring da tings he suppose to bring dat stay spesho fo me, an twenty percent moa.
Lev 5.16: wit da boy kine sheep fo bring da guy back same side wit me, Yahweh.
Lev 5.18: Az how da pries guy goin bring him back da same side wit me, Yahweh.
Lev 5.19: wen somebody get da blame fo do someting bad agains me, Yahweh.
Lev 6.6: cuz he get da blame, he gotta bring by da pries guy (az fo me, Yahweh) one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit
Lev 6.7: Az how da pries guy goin bring him back da same side wit me, Yahweh.
Lev 6.11: one place dat stay okay fo put da tings dat stay spesho fo me.
Lev 6.12: on top da altar, da fat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an da peopo stay okay wit each odda.
Lev 6.14: wit wheat o barley: Aaron's boys gotta bring um in front me, Yahweh, in front da altar.
Lev 6.15: part fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me, Yahweh.
Lev 6.15: Dat goin smell real nice an make me stay good inside.
Lev 6.16: goin eat um wit no mo yeast, inside one spesho place fo me, Yahweh, inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo
Lev 6.16: inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 6.17: give da pries guys dis part from da sacrifices dey make fo me wit fire.
Lev 6.17: Az one a da mos spesho sacrifices fo me, jalike da kine sacrifice fo da bad kine ting somebody do,
Lev 6.18: Wateva touch um goin come spesho fo me, Yahweh.
Lev 6.20: dis too: “Dis da sacrifice Aaron an his boys goin bring me, Yahweh, da day he get da oil on top his head fo make um
Lev 6.21: Da wheat o barley sacrifice goin smell real nice fo me, Yahweh, an make me stay good inside.
Lev 6.21: sacrifice goin smell real nice fo me, Yahweh, an make me stay good inside.
Lev 6.22: Dey goin burn um all up fo make sacrifice fo me, Yahweh.
Lev 6.25: Dat sacrifice real spesho fo me, Yahweh.
Lev 6.25: Kill da animal in front me, Yahweh, da same place wea dey kill da animal fo da burn
Lev 6.26: He gotta eat um inside da place dat stay spesho fo me, Yahweh, inside da yard wea da Tent stay, wea da peopo
Lev 6.26: inside da yard wea da Tent stay, wea da peopo come fo meet me.
Lev 6.27: touch some a da sacrifice meat, dey come spesho fo me too.
Lev 6.27: wash da clotheses inside one place dat stay spesho fo me.
Lev 6.29: Da sacrifice meat stay spesho fo me.
Lev 6.30: some a da blood inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, fo bring back da guy dat do bad ting da same side
Lev 6.30: fo bring back da guy dat do bad ting da same side wit me inside da spesho place, den no can eat da meat.
Lev 7.5: dat on top da altar, fo be da kine sacrifice he make fo me, Yahweh, wit fire.
Lev 7.6: Da pries guys gotta eat um inside one place dass spesho fo me, Yahweh, cuz az one sacrifice dat stay real spesho fo me.
Lev 7.6: me, Yahweh, cuz az one sacrifice dat stay real spesho fo me.
Lev 7.7: fo da pries guy dat bring back da peopo da same side wit me, Yahweh.
Lev 7.12: “If da guy give dat kine sacrifice cuz he like tank me, Yahweh, fo someting, den wit da sacrifice he goin give
Lev 7.13: Wit da sacrifice fo show dat me, Yahweh, an da guy stay tight wit each odda, fo tank me fo
Lev 7.13: me, Yahweh, an da guy stay tight wit each odda, fo tank me fo someting, he suppose to give bread dat get yeast too.
Lev 7.14: He goin bring one bread from ery kine fo give me, Yahweh.
Lev 7.14: pries guy dat sprinkle blood fo da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda.
Lev 7.15: Da meat from da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda, fo tank me, dey gotta
Lev 7.15: fo show dat me an da guy stay tight wit each odda, fo tank me, dey gotta eat um da same day dey make da sacrifice.
Lev 7.17: But da meat from da sacrifice dat show dat me an one guy stay tight wit each odda, an stay till day
Lev 7.18: somebody eat some a da meat from da sacrifice fo show dat me, Yahweh, an da guy stay tight wit each odda on day numba
Lev 7.19: But fo odda meat, whoeva get da right fo come in front me, Yahweh, can eat um.
Lev 7.20: But if somebody dat no can come in front me, eat some meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh,
Lev 7.20: in front me, eat some meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an one guy stay tight wit each odda, you gotta
Lev 7.21: touch someting dat make dem so dey no can come in front me -- anyting dat make um so dey no can come in front me, no
Lev 7.21: me -- anyting dat make um so dey no can come in front me, no matta come from peopo o from one animal, o some odda
Lev 7.21: hate -- if dat guy eat meat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an one guy stay tight wit each odda, you gotta
Lev 7.21: Cuz da sacrifice stay fo me, Yahweh.
Lev 7.25: dey can use fo make da kine sacrifice dey make wit fire fo me, Yahweh, you gotta cut dem off from dea peopo.
Lev 7.29: tell da Israel peopo dis: “Anybody bring one sacrifice fo me, Yahweh, fo show dat me an him stay tight wit each odda,
Lev 7.29: “Anybody bring one sacrifice fo me, Yahweh, fo show dat me an him stay tight wit each odda, afta he kill da sacrifice
Lev 7.29: he goin make one part a da animal az jalike one present fo me.
Lev 7.30: part a da sacrifice fo burn um up wit fire, fo give um to me, Yahweh.
Lev 7.30: goin bring da fat an da breast part an lif um up in front me, fo show dass da present he goin give me, Yahweh.
Lev 7.30: um up in front me, fo show dass da present he goin give me, Yahweh.
Lev 7.32: guy da right thigh from da sacrifice too, fo show dat me an you guys stay tight wit each odda.
Lev 7.33: Wateva one a Aaron's boys bring me da blood an da fat from da sacrifice fo show dat me an da
Lev 7.33: bring me da blood an da fat from da sacrifice fo show dat me an da guy stay tight wit each odda, dass da one goin get
Lev 7.34: From da sacrifice fo show dat me an one Israel guy stay tight wit each odda, I like da
Lev 7.35: Az da part from ery kine sacrifice dey burn wit fire fo me, Yahweh, dat stay fo Aaron an his boys, from da day dey
Lev 7.35: fo Aaron an his boys, from da day dey come pries guys fo me.
Lev 7.37: come pries guys, an da sacrifice fo show dat da peopo an me, Yahweh, stay tight wit each odda.”
Lev 8.2: place wea you go inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 8.3: you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 8.34: Da stuff we do today, az wat Yahweh wen tell me fo do, fo bring you guys da same side wit him.
Lev 8.35: you guys no do dat, you goin mahke, cuz az wat Yahweh tell me.
Lev 10.3: Yahweh talking bout wen he tell: ‘Wen pries guys come nea me, Dey gotta know I stay spesho.
Lev 10.3: Wen all my peopo stay in front me, Dey gotta show plenny respeck fo me.
Lev 10.3: peopo stay in front me, Dey gotta show plenny respeck fo me.
Lev 10.9: you guys go inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, o you goin mahke.
Lev 10.10: You guys gotta know dat wat stuff stay spesho fo me, Yahweh, stay real diffren den all da odda stuff.
Lev 10.10: An da stuff dat make you so you can come in front me, an da stuff dat make you so you no can come in front me,
Lev 10.10: me, an da stuff dat make you so you no can come in front me, dey stay real diffren.
Lev 10.12: yeast by da side a da altar, cuz dat bread, real spesho fo me.
Lev 10.13: An you gotta eat um inside one place dat stay spesho fo me, cuz az da share fo you an yoa boys from da sacrifices dey
Lev 10.13: dey make fo Yahweh wit fire, cuz az wat he wen tell me fo give you.”
Lev 10.18: blood from dat animal inside da Place Dat Stay Spesho Fo Me inside da Tent, you guys suppose to eat da goat meat
Lev 10.19: But wit da stuff wen happen to me today, wen my two odda boys mahke, you tink Yahweh like if
Lev 11.4: hoof, so if you guys eat um, you guys no can come in front me.
Lev 11.5: hoof, so if you guys eat um, you guys no can come in front me.
Lev 11.6: hoof, so if you guys eat um, you guys no can come in front me.
Lev 11.7: If you guys eat um, you guys no can come in front me.
Lev 11.8: body, cuz dat goin make you guys no can come in front me.
Lev 11.24: “If you guys eat um, you no can come in front me.
Lev 11.24: Anybody touch dea mahke body, no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.25: gotta go wash dea clotheses, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.26: guys eat um, dat make you guys so you no can come in front me.
Lev 11.26: An whoeva touch dea mahke body, dey no can come in front me.
Lev 11.27: guys eat um, dat make you guys so you no can come in front me.
Lev 11.27: Whoeva touch dea mahke body no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.28: gotta wash dea clotheses, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.28: Dey make you guys so you no can come in front me.
Lev 11.29: guys eat um, dey make you guys so you no can come in front me: da weasel, da rat, all kine big lizard, da gecko, da
Lev 11.31: if you eat um, dey make you so you no can come in front me, Yahweh.
Lev 11.31: Whoeva touch um wen dey stay mahke, no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.36: But anybody touch da animal body, dey no can come in front me.
Lev 11.39: go mahke, anybody touch da mahke body no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.40: gotta go wash dea clotheses, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.40: gotta wash dea clotheses too, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 11.43: No make yoaself so you no can come in front me, cuz a dem.
Lev 11.44: Cuz me, I yoa God Yahweh.
Lev 11.44: Make yoaself spesho fo me, an stay spesho fo me, cuz I stay spesho.
Lev 11.44: Make yoaself spesho fo me, an stay spesho fo me, cuz I stay spesho.
Lev 11.44: No make so you no can come in front me, from touch any a da small animals dat run aroun togedda
Lev 11.45: I Yahweh, da One wen bring you guys outa Egypt, fo me come yoa God.
Lev 11.45: Az why you guys gotta stay spesho fo me, cuz I spesho.
Lev 11.47: no can eat cuz dey make you so you no can come in front me, an wat kine you can eat cuz dey no make you so you no can
Lev 11.47: can eat cuz dey no make you so you no can come in front me.
Lev 12.2: dat get hapai an born one boy, she no can come in front me fo seven days afta da bebe born.
Lev 12.2: Az jalike she no can come in front me seven days wen her sick time come ery month.
Lev 12.4: shua all da bleeding pau an den she ready fo come in front me.
Lev 12.4: She no can touch wateva stay spesho fo me, an she no can go da Tent Dat Stay Spesho Fo Me till da
Lev 12.4: spesho fo me, an she no can go da Tent Dat Stay Spesho Fo Me till da time pau, an den she can come in front me.
Lev 12.4: Fo Me till da time pau, an den she can come in front me.
Lev 12.5: If she born one girl, she no can come in front me fo two weeks, jalike she no can come in front me wen her
Lev 12.5: in front me fo two weeks, jalike she no can come in front me wen her sick time come ery month.
Lev 12.5: all da bleeding pau, an den she ready fo come in front me.
Lev 12.6: one girl, an da bleeding pau an she ready fo come in front me, she go by da pries guy wea peopo go inside da yard fo da
Lev 12.6: go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, an bring one bebe sheep one year ol, fo make one
Lev 12.7: Da pries guy goin bring da two sacrifice in front me, Yahweh, fo bring her da same side wit me.
Lev 12.7: in front me, Yahweh, fo bring her da same side wit me.
Lev 12.7: Den she goin be okay fo come in front me, afta she all pau bleed from born da bebe.
Lev 12.8: Az how da pries guy goin bring her da same side wit me, an den she can come in front me.
Lev 12.8: her da same side wit me, an den she can come in front me.
Lev 13.3: guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.6: az ony one rash, an da guy stay okay fo come in front me, Yahweh.
Lev 13.6: Da guy gotta wash his clotheses, den he can come in front me.
Lev 13.8: guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.11: guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.11: out one mo time, cuz da guy awready no can come in front me.
Lev 13.13: da pries guy goin tell erybody dat he can go in front me, Yahweh.
Lev 13.13: Cuz da sick stay all white an dry up, he can go in front me.
Lev 13.14: da skin still yet stay raw, den da guy no can go in front me, Yahweh.
Lev 13.15: skin, he goin tell erybody dat da guy no can go in front me.
Lev 13.17: pries guy goin tell erybody dat da guy can come in front me.
Lev 13.20: guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.22: guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.23: pries guy goin tell erybody dat da guy can come in front me.
Lev 13.25: guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, cuz dass da kine sick odda guys can catch.
Lev 13.27: guy goin tell erybody dat da guy no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.28: Da pries goin tell erybody dat da guy can come in front me, Yahweh.
Lev 13.30: kine, da pries goin tell dat dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.34: pries guy goin tell erybody dat da guy can come in front me.
Lev 13.34: wash dea clotheses, an dey goin be okay fo come in front me.
Lev 13.35: da skin afta da pries guy tell dat dey can come in front me, da pries guy goin look um again.
Lev 13.36: look fo one yellow hair, cuz da guy no can come in front me.
Lev 13.37: Da pries goin tell erybody dat da guy can come in front me, Yahweh.
Lev 13.39: no can catch um, an da guy o da wahine can come in front me.
Lev 13.40: Az okay fo him come in front me, Yahweh.
Lev 13.41: Da guy can come in front me.
Lev 13.44: da kine sick odda guys can catch, an no can come in front me, Yahweh.
Lev 13.44: Da pries guy goin tell erybody dat he no can come in front me, cuz a da sore on top his head.
Lev 13.46: whole time dey get dat kine sick, dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 14.2: guys can catch, fo make dem so dey can come back in front me, Yahweh, wen somebody bring him by da pries.
Lev 14.4: branch, fo da guy dat like come clean fo come in front me, Yahweh.
Lev 14.7: sprinkle da guy dat like come clean again fo come in front me, Yahweh, seven times.
Lev 14.7: tell erybody dat now stay okay fo da guy come in front me again.
Lev 14.8: Den he ready fo come in front me.
Lev 14.9: Den he okay fo come in front me.
Lev 14.11: Da pries guy dat tell dat da guy ready fo come in front me, gotta bring da guy an da sacrifice animals in front me
Lev 14.11: me, gotta bring da guy an da sacrifice animals in front me wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come
Lev 14.11: go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 14.12: He goin lif up da baby sheep an da oil in front me fo make da kine sacrifice dey lif up.
Lev 14.13: blame, az ony fo da pries guy eat, cuz stay real spesho fo me.
Lev 14.16: his lef palm, an wit his finga, sprinkle some in front me, Yahweh, seven times.
Lev 14.18: Dass how he goin bring him da same side wit me.
Lev 14.19: da guy wen do befo time, an bring him da same side wit me, cuz befo time he no can come in front me.
Lev 14.19: da same side wit me, cuz befo time he no can come in front me.
Lev 14.20: wit da wheat too, an bring da guy da same side wit me.
Lev 14.20: Den he can come in front me.
Lev 14.21: away da blame, an lif um up, fo bring him da same side wit me, Yahweh.
Lev 14.23: go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, fo make da sacrifice so he can come in front me.
Lev 14.23: fo meet me, fo make da sacrifice so he can come in front me.
Lev 14.24: da sacrifice fo take away da blame, an lif um up in front me, Yahweh, fo da kine sacrifice dey lif up.
Lev 14.27: forefinga, sprinkle some a da oil seven times in front me.
Lev 14.29: on top da head a da guy, fo bring him da same side wit me.
Lev 14.31: Az how da pries guy goin bring da guy da same side wit me, Yahweh.
Lev 14.31: Den he can come in front me.
Lev 14.40: put da kine stuff dat make um so dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 14.41: da kine stuff dat make peopo so dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 14.45: peopo throw stuff dat make um so dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 14.46: all da time da house stay shut up, dey no can go in front me till da sun go down.
Lev 15.2: from dea body, dat make dem so dey no can come in front me, Yahweh, no matta stay come out easy o get hard time come
Lev 15.3: easy o get hard time come out, dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 15.4: whoeva lay down o sit down on top um no can come in front me.
Lev 15.5: clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.6: clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.7: clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.8: out, an he spit on top somebody dat can come in front me, dat guy gotta wash his clotheses, an bafe wit watta, an
Lev 15.8: clotheses, an bafe wit watta, an he no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.9: he go ride, goin make peopo so dey no can come in front me, an whoeva touch anyting dat was undaneat da guy dat get
Lev 15.10: guy dat get da stuff coming out, dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.10: clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.11: clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.13: da tings da pries guy goin do so he can come back in front me.
Lev 15.13: Den he stay ready fo come in front me, Yahweh.
Lev 15.14: gotta take two doves o two young pigeon, an come in front me wea peopo go inside da yard fo da Tent wea peopo come fo
Lev 15.14: peopo go inside da yard fo da Tent wea peopo come fo meet me.
Lev 15.15: Az how da pries guy goin bring da guy da same side wit me, cuz a da stuff dat come out from his body.
Lev 15.16: bafe his whole body wit watta, an he no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.18: a dem gotta bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.19: Whoeva touch her no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.20: sick lidat, dat make da peopo so dey no can come in front me if dey touch um.
Lev 15.20: sit on top, dat make da peopo so dey no can come in front me if dey touch um.
Lev 15.21: clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.22: clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.23: sit on top, if somebody touch um, dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.24: stuff dat come outa her touch him, he no can come in front me fo seven days, an wateva bed he lay down on top, dat goin
Lev 15.24: on top, dat goin make peopo so dey no can come in front me too.
Lev 15.25: stay come out afta her sick time, she no can come in front me till dat pau, jalike wen she get her sick time.
Lev 15.26: down on top, goin make peopo so dey no can come in front me if dey touch um, jalike wen she get her sick time ery
Lev 15.27: Whoeva touch um no can come in front me.
Lev 15.27: clotheses, an bafe wit watta, an dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.28: gotta wait seven days, an afta dat she can come in front me.
Lev 15.29: go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 15.30: Az how he goin bring her da same side wit me cuz a da blood dat wen stay come outa her.
Lev 15.31: shua da Israel peopo stay away from da Tent fo meet wit me, Yahweh, weneva dey no can come in front me.
Lev 15.31: fo meet wit me, Yahweh, weneva dey no can come in front me.
Lev 15.32: semen come out from dea body, so dey no can come in front me, fo one wahine dat get her sick time ery month, fo one guy
Lev 16.2: from da sacrifice fo bring back da peopo da same side wit me, Yahweh.
Lev 16.4: he goin put on da pries kine clotheses dat stay spesho fo me.
Lev 16.6: he wen do, fo bring back him an his ohana da same side wit me, Yahweh.
Lev 16.7: Den he goin take da two goats an bring dem in front me, Yahweh, by da place wea peopo go inside da yard fo da
Lev 16.7: go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 16.8: One goin be fo me, Yahweh.
Lev 16.9: Aaron goin bring da goat dat goin be fo me, Yahweh, dat goin be da sacrifice fo da bad kine stuff da
Lev 16.10: inside da boonies, he goin bring dat one alive in front me, Yahweh.
Lev 16.10: Dat goat, fo bring back da peopo da same side wit me, lata da pries guy goin send um way inside da boonies wea
Lev 16.11: do, an kill um, fo bring him an his ohana da same side wit me.
Lev 16.12: one bowl full a da burning coals from da altar in front me an two hands full a da incense dat dey grind up small an
Lev 16.13: guy goin put da incense on top da burning coals in front me, Yahweh, so da smoke from da incense goin hide da place
Lev 16.13: Fo Rememba Da Deal, fo bring da peopo back same side wit me.
Lev 16.14: Rememba Da Deal, fo bring back da peopo da same side wit me, Yahweh, an den he goin sprinkle um seven times in front
Lev 16.15: Rememba Da Deal, fo bring back da peopo da same side wit me, Yahweh, an den in front da Box.
Lev 16.16: make shua da Real Real Spesho Place stay da same side wit me, Yahweh, cuz da Israel ohana peopo do da kine stuff dat
Lev 16.16: do da kine stuff dat make um so dey no can come in front me, an dey go agains me weneva dey do bad kine stuff.
Lev 16.16: make um so dey no can come in front me, an dey go agains me weneva dey do bad kine stuff.
Lev 16.16: he do da same ting fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 16.16: do bad kine stuff dat make um so dey no can come in front me.
Lev 16.17: Nobody can go inside da Tent wea da peopo come fo meet me, from da time Aaron go inside da Real Real Spesho Place fo
Lev 16.17: Real Spesho Place fo bring da peopo back da same side wit me, till he come outside.
Lev 16.17: ohana, an all da Israel peopo togedda, da same side wit me.
Lev 16.18: pries guy goin come outside by da altar dat stay in front me, Yahweh, an make shua da altar stay okay fo make sacrifice
Lev 16.18: okay fo make sacrifice on top um, an stay da same side wit me.
Lev 16.19: Dat way, he make um spesho fo me, cuz befo he sprinkle da blood, da Israel peopo no can
Lev 16.19: he sprinkle da blood, da Israel peopo no can come in front me.
Lev 16.20: Spesho Place stay okay fo use cuz stay da same side wit me, an same ting fo da Tent an da altar, den he goin bring da
Lev 16.20: he goin bring da odda goat dat still stay alive in front me, Yahweh.
Lev 16.21: kine stuff da Israel peopo wen do, an dat dey go agains me, Yahweh, an jalike put da blame fo all dat bad kine stuff
Lev 16.23: Aaron goin go inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, an take off da linen clotheses dat he put on befo
Lev 16.24: He goin bafe wit watta inside da place dat stay spesho fo me, an put on his regula clotheses.
Lev 16.24: da peopo, fo bring him an da peopo back da same side wit me, Yahweh.
Lev 16.27: Real Real Spesho Place fo bring um back da same side wit me, Yahweh, dey gotta take um outside da camp fo burn um.
Lev 16.30: do all dis stuff fo bring back you guys da same side wit me, Yahweh, so you guys can come in front me.
Lev 16.30: da same side wit me, Yahweh, so you guys can come in front me.
Lev 16.32: his fadda, he goin bring back da peopo da same side wit me, Yahweh.
Lev 16.32: He goin put on da linen kine clotheses dat stay spesho fo me, an make da sacrifices fo make shua dat da Real Real
Lev 16.33: Real Real Spesho Place, da Tent wea da peopo come fo meet me, an da altar, da pries guys, an da peopo all stay da same
Lev 16.33: da pries guys, an da peopo all stay da same side wit me.
Lev 16.34: pries guy goin bring back you Israel guys da same side wit me, cuz a all da bad kine stuff you guys do.
Lev 17.4: you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 17.4: Dey gotta make da sacrifice fo me, Yahweh, in front da place wea I stay.
Lev 17.5: Az so da Israel peopo make dea sacrifices by me, Yahweh, an no make um inside da open fields.
Lev 17.5: Dey gotta bring um by da pries guy, fo me, Yahweh, wea you go inside da yard fo da Tent wea da peopo
Lev 17.5: you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 17.5: Den dey can make da kine sacrifice fo show dat me, Yahweh, an dem stay tight wit each odda.
Lev 17.6: Den da pries guy goin sprinkle da blood on top da altar fo me, Yahweh, da place wea you go inside da yard fo da Tent wea
Lev 17.6: you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, an burn da fat.
Lev 17.6: Az one real nice smell dat make me stay good inside.
Lev 17.9: you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, fo make da sacrifice fo me.”
Lev 17.9: Tent wea da peopo come fo meet me, fo make da sacrifice fo me.”
Lev 17.11: guys da blood so you guys can come back da same side wit me wen you make sacrifice on top da altar.
Lev 17.11: Az da blood dat bring you guys back same side wit me.
Lev 17.15: dea clotheses, bafe wit watta, an dey no can come in front me, Yahweh, till da sun go down.
Lev 17.15: Den dey can come in front me.
Lev 18.2: Moses fo talk to da Israel peopo one mo time an tell um: “Me, Yahweh, I yoa God.
Lev 18.4: Me, Yahweh, I yoa God.
Lev 18.19: get her sick time ery month, wen she no can come in front me.
Lev 18.20: an make yoaself pilau lidat so you no can come in front me.
Lev 18.24: dis kine stuff an make yoaself so you no can come in front me, Yahweh.
Lev 18.24: Az how da peopos dat donno me stay make, dat stay live inside da land I goin give you
Lev 18.30: No make yoaself so you no can come in front me lidat.
Lev 18.30: Me, I yoa God Yahweh!
Lev 19.4: “No leave me fo make o follow idol kine gods, cuz dey no can do
Lev 19.5: “Wen you guys make sacrifice dat show dat you an me, Yahweh, stay tight wit each odda, make um good so I goin
Lev 19.8: da blame fo do um, cuz dey make pilau wat stay spesho fo me, Yahweh.
Lev 19.12: “No go make strong promise an tell az me, Yahweh, said um.
Lev 19.12: Az how you give me bad name.
Lev 19.14: Stay scared an show respeck fo me, cuz I yoa God Yahweh.
Lev 19.21: you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, fo make da kine sacrifice dat take away da blame
Lev 19.22: da blame, da pries guy goin bring da guy da same side wit me, Yahweh, cuz a da bad kine ting da guy wen do.
Lev 19.24: Da year numba four, all da fruit goin be spesho fo me, Yahweh.
Lev 19.24: Goin be jalike one sacrifice fo me fo tell how good I stay.
Lev 19.30: Show respeck fo da place dat stay spesho fo me, Yahweh.
Lev 19.31: do dat, goin make you guys so you no can come in front me.
Lev 19.32: Show respeck fo me, yoa God.
Lev 20.5: in front Molek, cuz dey ony suppose to go down in front me.
Lev 20.6: like one wahine dat fool aroun fo money wen dey go agains me an follow da odda spirits.
Lev 20.7: “Make yoaself come good an spesho fo me, cuz I yoa God Yahweh.
Lev 20.8: I Yahweh, da One dat make you guys spesho fo me.
Lev 20.25: no eat, cuz dey make you so you guys no can come in front me.
Lev 20.26: You guys suppose to be spesho fo me, cuz I Yahweh, an I stay good an spesho.
Lev 21.1: ohana, da pries guy no can make so he no can come in front me.
Lev 21.2: brudda, den he can make himself so he no can come in front me.
Lev 21.4: He no can make himself so he no can come in front me, wen somebody from his wife ohana mahke.
Lev 21.6: Dey gotta stay spesho ony fo me, dea God.
Lev 21.6: Cuz dey da ones make da sacrifice fo me, Yahweh, wit fire, an az jalike dey give food to me, dea
Lev 21.6: fo me, Yahweh, wit fire, an az jalike dey give food to me, dea God.
Lev 21.6: Az why dey gotta stay spesho fo me.
Lev 21.7: husban wen throw her out, cuz da prieses stay spesho fo me, dea God.
Lev 21.8: Tink bout da pries guys jalike dey real spesho fo me, cuz dey make sacrifice an give food to me, yoa God.
Lev 21.8: real spesho fo me, cuz dey make sacrifice an give food to me, yoa God.
Lev 21.11: He no can let himself come so he no can go in front me, not even fo his fadda o mudda.
Lev 21.15: I Yahweh dat make him spesho fo me.
Lev 21.17: no mo nobody dat get someting wrong wit dem can come nea me, dea God, fo make sacrifice fo me wit food.
Lev 21.17: wit dem can come nea me, dea God, fo make sacrifice fo me wit food.
Lev 21.18: get his face o his body mess up, no can make sacrifice fo me.”
Lev 21.21: from Aaron dat get someting wrong wit dem can come nea me fo make da kine sacrifice dey make wit fire.
Lev 21.21: Dey no can come nea fo give food to me, dea God.
Lev 21.22: wrong wit dea body, dey can eat da mos spesho food fo me, dea God, an da spesho food dass fo da pries guys.
Lev 21.23: I Yahweh, dat make da pries guys come spesho fo me.
Lev 22.2: can touch da sacrifices dat da Israel peopo make spesho fo me.
Lev 22.3: an bumbye, if anybody from dea ohana no can come in front me, an yet dey come nea da sacrifices dat da Israel peopo
Lev 22.3: come nea da sacrifices dat da Israel peopo make spesho fo me, Yahweh, you guys gotta cut dem off so dey no can come in
Lev 22.3: you guys gotta cut dem off so dey no can come in front me.
Lev 22.4: body, dey no can eat da kine sacrifice dat stay spesho fo me, till da ting pau an den dey can come in front me.
Lev 22.4: fo me, till da ting pau an den dey can come in front me.
Lev 22.4: Dey no can come in front me if dey touch someting dat wen touch one mahke body, o if
Lev 22.5: anyting dat crawl dat make um so no can come in front me, o if dey touch anybody dat make um so no can come in
Lev 22.5: o if dey touch anybody dat make um so no can come in front me, no matta wat make um lidat.
Lev 22.6: pries guy touch dat kine stuff, dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 22.6: no can eat da food from one sacrifice dat stay spesho fo me, till dey bafe wit watta.
Lev 22.7: sun go down, an dey stay clean, den dey can come in front me, an afta dat can eat da sacrifice dat stay spesho fo me,
Lev 22.7: me, an afta dat can eat da sacrifice dat stay spesho fo me, cuz az dea food.
Lev 22.8: rip um up, cuz dat goin make um so he no can come in front me.
Lev 22.9: I Yahweh, an I make dem spesho fo me.
Lev 22.10: “No mo nobody can eat da sacrifices dat stay spesho fo me, ony da pries guys an dea ohana can eat um.
Lev 22.12: not one pries, she no can eat any food dat stay spesho fo me.
Lev 22.14: not from da pries ohana eat da food dat stay spesho fo me, an neva know stay spesho befo, dey gotta pay back da
Lev 22.15: not make pilau da spesho sacrifices da Israel peopo give me, Yahweh, cuz dey let da odda peopo eat da food dat stay
Lev 22.16: cuz dey let da odda peopo eat da food dat stay spesho fo me.
Lev 22.16: Me, Yahweh, I da one make da pries guys spesho fo me.
Lev 22.16: Me, Yahweh, I da one make da pries guys spesho fo me.
Lev 22.18: like give one animal fo make one burn up kine sacrifice fo me, Yahweh, fo one strong promise dey wen make, o cuz dey
Lev 22.21: o da sheeps fo make da kine sacrifice dat show dat dem an me, Yahweh, stay tight wit each odda, cuz a one strong
Lev 22.22: No bring me one animal dat no can see, o dat get broke bone, o bad
Lev 22.22: on top da altar fo one sacrifice you make wit fire fo me, Yahweh.
Lev 22.23: if you wen make one strong promise fo make sacrifice fo me.
Lev 22.24: You betta not give me one animal dat get dea privates cut off o mess up.
Lev 22.25: one guy from odda place, an make sacrifice fo give um to me fo food.
Lev 22.27: I goin take um fo da kine sacrifice you make wit fire fo me, Yahweh.”
Lev 22.29: “Wen you make da kine sacrifice fo tank me, Yahweh, make um da right way so I goin take um an make
Lev 22.32: I Yahweh, da One make you guys spesho fo me.
Lev 22.33: I wen bring you guys outa Egypt, fo me come yoa God.
Lev 23.2: da peopo fo come togedda fo dose times dat stay spesho fo me.
Lev 23.3: wen you guys goin come togedda fo do stuff dat spesho fo me.
Lev 23.3: Az one Res Day you give fo me, Yahweh.
Lev 23.4: “Dese, da odda spesho times fo come togedda fo me, Yahweh.
Lev 23.4: tell da peopo wen da times goin come dat stay spesho fo me.
Lev 23.7: tell da peopo fo come togedda fo one time dass spesho fo me, Yahweh, an no do regula kine work.
Lev 23.8: seven days, make da kine sacrifices you make wit fire fo me.
Lev 23.8: Da day numba seven, come togedda fo da time dass spesho fo me, an no do regula kine work.
Lev 23.11: Da day afta da Res Day, he goin lif up da wheat in front me, Yahweh, so I goin take um, az one sacrifice from you
Lev 23.12: up da wheat, you gotta make one burn up kine sacrifice for me, Yahweh, wit one bebe sheep, one year ol, dat no mo
Lev 23.14: da day you bring da sacrifice dat go wit da wheat in front me, yoa God.
Lev 23.16: Dat day, make anodda sacrifice fo me, Yahweh.
Lev 23.17: da pries guys fo him make da kine sacrifice you lift up fo me, Yahweh.
Lev 23.18: Dis goin be one burn up kine sacrifice fo me, Yahweh.
Lev 23.18: dey make wit fire, an dey make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 23.19: kine, fo make da kine sacrifice dat show dat you guys an me, Yahweh, stay okay.
Lev 23.20: pries guy goin lif up da two boy kine bebe sheep in front me, Yahweh, wit da bread from da wheat you cut dat time.
Lev 23.20: Az one sacrifice dat stay spesho fo me, Yahweh, an da food, az fo da pries guy.
Lev 23.25: No do regula kine work, but make sacrifice wit fire fo me, Yahweh.
Lev 23.27: Da Horn time, az da Day Fo Bring Da Peopo Da Same Side Wit Me, Yahweh.
Lev 23.27: come togedda fo one religious time dat stay spesho fo me.
Lev 23.27: dat day, so you can pray an make sacrifice wit fire fo me, Yahweh.
Lev 23.28: dat day, cuz az da day fo bring da peopo da same side wit me, yoa God Yahweh.
Lev 23.34: five days afta da Day Fo Bring Da Peopo Da Same Side Wit Me, Yahweh, anodda religious time dass spesho fo me, Yahweh,
Lev 23.34: Side Wit Me, Yahweh, anodda religious time dass spesho fo me, Yahweh, start, wen all you guys gotta live in shacks.
Lev 23.35: Da firs day, az spesho fo me, Yahweh.
Lev 23.36: Fo seven days you guys gotta make sacrifices wit fire fo me, Yahweh.
Lev 23.36: Day numba eight, az spesho fo me too.
Lev 23.36: come togedda one mo time, an make sacrifice wit fire fo me, Yahweh.
Lev 23.36: Az da last time fo come togedda an stay spesho fo me, an no do work.
Lev 23.37: da peopo fo come togedda fo dese times dat stay spesho fo me, an fo bring da kine sacrifices dey make wit fire.
Lev 23.38: wateva you make strong promise fo, an fo wateva you give me, Yahweh, jus cuz you like give um.
Lev 23.39: Den you guys make dis spesho religious time fo me, Yahweh, fo seven days.
Lev 23.40: days you guys goin show dat you stay good inside in front me, yoa God Yahweh.
Lev 23.41: year, all you guys gotta make dis spesho religious time fo me, Yahweh.
Lev 24.2: tell Moses fo tell da Israel peopo fo do dis: “Bring me clear kine olive oil you guys smash from da olives, fo
Lev 24.3: da Box Fo Rememba Da Deal inside da Tent Wea Da Peopo Meet Me, Yahweh, Aaron goin take care da lamps in front me,
Lev 24.3: Meet Me, Yahweh, Aaron goin take care da lamps in front me, Yahweh, from wen da sun go down till morning time, all da
Lev 24.4: Da lamps on top da pure gold lamp stand in front me, Yahweh, da pries guys gotta make shua dey stay burn all
Lev 24.6: stack, six on ery stack, on top da gold table, in front me, Yahweh.
Lev 24.7: help dem rememba dat da whole sacrifice wit fire stay fo me, Yahweh.
Lev 24.8: Day, now an foeva, Aaron goin put dis kine bread in front me, Yahweh, fo da Israel peopo.
Lev 24.8: Dass one part a da Deal dey get wit me, dat stay foeva.
Lev 24.9: Dey goin eat um inside one place dat stay spesho fo me, cuz az someting real, real spesho fo me, dat dey get from
Lev 24.9: stay spesho fo me, cuz az someting real, real spesho fo me, dat dey get from da sacrifice dey make wit fire fo me,
Lev 24.9: fo me, dat dey get from da sacrifice dey make wit fire fo me, Yahweh.
Lev 25.2: give you guys, den ery seven year, da land gotta res fo me, Yahweh.
Lev 25.4: year numba seven, az da Res Year, wen da land goin res fo me, Yahweh.
Lev 25.10: Make da year numba fifty spesho fo me!
Lev 25.12: You guys, you gotta make dat year spesho fo me, Yahweh.
Lev 25.17: No scam each odda, but stay scared an show respeck fo me, Yahweh.
Lev 25.38: Was me wen bring you guys outa Egypt, an give you guys da Canaan
Lev 25.42: Da Israel peopo, dey slaves fo me, Yahweh, cuz I wen bring dem outa Egypt.
Lev 25.43: No give dem hard time, but show respeck fo me, yoa God.
Lev 25.55: Cuz da Israel peopo, az slaves fo me, Yahweh.
Lev 25.55: Dey work fo me, an I wen bring dem outa Egypt.
Lev 26.1: Cuz I yoa God, me, Yahweh.
Lev 26.14: “But if you guys no lissen to me, an no do all da tings I tell you guys fo do, an if you
Lev 26.18: tings to you guys, an you guys still yet no like lissen me, I goin punish you guys seven times mo fo da bad kine
Lev 26.21: “If you guys still yet goin stay agains me, an no like lissen me, I goin make mo trouble fo you guys,
Lev 26.21: you guys still yet goin stay agains me, an no like lissen me, I goin make mo trouble fo you guys, seven times mo worse,
Lev 26.23: yet, you guys no lissen wen I punish you, an stay nuha wit me, den fo shua I da one goin stay nuha wit you guys.
Lev 26.27: “An if you guys still yet no lissen me, but stay nuha wit me, den I goin get real mad wit you
Lev 26.27: “An if you guys still yet no lissen me, but stay nuha wit me, den I goin get real mad wit you guys.
Lev 26.40: tell az was wrong fo broke my rules an no stay tight wit me, an if dey tell az wrong fo dem stay nuha wit me, an me,
Lev 26.40: tight wit me, an if dey tell az wrong fo dem stay nuha wit me, an me, fo shua all dat wen make me stay nuha wit dem too.
Lev 26.41: me, an if dey tell az wrong fo dem stay nuha wit me, an me, fo shua all dat wen make me stay nuha wit dem too.
Lev 26.41: fo dem stay nuha wit me, an me, fo shua all dat wen make me stay nuha wit dem too.
Lev 26.41: Dey neva like lissen me.
Lev 26.41: dey start fo tink dey notting, an dey can tell az okay fo me punish dem cuz a da bad kine stuff dey wen do, den I no
Lev 26.43: Dey goin tell, az okay fo me punish dem cuz a da bad kine stuff dey wen do, cuz dey no
Lev 27.2: peopo dis: “If somebody make one spesho strong promise to me, Yahweh, fo give somebody to me, den you, Moses, you gotta
Lev 27.2: spesho strong promise to me, Yahweh, fo give somebody to me, den you, Moses, you gotta figga da right pound silva fo
Lev 27.2: come one slave, cuz ony da Levi ohana guys can work fo me.
Lev 27.9: da right kine fo one sacrifice, dat animal come spesho fo me, Yahweh.
Lev 27.10: an da odda one he give fo um, dey goin come spesho fo me, Yahweh.
Lev 27.11: one animal, da kine dey no can use fo make sacrifice, cuz me, Yahweh, I no take dat kine animal, dey gotta give da
Lev 27.14: “If somebody make dea house spesho fo me, Yahweh, da pries guy goin tell if da house good o bad.
Lev 27.15: If somebody make dea house spesho fo me, Yahweh, an den like buy um back, dey gotta pay twenty
Lev 27.16: like make some a da ohana land dat he own, spesho fo me, Yahweh, dey gotta figga how much bag seed dey need fo
Lev 27.17: If dey make dea land spesho fo me, Yahweh, inside da spesho Year Fo Give Back numba fifty,
Lev 27.18: But if dey make dea land spesho fo me, Yahweh, afta da spesho Year Fo Give Back come, da pries
Lev 27.19: If da guy wen make da land spesho fo me, Yahweh, an like buy um back again, he gotta pay twenty
Lev 27.20: But if da one dat make his land spesho fo me an no like buy um back, o if he wen sell um to anodda guy,
Lev 27.21: Give Back numba fifty, from dat time, da field goin be fo me, Yahweh.
Lev 27.22: “If somebody make one field he wen buy spesho fo me, Yahweh, an da field az not part a his ohana land, da
Lev 27.23: pay wateva da land cost dat same day, cuz az spesho fo me, Yahweh.
Lev 27.24: back fo da guy dat wen buy da land and make um spesho fo me.
Lev 27.26: fo born from da mudda, no mo nobody can make um spesho fo me, Yahweh.
Lev 27.26: Az cuz da firs animal born, awready stay spesho fo me, no matta az one cow o one sheep.)
Lev 27.26: Az awready fo me, Yahweh.
Lev 27.28: “But wateva somebody own dat stay foeva ony fo me, Yahweh, no matta az one guy, o one animal, o da ohana
Lev 27.28: Da whole ting stay foeva ony fo me, Yahweh.
Lev 27.29: “No mo nobody can buy back somebody dat stay foeva ony fo me, Yahweh.
Lev 27.30: o barley from da dirt o da fruits from da trees, az fo me, Yahweh.
Lev 27.30: All dat stay stay spesho fo me.
Lev 27.31: a da ten percent a da wheat o barley o fruits he wen give me, dey gotta pay da pries guys twenty percent mo den wat
Lev 27.32: guy count um, da numba ten one he count stay spesho fo me, Yahweh.
Lev 27.33: one fo da odda, den da two animals goin come spesho fo me, Yahweh, an nobody can buy um back.
Deu 1.9: Mount Sinai, I Moses wen tell you guys, az too hard fo me stay in charge all you guys by myself.
Deu 1.12: bout, an da stuff you guys squawk bout, wit nobody fo help me.
Deu 1.14: “So you guys tell me, ‘Az good, do wat you tell.
Deu 1.17: If you donno wat fo do, den bring dem by me Moses, an I goin lissen.
Deu 1.22: Den all you guys come by me an tell, ‘Send some guys dea firs fo look da land, an den
Deu 1.23: “Dat wen sound good to me, so I pick twelve guys fo go, one guy from ery big ohana.’
Deu 1.36: Ony Caleb, Jefunneh's boy, he stay tight wit me, Yahweh, all da way.
Deu 1.37: Cuz a you guys, Yahweh come huhu wit me, Moses, too.
Deu 1.37: He tell me, “Not even you goin go inside da land.’
Deu 1.41: “Den you guys tell me, ‘Fo shua, us guys wen do someting bad agains Yahweh!
Deu 1.42: “But Yahweh tell me, ‘Tell dem, no go up dea fight, cuz I no goin go wit dem.’
Deu 2.1: on top da road fo go by da Red Sea, jalike Yahweh wen tell me.
Deu 2.2: Den Yahweh tell me, “You guys stay go aroun dis mountain range long time
Deu 2.9: “Den Yahweh tell me, ‘No bodda da Moab peopo an make hard time an make dem
Deu 2.13: Moses tell da peopo: “Den Yahweh tell me, ‘Now, go da odda side da Zered Stream.
Deu 2.17: “Afta all dose guys dat can fight mahke, Yahweh tell me, ‘Today you guys goin pass Moab, an leave dea land nea Ar
Deu 2.31: “Den Yahweh tell me, ‘Look, I start awready fo give you Sihon an his land.
Deu 3.2: Yahweh tell me, “No come scared King Og, cuz I goin give you guys da powa
Deu 3.23: “Dat time I aks Yahweh plenny times fo please help me.
Deu 3.24: You wen start fo show me how big an how strong you stay.
Deu 3.25: Please let me go da odda side da Jordan Riva fo see da good land ova
Deu 3.26: “But cuz a you guys, Yahweh come real huhu wit me, an no like lissen me.
Deu 3.26: you guys, Yahweh come real huhu wit me, an no like lissen me.
Deu 3.26: No talk to me no mo bout dat!
Deu 4.1: Me, Moses, I goin teach you guys fo do all dat.
Deu 4.5: Yahweh tell you gotta do, an his rules, jalike he wen tell me fo teach you guys, so you can stay tight wit um inside da
Deu 4.10: in front oua God Yahweh Mount Sinai side, wen he tell me, ‘Bring hea all da peopo togedda in front me fo me tell um
Deu 4.10: wen he tell me, ‘Bring hea all da peopo togedda in front me fo me tell um wat I like tell dem.
Deu 4.10: he tell me, ‘Bring hea all da peopo togedda in front me fo me tell um wat I like tell dem.
Deu 4.10: Dat way, dey goin learn fo get plenny respeck fo me, all da time dey stay alive inside da land.
Deu 4.14: Dat time, Yahweh tell me I gotta teach you guys wat you gotta do, an his rules.
Deu 4.21: “But Yahweh come huhu wit me cuz a you guys.
Deu 4.22: Me, I goin mahke inside dis land.
Deu 5.5: I wen stay stand in front Yahweh, an you guys in front me, cuz you guys scared a da fire, an no like go up da
Deu 5.6: He tell: “Me, I yoa God Yahweh.
Deu 5.7: “You, you no can go pray to odda gods, cuz me, I da ony God fo you.
Deu 5.9: need punish, I go afta dem, an I punish da ones dat hate me.
Deu 5.10: wit all da peopo from long time dat show love an aloha fo me an take care fo do wat I tell um fo do.
Deu 5.12: “Take care fo make shua da Res Day stay spesho fo me, yoa God Yahweh, jalike I wen tell you fo do.
Deu 5.14: But da numba seven day, az da spesho Res Day fo me, yoa God Yahweh.
Deu 5.15: you guys was slave guys an work real hard inside Egypt, an me, yoa God Yahweh, I wen bring you guys outa dea wit my
Deu 5.22: Den he write um on top two flat stones, an give um to me.”
Deu 5.23: leada guys from yoa ohanas an yoa older leada guys come by me.
Deu 5.28: Yahweh hear wat you guys wen tell me, an he tell, ‘I hear wat dis peopo tell you.
Deu 5.29: I like dey tink lidat erytime, fo stay scared a me an do eryting I tell um fo do, so den eryting goin go good
Deu 5.31: But you, stay hea wit me, so I can tell you eryting -- all da stuff dey gotta do,
Deu 6.1: Moses tell dis too: “Dis wat oua God Yahweh wen tell me fo teach you guys -- all da stuff you gotta do, an da
Deu 7.4: bumbye dose peopos goin make yoa kids no stay tight wit me, Yahweh, an yoa kids goin come tight wit odda gods an goin
Deu 7.6: gotta do all dat cuz you guys da peopo dat stay spesho fo me, yoa God Yahweh.
Deu 8.17: But no go tink lidis: ‘Me, I get all dis rich kine stuff cuz my hand strong an I get
Deu 9.4: ‘Az cuz I stay do wass right erytime, dat Yahweh bring me ova hea fo take ova dis land!
Deu 9.10: Oua God Yahweh give me two flat stones wea he write wit his own finga.
Deu 9.11: I pau stay up dea forty days an forty nites, Yahweh give me da two flat stone wea he write da deal he make wit you
Deu 9.12: Den Yahweh tell me, ‘Go down dea quick time, cuz yoa peopo dat you wen bring
Deu 9.13: Yahweh tell me, ‘I see awready, an you know wat?
Deu 9.14: No try fo stop me!
Deu 9.19: But dat time too, I pray an he lissen to me.
Deu 9.25: dat time fo forty days an forty nites, cuz he wen tell me he goin wipe out you guys.
Deu 10.1: “Afta da forty days pau, Yahweh tell me, ‘Moses, cut out two mo flat stones jalike da firs ones.
Deu 10.1: Den come up hea by me on top da mountain.
Deu 10.3: up da mountain an carry da two flat stones in my hands wit me.’
Deu 10.4: An he give da stones to me.
Deu 10.5: stones inside da box I wen make, jalike Yahweh wen tell me fo do.
Deu 10.10: Den Moses tell, “Me, I wen stay on top da mountain dat time, forty days an
Deu 10.10: An dat time Yahweh lissen to me too, an tell az okay, he no goin wipe out you guys.)
Deu 10.11: Yahweh tell me, ‘Go!
Deu 11.13: Yahweh stay give you guys today -- fo get love an aloha fo me, yoa God Yahweh, an work fo me wit eryting how you tink,
Deu 11.13: -- fo get love an aloha fo me, yoa God Yahweh, an work fo me wit eryting how you tink, an wit eryting dat stay inside
Deu 11.17: Cuz if you guys no lissen me, Yahweh, I goin come real huhu agains you guys, an I goin
Deu 12.11: presents, an all da spesho stuff you wen promise fo give me, Yahweh.
Deu 12.15: Da peopo dat can come in front me an da peopo dat no can come in front me, dey all can eat
Deu 12.15: can come in front me an da peopo dat no can come in front me, dey all can eat um.
Deu 13.15: an da animals, jalike dey one sacrifice dat stay foeva fo me ony, Yahweh.
Deu 15.16: love an aloha fo you an yoa ohana, an eryting stay good fo me hea wit you!
Deu 18.15: from yoa own peopo, dat talk fo him to you guys, jalike me.
Deu 18.17: “Wen dey say dat, Yahweh tell me, ‘Wat dey say stay good.
Deu 18.18: I goin bring one guy from yoa own peopo, dat talk fo me to da Israel peopo, jalike you, Moses.’
Deu 18.20: But anybody dat tell he stay talk fo me, but tell dem stuff dat I neva tell him fo say, o any guy
Deu 25.7: town gate an tell dem, ‘My husban's brudda no like marry me jalike he suppose to do, fo give me one boy fo carry his
Deu 25.7: brudda no like marry me jalike he suppose to do, fo give me one boy fo carry his brudda's name inside Israel!
Deu 26.10: da firs stuff dat wen grow on top da land dat you wen give me.
Deu 26.13: mudda, an da wahines dat no mo husban, jalike you wen tell me fo do.
Deu 26.13: I neva mess up wat you tell me fo do, an I neva foget notting.
Deu 26.14: lissen to you, my God Yahweh, an do eryting you wen tell me fo do.
Deu 29.6: I Yahweh do all dis so you guys goin know inside dat me, Yahweh, I yoa God fo real kine.
Deu 30.16: Me, I tell you guys today wat fo do: get love an aloha fo yoa
Deu 30.19: I call all da powers inside da sky an da earth fo tell me wat dey see you guys doing.
Deu 31.2: Den Moses go out an tell dis to all da Israel peopo: “Me, I one hundred twenty years ol now, an I no can go hea an
Deu 31.2: Yahweh wen tell me, ‘You no goin go da odda side da Jordan Riva!
Deu 31.14: an go stand togedda inside da Tent Fo Come Togedda Wit Me.
Deu 31.16: Dey goin leave me, an broke da deal I wen make wit dem.
Deu 31.18: shua, cuz a all da bad kine stuff dey do wen dey bag from me an start fo pray to odda gods.
Deu 31.20: Dey goin go agains me, an broke da deal I wen make wit dem.
Deu 31.23: An me, I da One goin stay wit you.
Deu 31.27: Cuz I know how you guys wen go agains me, an dat you guys hard head.
Deu 31.28: Bring togedda by me, all da older leadas from yoa ohanas, an da officer guys,
Deu 31.29: You guys goin turn away from me an no do wat I tell you guys fo do.
Deu 32.21: Dey make me come jealous Cuz dey pray to da kine gods dat not gods fo
Deu 32.21: Dey make me come huhu Cuz a dea idol kine gods dat good fo notting.
Deu 32.21: Me, I goin make dem come jealous Cuz I goin do good tings fo
Deu 32.27: But bodda me plenny, dat maybe Da peopo dat stay agains da Israel peopo
Deu 32.34: Me, eryting I make plan fo do, I keep um good place wit me An
Deu 32.34: Me, eryting I make plan fo do, I keep um good place wit me An lock um up wea I put all my rich stuffs.
Deu 32.39: Now see, dis me, I God fo real kine!
Deu 32.39: No mo odda god but me!
Deu 32.41: um cuz I da judge, I goin punish da peopo dat stay agains me An pay back da peopo dat hate me.
Deu 32.41: da peopo dat stay agains me An pay back da peopo dat hate me.
Deu 32.42: bodies too, An da heads a da army guys dat stay agains me, An no cut hair, fo show dey serious fo fight.
Deu 32.51: inside da Zin boonies, da time you neva show respeck fo me in front dem.
Deu 33.4: Us Jacob peopo learn da rules Dat me, Moses, wen give all us guys, Da spesho ting we get wen we
Rut 1.8: wen stick wit yoa husban guys befo dey wen mahke, an wit me.
Rut 1.11: No good you go wit me.”
Rut 1.13: I know you guys stay plenny sore inside, but fo me, eryting mo sore still yet, cuz was Yahweh Up Dea Inside
Rut 1.13: yet, cuz was Yahweh Up Dea Inside Da Sky dat wen make me suffa.
Rut 1.17: Dass wea dey goin bury me!
Rut 1.17: I like Yahweh punish me plenny If I go way from you, No matta you mahke, o I
Rut 1.20: Mo betta no call me Na`omi, Cuz dat mean ‘eryting nice.”
Rut 1.20: Mo betta call me Mara, Cuz dat mean ‘eryting jalike bitta taste.
Rut 1.20: Dat Get All Da Powa, He wen make eryting come real junk fo me.’
Rut 1.21: Now Yahweh wen bring me back hea, An I no mo notting.
Rut 1.21: How you goin call me Na`omi, aah?
Rut 1.21: Cuz dat mean ‘eryting nice,’ But Yahweh , He wen go agains me.
Rut 1.21: Da God Dat Get All Da Powa, He make bad tings happen to me!
Rut 2.2: Maybe get somebody dat make nice to me an let me do dat, cuz God's Rules say az good.
Rut 2.2: Maybe get somebody dat make nice to me an let me do dat, cuz God's Rules say az good.
Rut 2.7: Morning time, she wen aks me, ‘Please, okay fo me go ova dea wea dey tie up da barley,
Rut 2.7: Morning time, she wen aks me, ‘Please, okay fo me go ova dea wea dey tie up da barley, an pick up da extra
Rut 2.10: How come you stay good to me an even talk to me?
Rut 2.10: How come you stay good to me an even talk to me?
Rut 2.11: But erybody stay tell me bout all da good tings you wen do fo yoa mudda-in-law,
Rut 2.13: You stay real good to me!”
Rut 2.13: You wen give me good kine words an you talk to me wit good heart.
Rut 2.13: You wen give me good kine words an you talk to me wit good heart.
Rut 2.21: Boaz even wen tell me, ‘Come back tomorrow.”
Rut 3.1: Time fo me find you one place fo live, wea dey goin take good care
Rut 3.5: Rut say, “Okay, I go do um, jalike you tell me!
Rut 3.9: Rut tell, “Dis me, Rut.
Rut 3.9: you one a da guys from da ohana dat suppose to marry me an get kids fo my mahke husban, cuz you jalike one cousin
Rut 3.9: So, put da end a yoa blanket ova me fo show you goin take me fo come yoa wife!
Rut 3.9: So, put da end a yoa blanket ova me fo show you goin take me fo come yoa wife!
Rut 3.11: I goin do jalike you wen tell me fo do fo you.
Rut 3.12: But you know, get one nodda guy dat mo nea yoa husban den me, so he get mo right fo marry you, mo den me.
Rut 3.12: yoa husban den me, so he get mo right fo marry you, mo den me.
Rut 3.17: An she tell, “He wen give me all dis wheat too, cuz he tell, ‘No good you go back by
Rut 4.4: Me, I tinking lidis: I gotta tell you bout dat piece land,
Rut 4.4: But if you no like, den tell me in front all dis guys so I know, cuz I like buy um.
1Ki 1.13: Tell him: ‘You da King, an you da boss fo me, an I jalike yoa slave wahine.
1Ki 1.13: But you wen make one strong promise to me befo time, you know.
1Ki 1.13: You wen tell me, “Yoa boy Solomon goin come da nex king afta me.
1Ki 1.13: wen tell me, “Yoa boy Solomon goin come da nex king afta me.
1Ki 1.13: Dass wat you wen tell me.
1Ki 1.17: Bathsheba tell da King, “Eh, you da boss fo me!
1Ki 1.17: You wen make one strong promise to me, an you wen aks yoa God Yahweh fo make shua you do wat you
1Ki 1.17: Dis wat you wen tell me dat time: ‘Yoa boy Solomon, he da one dat goin come da
1Ki 1.21: you mahke an go by yoa ancesta guys, erybody goin go afta me an my boy Solomon, an make jalike us bad guys.
1Ki 1.24: o wat, dat you wen tell, ‘Adonijah goin be da king afta me, an he goin sit on top my throne’?
1Ki 1.26: But Adonijah neva tell me fo go by him, cuz I work fo you.
1Ki 1.27: You da boss fo me, an you da King.
1Ki 1.29: an erytime I get big trouble, he da one fix up eryting fo me.
1Ki 1.30: dat time: ‘Yoa boy Solomon, he goin come da nex King afta me.
1Ki 1.30: He goin be da one dat sit on top my throne, an not me.
1Ki 1.33: like you guys do dis: Go get all da odda guys dat work fo me.”
1Ki 1.35: He goin come da King afta me, cuz I wen tell erybody, he da one goin stay in charge a
1Ki 1.48: Today, you wen let one a my boys take ova da throne from me, an you wen let me see all dat happen!
1Ki 1.48: one a my boys take ova da throne from me, an you wen let me see all dat happen!
1Ki 1.51: tell, ‘I like fo King Solomon make one strong promise to me, dat he no goin tell nobody fo kill me wit one sword.
1Ki 1.51: strong promise to me, dat he no goin tell nobody fo kill me wit one sword.
1Ki 1.52: even one hair from yoa head fall on top da groun cuz a me.
1Ki 2.2: An me, I goin mahke pretty soon.
1Ki 2.4: do all dat, den Yahweh goin make happen, wat he tell bout me befo time, ‘Da king guys dat come born from yoa blood
1Ki 2.4: Den me, Yahweh, I no goin wipe out yoa blood line eva.
1Ki 2.4: Dass wat Yahweh wen tell bout me.
1Ki 2.5: You know wat Joab, my sista Zeruiah boy, wen do to me.
1Ki 2.7: Cuz you know, dey da guys dat wen stick wit me an bring me food, da time I wen run away from yoa brudda
1Ki 2.7: Cuz you know, dey da guys dat wen stick wit me an bring me food, da time I wen run away from yoa brudda Absalom.
1Ki 2.8: Da bugga wen put kahuna on top me fo hurt me plenny, da time I go Mahanaim.
1Ki 2.8: Da bugga wen put kahuna on top me fo hurt me plenny, da time I go Mahanaim.
1Ki 2.8: Lata, Shimei wen come down to da Jordan Riva fo talk to me, an I wen make one strong promise to him.
1Ki 2.8: I wen aks Yahweh fo help me.
1Ki 2.15: Adonijah tell: “You know, was me suppose to come da King.”
1Ki 2.15: All da Israel peopo wen tink me da one fo be dea leada.”
1Ki 2.15: brudda come da King, cuz Yahweh wen give him da right, not me.
1Ki 2.16: An now, I like aks you fo do one ting for me.
1Ki 2.16: No tell me no.
1Ki 2.16: Batsheba tell um, “Tell me.
1Ki 2.17: Aks him fo give me Abishag da Shunam wahine fo come my wife.”
1Ki 2.20: Can do um fo me, o wat?
1Ki 2.20: Aks me, cuz I no goin tell you no.”
1Ki 2.22: How come you aks me fo let Abishag da Shunam wahine marry Adonijah?”
1Ki 2.22: Jalike you stay aks me fo make him da King!
1Ki 2.22: O same ting jalike you aks me fo make Abiatar da main pries, an Joab Zeruiah boy da main
1Ki 2.23: He tell, “If I no go do wat I say now, I like God kill me, o do mo worse tings!”
1Ki 2.23: Dis Adonijah guy goin mahke, cuz he tell you fo come tell me dat!
1Ki 2.24: I stay shua dat Yahweh stay alive, an dat he da one make me strong, an make me sit down on top da same throne jalike
1Ki 2.24: stay alive, an dat he da one make me strong, an make me sit down on top da same throne jalike my fadda David.
1Ki 2.24: An I stay shua dat he wen make me one promise dat da Kings fo da Israel peopo goin come from
1Ki 2.31: jalike he tell, an bury him, so dat nobody goin blame me an my fadda peopo.”
1Ki 2.42: “An you wen tell me, ‘I goin live jalike how you say.
1Ki 2.45: But Yahweh goin do good tings fo me, King Solomon.
1Ki 3.5: God tell um, “Wateva you like me give you, you aks me.
1Ki 3.5: God tell um, “Wateva you like me give you, you aks me.
1Ki 3.6: give King David one boy fo sit on top his throne, an dass me.
1Ki 3.7: You wen make me come da King afta my fadda David mahke.
1Ki 3.7: But me, I jalike one small boy -- I donno how fo lead da peopo.
1Ki 3.9: Help me fo undastan wass good an wass bad.
1Ki 3.11: God tell King Solomon, “Cuz you aks me fo help you know wat fo do.
1Ki 3.11: You neva aks me fo make you live long time, o fo make you come plenny
1Ki 3.11: But you ony aks me fo help you lissen an undastan, so you can know wass right
1Ki 3.12: Cuz you aks me fo do dat, I goin do jalike you say.
1Ki 3.13: An one mo ting, I goin give you da tings dat you neva aks me fo give you.
1Ki 3.17: Me an dis odda wahine hea, we live inside da same house.
1Ki 3.17: I wen born one bebe, an she was dea wit me.
1Ki 3.20: She take away my boy dat stay sleep me, an put her mahke boy nex by me.
1Ki 3.20: away my boy dat stay sleep me, an put her mahke boy nex by me.
1Ki 3.24: So da King tell his guys, “Bring me one sword!
1Ki 5.4: “But now, my God Yahweh, da One dat I pray to, he let me res, cuz no need fight wit da peopos all aroun me.
1Ki 5.4: he let me res, cuz no need fight wit da peopos all aroun me.
1Ki 5.4: No mo nobody stay agains me, no mo nobody do bad kine stuff agains me.
1Ki 5.4: stay agains me, no mo nobody do bad kine stuff agains me.
1Ki 5.5: one goin build da Temple so erybody goin know wat kine God me.
1Ki 5.6: yoa peopo fo cut cedar trees from da Lebanon mountains fo me.
1Ki 5.6: Da guys dat work fo me, I like dem work togedda wit da guys dat work fo you.’
1Ki 5.8: He tell um: “I get da message you send me.”
1Ki 5.9: Den we take um down on top da watta to da place you tell me.
1Ki 5.9: Den, I like you go send me food fo my palace peopo eat.
1Ki 5.9: Dass how you can pay me.
1Ki 8.16: dis place fo my temple, so erybody goin know wat kine God me an wea I stay.
1Ki 8.18: wen you wen tink fo build one temple so erybody know who me!’
1Ki 8.25: David, ‘I like yoa kids take care how dey live in front me Da same way you, David, wen live in front me.
1Ki 8.25: live in front me Da same way you, David, wen live in front me.
1Ki 8.25: come from yoa blood, Dat goin get da right fo sit in front me On top da throne fo da Israel peopo.
1Ki 8.28: Yahweh, you da God fo me.
1Ki 8.28: I call to you fo help me.
1Ki 8.29: you wen tell, ‘Dass wea peopo goin know Wat kine God me.
1Ki 8.30: I yoa worka guy, An I beg you fo lissen, Me an all yoa Israel peopo stay pray togedda An facing dis
1Ki 8.51: Me, I jalike yoa slave guy, An dis Israel peopo, dey yoa
1Ki 8.51: yoa slave guy, An dis Israel peopo, dey yoa peopo too, An me an all yoa peopo stay beg you Fo lissen, Erytime dey call
1Ki 8.59: Erytime get problem, I like Yahweh do wass right Fo me his worka guy, An fo all his peopo, da Israel peopo,
1Ki 9.3: I wen lissen wen you come in front me an beg me fo help you.
1Ki 9.3: I wen lissen wen you come in front me an beg me fo help you.
1Ki 9.3: Da Temple you wen build, I make um spesho fo me awready.
1Ki 9.3: name foeva, cuz az da place wea can find out wat kine God me.
1Ki 9.4: “Now, you gotta live in front me jalike yoa fadda David wen do, cuz he wen go all out fo
1Ki 9.4: me jalike yoa fadda David wen do, cuz he wen go all out fo me, an he do eryting da right way.
1Ki 9.6: you betta not go da wrong way, an you betta stay tight wit me.
1Ki 9.7: Dat Temple dat I wen make spesho fo me, da place fo show wat kine God me, I no goin care bout dat
1Ki 9.7: dat I wen make spesho fo me, da place fo show wat kine God me, I no goin care bout dat place no moa.
1Ki 9.13: Wat kine town you give me?
1Ki 11.2: an you goin start fo follow dea gods, an stop fo follow me, yoa God!
1Ki 11.13: one nodda ohana fo be dea king too, cuz David wen work fo me, an I awready pick Jerusalem town fo be mines.
1Ki 11.21: Hadad tell da Pharaoh guy, “Let me go, so I can go back my own country.
1Ki 11.22: Wat ova dea get, dat mo betta den get ova hea by me?”
1Ki 11.22: But, I like you let me go!
1Ki 11.33: Az cuz da Israel peopo wen go leave me.
1Ki 11.33: Dey no lissen me, da real Judge.
1Ki 11.36: wea fo go, jalike one oil lamp dat goin burn in front me foeva.
1Ki 11.36: town fo be da place wea erybody can find out wat kine God me.
1Ki 12.5: Rehoboam tell um, “Give me three days.
1Ki 12.5: Den come back by me.”
1Ki 12.9: Cuz dey stay tell me, ‘Try make da work we gotta do fo you mo easy!
1Ki 12.14: Me, I goin make da yoke mo heavy den dat!
1Ki 12.27: An if dey do dat, dey goin kill me an go back to him!
1Ki 13.6: da guy dat know God, “Aks yoa God Yahweh fo make good to me!
1Ki 13.6: Pray fo me, so my arm come back okay!
1Ki 13.8: But da guy dat know God tell da king, “No matta you give me half da stuffs you get, I no goin go wit you.
1Ki 13.9: Cuz dis wat Yahweh wen tell me I gotta do: ‘No eat bread, no drink watta, no go back da
1Ki 13.13: So he tell his boys, “Put saddle on top da donkey fo me.”
1Ki 13.14: Da guy tell, “Az me!
1Ki 13.17: Cuz Yahweh wen tell me.
1Ki 13.18: An one angel messenja guy wen tell me wat Yahweh tell.’-”
1Ki 13.27: fo God tell his boys, “Put saddle on top da donkey fo me!
1Ki 13.31: bury da guy, he tell his boys, “Wen I mahke, you guys bury me inside da same tomb wea da guy dat know God stay bury.
1Ki 14.2: He da one wen tell me I goin come king fo dis peopo.
1Ki 14.6: God wen tell me awready, fo tell you some stuff dat goin make you bum out.
1Ki 14.7: dis wat Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell: ‘Was me wen make you come mo importan den all da peopo aroun you,
1Ki 14.8: But you, you no ack like David, cuz he wen work fo me, an you, you no do notting fo me.
1Ki 14.8: David, cuz he wen work fo me, an you, you no do notting fo me.
1Ki 14.8: He wen stay tight wit me wit one good heart.
1Ki 14.9: You make me come mad and walk away from me.
1Ki 14.9: You make me come mad and walk away from me.
1Ki 15.19: So now, az good me an you make da same kine deal.
1Ki 15.19: Ba`asha, da king fo da Israel peopo, so he no fight wit me.
1Ki 16.2: Cuz a you, an da bad tings dey do, dey piss me off!
1Ki 17.10: Can bring me litto bit watta inside one cup, fo me drink?
1Ki 17.10: Can bring me litto bit watta inside one cup, fo me drink?
1Ki 17.12: An me, I ova hea fo pick up two-three stick.
1Ki 17.12: Den I go home cook da flour an da oil fo me an my boy.
1Ki 17.13: fo do, go make one small roun bread from wat you get fo me.
1Ki 17.18: How come you go agains me, aah?
1Ki 17.18: Fo shua, you wen come hea fo make me tink bout all da bad kine stuff I wen do, an make my boy
1Ki 17.19: Elijah tell her, “Give me yoa boy.
1Ki 17.20: He tell um, “Yahweh, you da God fo me fo shua!
1Ki 17.21: You da God fo me fo shua!
1Ki 18.8: Elijah tell, “Yeah, dis me!
1Ki 18.9: Obadiah tell, “Wat I wen do wrong, fo me gotta do dis?
1Ki 18.9: Cuz if I do wat you tell me fo do, az jalike you set me up so my boss Ahab goin kill
1Ki 18.9: Cuz if I do wat you tell me fo do, az jalike you set me up so my boss Ahab goin kill me fo shua!
1Ki 18.9: fo do, az jalike you set me up so my boss Ahab goin kill me fo shua!
1Ki 18.11: An now, you tell me go tell my boss, ‘Elijah stay hea awready!
1Ki 18.12: But me, afta I leave you, I donno wat place God Spirit goin pick
1Ki 18.12: dat you stay hea, an he no can find you hea, he goin kill me!
1Ki 18.14: But now, you telling me fo go tell my boss, ‘Elijah, he hea awready!
1Ki 18.14: He goin kill me fo shua!
1Ki 18.15: I goin stand in front Ahab today, an I goin let him see me!’
1Ki 18.19: all ova da Israel land fo bring togedda all da peopo by me on top Mount Carmel.
1Ki 18.22: Den Elijah tell da peopo, “Me, I da ony talka fo Yahweh dat neva mahke.”
1Ki 18.23: Go get two boy kine cows, one fo me an one fo dem.
1Ki 18.23: Me, I goin do same ting wit da odda cow, an put da pieces on
1Ki 18.30: Den Elijah tell all da peopo, “Come ova hea by me!
1Ki 18.36: know, dat you da God fo da Israel peopo, an you da boss fo me.
1Ki 18.36: An all dese tings I do, I do um cuz dass wat you tell me fo do.
1Ki 18.37: Yahweh, do someting fo show you lissen to me, so den dis peopo goin know dat you Yahweh, you da God
1Ki 19.2: An if I no do dat, I like my gods do da same kine ting to me, an even mo worsa!
1Ki 19.4: Let me mahke awready!
1Ki 19.10: I da ony talka fo you dat still stay, an dey stay look fo me fo kill me too!
1Ki 19.10: fo you dat still stay, an dey stay look fo me fo kill me too!
1Ki 19.11: Stand on top dis mountain, in front me, Yahweh.”
1Ki 19.14: I da ony talka fo you dat still stay, an dey stay look fo me fo kill me too!
1Ki 19.14: fo you dat still stay, an dey stay look fo me fo kill me too!
1Ki 19.16: his head fo show I wen pick him fo come one talka guy fo me, fo take ova yoa work.
1Ki 19.20: He tell Elijah, “Let me go kiss my fadda an mudda an tell um goodbye.
1Ki 20.4: him, “Jalike you tell, you da king, an you da boss fo me.
1Ki 20.5: tell: ‘I wen send my guys awready fo tell you give me all yoa silva an gold, an yoa wifes an yoa kids.
1Ki 20.7: Wen he send messenjas fo tell me gotta give him my wifes an kids an silva an gold, I neva
1Ki 20.9: boss King Ben-Hadad, ‘Eryting yoa messenja guys wen tell me da firs time dat I gotta do cuz you da boss, I goin do um.
1Ki 20.9: But dis ting you tell me today, I no can do dat!”
1Ki 20.10: If I no bus up Samaria town, den I like da gods bus me up even mo den dat!
1Ki 20.28: Dis wat Yahweh tell: ‘Da Aram peopo tink dat me, Yahweh, I ony one hill kine god, an dat I no stay da god
1Ki 20.32: He tell, ‘Let me live!
1Ki 20.34: An Ahab tell, “If you make one deal wit me fo do dat, I let you go.
1Ki 20.35: out wit da talkas fo God tell anodda talka, “God wen give me one spesho message fo you.
1Ki 20.35: You gotta wack me.
1Ki 20.36: Da talka fo God tell, “Cuz you no wack me like how Yahweh tell, wen you go way from hea, one lion
1Ki 20.37: Den da talka fo God find one nodda guy an tell um, “Wack me.”
1Ki 20.39: One guy come by me wit one Aram prisna.
1Ki 21.2: One time Ahab tell Nabot, “Eh, give me yoa grape farm so can make one vegetable garden ova dea,
1Ki 21.3: Nabot tell Ahab, “Yahweh no goin let me sell um to you!
1Ki 21.6: her wat happen: “I wen tell Nabot da Jezreel guy, ‘Sell me yoa grape farm, o if you like, I give you anodda one.
1Ki 21.6: But he tell me, ‘No!”
1Ki 21.20: Elijah go dea, an Ahab tell, “You da guy dat stay agains me, an now, you find me!’
1Ki 21.20: tell, “You da guy dat stay agains me, an now, you find me!’
1Ki 21.21: An now, Yahweh tell, ‘Dis me, da one dat goin make real bad kine stuff happen to you!”
1Ki 21.22: Az cuz you wen piss me off, an you wen make da Israel peopo do real bad kine
1Ki 21.29: guy: “You see how Ahab make himself come notting in front me?
1Ki 22.4: Den he aks Jehoshafat, “You go wit me fo make war Ramot Gilead side?
1Ki 22.4: Me an you, stay real tight.”
1Ki 22.8: Weneva he talk fo Yahweh, he no tell me notting good!
1Ki 22.8: He erytime tell bad tings goin happen to me!
1Ki 22.14: too bout da only ting I goin tell him, is wat Yahweh tell me!
1Ki 22.16: tell um, “How many times I gotta make you promise fo tell me ony da trut, wen you talk fo Yahweh?
1Ki 22.17: Yahweh tell me, ‘All dis guys, no mo boss fo dem.”
1Ki 22.18: you, dis Mikaiah guy, weneva he talk fo Yahweh, he no tell me someting good goin happen to me.
1Ki 22.18: talk fo Yahweh, he no tell me someting good goin happen to me.
1Ki 22.21: “Den one spirit come an stand in front Yahweh, an tell, ‘Me, I goin bulai him.’
1Ki 22.24: How da spirit from Yahweh can leave me, fo go ova dea talk to you, aah?
1Ki 22.28: you come back an you okay, dat mean, Yahweh neva give me notting fo tell!
1Ki 22.30: “Befo I go fight, I goin dress so nobody know who me.
1Ki 22.34: Get me away from da fighting!
2Ki 1.13: Give us chance, me an dese fifty guys hea!
2Ki 2.2: Cuz Yahweh wen tell me fo go Bethel side.
2Ki 2.4: Cuz Yahweh tell me now fo go Jericho side.”
2Ki 2.6: Cuz Yahweh tell me now fo go da Jordan Riva.”
2Ki 2.9: dey go da odda side, Elijah tell Elisha, “Befo Yahweh take me up inside da sky an away from you, tell me wat you like me
2Ki 2.9: Yahweh take me up inside da sky an away from you, tell me wat you like me do fo you.
2Ki 2.9: me up inside da sky an away from you, tell me wat you like me do fo you.
2Ki 2.9: Elisha tell, “I like you give me two time mo powa inside my spirit den you get.
2Ki 2.10: But if you see me wen Yahweh take me up, you goin get mo plenny powa.”
2Ki 2.10: But if you see me wen Yahweh take me up, you goin get mo plenny powa.”
2Ki 2.10: But if you no see me, you no goin get um.
2Ki 2.14: He tell, “Yahweh, you stay by me, o wat?
2Ki 2.20: Elisha tell, “Bring me one new bowl, an put salt inside um.
2Ki 3.7: king fo Judah, fo tell him, “Da Moab king make war agains me, fo throw out da Israel territorial govmen.
2Ki 3.7: I like you go wit me fo fight da Moab guys.
2Ki 3.7: Me an you, stay real tight.”
2Ki 3.13: How come you tink me an you, stay da same side?
2Ki 3.15: Bring me one music guy ova hea fo make me ready fo go lissen to
2Ki 3.15: Bring me one music guy ova hea fo make me ready fo go lissen to Yahweh.
2Ki 4.2: Tell me, wat you get inside yoa house?”
2Ki 4.6: Wen all da jars stay full, she tell her boy, “Bring me one mo jar.
2Ki 4.16: No tell me someting dat no goin happen.
2Ki 4.22: husban, “Try tell one worka guy wit one donkey fo come by me, so I can go quick by da guy dat stay tight wit God an
2Ki 4.24: No go slow fo me!
2Ki 4.27: An Yahweh no tell me notting yet.
2Ki 4.28: She tell Elisha, “Boss, no was me wen aks you fo one boy!
2Ki 4.28: I wen tell you, ‘No make me wait fo someting no goin happen!”
2Ki 5.7: Dis guy tink me God, o wat?
2Ki 5.7: How come dis guy send somebody by me fo me make him come good from dat kine sick?
2Ki 5.7: How come dis guy send somebody by me fo me make him come good from dat kine sick?
2Ki 5.7: Fo shua you guys can see, he like make beef wit me!
2Ki 5.8: Mo betta da guy come by me, so he can find out dat get one guy inside da Israel land,
2Ki 5.11: He tinking, “Garans he come out hea by me, an stand dea, an use da name fo his god Yahweh, fo call
2Ki 5.15: So boss, try let me do someting good fo you.
2Ki 5.16: Elisha tell him, “No need do notting fo me!
2Ki 5.17: Naaman tell, “Kay den, if you no goin take notting, let me, yoa worka guy, take back some dirt from hea, nuff dirt
2Ki 5.18: But get dis one ting I like Yahweh do fo me.
2Ki 5.18: I like him fo let me go fo one ting I gotta do bumbye: Wen my boss da king go
2Ki 5.18: I like Yahweh let me go fo dis.
2Ki 5.22: My boss wen send me fo tell, ‘You know, jus now two young guys come by me from
2Ki 5.22: send me fo tell, ‘You know, jus now two young guys come by me from up country Efraim side.”
2Ki 5.25: Gehazi tell, “Me, yoa worka guy, I neva go no place.
2Ki 5.26: aroun an come down outa his war wagon fo meet you, inside me I know wass up awready, jalike I wen go wit you ova dea!”
2Ki 6.11: officer guys fo come, an tell um, “You guys betta tell me, who from us guys squealing to da Israel king guy!
2Ki 6.19: Come wit me, an I goin take you by da guy you stay looking fo.
2Ki 6.21: Israel king see dem, he tell Elisha, “My fadda, you like me kill dem, o wat?”
2Ki 6.26: an one Samaria wahine yell to him, “My boss da king, help me get outa trouble!
2Ki 6.28: She tell, “Get dis wahine dat tell me, ‘Give me yoa boy, so me an you can eat him today!”
2Ki 6.28: She tell, “Get dis wahine dat tell me, ‘Give me yoa boy, so me an you can eat him today!”
2Ki 6.28: tell, “Get dis wahine dat tell me, ‘Give me yoa boy, so me an you can eat him today!”
2Ki 6.29: Da nex day I tell her, ‘Give me yoa boy so we can eat um.’
2Ki 6.31: If not, I like God do someting even mo bad to me!
2Ki 6.32: leadas, “Fo shua, you guys can see dis king like killa me!
2Ki 8.4: Da king tell, “Tell me some mo bout all da good kine stuff dat Elisha wen do.
2Ki 8.9: He wen send me fo aks you , ‘I goin stay alive afta dis sick, o wat?
2Ki 8.10: But Yahweh wen show me dis too, dat Ben-Hadad goin mahke fo shua.’-”
2Ki 8.13: Me, I nobody spesho, you know!”
2Ki 8.13: Den Elisha tell him, “Yahweh wen show me dat you goin come da Aram king.
2Ki 8.14: Hazael tell, “He tell me dat fo shua you goin come good.
2Ki 9.6: ‘I stay pick you fo come da king ova da peopo dat get me, Yahweh, for dea God, dass da Israel peopo.”
2Ki 9.7: pay um back cuz dey wen kill my helpa guys dat wen talk fo me, Yahweh, an all my odda peopo dat Queen Jezebel wen kill.
2Ki 9.12: Jehu tell, “Dis wat he tell me: ‘Yahweh da Boss tell me: I stay pick you awready fo come
2Ki 9.12: Jehu tell, “Dis wat he tell me: ‘Yahweh da Boss tell me: I stay pick you awready fo come da king fo da Israel
2Ki 9.18: Come wit me, we go fight ova dea!’-”
2Ki 9.19: Come wit me, we go fight ova dea!’-”
2Ki 9.25: Rememba how me an you wen ride togedda inside two war wagons in back a
2Ki 9.26: Dat word come from me, Yahweh.
2Ki 10.3: Afta dat, you gotta fight me fo keep yoa king line!
2Ki 10.6: cut off da heads from yoa boss Ahab's boys, an bring um by me inside Jezreel town dis same time tomorrow.”
2Ki 10.15: Den Jehu aks him, “You stay real tight wit me, jalike I stay real tight wit you, o wat?
2Ki 10.15: Jehu tell, “If dass how you stay, den give me yoa hand.”
2Ki 10.16: Jehu tell, “Come wit me, an see how I go all out fo Yahweh.”
2Ki 10.18: But me, Jehu, I goin work fo Ba`al mo plenny!
2Ki 10.19: dat do stuff fo him, an all his pries guys, fo come hea by me.
2Ki 11.4: dem, “You gotta make one strong promise fo stay tight wit me, right hea inside da Temple Fo Yahweh.
2Ki 14.8: He give um dis message, “Come meet me face to face, so we can fight an see who win!
2Ki 14.10: you wen win ova da Edom guys, an now you get smart wit me!’
2Ki 16.7: Come help get me outa trouble from da Aram king an da Israel king, cuz dey
2Ki 16.7: Aram king an da Israel king, cuz dey stay ready fo attack me.)
2Ki 17.13: ancesta guys, an dis wat I wen send my guys dat talk fo me fo tell you guys.
2Ki 17.36: Me, Yahweh, I da one wen bring you guys ova hea, outa da
2Ki 17.36: Me, da one you gotta show respeck fo.
2Ki 17.36: You gotta go down in front me, an make sacrifice fo me.
2Ki 17.36: You gotta go down in front me, an make sacrifice fo me.
2Ki 17.39: But fo me, yoa God Yahweh, you gotta show plenny respeck!
2Ki 18.14: So go way from me now, an I goin pay you wateva you tell I gotta pay.
2Ki 18.20: Who you stay trus now, fo fight agains me?
2Ki 18.22: ‘An if you guys tell me, “We trus oua God Yahweh,” how come Hezekiah wen take away
2Ki 18.23: Bet wit me!”
2Ki 18.25: An one mo ting: You tink Yahweh neva tell me fo go afta dis place, an wipe um out?
2Ki 18.25: Was Yahweh da one wen tell me fo march agains dis land, an wipe um out.
2Ki 18.27: But da territorial govna guy tell um, “Wen my boss send me ova hea fo tell dis stuff, you guys tink az ony fo yoa
2Ki 18.31: Cuz dis wat da Assyria king tell: Make good wit me, an come out by me.’
2Ki 18.31: wat da Assyria king tell: Make good wit me, an come out by me.’
2Ki 19.6: bout da guys from da Assyria king dat wen talk stink bout me.
2Ki 19.16: Lissen wat Sennakerib wen tell me.
2Ki 19.20: da God fo da Israel peopo, tell: I hear wat you tell me wen you pray, bout Sennakerib da Assyria king.
2Ki 19.21: Me, Yahweh, I get someting fo say agains him: ‘Eh, King
2Ki 19.22: You stay talk stink bout me, yeah, Sennakerib?
2Ki 19.22: You tink you get mo powa den me, yeah?
2Ki 19.22: Me, da God dat stay good an spesho fo da Israel peopo!
2Ki 19.23: You wen send yoa messenja guys hea Fo talk stink bout me, da Boss.
2Ki 19.23: An you, Sennakerib, you wen tink lidis: “Me, Sennakerib, I ride inside my war wagon An bring all my
2Ki 19.23: I ride inside my war wagon An bring all my war wagons wit me On top da mountains, All da high mountains inside Lebanon!
2Ki 19.27: I know how you stay come all piss off at me.
2Ki 19.28: Cuz wen you come all piss off at me, An I hear you talk like you no care bout notting, I goin
2Ki 19.31: Cuz me, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, I goin go all out fo
2Ki 19.32: Me, Yahweh, Az why I tell dis Bout da Assyria king: He no
2Ki 19.33: Az wat me, Yahweh, tell.
2Ki 19.34: dis big town, An get da peopo dea outa trouble Cuz a who me, an fo David my worka guy.”
2Ki 20.5: da leada guy fo my peopo, ‘Dis, anodda message from me, Yahweh, da God fo yoa ancesta guy David.”
2Ki 20.6: Jalike I goin put one fence aroun dis big town, cuz a who me, an cuz a my worka guy David.
2Ki 20.8: aks Isaiah, “You know wat da sign goin be, fo show me dat Yahweh goin make me come good, an dat I goin go up
2Ki 20.8: know wat da sign goin be, fo show me dat Yahweh goin make me come good, an dat I goin go up inside da Temple Fo Yahweh
2Ki 21.4: goin be da place I set up, so peopo can know wat kine God me.
2Ki 21.7: goin make dat place, so peopo can know foeva, wat kine God me.
2Ki 21.12: “Az how come me, Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell dis: I da One
2Ki 21.15: stay do real bad kine stuff da way I see dem, an dey make me come real huhu, from da time dea ancesta guys wen come
2Ki 22.10: I get one book, dat Hilkiah da pries guy wen give me.”
2Ki 22.13: Find out fo me, an fo da peopo hea, an fo all da Judah peopo.
2Ki 22.15: Tell da guy dat wen tell you come by me, ‘Dis da message from Yahweh: Me, I da One goin make real
2Ki 22.16: dat wen tell you come by me, ‘Dis da message from Yahweh: Me, I da One goin make real bad kine stuff happen all ova dis
2Ki 22.17: Dis peopo wen go way from me, Yahweh.
2Ki 22.17: Dey make me come real sore inside cuz a all da idol kine gods dey wen
2Ki 22.18: da Judah king, da one dat send you guys fo find out from me wass goin happen, ‘Dis wat Yahweh, da God fo da Israel
2Ki 22.19: Josiah, I know you stay sorry, an you no ack big in front me.’
2Ki 22.19: An I know you wen broke yoa clotheses, an cry in front me.
2Ki 22.19: Dis wat me, Yahweh, tell.
2Ki 23.27: tell, “I goin take away da Judah peopo from in front me, jalike I take away da Israel peopo awready.
2Ki 23.27: “Dis temple goin be da place wea peopo can find out who me!
Ezr 1.2: Yahweh, da God dat live inside da sky, he wen tell me fo take ova all da odda king guys inside da world.
Ezr 1.2: He give me da job fo build one temple fo him, inside Jerusalem town,
Ezr 4.18: “Da letta you guys wen send me, peopo hea wen make um so dey can read um to me, my
Ezr 4.18: wen send me, peopo hea wen make um so dey can read um to me, my language.
Ezr 4.21: “So, tell da Jerusalem peopo dat me, da Big King, say dat dey gotta stop working.
Ezr 4.22: No good us guys let um take ova an jam up eryting fo me, da King!
Ezr 6.8: Take da tax money dat you guys stay take fo me ova dea Wes Eufrates Side, an pay fo all da work.
Ezr 6.10: Da God Dat Stay Inside Da Sky like, an dey goin pray fo me da King fo stay alive, an fo my boys.
Ezr 6.12: Dis me, King Darius, dat stay tell you all dis.
Ezr 7.12: Dis letta from me, King Artaxerxes, da king ova all da odda king guys.
Ezr 7.14: Me an my seven guys dat help me know wat fo do, we talk bout
Ezr 7.14: Me an my seven guys dat help me know wat fo do, we talk bout wat you goin do.
Ezr 7.14: Tell me if da peopo ova dea stay do wat da Rules say.
Ezr 7.20: you can use some a da tax money dat da govmen guys take fo me, da King.
Ezr 7.21: “Fo all you govmen guys dat take care da money fo me inside da Wes Eufrates Side, me, King Artaxerxes, tell you
Ezr 7.21: dat take care da money fo me inside da Wes Eufrates Side, me, King Artaxerxes, tell you guys fo do: Give Ezra wateva he
Ezr 7.23: Cuz no good, make dat God come huhu wit me o wit my boys!
Ezr 7.28: Yahweh wen make me come tight wit da King, an da guys dat help him know wat
Ezr 7.28: Yahweh, da God I pray to, he like do good tings fo me, an help me plenny.
Ezr 7.28: da God I pray to, he like do good tings fo me, an help me plenny.
Ezr 7.28: da leada guys fo da Israel peopo fo come go Jerusalem wit me.
Ezr 8.1: wen write down, fo da ohana leada guys dat come back wit me from Babylon.
Ezr 8.14: All dese, da guys wen come back wit me.)
Ezr 8.16: Elnatan guy, Nathan, Zekariah, an Meshullam, fo meet wit me.
Ezr 9.1: Wen all dat pau, da leada guys come by me.
Ezr 9.4: Dey all come sit down by me.
Ezr 9.4: Me, I stay sit dea, no can tink an no can do notting, till
Neh 1.2: One a my bruddas, Hanani, come fo visit me ova dea wit some odda guys dat jus come back from da Judah
Neh 1.3: Den dey tell me, “Da Babylon king wen take away oua peopo from dea land an
Neh 1.6: Me an all my ohana peopo, wen do bad kine tings!
Neh 1.9: togedda ova dea, da place I wen pick fo show wat kine God me, so dat you guys can show respeck fo me.
Neh 1.9: show wat kine God me, so dat you guys can show respeck fo me.
Neh 1.11: So I like you make eryting come good fo me today.
Neh 1.11: Cuz I goin aks da King fo do someting real good fo me, an I aksing you fo make him lissen to me.
Neh 1.11: real good fo me, an I aksing you fo make him lissen to me.
Neh 2.2: So da King tell me, “Eh!
Neh 2.2: Me, I come real scared.
Neh 2.4: Da King aks me, “Wat you like me do?
Neh 2.4: Da King aks me, “Wat you like me do?
Neh 2.5: I like you send me ova dea Judah side, da town wea my ancesta guys stay bury,
Neh 2.6: Da King aks me (wit da Queen sitting nex to him too), “So.
Neh 2.6: Wen he aks me dat, I know he tink az one good idea fo send me ova dea.
Neh 2.6: Wen he aks me dat, I know he tink az one good idea fo send me ova dea.
Neh 2.7: “If you tink az good, tell yoa guys fo write lettas fo me to da territorial govna guys fo da districks Wes Eufrates
Neh 2.7: Dis, so dat dey let me go thru dea districk fo go Judah side.
Neh 2.8: da park wit plenny trees ova dea fo da King, fo him give me da wood fo make da beams ova da gates fo da towa, an fo da
Neh 2.8: Da King give me wat I aks him fo, cuz God wen put his good hand on top me
Neh 2.8: me wat I aks him fo, cuz God wen put his good hand on top me an help me.
Neh 2.8: him fo, cuz God wen put his good hand on top me an help me.
Neh 2.9: guys from da army, and army guys wit horses, fo go wit me.
Neh 2.12: Den nite time, I wen get up, me an some odda guys wit me.
Neh 2.12: Den nite time, I wen get up, me an some odda guys wit me.
Neh 2.12: I neva tell nobody wat God was telling me fo do fo Jerusalem.
Neh 2.18: leada guys da story, how God wen put his good hand on top me an help me.
Neh 2.18: da story, how God wen put his good hand on top me an help me.
Neh 2.18: I tell um too, wat da King wen tell me.”
Neh 4.18: Da guy dat blow da sheep horn trumpet, he stay by me.
Neh 4.23: All dat time, me an my worka guys an da security guard guys dat stay by me,
Neh 4.23: me an my worka guys an da security guard guys dat stay by me, we neva take off oua clotheses.
Neh 5.10: Me an my bruddas, and da guys dat work fo me, we all stay
Neh 5.10: Me an my bruddas, and da guys dat work fo me, we all stay lend money an wheat to da odda guys too.
Neh 5.14: From da time dat King Artaxerxes make me govna fo da Judah land, in da numba 20 year dat he was
Neh 5.14: year dat he was King, till da numba 32 year, dass 12 year, me an my bruddas had da right fo use da govmen money fo buy
Neh 5.15: But da guys dat was govna befo me, dey wen make um hard fo da peopo.
Neh 5.18: spesho fo us guys, an some chickens, an dey cook um fo me.
Neh 5.19: Dis how I stay pray: “My God, no foget do good tings fo me Cuz a all da good tings I stay do fo dis peopo!
Neh 6.1: Arab guy an da odda guys dat stay agains us wen hear dat me an my peopo stay build da town wall awready.
Neh 6.2: Sanballat an Geshem wen send somebody fo tell me, “Go come fo meet us, in one small town Ono Valley side.
Neh 6.2: But I know dey stay make plan fo do someting bad to me.)
Neh 6.4: Four times, dey wen send peopo fo tell me come, an I tell um same ting.
Neh 6.5: time afta dat, Sanballat wen send one a his worka guys by me.”
Neh 6.5: hand fo show um to erybody so dey can see, befo he come by me.
Neh 6.10: Den he tell, “Good fo me an you go inside God's house, inside da Temple.
Neh 6.13: Dey wen pay him fo talk lidat, so dey can make me come scared an I do someting bad cuz a dat, an den dey can
Neh 6.13: do someting bad cuz a dat, an den dey can use dat fo make me lose face an fo make me shame.
Neh 6.13: an den dey can use dat fo make me lose face an fo make me shame.
Neh 6.14: da odda guys dat say dey talk fo God, Dat stay try make me come scared!
Neh 6.19: Dey talk to me bout all da good tings Tobiah wen do, an den dey go tell
Neh 6.19: An Tobiah stay send plenny letta fo try make me scared.
Neh 7.5: Den my God make me tink fo do one nodda ting.
Neh 7.70: Me, da govna guy, I wen give da govmen guys who take care da
Neh 12.40: Get peopo dat wen go wit me fo tell God he awesome.
Neh 12.40: Me, an half da govmen guys, an da odda half a da peopo dat
Neh 12.47: An da time Zerubbabel stay in charge, an lata wen me, Nehemiah, stay in charge, all da Israel peopo wen give da
Neh 13.6: Lata, I wen aks da King fo let me go back Jerusalem town.
Neh 13.7: Da king let me go Jerusalem side.
Neh 13.22: my God, try no foget dis ting I wen do, an tink good bout me!
Neh 13.22: Let me go, an no hurt me, Cuz you stay stick wit yoa peopo all da
Neh 13.22: Let me go, an no hurt me, Cuz you stay stick wit yoa peopo all da time!
Neh 13.31: No foget me!
Neh 13.31: Do good tings fo me.
Est 4.11: But now get thirty days awready an da king no call me fo go by him yet.
Est 4.16: find inside Susa town an no eat food so you can pray fo me.
Est 4.16: Me an da wahines dat work fo me, we goin do same ting, no eat
Est 4.16: Me an da wahines dat work fo me, we goin do same ting, no eat an no drink notting fo three
Est 5.8: tell him, “Dis da ting I aksing you fo do: If da king like me, an he like do wat I aks, den I like you da king -- an
Est 5.12: An she aks me again fo come eat anodda dinna wit him tomorrow.
Est 5.13: But dat no mean notting to me!
Est 6.6: Now Haman stay tinking, “Fo shua, az me he talking bout, cuz no mo nobody da king get mo respeck
Est 6.6: bout, cuz no mo nobody da king get mo respeck fo den me!”
Est 7.3: Den Queen Esther tell, “O King, if you really like me, an you tink az good, please let me stay alive!
Est 7.3: if you really like me, an you tink az good, please let me stay alive!
Est 7.4: Cuz somebody wen sell out me an my peopo fo kill us.
Est 7.8: aroun wit da queen wen she stay hea inside da house wit me!
Est 8.5: She tell, “If da king say az good, an he like me, an tink az right an good fo do um, I like da king write
Est 8.8: Now, I like you guys write anodda rule from me fo da Jews, wateva you tink stay good fo dem, an use my
Isa 1.2: But still yet, dey go agains me.
Isa 1.3: But da Israel peopo, dey donno me.
Isa 1.3: Even my own peopo no undastan notting bout me.
Isa 1.11: Dat no make me stay feel good inside.
Isa 1.12: Wen you guys come fo show face in front me, Who wen tell you guys you gotta do dat?
Isa 1.13: No bring me sacrifice dat no mean notting!
Isa 1.13: Da incense you guys burn fo me stay smell, stink.
Isa 1.14: meetings An yoa odda spesho religious times, Dey no make me feel good.
Isa 1.15: Wen you guys put up yoa hands fo pray to me I goin look da odda way.
Isa 1.19: If you guys like lissen, An tink da same ting jalike me, You goin eat all da good stuff from da land.
Isa 1.20: Cuz az me, Yahweh Da Boss, dat say dis.
Isa 1.21: Befo time, dey stay stick wit me, An wen dey judge peopo, dey do um da right way.
Isa 1.23: Yoa leada guys, dey go agains me.
Isa 1.24: I goin fight an win Ova erybody dat go agains me So dey no can bodda me no moa.
Isa 1.24: an win Ova erybody dat go agains me So dey no can bodda me no moa.
Isa 1.24: I goin pay back erybody dat stay agains me.
Isa 1.28: But da peopo dat go agains me An da ones dat stay do bad kine stuff, I goin bus up all
Isa 3.7: No make me da leada fo all dis peopo.
Isa 5.2: inside Jerusalem, An you guys from Judah, You guys tell me wass right an wass wrong Bout me an my grape field!
Isa 5.2: from Judah, You guys tell me wass right an wass wrong Bout me an my grape field!
Isa 5.4: Tell me, wat odda ting I gotta do Fo my grape field, dat I neva do
Isa 6.5: Den I wen yell, “Auwe fo me!”
Isa 6.6: Den one a da angel guys dat look jalike fire, fly ova by me wit one red hot charcoal.
Isa 6.8: An I tell, “Me, I can go, Send me.
Isa 6.8: An I tell, “Me, I can go, Send me.
Isa 6.9: An he tell me, “Go den.”
Isa 6.12: No stop talking till me, Yahweh, Send all da peopo far away place, An get plenny
Isa 7.7: But dis da ting my Boss Yahweh tell me: “Wat dem guys stay tell, no goin happen.
Isa 7.11: He tell, “Aks me, yoa God Yahweh, fo show one sign so you know all dis stay
Isa 8.1: One time, Yahweh Da Boss tell me, “Go get someting big fo write on top um.
Isa 8.3: Yahweh tell me, “Call him Maher-Shalal-Hash-Baz.
Isa 8.5: One mo time Yahweh talk to me fo tell dis: “Dis Judah peopo stay tink Dat wat I stay do
Isa 8.11: Dis da ting Yahweh tell me, wen he take my hand fo make me strong.
Isa 8.11: Dis da ting Yahweh tell me, wen he take my hand fo make me strong.
Isa 8.11: He tell me fo take care no go da same way dose peopo go.
Isa 8.13: Me, I da one you guys gotta tink bout, Cuz I Yahweh, da God
Isa 8.13: You gotta be scared a me.
Isa 8.13: I da one, wen you tink bout me, You goin come scared an shake!
Isa 8.17: But me, I goin stay wait fo him.
Isa 8.18: Look - I stay right hea wit da kids Yahweh wen give me.
Isa 9.8: My Boss wen tell me fo talk agains da Jacob ohana.
Isa 10.7: But da Assyria guys, dey no tink like me.
Isa 10.7: Dey no make same kine plan jalike me.
Isa 11.9: All ova da mountain dat stay spesho fo me, Nobody goin hurt o wipe out nobody.
Isa 11.9: Cuz all ova da world, erybody goin know me, Yahweh, Jalike all ova da sea, da watta stay cova
Isa 12.1: No matta you was huhu wit me, Now you no stay huhu wit me no moa, An you take away da
Isa 12.1: No matta you was huhu wit me, Now you no stay huhu wit me no moa, An you take away da sore from inside my heart.
Isa 12.2: Fo shua, He da God get me outa trouble.
Isa 12.2: Cuz Yahweh, da One make me strong An give me powa.
Isa 12.2: Cuz Yahweh, da One make me strong An give me powa.
Isa 12.2: He come awready da One get me outa trouble.
Isa 13.1: Me, Isaiah, Amoz boy, I get heavy kine stuff fo tell bout wat
Isa 13.13: goin move from da place he stay, Cuz dass da time dat me, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, I still stay huhu, an I
Isa 14.22: Yahweh, Da God Ova All Da Armies, he da one tell dis: “Az me, dat goin stand up an fight Agains da Babylon king guys.
Isa 14.27: Cuz me, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, I awready wen make dis
Isa 14.27: Who can stop me?
Isa 14.27: Who goin make me turn aroun an go home?
Isa 14.27: Yahweh wen give me, Isaiah, dis heavy ting fo tell, da same year dat King
Isa 15.1: Me, Isaiah, I get heavy kine stuff fo tell bout wat I see
Isa 16.11: Dass why I stay cry inside fo da Moab peopo Eryting inside me stay crying, Jalike one sad song you play wit da harp.
Isa 17.1: Me, Isaiah, I get heavy kine stuff fo tell bout wat I see
Isa 18.4: Dis da ting Yahweh tell me: “I goin look down from wea I stay, But I goin stay quiet,
Isa 19.1: Me, Isaiah, I get heavy kine stuff fo tell bout wat I see
Isa 20.2: Dat time, Yahweh wen tell me, Isaiah, Amoz boy, fo talk fo him.
Isa 20.2: He tell me, “Hemo da burmbag cloth from yoa body, an take off da
Isa 21.2: God wen show me stuff Dat make me real bum out jalike one bad dream:
Isa 21.2: God wen show me stuff Dat make me real bum out jalike one bad dream: “Jalike da guy dat like
Isa 21.3: Da pain stay grab me, Jalike wen one wahine start fo born one bebe.”
Isa 21.3: Bodda me plenny an scare me, Wat I wen see.
Isa 21.3: Bodda me plenny an scare me, Wat I wen see.
Isa 21.6: Dis, az wat God my boss tell me: “Go put one watcha guy outside Fo tell us wat he see.
Isa 21.10: He wen tell me all dat, fo help you guys.”
Isa 21.11: Somebody stay yell to me From Seir Mountain, Edom side: “You dat stay watch ova
Isa 21.16: Dis da ting God my boss tell me: “Befo pau one year, jalike one guy dat get work contrack
Isa 22.1: Me, Isaiah, I get heavy kine stuff fo tell bout wat I see
Isa 22.4: No look at me!”
Isa 22.4: Let me cry hard!
Isa 22.4: No try make me feel good inside Cuz dey wipe out my peopo!
Isa 22.20: call my worka guy, Eliakim, Hilkiah boy, fo come work fo me.
Isa 23.1: Me, Isaiah, I get heavy kine stuff fo tell bout wat I see
Isa 24.16: But me, I tell dis: “Auwe!
Isa 24.16: But dey trick me Wen I wen trus dem.
Isa 26.9: An morning time, I really like know you Wit eryting inside me.
Isa 27.3: Yahweh tell, “Me, Yahweh, I da One Stay take care my peopo, Jalike da guy
Isa 27.5: even da thorn an sticka kine peopo, Dey can come tight wit me An let me take care dem too.
Isa 27.5: an sticka kine peopo, Dey can come tight wit me An let me take care dem too.
Isa 27.5: Dass how dey no need fight wit me no moa, Cuz eryting goin come good wit me an dem.
Isa 27.5: need fight wit me no moa, Cuz eryting goin come good wit me an dem.
Isa 28.22: Cuz dis wat my boss Yahweh, Da God Ova All Da Armies, tell me: He make up his mind awready Fo wipe out all da Israel
Isa 29.2: Bumbye Ariel town goin be fo me, Jalike da kine town I like um fo be.
Isa 29.6: Goin come real quick time, From me, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, Goin come time fo make
Isa 29.11: to somebody dat know how fo read, An tell um “Read um fo me,” He goin tell, “I no can.
Isa 29.13: My Boss tell: “Dis peopo tell, dat dey come near me, But ony wit dea mout!
Isa 29.13: Dey tell dat dey get respeck fo me But ony wit dea lips!”
Isa 29.13: Inside dea heart, Dey stay far from me.
Isa 29.13: Da ony way dey show love an respeck fo me, By how dey wen learn From da rules odda peopo wen make fo
Isa 29.16: He neva make me!
Isa 29.23: dea kids around dem, Da kids I wen make, Dey goin know who me, An ack right, cuz dey know I stay good an spesho.
Isa 29.23: Dey goin show me respeck Cuz I da Good an Spesho One Dat Jacob wen pray to
Isa 29.23: Dey goin feel scared in front me, Da God fo da Israel peopo.
Isa 30.1: to da hard head peopo Dat stay go agains me!
Isa 30.1: Dey make plan an do um, But da plan, not from me.
Isa 30.2: Befo dey go Egypt side, Dey neva aks me firs bout dat.
head: Da Judah Guys Dat Go Agains Me
Isa 30.15: you guys come strong inside, You gotta stay quiet an trus me.”
Isa 31.3: Dis da ting Yahweh tell me: “Jalike how da lion make noise Wen he catch one sheep, An
Isa 33.10: Now I goin show peopo how big me!
Isa 33.13: You guys dat stay nea by me, Make shua you know I get plenny power!
Isa 34.1: Come nea hea by me, you peopo Inside da diffren countries Fo lissen wat I
Isa 34.16: Me, Isaiah, I da one wen tell wat Yahweh say dey gotta do, An
Isa 36.5: Cuz you stay go agains me an my army guys, wat odda country you stay trus fo help
Isa 36.7: An if you guys tell me, ‘We trus our God Yahweh,’ tink bout dis: Hezekiah, he da
Isa 36.10: Was Yahweh himself dat wen tell me fo go agains yoa country an wipe you guys out!
Isa 36.12: tink az was ony fo you an yoa boss, dat my boss wen tell me fo tell dis stuff?
Isa 36.16: Dis wat da Assyria king tell: ‘Make deal wit me fo no fight!’
Isa 37.6: tell dem, “Go tell yoa boss dis, da ting Yahweh tell me awready: ‘No scared cuz a all wat you wen hear, all dat
Isa 37.21: Dis da ting Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell me: “Cuz you wen pray to me bout Sennakerib, da Assyria king,
Isa 37.21: da God fo da Israel peopo, tell me: “Cuz you wen pray to me bout Sennakerib, da Assyria king, Dis wat I tell agains
Isa 37.23: You wen go talk strong agains me!
Isa 37.23: You ack high nose agains me, Da Good An Spesho God fo da Israel peopo!
Isa 37.24: You wen send guys dat work fo you, Dat wen try make me, da Boss, shame.
Isa 37.24: You wen tell, “Me, Sennakerib, I get plenny war wagon!
Isa 37.24: Me, I da kine guy can go all da way to da end A da mos high
Isa 37.25: Me, Sennakerib, I dig pukas fo watta inside odda peopo
Isa 37.28: I know how you yell an stay hot agains me!
Isa 37.29: Cuz you stay hot fo go agains me, An I hear how big head you stay Cuz you tink az easy fo
Isa 37.29: hear how big head you stay Cuz you tink az easy fo handle me, I, Yahweh, goin make you my prisona Fo do wateva I like,
Isa 37.35: I goin do all dat fo me An fo da promise I wen make to King David, my worka guy.
Isa 38.7: Hezekiah, he aks, “Wat da sign goin be, fo me know dat I goin go up inside da Temple Fo Yahweh again?’-”
Isa 38.10: da Judah king, come good afta he sick, he write dis: Me, dis wat I was tinking: “I stay in da [bes / bestes] time
Isa 38.10: Fo real, God set me up Fo lose da res a my life?
Isa 38.12: God take my body away from me Jalike one sheep farma guy broke down his tent.
Isa 38.12: someting, Wen he pau, he roll um up, An jalike God cut me off da frame fo weave.
Isa 38.12: God, morning time I stay okay, But befo nite time you make me come pau.
Isa 38.13: God, morning time I stay okay, But befo nite time you make me come pau.
Isa 38.14: Help fo take care me, my Boss!
Isa 38.15: Cuz God wen make promise to me, An he da One wen do, Wat he tell he goin do.”
Isa 38.16: Cuz you do da same kine tings fo dem Dat you wen do fo me!
Isa 38.16: An all da tings you stay do Make me come alive inside too!
Isa 38.16: Make my body come good, An let me live some moa!
Isa 38.17: Fo shua, if I neva suffa plenny, Notting come good fo me afta.
Isa 38.17: You get plenny love an aloha fo me.
Isa 38.17: Az why you neva let me go Inside da Deep Dark Hole an mahke.
Isa 38.20: Yahweh goin get me outa trouble.
Isa 39.3: Hezekiah tell, “Dey come by me from one far place, from Babylon.
Isa 40.2: An tell dem dat da hard work dey wen do Cuz dey owe me plenny, all pau awready.
Isa 40.2: Me, Yahweh, I wen awready pay dem back double Fo all da bad
Isa 40.6: He tell me fo tell dis: “All da peopo, jalike da grass.”
Isa 40.27: come you guys tell, ‘Yahweh no can see wat stay happen to me!
Isa 41.1: fo change So you can come mo strong Try come ova hea by me, Den we talk.
Isa 41.1: Good erybody come togedda by me, da Judge.
Isa 41.2: Me, Yahweh, I make one guy from da east side Ready fo fight.
Isa 41.2: I tell um fo come work fo me, Fo make right tings happen!
Isa 41.2: Az me, Yahweh, dat give him da peopos Inside plenny countries.
Isa 41.4: Me, Yahweh, I da One do all dis stuff, An da One dat finish
Isa 41.4: Was me, Yahweh, wen tell da firs peopo fo come, An all da ones
Isa 41.6: Erybody help each odda fo come in front me.
Isa 41.8: “But you Israel peopo dat work fo me An come from Jacob, I wen pick you guys.’
Isa 41.9: I tell, ‘You guys work fo me.
Isa 41.13: Cuz me, Yahweh, I yoa God.
Isa 41.17: But me, Yahweh, I goin do someting fo help dem.
Isa 41.17: Me, da God fo da Israel peopo, No goin go way an leave dem by
Isa 41.20: So dey goin know Dat was me, Yahweh, wen do all dat Cuz I get da powa.
Isa 41.20: Dey goin tink plenny bout um, An try fo undastan, Cuz was me, da Good An Spesho God fo da Israel peopo, Wen make all
Isa 41.21: Why no come by me?
Isa 41.21: Tell me wat you make argue bout!
Isa 41.22: Bring yoa idol kine gods in front me Fo dem tell us guys wat goin come bumbye.
Isa 41.25: He know my name, cuz he know who me.
Isa 42.1: Yahweh tell, “Hea, da Guy Dat Work Fo Me.
Isa 42.6: Dis wat he tell: “Me, Yahweh, I da One Do right wen I call you.
Isa 42.8: Me, I Yahweh.
Isa 42.8: I no goin let nobody tink Dey awesome jalike me.
Isa 42.8: kine stuff Bout da idol kine gods Jalike dey tell bout me.
Isa 42.14: But now, time fo me talk strong, Jalike one wahine wen she born one bebe, An
Isa 42.17: ‘You oua gods,’ Dey goin go back, dey no goin come by me!
Isa 42.19: I talking bout my peopo, dat work fo me!
Isa 42.19: Da ones dat get deal wit me, Fo me make eryting come good for dem, Dey no see dat.
Isa 42.19: Da ones dat get deal wit me, Fo me make eryting come good for dem, Dey no see dat.
Isa 42.19: Dey suppose to work fo me, But dey no see notting.
Isa 43.4: weneva I tink bout you guys, I see dat you worth plenny to me.
Isa 43.7: All da ones I wen make fo show erybody How awesome me.
Isa 43.10: wat Yahweh tell: “You guys goin tell Wat you know bout me.
Isa 43.10: An I wen pick you guys fo work fo me, So dat you guys goin know who me, An trus me, an know dat
Isa 43.10: pick you guys fo work fo me, So dat you guys goin know who me, An trus me, an know dat I da One.’-”
Isa 43.10: fo work fo me, So dat you guys goin know who me, An trus me, an know dat I da One.’-”
Isa 43.10: Befo me, neva have odda god.
Isa 43.10: An no goin get no odda god afta me.
Isa 43.11: Me, I Yahweh.
Isa 43.11: No mo odda gods dat can get peopo outa trouble, Ony me can!
Isa 43.12: An you guys, you can tell dem ova an ova Wat you wen see me do, Dat I da God fo real kine.
Isa 43.13: Wen I use my powa, No mo nobody can make me stop.
Isa 43.15: Me, Yahweh, I da Good an Spesho God fo you Israel peopo.
Isa 43.20: Da wild animals ova dea show respeck fo me, Da jackal kine dogs, an da ostrich bird, Cuz I give dem
Isa 43.22: No was me you guys wen aks fo help you.
Isa 43.22: You guys neva work hard an come tired Fo do stuff fo me.
Isa 43.23: Wen you guys bring sheeps Fo kill an burn up, No was fo me, fo make sacrifice fo real kine!
Isa 43.23: guys make odda kine sacrifice, No was fo show respeck fo me!
Isa 43.23: I neva make presha you guys Fo bring me wheat fo one gif.
Isa 43.23: make you guys come tired Aksing you fo burn incense fo me.
Isa 43.24: You guys neva buy me Da cane kine perfume dat smell nice, An you guys neva give
Isa 43.24: Da cane kine perfume dat smell nice, An you guys neva give me Da bestes part a yoa sacrifice meat.
Isa 43.24: Da ony ting you guys wen do fo me, Was, you give me presha Wit all da bad tings you stay do,
Isa 43.24: Da ony ting you guys wen do fo me, Was, you give me presha Wit all da bad tings you stay do, An you guys make
Isa 43.24: presha Wit all da bad tings you stay do, An you guys make me tired Wit all da tings you do dat need punish.
Isa 43.25: Me, I Yahweh.
Isa 43.25: I da One dat let you go Fo show wat kine God me, No matta you go agains me.
Isa 43.25: let you go Fo show wat kine God me, No matta you go agains me.
Isa 43.26: Tell me so I know Anyting good you guys wen do befo.
Isa 43.26: Den we can make argue togedda, An you can tell me bout um, Fo show you okay.
Isa 43.27: Even yoa talka guys wen go agains me.
Isa 43.28: On top da main leada guys Fo da Temple Dat Stay Spesho Fo Me, So dey no can come inside fo pray.
Isa 44.1: You Jacob ohana peopo Dat work fo me, lissen!
Isa 44.2: You Jacob guys, you work fo me.
Isa 44.5: One guy goin tell, ‘Yahweh own me.
Isa 44.5: One nodda guy goin write on top his hand, ‘Yahweh own me.’
Isa 44.6: Dis wat he tell: “Me, I da first One, An I goin be da last One.
Isa 44.6: No mo odda God afta dat, ony me.
Isa 44.7: If get odda god jalike me, I like um tell how he stay jalike me.
Isa 44.7: get odda god jalike me, I like um tell how he stay jalike me.
Isa 44.7: An I like him tell me wat goin happen bumbye too.
Isa 44.8: You guys can tell wat you know bout me.
Isa 44.8: You tink get anodda god jalike me?
Isa 44.17: He tell um, ‘Get me outa trouble, Cuz you my god!
Isa 44.20: He no can tell himself, ‘Dis ting in my hand stay bulai me!
Isa 44.21: Cuz you guys work fo me, You Israel peopo.’
Isa 44.21: I wen make you guys, So you can work fo me.
Isa 44.22: You guys go agains me plenny.
Isa 44.22: Come back by me!
Isa 44.24: Dis wat he tell: “Me, I Yahweh.
Isa 44.24: I stretch out da sky An no mo nobody wit me, dat time.
Isa 45.2: Goin be me dat go in front you, Jalike I goin make da mountains come
Isa 45.3: I call you by yoa name fo come by me.
Isa 45.4: big name Cuz erybody goin know you, No matta you donno who me.
Isa 45.5: No mo odda God, ony me.
Isa 45.5: come strong, Cyrus, Ready fo fight, No matta you donno who me.
Isa 45.11: “Bout tings dat goin happen bumbye, You tink you can aks me bout my kids?’-”
Isa 45.11: You tink you goin tell me how fo make Da stuff I make?
Isa 45.12: Was me, wen stretch out da sky Wit my own hands.
Isa 45.13: Wen I make Cyrus do stuff, Az da right ting fo me do.
Isa 45.18: Dis wat Yahweh tell: “Me, I Yahweh.
Isa 45.18: No mo odda one like me!
Isa 45.19: dat come from Jacob ohana, “No matta you guys try fo find me, Dat no goin mean notting fo you guys.
Isa 45.20: “Come togedda, an come nea me, All you prisna guys From all da diffren countries.
Isa 45.21: Tell me how come you do dat.
Isa 45.21: Come ova hea by me An talk togedda, wat you like tell me.
Isa 45.21: Come ova hea by me An talk togedda, wat you like tell me.
Isa 45.21: Az was me, Yahweh, I da One wen tell.
Isa 45.21: No mo odda one who can do dat, ony me.
Isa 45.22: da mos far place all ova da world, Turn aroun an come by me, Fo me get you guys outa trouble, Cuz I God.
Isa 45.22: far place all ova da world, Turn aroun an come by me, Fo me get you guys outa trouble, Cuz I God.
Isa 45.22: No mo odda god, ony me.
Isa 45.23: goin go down on top dea knees, Fo show dey get respeck fo me.
Isa 45.23: Erybody goin make serious promise An aks me fo make shua dey do um.
Isa 45.24: Dey goin tell dis bout me, ‘Fo shua, ony one way fo do da right kine stuff, Ony one
Isa 46.3: “Lissen to me, you Jacob peopo, An all you Israel peopo Dat still stay
Isa 46.5: Who, you guys can tell me, I jalike dem?
Isa 46.5: Dat you can say, me an dem, same same?
Isa 46.5: you can say I look jalike dem, and dey look jalike me?
Isa 46.9: Cuz me, I God.
Isa 46.9: No mo odda god stay jalike me, Same same.
Isa 46.12: Lissen to me, you hard head guys, You guys dat no even like try Fo do
Isa 47.6: An go make to my own peopo Jalike dey no stay spesho fo me.
Isa 47.8: Jalike you stay tell yoaself: ‘Me, I da ony one!
Isa 47.8: No mo nobody jalike me!
Isa 47.10: Cua you tell, ‘Nobody see me.
Isa 47.10: No mo nobody jalike me, ony me!
Isa 47.10: No mo nobody jalike me, ony me!
Isa 48.8: Erybody know, you guys stay go agains me From da time you born.
Isa 48.9: Cuz I like peopo know wat kine God me, An I like dem tell good tings bout me, I goin wait an no
Isa 48.9: know wat kine God me, An I like dem tell good tings bout me, I goin wait an no come huhu yet.
Isa 48.9: I goin hold back An no cut you guys off from me.
Isa 48.10: Me, I make you guys suffa plenny.
Isa 48.11: I do all dis cuz a who me, Cuz no way I goin let peopo ack Like I not good an
Isa 48.14: Me, Yahweh, I wen pick my friend Cyrus.
Isa 48.15: Me, I da One wen tell dis, An I wen call Cyrus awready.
Isa 48.16: Come nea me, you guys, An lissen to dis.
Isa 48.16: An now, my boss Yahweh Send me, Isaiah, fo tell dis, An he send his Spirit too.
Isa 48.18: I wen like fo you guys get um right wit me, Jalike da wave dat come in from da ocean all da time, But
Isa 48.19: I wen like fo dem no wipe out eva An cut off from me, But now, dey goin wipe out!
Isa 49.1: You peopo inside da islands, lissen to me!
Isa 49.1: Befo I born, Yahweh, he da One call me fo be his guy.
Isa 49.1: From da time I born, he tell peopo bout me Cuz he know who me.
Isa 49.1: From da time I born, he tell peopo bout me Cuz he know who me.
Isa 49.2: He wen hide me inside his hand wea nobody can see me.
Isa 49.2: He wen hide me inside his hand wea nobody can see me.
Isa 49.2: He make me jalike one shiny arrow dat he make sharp, An he hide me
Isa 49.2: me jalike one shiny arrow dat he make sharp, An he hide me inside his arrow bag.
Isa 49.3: Yahweh wen tell me, “You, da Guy Dat Work Fo Me, Da Israel guy dass fo real.
Isa 49.3: Yahweh wen tell me, “You, da Guy Dat Work Fo Me, Da Israel guy dass fo real.
Isa 49.4: My God, he da One goin pay me.
Isa 49.5: So, now Yahweh tell me bout dis -- (He da One wen make me inside my mudda, So I
Isa 49.5: So, now Yahweh tell me bout dis -- (He da One wen make me inside my mudda, So I can work fo him.
Isa 49.5: Yahweh like fo me bring back Da Jacob ohana an all da Israel ohanas Fo come
Isa 49.5: Yahweh get respeck fo me.
Isa 49.5: He my God, da One make me strong.
Isa 49.6: “But dass ony one small kine job, Fo you bring back by me Da ohanas dat come from Jacob, An da ones from da Israel
Isa 49.6: da one Dat goin get peopo all ova da world outa trouble fo me, Even da peopo from da mos far places inside da world.)
Isa 49.7: An all dat goin happen cuz a me, Yahweh.
Isa 49.8: Wen da time come Fo me get da peopo outa trouble, I goin help you an take care
Isa 49.10: Me, Yahweh, da One dat get love an aloha fo dem, I goin give
Isa 49.15: No matta she foget, Me, no way I goin foget you Jerusalem guys!
Isa 49.21: Who wen give me all dese kids?’
Isa 49.21: I was one prisna, An dey throw me outa my house.
Isa 49.23: Da peopo dat wait fo me, fo see wat I goin do, No way dey goin come shame!
Isa 50.1: send away you guys mudda But ony cuz you guys go agains me!
Isa 50.2: Wen I call, how come nobody answa me?
Isa 50.4: Da Guy Dat Work Fo Yahweh tell: “My Boss Yahweh, He make me so I can talk Jalike da peopo dat study plenny.
Isa 50.4: He make me know wat fo tell da tired guys So dey come strong.
Isa 50.4: He wake me up ery day morning time An make me lissen to him real
Isa 50.4: He wake me up ery day morning time An make me lissen to him real good, Jalike da peopo dat study plenny.
Isa 50.5: Me, I no go agains him, An I no turn aroun an go da wrong
Isa 50.6: Get guys dat wen wack my back wit whips, An I let um hit me.
Isa 50.6: I no hide from da guys dat like make me shame An spit on my face.
Isa 50.7: My Boss Yahweh, He da one help me.
Isa 50.8: Da One who goin show peopo dat I stay right, He stay nea me.
Isa 50.8: Whoeva like point finga me, I like fo him an me, stand togedda in front da judge!
Isa 50.8: Whoeva like point finga me, I like fo him an me, stand togedda in front da judge!
Isa 50.8: Let him come in front me so he can tell me!
Isa 50.8: Let him come in front me so he can tell me!
Isa 50.9: Fo shua, my Boss Yahweh, he help me.
Isa 50.9: So, wat guy can show me Dat I wen do someting bad An I need punish?
Isa 50.9: All dem guys dat stay agains me, Dey poho, jalike da ol puka clotheses.
Isa 50.11: Da ony ting you guys goin get from me, Is dis: bumbye wen you guys lay down, You goin suffa
Isa 51.1: Yahweh tell: “Lissen to me, You guys dat like do da right kine stuff, An like know
Isa 51.4: Yahweh tell, “Lissen to me, all my peopo!’
Isa 51.7: “Lissen to me, you guys dat know wass right.
Isa 51.12: Yahweh tell, “Me, I da One Dat give you guys good kine words An make you
Isa 51.13: How come you guys foget Dat me, Yahweh, I da One wen make you?
Isa 51.15: Dass who me.
Isa 51.22: But you guys no goin get dat kine trouble From me no moa.
Isa 52.3: “I wen sell you guys to da Babylon peopo An dey neva pay me notting fo you guys.
Isa 52.5: Da Babylon peopo take away my peopo An dey no pay me notting fo dem.
Isa 52.5: An all day dey talk stink bout who me.
Isa 52.6: But cuz da Babylon guys talk stink bout who me, My peopo goin know wat kine God me.
Isa 52.6: talk stink bout who me, My peopo goin know wat kine God me.
Isa 52.15: in plenny countries Goin get da right fo come in front me, Yahweh.
Isa 53.11: ting erytime, He goin make plenny peopo Come right wit me.
Isa 53.12: kill him, An even count him Wit da peopo dat go agains me.
Isa 53.12: fo plenny peopo, An pray fo da peopo dat stay go agains me.
Isa 54.5: Me, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, Dass my name!
Isa 54.5: Da God Fo Da Whole World, Dass wat dey call me!
Isa 54.7: fo you guys, An I goin bring you guys back togedda wit me.
Isa 54.9: “Fo me, dis jalike da time da guy Noah live An da big watta wipe
Isa 54.13: Me, Yahweh, I da One Goin teach all yoa peopo.
Isa 54.15: Bumbye, if somebody attack you guys, Dat no goin be cuz a me.
Isa 54.17: I goin do fo you guys Cuz I Yahweh, an you guys work fo me.
Isa 54.17: Dass how I goin show Dat my peopo get um right wit me.
Isa 55.1: I tell da peopo dat stay thirsty, Come by me an I give you watta!
Isa 55.2: You guys gotta lissen to me!
Isa 55.3: Come by me, an lissen real good!
Isa 55.11: dey go out from my mout, Fo shua, dey goin come back by me An goin change tings.
Isa 56.2: Same ting, fo whoeva make da Res Day spesho fo me, An no broke um, An whoeva make shua fo no do notting bad
Isa 56.3: Yahweh, He betta not tell, ‘Fo shua, Yahweh no goin let me be one a his peopo.
Isa 56.5: Fo dose guys dat no can make kids But stay tight wit me, I goin give dem someting Mo betta den get boys an
Isa 56.6: ting fo da peopo dat not one Jew, But dey come tight wit me, Yahweh, Fo be my helpa guys, An get love an aloha fo me
Isa 56.6: me, Yahweh, Fo be my helpa guys, An get love an aloha fo me Cuz dey know wat kine God me, An come my worka guys.
Isa 56.6: guys, An get love an aloha fo me Cuz dey know wat kine God me, An come my worka guys.
Isa 56.6: All da ones dat make da Res Day spesho fo me, An no broke da Rules fo da Res Day, An dat stick wit da
Isa 56.7: bring Jerusalem side, To da mountain dat stay spesho fo me.
Isa 56.7: altar, An odda kine sacrifices dey make dea, Dat goin make me feel real good.
Isa 57.8: You guys make lidat too, Cuz you go way from me, Jalike dat wahine open da cover off her bed An go on top
Isa 57.11: Cuz you guys stay bulai me, An no rememba me, An no even bodda fo tink bout me.
Isa 57.11: Cuz you guys stay bulai me, An no rememba me, An no even bodda fo tink bout me.
Isa 57.11: bulai me, An no rememba me, An no even bodda fo tink bout me.
Isa 57.11: But you no scared a me, o wat?
Isa 57.12: But me, I goin tell erybody Bout all da kine stuff you guys do,
Isa 57.13: Wen you guys call me fo help, Let da idol kine gods dat you guys wen go get,
Isa 57.13: But whoeva trus me fo hide dem So dey no get hurt, Dey goin get da land, An
Isa 57.13: Dey goin get da land, An Mount Zion, dat stay spesho fo me.
Isa 57.15: live inside da mos high place, Da place dat stay spesho fo me!
Isa 57.16: stay lidat, Den peopo spirits goin come weak wen dey see me -- I da One wen make dem so dey can breathe lidat.
Isa 58.1: peopo, da one dat come from Jacob, How dey wen go agains me An do bad kine stuff!
Isa 58.2: Me, I da One dey aks wat fo do, ery day!
Isa 58.2: Dey aks me fo judge da right way fo dem.
Isa 58.2: Dey ack like dey like me, God, Come nea dem.
Isa 58.3: Dey tell me, ‘Wase time, Us guys skip food so we can pray, An you neva
Isa 58.4: skip food da way you stay do today, No tink you goin make me lissen you, Up hea inside da sky, Cuz I not!
Isa 58.5: You tink dat goin make me, Yahweh, feel good inside?
Isa 58.8: sun come up -- Erybody goin see Dat you guys get life from me, Yahweh.
Isa 58.9: Den you guys goin call, An me, Yahweh, I goin hear an do someting.
Isa 58.9: You guys goin yell fo me help you, An I goin tell, ‘Right hea, I stay!
Isa 58.13: “You guys gotta make da Res Day spesho fo me.
Isa 58.13: wateva you like dat day, Cuz da whole day stay spesho fo me.’
Isa 58.13: Day make you feel good inside, An dat stay spesho ony fo me, Yahweh, Fo show respeck fo me lidat.
Isa 58.13: An dat stay spesho ony fo me, Yahweh, Fo show respeck fo me lidat.
Isa 58.14: Den you guys goin feel good inside Cuz you stay tight wit me, Yahweh.
Isa 60.1: Cuz now, you get light from me, Yahweh.
Isa 60.2: But Me, Yahweh, I da One bring da light fo you guys.
Isa 60.2: Wen peopo see how awesome you guys stay, Dey goin know az me, God, make you awesome lidat.
Isa 60.9: Dey big boats wit sail, Cuz me, Yahweh, I da One Da peopo in da far islands stay wait fo.
Isa 60.9: Dey come, cuz dey know Wat kine god me, yoa God Yahweh, Da Good An Spesho God fo da Israel peopo,
Isa 60.13: tree, All dis goin make Da place dat stay spesho fo me, awesome.
Isa 60.16: An you guys goin know dat me, Yahweh, I da One dat get you guys outa trouble.
Isa 60.19: Me, Yahweh, I goin be da light fo you guys foeva.
Isa 60.20: Me, Yahweh, I goin come da light fo you guys foeva.
Isa 60.22: Me, I Yahweh!
Isa 61.1: Da Spirit from my Boss Yahweh stay in charge me, Cuz Yahweh wen put oil on top my head Fo show he wen pick
Isa 61.1: Cuz Yahweh wen put oil on top my head Fo show he wen pick me.
Isa 61.1: He send me fo tell good kine stuff To da peopo dat odda peopo tink
Isa 61.2: He send me fo give good kine words To erybody dat stay sore inside.
Isa 61.3: Yahweh send me fo help da peopo Mount Zion side Dat stay sore inside.”
Isa 61.3: He tell me fo give dem One nice head lei fo put on top dea head, An
Isa 61.3: He send me fo give um one nice robe fo wear Dat make erybody like
Isa 61.8: Cuz me, Yahweh, I [stay / feel] good inside Wen peopo judge da
Isa 61.8: Dey can trus me fo do wat I say I goin do.
Isa 61.10: Eryting inside me feel good cuz a my God.
Isa 61.10: Cuz jalike he give me clotheses fo wear Dat show he da One get me outa trouble,
Isa 61.10: jalike he give me clotheses fo wear Dat show he da One get me outa trouble, An jalike he give me one nice robe Fo show I
Isa 61.10: Dat show he da One get me outa trouble, An jalike he give me one nice robe Fo show I get um right wit him.
Isa 62.9: drink da wine Inside da Temple Yard Dat Stay Spesho Fo Me.
Isa 63.1: He tell, ‘Me, I da One get da right fo talk, Cuz I do wass right!
Isa 63.3: No mo nobody from dose peopos help me.
Isa 63.3: Ony me!
Isa 63.4: Cuz I wen tink plenny, Dis, da right time fo me pay back dose peopo Cuz dey wen hurt my peopo.
Isa 63.5: I look real hard, But no mo nobody dea fo help me.
Isa 63.5: Bum me out, dat nobody dea kokua me.
Isa 63.5: Bum me out, dat nobody dea kokua me.
Isa 63.5: I stay huhu, an dass wat wen kokua me.
Isa 63.8: Dey my kids, An dey no goin go agains me.
Isa 63.14: Den me, Isaiah, I pray to Yahweh: “Az how was, da time you wen
Isa 63.15: You wen feel plenny love an pity fo me befo time, But now, you stay hold back from me!
Isa 63.15: an pity fo me befo time, But now, you stay hold back from me!
Isa 65.1: “I wen let da peopo aks me stuff Dat neva aks fo me.
Isa 65.1: “I wen let da peopo aks me stuff Dat neva aks fo me.
Isa 65.1: Da peopo dat neva go look fo me, I wen let um find me.
Isa 65.1: Da peopo dat neva go look fo me, I wen let um find me.
Isa 65.2: I put out my hand To [one / da] peopo dat stay go agains me.
Isa 65.3: Dose guys, one peopo dat try Fo make me come sore inside erytime.
Isa 65.5: No come nea me, stay ova dea, Cuz I wen make myself spesho fo my gods, An
Isa 65.5: Me, Yahweh, dat kine peopo make me mad, Jalike smoke inside
Isa 65.5: Me, Yahweh, dat kine peopo make me mad, Jalike smoke inside my nose, Jalike one fire dat stay
Isa 65.6: Wat dey do, stay write in front me!
Isa 65.7: incense on top da mountains Fo dea idol kine gods, An make me shame on top da hills, I goin measure dem Fo all da tings
Isa 65.10: Fo my peopo dat come fo aks me someting, Da Sharon plain goin come one place Wea da
Isa 65.11: “But you guys, you go way from me, Yahweh!
Isa 65.11: You foget fo pray On top da mountain dat stay spesho fo me!
Isa 65.15: But me, Yahweh da Boss, I goin kill you odda Israel guys, An give
Isa 65.16: in dis land aks God Fo do good tings fo dem, Dey goin aks me, da God You Can Trus, fo do um.
Isa 65.16: in dis land make one serious kine promise, Dey goin aks me, da God You Can Trus, Fo make shua dey do wat dey promise.
Isa 65.23: Cuz me, Yahweh, I do plenny good kine stuff fo da peopo An fo dea
Isa 65.25: o wipe out each odda On all da mountain dat stay spesho fo me.
Isa 66.1: Wea da house you guys goin build fo me?
Isa 66.4: So den me too, I goin do my own way an punish dem!
Isa 66.4: all dat, Cuz wen I wen call dem, No mo nobody dea fo answa me.
Isa 66.5: Dey no let you guys stay wit dem Cuz you know wat kine God me.
Isa 66.18: “But me, I know Eryting dey do, an eryting dey tink.”
Isa 66.19: islands dat stay far away, wea da peopo dea neva hear bout me, an neva see how awesome I stay.
Isa 66.20: da countries to Jerusalem, da mountain dat stay spesho fo me.
Isa 66.20: dem come, dat goin be jalike one wheat sacrifice fo tell me, ‘Yahweh, mahalo plenny!
Isa 66.22: dat I stay ready fo make, goin stay long time in front me, da peopo dat goin come from you guys, goin stay long
Isa 66.23: da peopo all ova da world goin come an go down in front me.
Isa 66.24: goin see all da mahke bodies a da peopo dat wen go agains me.”
Dan 1.10: tell Daniel, “I scared a my boss da king, cuz he wen tell me wat kine food you guys gotta eat, an wat fo drink.
Dan 1.12: He tell, “Try fo test me an my friends fo ony ten days.
Dan 2.3: Dis bodda me real plenny, cuz I donno wat I wen dream.
Dan 2.5: If you guys no can tell me wat I wen dream, an wat da dream mean, I goin tell my odda
Dan 2.6: But if you guys can tell me wat I wen dream, an wat da dream mean , I goin give you
Dan 2.6: So, tell me da dream, an wat da dream mean.
Dan 2.9: If you guys no tell me wat I wen dream, I goin punish all you guys da same way!”
Dan 2.9: You guys wen make plan wit each odda, fo bulai me bout dis dream, an trick me, cuz you tink dat bumbye I
Dan 2.9: plan wit each odda, fo bulai me bout dis dream, an trick me, cuz you tink dat bumbye I goin change my mind.
Dan 2.9: So now, you guys gotta tell me wat I wen dream!
Dan 2.9: Den fo shua I goin know dat you guys can tell me wat da dream mean too .
Dan 2.23: You da God fo me an my ancesta guys.
Dan 2.23: Cuz you help me know wat fo do erytime, An you give me powa.
Dan 2.23: Cuz you help me know wat fo do erytime, An you give me powa.
Dan 2.24: Take me by da king, an I goin tell him wat his dream mean.
Dan 2.26: get da Babylon name Belteshazzar, “You shua you can tell me wat I wen see inside my dream, an tell me wat da dream
Dan 2.26: you can tell me wat I wen see inside my dream, an tell me wat da dream mean, o wat?
Dan 2.30: An was to me, dat God wen show da secret awready, fo wat da dream mean.
Dan 4.1: “Dis me, Nebukadnezzar da King.
Dan 4.2: Da Odda Gods, an da awesome an unreal tings he wen do fo me.
Dan 4.2: I tink az good fo me tell you guys bout all da stuff he wen teach me.
Dan 4.2: az good fo me tell you guys bout all da stuff he wen teach me.
Dan 4.3: Da kine stuff he show me, I know he get powa!
Dan 4.4: Me, Nebukadnezzar, I ony stay inside my house, taking it
Dan 4.4: Inside my palace, eryting was going good fo me.
Dan 4.5: lay down on top my bed, I wen get one dream an wen make me come scared.
Dan 4.5: Da picha in my head I wen see, scare me plenny!
Dan 4.6: “So I wen tell my guys fo bring in front me, all da smart guys inside Babylon, fo come tell me wat da
Dan 4.6: front me, all da smart guys inside Babylon, fo come tell me wat da dream mean.
Dan 4.7: I tell dem bout my dream, but no mo nobody can tell me wat da dream mean.
Dan 4.8: “Afta all dese guys wen come, Daniel come by me.
Dan 4.9: Da stuff I wen see in my dream, tell me wat da dream mean.
Dan 4.10: I stay look aroun, An in front me get one tree, An da tree stand Inside da middo a da world.
Dan 4.13: I see some mo pichas inside my head: I look, an in front me, get one angel watcha guy Dat stay spesho fo God.
Dan 4.18: “Dis da dream dat me, Nebukadnezzar da King, wen dream.
Dan 4.18: Now, Belteshazzar, tell me wat da dream mean.’
Dan 4.18: no mo nobody from da smart guys inside my country can tell me wat da dream mean.
Dan 4.19: So me, Nebukadnezzar, I tell, ‘Belteshazzar, no let da dream o
Dan 4.24: “An den Daniel tell me, ‘King Nebukadnezzar, dass wat da dream mean.
Dan 4.34: “Afta da seven year, me, Nebukadnezzar da King, wen look up to da One inside da
Dan 4.34: Mo Importan Den All Da Odda Gods How he do good tings fo me!
Dan 4.36: time dat I wen start fo tink good again, da peopo show me plenny respeck cuz I da king.
Dan 4.36: Dey show me dat I stay importan fo dem, an I come awesome again.
Dan 4.36: Da smart guys dat wen teach me wat fo do, an my ali`i guys wen go all out fo come by me.
Dan 4.36: me wat fo do, an my ali`i guys wen go all out fo come by me.
Dan 4.37: Now me, Nebukadnezzar da King, I talk good bout da King Inside Da
Dan 5.7: Babylon come, he tell um: “Whoeva read dis writing an tell me wat dis mean, I goin put purple kine king kine clotheses
Dan 5.15: My guys wen bring dese smart guys an kahuna guys in front me fo read dis writing an tell me wat da words mean, but dey
Dan 5.15: an kahuna guys in front me fo read dis writing an tell me wat da words mean, but dey no can tell me.
Dan 5.15: writing an tell me wat da words mean, but dey no can tell me.
Dan 5.16: So, go read da writing, an tell me wat dat mean.
Dan 5.17: “You keep dis stuff fo yoaself an give wateva you like pay me to odda guys.
Dan 6.22: wen send his angel messenja guy, fo make da lions no bite me.”
Dan 6.22: Dey no touch me notting, cuz God see me, dat I neva do notting wrong.
Dan 6.22: Dey no touch me notting, cuz God see me, dat I neva do notting wrong.
Dan 7.5: Den in front me I see anodda wild animal, numba two, dat look jalike one
Dan 7.13: still inside my dream nite time, I see, Right dea in front me get somebody Dat look jalike one guy!
Dan 7.15: Me, Daniel, inside me I no can tink awready.
Dan 7.15: “Me, Daniel, inside me I no can tink awready.
Dan 7.15: Da pichas I see inside my head stay scare me.
Dan 7.16: “So he help me fo know wat all dat stuff mean.
Dan 7.23: “Da guy dat tell me all dis stuff tell me dis too: ‘Da numba four wild animal,
Dan 7.23: “Da guy dat tell me all dis stuff tell me dis too: ‘Da numba four wild animal, He jalike da numba
Dan 7.28: “Dass da story, by me, Daniel.
Dan 7.28: But dis story wen bodda me plenny, an give me chicken skin cuz I scared.’
Dan 7.28: But dis story wen bodda me plenny, an give me chicken skin cuz I scared.’
Dan 8.1: Me, Daniel, I like tell you anodda story.
Dan 8.1: numba three wen Belshazzar stay king fo Babylon, God let me see someting jalike one dream, afta da odda dream dat I
Dan 8.2: Inside da dream, I see me Daniel jalike stay da Elam districk, inside da part a Susa
Dan 8.3: I look up, an dea in front me get one boy kine sheep wit two horn.
Dan 8.15: Me, Daniel, I still stay looking at dis ting, dass jalike one
Dan 8.15: An right den an dea, somebody stand in front me dat look jalike one guy.
Dan 8.18: Wen he stay talk to me, I go sleep, wit my face on top da groun.
Dan 8.18: Den he touch me, an make me stand up.”
Dan 8.18: Den he touch me, an make me stand up.”
Dan 8.27: Me, Daniel, afta I see all dis, I wen come weak, an stay sick
Dan 9.2: Da firs year he stay king, me, Daniel, I stay study my books bout God dat year.
Dan 9.3: I beg him fo help me.
Dan 9.17: yoa worka guy, an I stay pray to you an aks you fo lissen me.
Dan 9.21: in my odda dream da firs time, wen come fly fas fo reach me.
Dan 9.22: He tell me, “Eh Daniel!
Dan 10.2: Da time da message come, me, Daniel, I stay feel sore inside fo three week.
Dan 10.5: I look up, an ova dea in front me get one guy wit linen kine clotheses.
Dan 10.7: Me, Daniel, I da ony guy dat wen see dis ting.
Dan 10.7: Da guys dat stay wit me neva see um, but dey come real scared, an dey run away
Dan 10.10: Den, somebody touch me an pull me up wit his hand, an put me on top my hands an
Dan 10.10: Den, somebody touch me an pull me up wit his hand, an put me on top my hands an knees, an I
Dan 10.10: Den, somebody touch me an pull me up wit his hand, an put me on top my hands an knees, an I stay shaking.
Dan 10.11: Stand up, cuz God wen send me by you now!
Dan 10.11: Wen he tell me dat, I stand up, still shaking.
Dan 10.12: Den he tell me, “No scared, Daniel.”
Dan 10.13: angel guy dat stay in charge a da Persia land, he no let me come hea fo twenny-one days.
Dan 10.13: Den Michael, one a da main angel guys, come fo help me, cuz I stay stuck ova dea, by da Persia king guys.
Dan 10.15: Wen he stay telling me all dis stuff, I look down on da groun, an no can talk
Dan 10.16: I tell da one standing in front me, “Boss, cuz a wat I wen see, I no feel good inside, an I
Dan 10.18: Den da one dat look like one guy touch me one mo time an make me come strong again.
Dan 10.18: da one dat look like one guy touch me one mo time an make me come strong again.
Dan 10.19: Wen he talk to me, I come mo strong.
Dan 10.19: I tell, “Boss, talk to me now, cuz you make me come strong.”
Dan 10.19: I tell, “Boss, talk to me now, cuz you make me come strong.”
Dan 10.21: (No mo nobody help me agains dose angel guys dat stay in charge a da odda
Dan 10.21: Ony Michael, da main angel guy fo you Israel guys, he help me.
Dan 12.1: Da angel messenja guy tell me dis: “Dat time, Michael, da importan angel prince, da one
Dan 12.5: Den me, Daniel, I look.
Dan 12.5: Right dea in front me, two odda guys stay standing!
Dan 12.8: Me, Daniel, I hear wat da guy tell, but I no undastan.
Amo 1.3: “Too much times awready, da Damascus peopo wen go agains me.
Amo 1.6: say: “Too much times awready, da Gaza peopo wen go agains me.
Amo 1.9: say: “Too much times awready, da Tyre peopo wen go agains me.
Amo 1.11: say: “Too much times awready, da Edom peopo wen go agains me.”
Amo 1.13: say: “Too much times awready, da Ammon peopo wen go agains me.”
Amo 2.1: say: “Too much times awready, da Moab peopo wen go agains me.
Amo 2.4: say: “Too much times awready, da Judah peopo wen go agains me.
Amo 2.6: “Too much times awready, you Israel peopo wen go agains me.”
Amo 2.6: You Israel peopo tell, ‘Dis guy owe me money.
Amo 2.7: “Cuz a all dat, peopo talk bad bout me, An I da One dass good an spesho, you know!
Amo 2.9: “Neva mind was me dat wen wipe out da Amor peopo So you Israel peopo can
Amo 2.10: Was me dat wen bring you guys Outa da Egypt land to dis side.
Amo 2.11: Was me dat wen make yoa boys come talka guys fo me, Was me dat
Amo 2.11: Was me dat wen make yoa boys come talka guys fo me, Was me dat wen make yoa young guys make promise Fo stick
Amo 2.11: Was me dat wen make yoa boys come talka guys fo me, Was me dat wen make yoa young guys make promise Fo stick wit da
Amo 3.14: time wen I goin punish da Israel peopo Fo try fight agains me, Same time, I goin bus up all da altars Bethel side!
Amo 4.6: Dis wat Yahweh say: “Was me dat wen make da peopo inside ery town hungry to da max!’
Amo 4.7: rain da mostes, Fo three month befo you cut da food, Was me dat hold back da rain.”
Amo 4.10: Yahweh say: “Was me wen send da sick fo make trouble fo you guys, Same ting
Amo 4.10: War time, was me wen kill yoa young guys An let da odda peopos catch you
Amo 4.12: Get ready fo stand in front me, yoa God!
Amo 5.1: Me, Amos, I making um fo you guys.
Amo 5.4: Come back by me an be my guys, So I can help you, yeah?
Amo 5.12: I know how much stuff you guys do agains me.
Amo 5.21: you guys stop work Cuz you make like you coming togedda fo me, Make me like bahf!”
Amo 5.21: stop work Cuz you make like you coming togedda fo me, Make me like bahf!”
Amo 5.22: animals fo kill um an burn um up fo make sacrifice fo me, If you guys bring wheat fo make present fo show you get
Amo 5.22: bring wheat fo make present fo show you get respeck fo me, I no like dat, notting.
Amo 5.23: Dey ony bodda me!
Amo 5.25: Fo forty year, you Israel guys wen make sacrifice fo me, An bring me presents cuz you like show me love an
Amo 5.25: year, you Israel guys wen make sacrifice fo me, An bring me presents cuz you like show me love an respeck.
Amo 5.25: sacrifice fo me, An bring me presents cuz you like show me love an respeck.
Amo 6.8: Me, I so mad wit dem Israel guys!
Amo 6.10: Ony me!”
Amo 7.1: Den Amos say: “One time, dis wat my boss Yahweh wen show me.
Amo 7.4: Da Fire “One nodda time, dis wat my boss Yahweh wen show me.
Amo 7.5: You da boss fo me!
Amo 7.7: Fo Check Out Da Wall “Anodda time, dis wat Yahweh wen show me.
Amo 7.8: Yahweh wen aks me, ‘Eh Amos!
Amo 7.9: Da places da Israel peopo build fo be spesho fo me, Goin come one rock pile.’
Amo 7.15: Was Yahweh dat wen tell me fo leave da sheeps.
Amo 7.15: Was Yahweh dat wen tell me, ‘Go!
Amo 7.15: Talk fo me.
Amo 7.16: You tell me, ‘No talk fo God about da Israel ohana!
Amo 8.1: Amos say: “One nodda time, dis wat my boss Yahweh wen show me.
Amo 8.2: Yahweh den aks me, ‘Eh Amos!
Amo 8.2: “Den Yahweh tell me, ‘Dass jalike my own peopo, da Israel peopo.
Amo 8.11: Me, Yahweh, I talking bout dis: Dey goin like hear all da
Amo 9.3: No matta dey stay hide from me on da bottom a da ocean, I goin tell da sea snake wat fo
Amo 9.8: Me, I Yahweh, yoa boss, An I stay watching yoa land, Cuz all
Jon 1.9: Jonah tell um, “Me, I one Hebrew guy.
Jon 1.12: Jonah tell um, “Take me ova dea an throw me inside da sea.
Jon 1.12: Jonah tell um, “Take me ova dea an throw me inside da sea.
Jon 1.12: Cuz I know dis big storm wen come to you guys cuz a me.
Jon 2.2: I get plenny trouble, I yell out to you, Yahweh, fo help me, An you help me.
Jon 2.2: I yell out to you, Yahweh, fo help me, An you help me.
Jon 2.2: I yell fo help, An you lissen to me.
Jon 2.3: You throw me down inside da real deep place Inside da middo a da sea.
Jon 2.3: Da watta come all aroun me.
Jon 2.3: All da big wave dat you send go ova me.
Jon 2.4: I stay tinking lidis: ‘God, he wen throw me out, He make me go way wea he no see me.
Jon 2.4: I stay tinking lidis: ‘God, he wen throw me out, He make me go way wea he no see me.
Jon 2.4: ‘God, he wen throw me out, He make me go way wea he no see me.
Jon 2.5: Da watta wen come ova me an litto bit mo I goin mahke, Da deep watta come all aroun
Jon 2.5: an litto bit mo I goin mahke, Da deep watta come all aroun me, Big seaweed wen wrap aroun my head, I wen go down to wea
Jon 2.6: I go down to da Mahke Peopo Place, Dat get lock fo keep me inside, An I no can go outside, eva!’
Jon 2.6: You wen bring me up outa da grave An I stay alive still yet!
Jon 2.9: But me, I like make sacrifice fo you bumbye, An sing an tell you
Jon 2.9: Cuz you Yahweh, An you da One wen bring me outa trouble!
Jon 4.3: Kill me now, cuz mo betta I mahke den stay alive!
Jon 4.8: Jonah wen tell God, “Why you no jus let me mahke?
Jon 4.8: Mo betta fo me mahke den stay alive!
Jon 4.11: “So now, tink bout me.
Mal 1.1: He tell dat me, Malakai, I da messenja guy dat suppose to tell da Israel
Mal 1.4: “But me, Yahweh, Da God Ova All Da Armies, I tell: Wateva dey goin
Mal 1.6: Yahweh tell, “Eh, you pries guys dat talk stink bout me!
Mal 1.6: I da fadda fo you guys, but you guys no mo respeck fo me.
Mal 1.7: erytime you bring food by da altar fo make sacrifice fo me.
Mal 1.7: Same time, you guys aks me, ‘How we make pilau kine to you?”
Mal 1.7: I tell you how you make pilau kine to me.
Mal 1.7: You talk like az okay fo make any kine sacrifice fo me, Yahweh.’
Mal 1.9: But now, beg me fo make good to you guys, an maybe I give you guys chance,
Mal 1.10: fo make da fire on top da altar, fo make one sacrifice fo me dat ony wase time.
Mal 1.10: All da stuff you guys do, dat no make me feel good inside notting.
Mal 1.10: Dass me dat say dis, Yahweh, Da God Ova All Da Armies.
Mal 1.11: bring stuff fo make sacrifice cuz dey know wat kine God me, an dey bring da kine gifs dat no mo notting wrong wit
Mal 1.11: Dass cuz da diffren peopos dat know who me, dey know I importan.
Mal 1.13: da kine animals dat da wild animals rip up, an give um to me fo one sacrifice.’
Mal 1.14: So wen all da diffren peopos find out wat kine God me, dey goin get real scared.
Mal 2.2: guys make deaf ear, an no like lissen fo show respeck fo me, no matta you know wat kine God me, den I goin put kahuna
Mal 2.2: fo show respeck fo me, no matta you know wat kine God me, den I goin put kahuna on top you guys.
Mal 2.2: Dass cuz you guys no put yoa heart fo show respeck fo me, no matta you know wat kine God me!
Mal 2.2: fo show respeck fo me, no matta you know wat kine God me!
Mal 2.5: I wen make da Levi ohana guys know who me, so dey stay scared an shaking in front me.
Mal 2.5: guys know who me, so dey stay scared an shaking in front me.
Mal 2.6: Dey do da right kine tings, an dey stay tight wit me.
Mal 3.1: stay looking fo him, He da messenja fo set up da deal wit me, An you guys tell, ‘We goin stay good inside wen he come!
Mal 3.5: All dose peopo, dey no scared me!
Mal 3.8: Cuz you da ones dat stay steal from me, you know.
Mal 3.8: Yahweh tell, “You guys owe me ten percent a eryting you get, an odda gifs, you know.
Mal 3.8: Wen you guys no pay, you stay steal from me!”
Mal 3.9: nation get kahuna on top dem, cuz you guys stay steal from me.
Mal 3.10: “Go bring all da ten percent you owe me Inside da temple storage place.
Mal 3.13: Yahweh tell, “You guys, you talk stink agains me!
Mal 3.17: Da God Ova All Da Armies tell: “Wen da time come fo me make dem my spesho peopo, dey goin come mines.
Mal 4.2: guys dat feel real scared Wen you tink bout wat kine God me, Erybody goin see fo real kine wat stay right, Jalike wen
Mal 4.5: do, I goin send Elijah to you guys, Da guy dat wen talk fo me befo time.
Mat 2.4: He say, “Try tell me wea God's Spesho Guy goin born.
Mat 2.8: Den come back ova hea an tell me.
Mat 3.11: But afta me, goin come one nodda guy.
Mat 3.11: He get mo power den me.
Mat 3.14: But John wen tell Jesus, “How come you come by me?
Mat 3.14: Eh, me, I no can baptize you.
Mat 3.14: Eh, mo betta you baptize me!
Mat 4.9: Devil tell um, “I give you all dis, if you go down an give me plenny respeck.’-”
Mat 4.19: Go wit me!
Mat 7.4: Eh, an how you goin tell yoa brudda, ‘Eh, try let me pull da small piece junk outa yoa eye,’ wen you get one
Mat 7.21: “Goin get peopo dat stay tell me, ‘Eh Boss!
Mat 7.22: Wen dat time come, plenny peopo goin tell me, ‘Eh, Boss, we wen tell everybody we yoa guys wen we wen
Mat 7.23: Go way from me!
Mat 8.2: He say, “Boss, if you like, you can make me come good, yeah?
Mat 8.9: You know, I get one army boss who tell me wat fo do.
Mat 8.10: An I like tell you guys dis: no mo Israel peopo dat trus me lidat!
Mat 8.13: Jalike how you stay trus me, dass how goin be fo you now.”
Mat 8.20: But me, da Guy Dass Fo Real, I no mo house fo lay down.”
Mat 8.21: guy dat Jesus stay teaching tell him, “Eh, Boss, try let me go.
Mat 8.22: But Jesus tell him, “You, jus come wit me an be my guy!
Mat 8.26: You guys no trus me!
Mat 9.2: Dis guys trus me fo real kine, dat I goin make dea friend come good!
Mat 9.9: Jesus tell um, “Come wit me!
Mat 9.13: But me, I neva come fo tell da guys dat everytime do wat God say
Mat 9.13: fo tell da guys dat everytime do wat God say fo come by me fo be my guys, but I wen come fo da peopo dat get bad
Mat 9.22: You trus me, dass why you come good awready.
Mat 9.28: Jesus tell um, “Fo real kine, you guys trus me, dat I can make you guys see?”
Mat 9.29: Den he touch dea eyes an say, “Da way you guys trus me, dass how goin be.”
Mat 10.18: Den you guys goin tell wat you know bout me in front dem, an in front da peopos dat not Jews.
Mat 10.32: “If get one guy dat tell in front all da peopo dat he know me, den I goin tell in front my Fadda in da sky dat I know
Mat 10.33: But if get one guy dat tell in front da peopo dat he donno me, den I goin tell in front my Fadda in da sky dat I donno
Mat 10.37: get love fo his fadda o his mudda mo den he get love fo me, not good nuff fo be my guy.
Mat 10.37: get love fo his boy o his girl mo den he get love fo me, not good nuff fo be my guy.’
Mat 10.38: Da guy dat not ready fo go wit me an be my guy, no matta dey even goin kill um on top one
Mat 10.39: But if you like do everyting you do fo me, an no bodda you if you mahke fo dat, den you goin live fo
Mat 10.40: in an make friends wit you guys, same guys, dey goin take me in, an I goin make friends wit dem.
Mat 10.40: Anybody take me in an make friends wit me, same guys, dey goin take in da
Mat 10.40: Anybody take me in an make friends wit me, same guys, dey goin take in da One dat wen send me, an he
Mat 10.40: wit me, same guys, dey goin take in da One dat wen send me, an he goin make friends wit dem.
Mat 11.19: Eh, but try go figga dis: Me, I da Guy Dass Fo Real.
head: Come Ova Hea By Me An Rest
Mat 11.27: Den he tell dem, “My Fadda give me everyting, you know.
Mat 11.27: Nobody know me like my Fadda know me.
Mat 11.27: Nobody know me like my Fadda know me.
Mat 11.27: An nobody know my Fadda fo real kine, ony me, I know him, cuz I his Boy.
Mat 11.28: Come ova hea by me.
Mat 11.29: I stay gentle an I like take care peopo befo me, so yoa hearts goin rest inside.
Mat 12.6: Dass me!
Mat 12.18: Dis da guy dat work fo me.)
Mat 12.27: If dea boss give me power fo make da bad kine spirits let go da peopo, who
Mat 12.30: If you no stay wit me, den you stay agains me.
Mat 12.30: If you no stay wit me, den you stay agains me.
Mat 12.30: Da guy dat no work wit me, he ony work agains me.
Mat 12.30: Da guy dat no work wit me, he ony work agains me.
Mat 12.32: Whoeva talk agains me, God goin let um go an hemo da shame fo dat.
Mat 12.41: Dass me.
Mat 12.42: Dass me.
Mat 13.28: “He tell um, ‘One guy dat stay agains me wen plant um ova dea.
Mat 13.37: He say, “Da farma dat plant da good seed, dass me, Da Guy Dass Fo Real.
Mat 14.18: He say, “Give um to me.
Mat 14.27: Dis ony me!”
Mat 14.28: Peter say, “Boss, if dass you, tell me fo go by you on top da water.
Mat 14.30: Get me outa dis!
Mat 14.31: put out his hand an grab him, an say, “How come you trus me ony litto bit?
Mat 15.8: He say, ‘God wen say, “Dese guys say dey get respeck fo me, But inside dea heart dey stay far from me.
Mat 15.8: get respeck fo me, But inside dea heart dey stay far from me.
Mat 15.9: Dey go down an pray to me, But dey ony wase time, Cuz dey no mo love an respeck fo
Mat 15.9: But dey ony wase time, Cuz dey no mo love an respeck fo me.
Mat 15.22: Pity me an give me chance!
Mat 15.22: Pity me an give me chance!
Mat 15.24: So Jesus wen tell her, “My Fadda wen send me ony fo help da Israel ohana peopo, cuz dey jalike da
Mat 15.24: He neva send me fo help all da odda peopo.”
Mat 15.25: da wahine go down in front him, an say, “Boss, try help me!
Mat 15.28: You trus me fo real kine!”
Mat 15.32: Dey stay hea wit me three days awready, an dey no mo notting fo eat.
Mat 16.4: Dass why you guys telling me you like see proof lidat.
Mat 16.8: You guys trus me ony litto bit, still yet?
Mat 16.13: “Eh, I da Guy Dass Fo Real, but who da peopo tink me?
Mat 16.15: Who you tink me fo real kine?”
Mat 16.23: You ony trying fo jam me up.”
Mat 16.24: Jesus tell his guys, “Whoeva like stick wit me, dey gotta make up dea mind dat dey no goin be dea own
Mat 16.24: An den, dey can stick wit me.
Mat 16.25: But if you like do everyting you do fo me,an no bodda you if you mahke fo dat, den you goin live fo
Mat 16.28: peopo standing ova hea, dat no goin mahke till dey see me come fo be King.
Mat 17.12: An me, da Guy Dass Fo Real, same ting, dey goin make me suffa
Mat 17.12: An me, da Guy Dass Fo Real, same ting, dey goin make me suffa lidat too.
Mat 17.22: But den get peopo dat goin set me up an bus me.
Mat 17.22: But den get peopo dat goin set me up an bus me.
Mat 17.23: Dey goin kill me, an afta dat, day numba three, I goin come back alive.
Mat 17.25: Try tell me wat you tink bout dis: All da kings inside da world, from
Mat 17.27: Dat goin be nuff fo me an you.
Mat 18.5: in one small kid jalike dis one, cuz da kid stay tight wit me, same ting, dat guy take me in.
Mat 18.5: one, cuz da kid stay tight wit me, same ting, dat guy take me in.
Mat 18.6: Den Jesus say, “Dese small kids hea, dey trus me!
Mat 18.6: If somebody try make um so dey no like trus me no moa, mo betta take one real big heavy stone from da
Mat 18.13: [Me, I Da Guy Dass fo Real.
Mat 18.21: “Eh, Boss, how much times my brudda can do bad tings to me, an I gotta let him go?
Mat 18.26: Give me chance!
Mat 18.28: You owe me money!
Mat 18.28: You betta pay me back!
Mat 18.29: Give me chance!’
Mat 18.32: You wen beg me.
Mat 18.32: I wen let you go, an tell you dat you no need pay me back notting.
Mat 19.17: Jesus say, “How come you aks me bout da ‘good ting’?
Mat 19.21: Den come wit me fo be my guy.”
Mat 19.29: his fadda an mudda, his kids, his land, cuz he know who me, bumbye dey goin get hundred times mo plenny, plus, dey
Mat 20.18: One guy goin turn me ova to da main pries guys an da teachas who teach God's
Mat 20.19: Dey goin turn me ova to da guys dat not Jews.
Mat 20.19: Dey goin play any kine stuff on me, whip me, an den kill me on top one cross.
Mat 20.19: Dey goin play any kine stuff on me, whip me, an den kill me on top one cross.
Mat 20.19: Dey goin play any kine stuff on me, whip me, an den kill me on top one cross.
Mat 20.19: Day numba three afta I mahke, God goin make me come back alive.
Mat 20.23: He tell um, “Fo shua you guys goin suffa jalike me.”
Mat 20.28: I neva come so peopo can take care me.
Mat 20.32: Wat you guys like me do fo you?”
Mat 21.2: Hemo da rope from da fence, an bring um ova hea fo me.
Mat 21.24: You tell me, an den I tell you guys wat right I get fo do dis kine
Mat 21.25: Try tell me dat.
Mat 21.42: bout da stone dass jalike me: Had one big stone, Da builda guys was tinking, ‘Poho!”
Mat 22.18: How come you guys trying fo make me say any kine?”
Mat 22.19: Show me da kine coin fo da tax.
Mat 23.10: Dass me, da Spesho Guy God Wen Send.
Mat 23.37: Plenny times I wen like bring you guys by me, jalike one mudda chicken bring togedda her baby chickens
Mat 23.39: I tell you guys, you guys no goin see me again till you say, ‘Dis guy come wit power from da Boss
Mat 24.5: Plenny guys goin show up an try ack jalike dey me.
Mat 24.5: Dey goin say, ‘Eh, me, I dat Spesho Christ Guy From God!
Mat 24.10: Den, goin get plenny guys dat goin stop trussing me, cuz dey no can handle wat stay happening.
Mat 24.30: Den dey goin spock me, da Guy Dass Fo Real.
Mat 24.36: Even me, I God's Boy, an I donno da time.
Mat 25.13: an stay ready, cuz you guys donno da day o da time, wen me, da Guy Dass fo Real, goin come back, you know.’”
Mat 25.14: I like you guys take care all my stuffs fo me.
Mat 25.20: He say, ‘Boss, you wen give me five bag money.
Mat 25.21: Stay wit me.
Mat 25.22: wit da two bag money wen come an say, ‘Boss, you wen give me two bag money.
Mat 25.23: Stay wit me.
Mat 25.31: All da angel guys goin come wit me.
Mat 25.32: peopos from all ova da world goin come togedda in front me, an I goin put some on one side an some on da odda, jalike
Mat 25.35: Cuz I was hungry an you guys wen give me food fo eat.
Mat 25.35: I was thirsty an you guys wen give me someting fo drink.’
Mat 25.35: I wen go one new place wea nobody neva know me, an you guys wen say, ‘Eh, come stay our house.
Mat 25.36: I neva had clotheses, an you guys wen give me clotheses.
Mat 25.36: I was sick an you guys wen take care me.’
Mat 25.36: I wen stay inside da prison an you guys wen come see me.
Mat 25.37: “Den da guys who everytime do da right ting goin aks me, ‘Boss, wen was dis, dat you was hungry an we wen give you
Mat 25.40: Me, da King, I goin say, ‘Dass it!
Mat 25.40: a my bruddas, no matta peopo tink da guy not importan, was me you guys wen do um fo.’
Mat 25.42: Cuz I was hungry an you guys neva give me food.
Mat 25.42: I was thirsty an you guys neva give me notting fo drink.
Mat 25.43: I wen go one new place wea nobody know me, an you guys neva tell me come stay wit you.
Mat 25.43: go one new place wea nobody know me, an you guys neva tell me come stay wit you.
Mat 25.43: I neva had clotheses, an you guys neva give me notting fo wear.
Mat 25.43: an inside da prison, an you guys neva bodda fo come see me.
Mat 25.45: neva do fo one guy dat da peopo tink not importan, was me you neva do um fo.’
Mat 26.2: Who Fo Real, but wen da Passova time come, dey goin set me up fo kill me on top one cross.
Mat 26.2: but wen da Passova time come, dey goin set me up fo kill me on top one cross.
Mat 26.10: She wen do dis fo me wit plenny aloha.
Mat 26.12: Wen she wen put dis perfume on top me, dis wen make me ready fo wen dey goin bury me.
Mat 26.12: Wen she wen put dis perfume on top me, dis wen make me ready fo wen dey goin bury me.
Mat 26.12: on top me, dis wen make me ready fo wen dey goin bury me.
Mat 26.13: too: weaevas my guys goin teach da Good Kine Stuff Bout Me, all ova da whole world, dey goin tell wat dis wahine wen
Mat 26.15: He aks um, “Eh, how much money you guys goin give me if I set him up fo you guys?
Mat 26.18: Tell um, ‘Da Teacha say: Time awready fo me.”
Mat 26.21: he say, “I tell you guys fo shua, one a you guys goin set me up.
Mat 26.22: one afta da odda, “Boss, eh, fo shua you not talking bout me, yeah?
Mat 26.23: guy who wen put his piece bread inside da same sauce wit me, he da guy dat goin set me up.”
Mat 26.23: bread inside da same sauce wit me, he da guy dat goin set me up.”
Mat 26.24: Da guy who goin set me up goin get it!
Mat 26.25: him up, he say, “Teacha, eh, fo shua you not talking bout me, yeah?
Mat 26.28: Dey goin kill me, an my blood goin come out from my body jalike wen dey
Mat 26.31: out cuz you no can handle da shame fo wat goin happen to me tonite.
Mat 26.32: Den you guys goin go by me ova dea.’
Mat 26.34: early today, three times you goin say dat you donno who me.”
Mat 26.38: No go sleep -- stay ova hea wit me.
Mat 26.39: If you can, no let me suffa lidis.”
Mat 26.39: I like do um da way you like me do um.
Mat 26.40: You guys no can stay up wit me fo ony one hour?
Mat 26.42: time, an say, “Fadda, if dis kine suffa no can go way from me, ony if I take um, az okay, I still yet do um.
Mat 26.42: I like do um da way you like me do um.”
Mat 26.45: I da Guy Who Fo Real, an dey goin set me up fo da bad guys.
Mat 26.46: Da guy who wen set me up stay hea now awready.
Mat 26.53: dis: right now I can aks my Fadda fo help, an he goin send me mo den twelve armies a angel guys.
Mat 26.55: You guys tink you gotta come afta me wit swords an clubs fo bus me?”
Mat 26.55: tink you gotta come afta me wit swords an clubs fo bus me?”
Mat 26.55: teaching inside da temple yard every day, an you neva bus me dat time.
Mat 26.64: I even telling you guys, bumbye you guys goin see me, sitting down on top da spesho place by da God Who Get All
Mat 26.64: Den you goin see me, I da Guy Who Fo Real.
Mat 26.74: Peter swear real bad, an den he say, “God punish me if I no tell you da trut: I donno who dat!
Mat 26.75: roosta make noise, three times you goin say you donno who me.”
Mat 27.10: give him da coins fo his field, jalike da Boss wen tell me fo do.
Mat 27.17: da peopo come togedda, Pilate aks um, “Who you guys like me let go fo you?
Mat 27.21: Which one you like me let go?”
Mat 27.24: He say, “You guys no can blame me fo wateva you guys do to dis guy!
Mat 27.46: dat mean, “My God, my God, how come you go way an leave me ova hea?
Mat 28.10: Dass da place wea dey goin see me.
Mat 28.18: Den Jesus go near dem an say, “God wen give me all da power, so now I in charge a everyting all ova da
Mat 28.19: an teach all da diffren peopos, so dey can learn bout me an come my guys.
Mat 28.19: Baptize dem, an dey goin come tight wit my Fadda, an me his Boy, an God's Good an Spesho Spirit.
Mrk 1.7: Dis wat he tell um, “Afta me, goin come one nodda guy.
Mrk 1.7: He get mo power den me.
Mrk 1.17: Come wit me!
Mrk 1.40: He say, “If you like, you can make me come good so I can go wit da odda peopo fo pray, yeah?
Mrk 2.5: Dis guys trus me fo real kine, dat I goin make dea friend come good!
Mrk 2.14: Come wit me!
Mrk 2.17: Me, I neva come fo tell da good kine peopo fo come by me fo
Mrk 2.17: Me, I neva come fo tell da good kine peopo fo come by me fo be my guys, but da peopo dat get bad name.”
Mrk 3.12: wen tell da spirits, “You guys betta not tell nobody who me”.
Mrk 3.14: He say, “I like you guys stay by me.
Mrk 4.21: Den Jesus aks dem, “Eh, try tell me dis.
Mrk 4.40: You guys no trus me, o wat?
Mrk 5.8: Da guy wen yell real loud, “Wat you like do to me, Jesus?
Mrk 5.8: Promise to God you no goin make me suffa!
Mrk 5.18: bad kine spirits wen take ova befo time, he say, “Try let me go wit you.
Mrk 5.34: An Jesus wen tell her, “Eh sista, you wen trus me.
Mrk 5.36: Ony trus me.
Mrk 6.6: An Jesus wen tink, “Eh, how come dey no trus me?
Mrk 6.29: inside real fast by da king an tell him, “I like you give me John Da Baptiza Guy's head on top one big plate right
Mrk 6.50: Dis ony me!
Mrk 7.6: dis: ‘God say: Dese peopo, dey say dey get respeck fo me, But inside dea heart dey stay far from me.
Mrk 7.6: get respeck fo me, But inside dea heart dey stay far from me.
Mrk 7.7: Dey go down an pray to me, But dey ony wase time.
Mrk 7.29: You trus me fo real kine!”
Mrk 8.2: Dey stay hea wit me three days awready, an dey no mo notting fo eat.
Mrk 8.21: You still yet no undastan who me!”
Mrk 8.27: Wen dey stay going, he tell um: “Eh, who da peopo say me?
Mrk 8.29: Who you guys say me?
Mrk 8.31: Rules, dey goin figga I not fo real, an dey goin kill me fo dat.
Mrk 8.34: He say, “Whoeva like stick wit me, gotta make up dea mind, dat dey no goin be dea own boss
Mrk 8.34: An den dey can stick wit me.
Mrk 8.35: But if you like do everyting you do fo me, an fo teach da Good Stuff From God, an no bodda you if
Mrk 8.38: Anybody dat stay shame a me an da tings I say, kay den, wen I come back, I goin be
Mrk 9.24: Try help me fo trus mo betta!”
Mrk 9.31: Da peopo goin set me up, an take me.
Mrk 9.31: Da peopo goin set me up, an take me.
Mrk 9.31: Dey goin kill me, an on day numba three I goin come back alive.
Mrk 9.37: kid an make him jalike ohana cuz da kid my guy, he take me in an make me jalike ohana too.”
Mrk 9.37: him jalike ohana cuz da kid my guy, he take me in an make me jalike ohana too.”
Mrk 9.37: An dat mean he take in da One who wen send me too, an make him jalike ohana too.
Mrk 9.39: ‘I get Jesus power fo do um,’ he no goin talk stink bout me right afta dat!’
Mrk 9.42: “Dese small kids hea, dey trus me!
Mrk 9.42: Somebody make um pau trus me an do bad kine stuff, mo betta take one big stone from da
Mrk 10.18: Jesus say: “How come you call me good?
Mrk 10.21: Den come wit me fo be my guy.
Mrk 10.29: an fadda, dea kids, an dea lands, so dey can stick wit me an da Good Stuff From God I stay telling you, bumbye dey
Mrk 10.33: One guy goin set me up so da main pries guys an da teacha guys dat teach God's
Mrk 10.33: guys an da teacha guys dat teach God's Rules can take me.
Mrk 10.33: Dey goin give me to da guys dat not Jews.
Mrk 10.34: Dey goin make fun a me, an spit on top me, an whip me, an kill me.
Mrk 10.34: Dey goin make fun a me, an spit on top me, an whip me, an kill me.
Mrk 10.34: Dey goin make fun a me, an spit on top me, an whip me, an kill me.
Mrk 10.34: goin make fun a me, an spit on top me, an whip me, an kill me.
Mrk 10.39: He tell um, “Fo shua you guys goin suffa jalike me, an you goin handle all da trouble I goin get.”
Mrk 10.45: I neva come so peopo can take care me.
Mrk 10.47: Try pity me!
Mrk 10.48: Try pity me!
Mrk 10.51: Jesus aks um, “Wat you like me do fo you?”
Mrk 10.52: You wen trus me, dass why you come good now.”
Mrk 11.29: You tell me, an den I tell you guys wat right I get fo do dis kine
Mrk 11.30: Try tell me dat.
Mrk 12.10: guys neva read inside da Bible bout da stone dass jalike me?
Mrk 12.15: an tink anodda, an he say, “How come you guys like trick me?
Mrk 12.15: Show me da kine coin fo da tax so I can look at um.”
Mrk 13.6: Dey goin say, ‘Eh, me, I dat Spesho Christ Guy from God!
Mrk 13.9: An you goin tell um bout me.
Mrk 13.26: Dat time, da peopo goin see me coming inside da clouds wit all kine power, an I goin be
Mrk 13.32: Even me, I God's Boy, an I donno da time.
Mrk 14.6: She wen do dis fo me wit plenny aloha.
Mrk 14.8: Wen she wen put dis perfume on top me, befo I mahke, dis wen make me ready fo wen dey goin bury
Mrk 14.8: wen put dis perfume on top me, befo I mahke, dis wen make me ready fo wen dey goin bury me.
Mrk 14.8: befo I mahke, dis wen make me ready fo wen dey goin bury me.
Mrk 14.9: too: Weaevas my guys goin teach da Good Kine Stuff Bout Me all ova da world, dey goin tell wat dis wahine wen do, an
Mrk 14.18: tell you guys fo shua: one a you guys who stay eating wit me goin set me up!
Mrk 14.18: fo shua: one a you guys who stay eating wit me goin set me up!
Mrk 14.19: each guy tell him, “Boss, eh, fo shua you not talking bout me, yeah?
Mrk 14.20: guys who wen put his piece bread inside da same sauce wit me, he da guy goin set me up.”
Mrk 14.20: bread inside da same sauce wit me, he da guy goin set me up.”
Mrk 14.21: Da guy who goin set me up goin get it!
Mrk 14.24: Dey goin kill me, an my blood goin come out from my body jalike wen dey
Mrk 14.27: out cuz you no can handle da shame fo wat goin happen to me.
Mrk 14.28: Den you guys goin go by me ova dea.’
Mrk 14.30: early today, three times you goin say dat you donno who me.”
Mrk 14.34: No go sleep -- stay ova hea wit me.
Mrk 14.36: No let me suffa lidis.
Mrk 14.37: You guys no can stay up wit me fo ony one hour?
Mrk 14.41: I da Guy Dass Fo Real, an now dey goin set me up fo da bad guys.
Mrk 14.42: Da guy who wen set me up stay hea now awready.
Mrk 14.48: You guys tink you gotta come afta me wit swords an clubs fo bus me?
Mrk 14.48: tink you gotta come afta me wit swords an clubs fo bus me?
Mrk 14.49: inside da temple yard every day, an you guys neva bus me dat time.
Mrk 14.62: Jesus say, “Dass me.
Mrk 14.62: Bumbye you guys goin see me, da Guy Dass Fo Real, sitting down on top da importan
Mrk 14.71: Den Peter swear real bad, an say, “God punish me if I no tell you guys da trut: I donno who you guys
Mrk 14.72: da roosta make noise two times, you goin say you donno who me three times.”
Mrk 15.9: Pilate aks um, “You guys like fo me let go da King fo da Jews?
Mrk 15.34: Dat mean, “My God, my God, how come you go way an leave me ova hea?
Mrk 16.15: tell um, “Go all ova da world, an teach da Good Stuff Bout Me to everybody.
Mrk 16.16: Whoeva trus da Good Stuff Bout Me an get baptize, God goin take dem outa da bad kine stuff
Mrk 16.17: Da peopo dat trus me, dey goin do awesome stuff.
Luk 1.3: An me, I wen check out real good all da stuff dat wen happen
Luk 1.19: “I Gabriel, da one dat stand in front God, an he wen send me fo tell you dis good stuff.
Luk 1.25: She say, “Da Boss Up Dea In Da Sky wen do dis fo me.
Luk 1.25: He wen show me he do someting good fo me, an he wen take away my shame
Luk 1.25: He wen show me he do someting good fo me, an he wen take away my shame wit da peopo.
Luk 1.32: be importan, An God goin call him ‘my Boy dat come from me, Da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods.
Luk 1.35: An dat baby you goin get, God goin call him ‘Spesho Fo Me’ an ‘God's Boy’.
Luk 1.38: Do um to me jalike you wen say.”
Luk 1.43: But why dis good ting happen to me, dat you wen come by me, an you goin be my Boss mudda?
Luk 1.43: But why dis good ting happen to me, dat you wen come by me, an you goin be my Boss mudda?
Luk 1.44: I hear you say ‘Aloha,’ right den an dea da baby inside me wen huli cuz he stay good inside.
Luk 1.47: Dea Inside Da Sky, My spirit stay good inside Cuz God take me outa da bad kine stuff I stay in, Cuz he wen tink bout me,
Luk 1.48: me outa da bad kine stuff I stay in, Cuz he wen tink bout me, his poor worka!
Luk 1.48: on all da peopo goin say God wen do plenny good stuffs fo me, Cuz God get power An wen do plenny importan tings fo me.
Luk 1.49: me, Cuz God get power An wen do plenny importan tings fo me.
Luk 2.23: his Rules dat Moses wen write down befo time, “Bring me every numba one boy fo make him spesho fo me.
Luk 2.23: time, “Bring me every numba one boy fo make him spesho fo me.
Luk 2.29: bout God lidis: “Boss, You wen do wat you wen promise To me, da guy dat work fo you.
Luk 2.29: So now you can let me mahke.
Luk 2.48: Me an yoa fadda neva feel good inside, wen we was trying fo
Luk 2.49: He wen tell, “Why you wen look fo me?
Luk 3.16: But afta me, goin come one nodda guy, da Christ guy.
Luk 3.16: He way mo importan den me.
Luk 4.7: I give you all dis, if you go down on yoa knees an give me plenny respeck.
Luk 4.18: wen write, “Da Spesho Spirit from da Boss stay in charge a me, Dass why he wen send me fo teach da peopo dat no mo
Luk 4.18: from da Boss stay in charge a me, Dass why he wen send me fo teach da peopo dat no mo notting Da Good Kine Stuff
Luk 4.18: He wen send me fo tell da prisona guys Dey can go free now.
Luk 4.19: any kine to dem, Dey no goin suffa no moa, He wen send me fo tell peopo da time wen da Boss Up Dea In Da Sky Goin do
Luk 4.23: Jesus say, “Fo shua you goin tell me wat our ancesta guys wen say, ‘Eh Docta!
Luk 4.43: how dey can get God fo dea King, cuz dass why he wen send me.
head: Jesus Tell Some Guys, “Come Wit Me!
Luk 5.8: on his knees in front Jesus an say, “Eh, Boss, go way from me, cuz I one guy dat stay do bad kine stuff!
Luk 5.12: da groun, an he beg him, “Boss, if you like, you can make me come good, yeah?
Luk 5.20: Dis guys trus me fo real kine, dat I goin make dea friend come good!
Luk 5.27: Jesus tell him, “Eh, come wit me, an be my guy!
Luk 5.32: I neva come fo tell da good peopo fo come by me, but da peopo dat get bad name, so dey can come sorry fo
Luk 6.22: you out, an talk bad to you, an say you no good cuz a me, da Guy Dass Fo Real!
Luk 6.27: “I telling you guys dat hear me, get love an aloha fo da peopo dat stay agains you.
Luk 6.42: How you goin tell yoa brudda, ‘Eh, try let me pull da small piece junk outa yoa eye,’ wen you no see da
Luk 6.46: “How come you guys call me ‘Boss, boss,’ but you no do wat I say?
Luk 6.47: I goin show you guys how da guy stay dat come by me, an hear wat I say, an do um.
Luk 7.8: You know, I get one army boss who tell me wat fo do.
Luk 7.9: No mo Israel peopo dat trus me lidat!
Luk 7.34: But me, I da Guy Dass Fo Real.
Luk 7.35: No matta wat me an John do, you guys no like!
Luk 7.40: Tell me.”
Luk 7.44: I wen come inside yoa house, an you neva give me water fo wash my feet.”
Luk 7.45: You neva say ‘Aloha’ an give me one kiss, but wen I wen come inside yoa house, dis wahine
Luk 7.46: You neva give me olive oil fo my head fo show me respeck, but she wen cover
Luk 7.46: You neva give me olive oil fo my head fo show me respeck, but she wen cover my feet wit da perfume.
Luk 7.50: Jesus tell da wahine, “Cuz you wen trus me, God wen take you outa da bad kine stuff you stay in.”
Luk 8.25: He tell his guys, “How come you guys no trus me?
Luk 8.29: Da spirit yell, “Eh, wat you like do to me, Jesus?
Luk 8.29: I beg you, no hurt me!
Luk 8.45: Jesus say, “Who wen touch me?
Luk 8.45: Everybody tell him, “Not me!
Luk 8.46: But Jesus tell, “Somebody wen touch me.”
Luk 8.46: I know, cuz power wen go out from inside me.”
Luk 8.48: Jesus tell her, “Sista, you trus me, dass why you come good awready.
Luk 8.50: dat, he turn aroun an tell Jairus, “No scared, ony trus me, an she goin come good.
Luk 9.18: Who da peopo tink me?
Luk 9.20: Who you guys tink me?”
Luk 9.22: dey goin figga I not Da Guy Dass Fo Real, an dey goin kill me fo dat.
Luk 9.23: Den he tell all dem, “Whoeva like stick wit me, dey gotta make up dea mind dat dey no goin be dea own
Luk 9.23: An den dey can stick wit me.
Luk 9.24: But if you like do everyting you do fo me, an no bodda you if you mahke fo dat, den you goin live fo
Luk 9.26: If one guy stay shame a me an da tings I say, den me, da Guy Dass Fo Real, I goin be
Luk 9.26: If one guy stay shame a me an da tings I say, den me, da Guy Dass Fo Real, I goin be shame a him wen I come
Luk 9.44: But goin get one guy goin set me up an turn me ova to some odda guys.
Luk 9.44: But goin get one guy goin set me up an turn me ova to some odda guys.
Luk 9.48: small kid jalike dis kid cuz da kid my guy, dat guy take me in too.
Luk 9.48: An whoeva take me in, dey take in da One dat wen send me too.
Luk 9.48: An whoeva take me in, dey take in da One dat wen send me too.
Luk 9.58: But me, Da Guy Dass Fo Real, I no mo no place fo lay down.”
Luk 9.59: He tell anodda guy, “Come wit me.
Luk 9.59: But da guy say, “First let me go bury my fadda.
Luk 9.61: Anodda guy say, “Boss, I goin wit you, but first let me go back fo tell my ohana goodbye.
Luk 10.16: Jesus tell his guys, “Whoeva hear you, dey hear me too.
Luk 10.16: Whoeva no take you, dey no take me too.”
Luk 10.16: Whoeva no take me, dey no take da One dat wen send me.
Luk 10.16: Whoeva no take me, dey no take da One dat wen send me.
Luk 10.22: Jesus tell, “My Fadda give me everyting, you know.
Luk 10.22: Nobody know me like my Fadda know me.”
Luk 10.22: Nobody know me like my Fadda know me.”
Luk 10.22: An nobody know my Fadda fo real kine, ony me, I know him, an da peopo I like show him, dey know him
Luk 10.26: Jesus say, “Tell me, wat God's Rules say inside da Bible?
Luk 10.40: come an tell, “Boss, you no care dat my sista wen leave me all by myself fo do everyting?
Luk 10.40: Tell her fo come help me!
Luk 11.5: one friend's house at midnite an tell um, ‘My friend, lend me three loaf bread, cuz my odda friend stay going on one
Luk 11.7: Den if yoa friend inside his house tell you, ‘No bodda me!
Luk 11.7: Da door stay lock awready, an me an my kids stay in bed.’
Luk 11.18: spirits let go da peopo, cuz dea leada guy Beelzebul give me power fo do um.
Luk 11.19: da leada guy fo da bad kine spirits, he da one dat give me power fo make um let go da peopo.
Luk 11.23: If you no stay wit me, den you stay agains me.
Luk 11.23: If you no stay wit me, den you stay agains me.
Luk 11.23: Da guy dat no work wit me, he ony work agains me.
Luk 11.23: Da guy dat no work wit me, he ony work agains me.
Luk 11.30: O same jalike me, da Guy Dass Fo Real, I goin make proof fo da peopo
Luk 11.31: Dass me!
Luk 11.32: Dass me!
Luk 11.49: talking bout wen he say, ‘I goin send um guys dat talk fo me, an guys I send all ova fo tell da Good Stuff, an dey goin
Luk 12.10: “Whoeva talk bad bout me, da Guy Dass Fo Real, God goin let dem go hemo da shame fo
Luk 12.13: gotta half half da stuff our fadda wen leave us, an give me my share.
Luk 12.14: Jesus say, “Eh, who wen give me da right fo judge dat, o fo half half da stuff an give you
Luk 13.34: her chicks unda her wings, but you guys no like come by me!
Luk 13.35: I tell you guys, you no goin see me again till bumbye wen you guys say, ‘Dis da Guy dat come
Luk 14.26: He turn aroun to dem, an say, “Whoeva come by me, an get love an aloha fo dea fadda an mudda, dea wife an
Luk 14.26: -- an even fo demself too, mo den dey get love an aloha fo me, dey no can be my guy.
Luk 14.27: Whoeva no like suffa fo me, o even mahke on top one cross, dey no can be my guy.
Luk 15.6: all yoa friends an da peopo nex door, ‘Come, party wit me!
Luk 15.9: all her friends an da peopo nex door, ‘Come, party wit me!
Luk 15.12: Da younga boy wen tell his fadda, ‘Papa, give me my share from all you get.
Luk 15.17: Me, I so hungry ova hea, dat I litto mo mahke!
Luk 15.19: Let me work fo you fo pay, so den bumbye I pay you back.
Luk 15.29: I neva go agains notting you wen tell me fo do!
Luk 15.29: Wat you wen give me, hah?
Luk 15.29: You neva even give me one goat fo make party wit my friends!
Luk 15.31: “But da fadda tell, ‘My boy, you everytime stay hea wit me, an everyting I get, yoas too.
Luk 16.2: You betta give me one paper dat tell how you wen spend my money, cuz you no
Luk 16.3: My boss goin fire me, an I not strong nuff fo dig da ditch, an I shame fo beg.’
Luk 16.4: I goin do, so dat wen I no mo job hea, da peopo goin let me come dea house.
Luk 16.24: Pity me an send Lazarus fo dip da tip a his finga in water fo cool
Luk 17.8: goin say, ‘Make my suppa, go get ready, an bring um all fo me so I can eat an drink.
Luk 17.19: You wen trus me, dass why you wen come good.
Luk 17.22: But you no goin see me.
Luk 17.25: plenny stuff, an da peopo dat stay nowdays no goin take me in.
Luk 17.30: Dass how goin be wen I show up, me, da Guy Dass Fo Real.
Luk 18.3: come by da judge fo beg him, ‘Please, make tings right fo me!
Luk 18.3: Cuz get one guy dat stay ripping me off.
Luk 18.5: God an I no mo respeck fo da peopo, dis widow stay bodda me, so I goin make tings right fo her, so she no come no mo
Luk 18.5: goin make tings right fo her, so she no come no mo an wear me out!’
Luk 18.13: Give me chance!
Luk 18.16: da kids fo come, an he say, “Let da small kids come by me, an no stop dem, cuz da peopo dat get God fo dea King,
Luk 18.22: Den come wit me fo be my guy.
Luk 18.31: da guys dat wen talk fo God befo time wen say bout me, goin happen.
Luk 18.32: Dey goin turn me ova to da guys dat not Jews.
Luk 18.32: Dey goin make fun a me, an talk any kine to me, an spit on me, an whip me hard,
Luk 18.32: Dey goin make fun a me, an talk any kine to me, an spit on me, an whip me hard, an kill me.
Luk 18.32: Dey goin make fun a me, an talk any kine to me, an spit on me, an whip me hard, an kill me.
Luk 18.32: fun a me, an talk any kine to me, an spit on me, an whip me hard, an kill me.
Luk 18.32: any kine to me, an spit on me, an whip me hard, an kill me.
Luk 18.38: Pity me an give me chance!
Luk 18.38: Pity me an give me chance!
Luk 18.39: Pity me an give me chance!
Luk 18.39: Pity me an give me chance!
Luk 18.41: Wen he wen come near, Jesus tell him, “Wat you like me do fo you?”
Luk 18.42: You wen trus me, so now, you can see.”
Luk 19.10: Cuz me, da Guy Dass Fo Real, I wen come hea fo look fo da guys
Luk 19.16: say, ‘I wen get ten mo gold coins from da one you wen give me.
Luk 19.18: I wen get five mo gold coins from da one you wen give me.
Luk 19.27: Da guys dat stay agains me an no like me fo be dea king -- bring um ova hea, an kill
Luk 19.27: Da guys dat stay agains me an no like me fo be dea king -- bring um ova hea, an kill um in front
Luk 19.27: me fo be dea king -- bring um ova hea, an kill um in front me.’
Luk 20.18: An dat stone, dass me, you know.
Luk 20.24: dey smart an trying fo trick him, so he tell um, “Show me one coin.
Luk 21.8: Dey goin say, ‘Eh me, I dat Spesho Christ Guy from God!
Luk 21.27: Dat time dey goin spock me, da Guy Dass Fo Real, coming inside one cloud wit big
Luk 21.36: all da stuff dat goin happen, an fo let you stand in front me, da Guy Dass Fo Real.
Luk 22.11: tell da guy dat own da house, “Da Teacha say, ‘Wea da room me an my guys goin eat da Passova food?”
Luk 22.19: From now, tink bout me everytime you eat dis.
Luk 22.21: But you know, da guy dat goin set me up stay hea wit me at da table.”
Luk 22.21: But you know, da guy dat goin set me up stay hea wit me at da table.”
Luk 22.22: mahke jalike God wen say, but auwe da guy dat goin set me up!
Luk 22.27: But me, I not lidat.
Luk 22.28: You da guys dat wen stick wit me wen I suffa plenny.
Luk 22.29: I goin make you guys come kings jalike my Fadda wen make me one king.
Luk 22.32: Afta you come sorry an come back by me, kokua yoa bruddas.
Luk 22.34: early today, three times you goin say dat you donno who me.”
Luk 22.37: wen put him wit da crooks,’ dass da way gotta happen to me.
Luk 22.37: Wat da Bible wen say bout me befo time, everyting stay happen jus lidat.
Luk 22.42: aks God fo help him like dis: “Fadda, if you like, no let me suffa lidis.
Luk 22.48: You goin set me up wit one kiss?
Luk 22.52: tink you gotta come ova hea wit swords an clubs fo bus me?
Luk 22.53: inside da temple yard wit you guys, an you guys neva bus me.
Luk 22.61: make noise tonite, you goin say three times you donno me.
Luk 22.67: Jesus tell dem, “If I tell you guys, you no goin believe me.
Luk 22.68: An if I aks you guys one question you no goin tell me.”
Luk 23.14: He tell um, “You guys wen bring dis guy by me, an you say he trying fo make da peopo beef agains us Rome
Luk 23.28: Jesus turn an tell um, “Sistas from Jerusalem, no cry fo me.
Luk 23.31: Cuz if dey doing dis kine stuff to one good guy like me, wat goin happen to da peopo dat not good?’
Luk 23.42: An he tell Jesus, “Jesus, rememba me wen you come King!
Luk 23.43: An I tell you dis: Today you goin be wit me inside God's Beautiful Place.”
Luk 24.7: Dey gotta turn me ova to da bad guys.
Luk 24.7: An dey goin kill me on top one cross.
Luk 24.38: Why you no trus me?
Luk 24.39: Try touch me, an see dat dis me, fo shua!
Luk 24.39: Try touch me, an see dat dis me, fo shua!
Luk 24.44: stay from befo time inside da Bible, all dat, talk bout me!
Jhn 1.15: ‘Bumbye one Guy goin show up, an dat Guy mo importan den me, cuz he stay awready from befo I born.
Jhn 1.30: talk bout wen I wen say, ‘Bumbye one guy goin show up afta me, but he stay mo importan den me, cuz he stay befo I born.
Jhn 1.30: one guy goin show up afta me, but he stay mo importan den me, cuz he stay befo I born.
Jhn 1.33: He say dis: “God wen send me fo baptize peopo wit water.”
Jhn 1.33: He tell me, ‘You goin see my Spesho Spirit come down an stay wit one
Jhn 1.43: He find Philip an tell him, “Eh, come wit me, an be my guy.
Jhn 1.48: Natanael say, “How come you know who me?
Jhn 1.50: Jesus wen tell him, “You trus me jus cuz I tell you dat I wen see you undaneat da fig tree?
Jhn 1.51: up, an God's angel messenja guys going up an going down by me, da Guy Dass Fo Real.”
Jhn 2.4: Not time yet fo me fo show da awesome stuff.
Jhn 2.17: Stay burn inside me jalike one fire.
Jhn 3.12: bout stuff down hea inside dis world, you guys no believe me.
Jhn 3.12: Den how you guys goin believe me if I tell you guys bout da stuff up dea wea God stay
Jhn 3.13: Ony me, da Guy Dass Fo Real, I wen come down from da sky.
Jhn 3.14: Da same ting gotta happen to me, da Guy Dass Fo Real.
Jhn 3.14: Dey goin put me on top one cross, so dat everybody who stay trus me, can
Jhn 3.15: put me on top one cross, so dat everybody who stay trus me, can get da real kine life dat stay to da max foeva.
Jhn 3.16: love an aloha fo da peopo inside da world, dat he wen send me, his one an ony Boy, so dat everybody dat trus me no get
Jhn 3.16: wen send me, his one an ony Boy, so dat everybody dat trus me no get cut off from God, but get da real kine life dat
Jhn 3.17: You know, God neva send me, his Boy, inside da world fo punish da peopo.
Jhn 3.17: He wen send me fo take da peopo outa da bad kine stuff dey doing.
Jhn 3.18: Whoeva stay trus me, God no goin punish dem.
Jhn 3.18: But whoeva no trus me, garans God goin punish dem, cuz dey neva trus me, God's
Jhn 3.18: no trus me, garans God goin punish dem, cuz dey neva trus me, God's ony Boy.
Jhn 3.28: You guys, you wen hear me say, ‘I not da Christ, da Spesho Guy God Goin Send, but
Jhn 3.28: da Christ, da Spesho Guy God Goin Send, but God wen send me first, befo him.”
Jhn 3.30: He gotta come mo importan den me, cuz I not dat importan.
Jhn 4.8: Jesus tell her, “You can give me some water fo drink?
Jhn 4.9: Da wahine from Samaria tell him, “How come you aks me fo one drink water?
Jhn 4.10: her, “If you wen know wat God like give everybody, an who me dat stay aks you fo water, den you aks me fo water, an I
Jhn 4.10: an who me dat stay aks you fo water, den you aks me fo water, an I give you da kine water dat make peopo live
Jhn 4.15: Da wahine tell him, “Mista, give me dat kine water!
Jhn 4.21: He say, “Sista, trus me, I telling da trut.
Jhn 4.29: He wen tell me everyting I eva wen do.
Jhn 4.34: Dass jalike food fo me.”
Jhn 4.39: She say, “He wen tell me everyting I eva do.”
Jhn 4.48: Jesus tell him, “If you guys no see me show you all kine awesome stuff, you guys no like trus me.
Jhn 4.48: me show you all kine awesome stuff, you guys no like trus me.
Jhn 5.7: Da sick guy tell him, “Mista, I no mo nobody fo put me inside wen da water start fo move.
Jhn 5.11: He say, “Da guy dat wen make me come good, he tell me, ‘Take yoa mat an walk.
Jhn 5.11: He say, “Da guy dat wen make me come good, he tell me, ‘Take yoa mat an walk.
Jhn 5.20: My Fadda get love an aloha fo me, his Boy.
Jhn 5.20: An he show me everyting dat he stay doing.
Jhn 5.20: He goin show me even mo betta tings den dis, an dat goin blow yoa minds!
Jhn 5.21: Same ting, me, cuz I his Boy, I can make anybody I like come back fo
Jhn 5.22: My Fadda not da judge fo nobody, but he wen make me da judge fo everybody, cuz I his Boy.
Jhn 5.23: My Fadda like everybody get respeck fo me, cuz I his Boy, jalike dey get respeck fo him.
Jhn 5.23: Whoeva no mo respeck fo me, cuz I his Boy, dey no mo respeck fo my Fadda dat wen send
Jhn 5.23: cuz I his Boy, dey no mo respeck fo my Fadda dat wen send me.
Jhn 5.24: guys dis: Whoeva hear wat I say, an trus God who wen send me, dey get da real kine life dat stay to da max foeva.
Jhn 5.25: An da peopo who hear me, an lissen to wat I say, dey goin live fo real kine.
Jhn 5.26: come alive fo real kine, same ting, cuz I his Boy he give me da power fo make um come alive too.
Jhn 5.27: My Fadda wen give me da right fo be da judge fo everybody, cuz I his Boy, da
Jhn 5.30: say dey wen do good o bad, dat come from wat my Fadda tell me.
Jhn 5.30: He da One who wen send me.
Jhn 5.32: Get anodda One dat tell wat he know bout me.
Jhn 5.32: An I know dat everyting he tell bout me stay true.
Jhn 5.33: John, an he wen tell everyting he know bout da trut bout me.
Jhn 5.34: I no need peopo fo tell wat dey know bout me.
Jhn 5.36: But I get odda stuff dat tell bout me, an dass mo betta den wat John tell.
Jhn 5.36: Da Fadda give me stuff fo do, an I do um.
Jhn 5.36: Da tings I do show who me, an make proof dat da Fadda wen send me.
Jhn 5.36: I do show who me, an make proof dat da Fadda wen send me.
Jhn 5.37: An da Fadda, who wen send me, he one nodda One dat tell wat he know bout me.
Jhn 5.37: wen send me, he one nodda One dat tell wat he know bout me.
Jhn 5.38: no mo wat God say inside you guys, cuz you guys no trus me, an I da guy he wen send.
Jhn 5.39: wen da Bible talk bout how fo get da real kine life, dass me he talking bout.
Jhn 5.40: An you guys, you no like come by me an be my guys so dat you guys can get da real kine life
Jhn 5.41: “I no need peopo fo tell me I awesome.
Jhn 5.43: I wen come to dis world cuz my Fadda wen give me da right fo come fo him.
Jhn 5.43: But you guys neva like trus me o lissen to me.
Jhn 5.43: But you guys neva like trus me o lissen to me.
Jhn 5.46: guys wen trus Moses fo real kine, den you guys wen trus me too, cuz he wen write bout me.
Jhn 5.46: kine, den you guys wen trus me too, cuz he wen write bout me.
Jhn 6.20: But Jesus tell dem, “Dis me!
Jhn 6.26: Jesus tell dem, “Dass good you guys stay looking fo me.
Jhn 6.26: You guys no stay looking fo me cuz I wen do awesome stuff fo show who me.
Jhn 6.26: stay looking fo me cuz I wen do awesome stuff fo show who me.
Jhn 6.27: an I can give you guys dat kine, cuz God da Fadda wen give me da right fo do dat.
Jhn 6.29: Jesus tell dem, “Dis wat God like you guys fo do: Trus me, cuz I da Guy God wen send.
Jhn 6.33: Cuz da bread from God, dass me, da Guy dat come down from da sky.
Jhn 6.35: Anybody come by me fo be my guy, dey no goin come hungry eva!
Jhn 6.35: Anybody trus me, dey no goin come thirsty eva!
Jhn 6.36: “Jalike I wen tell you guys awready, you guys wen see me, but you guys still yet no trus me.
Jhn 6.36: you guys wen see me, but you guys still yet no trus me.
Jhn 6.37: Everybody da Fadda pick fo be my guys, dey goin come by me.
Jhn 6.37: No way I eva goin throw out da peopo dat come by me!
Jhn 6.38: He da One who wen send me.
Jhn 6.39: Dis wat da Fadda like me fo do: Everybody he pick fo be my guys, he like me fo get
Jhn 6.39: like me fo do: Everybody he pick fo be my guys, he like me fo get dem all, an no leave nobody.
Jhn 6.40: I wen say: dis wat my Fadda like, da One who wen send me: Everybody dat see me his Boy, an trus me, dey goin get da
Jhn 6.40: my Fadda like, da One who wen send me: Everybody dat see me his Boy, an trus me, dey goin get da real kine life dat
Jhn 6.40: One who wen send me: Everybody dat see me his Boy, an trus me, dey goin get da real kine life dat stay to da max foeva.
Jhn 6.44: My Fadda wen send me hea.
Jhn 6.44: No mo nobody can come by me, if my Fadda no bring um.
Jhn 6.45: an learn da good kine stuff from him, dey goin come by me an be my guys.
Jhn 6.47: An I like tell you guys dis too: Whoeva trus me, dey goin live to da max foeva.
Jhn 6.50: But dis kine bread from me, dat come down from da sky, anybody can eat dis bread.
Jhn 6.50: Dat mean dey can trus me, an den, dey no goin stay cut off from God.
Jhn 6.56: eat my body an drink my blood lidat, dey stay tight wit me, an I stay tight wit dem.
Jhn 6.57: Da Fadda stay live fo real kine, an he wen send me hea.
Jhn 6.57: I stay live too, cuz he make me live fo real kine.
Jhn 6.57: Whoeva take me, same ting, dey goin live, cuz I goin make dem live fo
Jhn 6.62: Eh, wat if bumbye you guys see me, da Guy Dass Fo Real, going back up dea, to da place wea I
Jhn 6.64: But get some a you guys dat no trus me.
Jhn 6.65: “Dass why I wen tell you guys, no mo nobody can come by me an be my guy.”
Jhn 7.6: Jesus tell dem, “Az not time fo me fo go yet.”
Jhn 7.7: But dey hate me, cuz I tell um dat da kine stuff dey stay doing, dass bad
Jhn 7.8: I no going yet, cuz not time fo me fo go.
Jhn 7.16: Jesus tell dem, “Da stuff I teach, no come from me.
Jhn 7.16: Come from da One who wen send me.”
Jhn 7.19: So, how come you guys trying fo kill me?
Jhn 7.23: fo no broke Moses Rules, how come you guys come huhu wit me cuz I wen make one sick guy come good on da Rest Day?
Jhn 7.28: dat, he talk real strong an say, “You guys tink you know me, an wea I wen come from?”
Jhn 7.28: Da One who wen send me, he fo real.
Jhn 7.29: But I know him, cuz I wen come from him, an he wen send me hea.
Jhn 7.33: bit mo time, an den I goin go back to da One who wen send me hea.
Jhn 7.34: You guys goin look fo me, but you no goin find me, cuz wea I going, you guys no can
Jhn 7.34: You guys goin look fo me, but you no goin find me, cuz wea I going, you guys no can go ova dea.
Jhn 7.36: Wat he mean wen he say, ‘You guys goin look fo me, but you no goin find me,’ an ‘Da place I goin stay, you
Jhn 7.36: he say, ‘You guys goin look fo me, but you no goin find me,’ an ‘Da place I goin stay, you guys no can go dea’?
Jhn 7.37: He say, “Whoeva stay thirsty, let um come by me fo drink.
Jhn 7.38: Jalike da Bible say, ‘Whoeva trus me, dey come alive inside dem.
Jhn 8.12: Whoeva come by me an be my guy, dey no goin go aroun inside da dark.
Jhn 8.16: I get my Fadda fo help me, cuz he da One wen send me hea.
Jhn 8.16: I get my Fadda fo help me, cuz he da One wen send me hea.
Jhn 8.18: I tell bout myself, an my Fadda who wen send me hea, he tell da same ting bout me.
Jhn 8.18: an my Fadda who wen send me hea, he tell da same ting bout me.
Jhn 8.19: Jesus say, “You guys donno me o my Fadda.
Jhn 8.19: If you guys wen know me, den you guys wen know my Fadda too.”
Jhn 8.21: tell dem again, “I going away, an you guys goin look fo me.
Jhn 8.26: Da One who wen send me hea, he everytime tell da trut.
Jhn 8.28: Jesus tell dem, “Bumbye you guys goin put me, da Guy Dass Fo Real, up high.
Jhn 8.28: I ony teach da stuff my Fadda wen teach me.
Jhn 8.29: Da One who wen send me hea, he stay wit me.
Jhn 8.29: Da One who wen send me hea, he stay wit me.
Jhn 8.29: He no leave me by myself.
Jhn 8.31: da Jewish peopo dat wen trus him, “If you guys stick wit me an da stuff I teaching you, den you goin be my guys fo
Jhn 8.31: fo real kine, an you guys goin learn mo plenny stuff from me.
Jhn 8.37: But still yet, you guys trying fo kill me, cuz you guys no like take da stuff I stay teaching.
Jhn 8.38: I tell bout da stuff I wen see, dat my Fadda wen show me, an you guys do da stuff you wen hear bout from you guys
Jhn 8.40: But now you guys stay trying fo kill me, no matta I everytime tell you guys da trut, jalike I wen
Jhn 8.42: was you guys fadda, den you guys wen get love an aloha fo me, cuz I wen come from God, an now I stay hea.
Jhn 8.42: I neva come by myself, but God wen send me hea.”
Jhn 8.45: I stay telling you guys da trut, but you guys no trus me.
Jhn 8.46: So, if I stay telling da trut, how come you guys no trus me?
Jhn 8.47: Dass why you guys no like lissen to me, cuz you guys no come from God.
Jhn 8.49: Jesus tell dem, “I no mo bad kine spirit in charge a me.
Jhn 8.49: But you guys no mo respeck fo me.
Jhn 9.4: God wen send me hea.
Jhn 9.11: guy Jesus wen make mud, an put um on top my eyes, an tell me, ‘Go da Siloam water place an wash.”
Jhn 9.30: guys donno wea he wen come from, but still yet he wen make me see.
Jhn 9.36: Tell me, so I can trus him.”
Jhn 9.37: Dass me, da guy talking to you.”
Jhn 10.8: All da odda guys dat wen come befo me, dey jalike steala guys.
Jhn 10.9: If anybody trus me, God goin take um outa da bad kine stuff dey stay in, an
Jhn 10.9: Dass jalike dey goin go inside God's place by me, da gate.
Jhn 10.14: I know my sheeps, an dey know me, jalike my Fadda know me, an I know my Fadda.
Jhn 10.15: I know my sheeps, an dey know me, jalike my Fadda know me, an I know my Fadda.
Jhn 10.17: “Dis why my Fadda get love an aloha fo me: cuz I goin give myself fo mahke so I can come back alive
Jhn 10.18: Nobody goin make me go mahke, I like do um by myself.
Jhn 10.18: Dass wat my Fadda wen tell me fo do.
Jhn 10.25: dem, “I wen tell you guys awready, but you guys no trus me.
Jhn 10.25: Da tings I stay doing cuz my Fadda wen give me da right fo do um, dat show who me.”
Jhn 10.25: cuz my Fadda wen give me da right fo do um, dat show who me.”
Jhn 10.26: But you guys no trus me, cuz you guys not my sheeps.
Jhn 10.27: An dey stick wit me.
Jhn 10.28: An nobody can grab dem away from me.
Jhn 10.29: My Fadda wen give dem to me.
Jhn 10.30: Me an my Fadda, we stay one.
Jhn 10.32: Now, wat good ting you guys throw stones at me fo?
Jhn 10.36: Da Fadda wen say I spesho fo him, an he wen send me hea inside da world.
Jhn 10.37: If I no stay doing wat my Fadda like me fo do, den you guys no need trus me.
Jhn 10.37: wat my Fadda like me fo do, den you guys no need trus me.
Jhn 10.38: But I stay doing wat my Fadda like me fo do.
Jhn 10.38: So, no matta you guys no trus me, trus da stuff I do.
Jhn 10.38: you guys can know an undastan dat my Fadda stay tight wit me, an I stay tight wit my Fadda.
Jhn 11.15: Cuz you guys goin trus me cuz a wat goin happen.
Jhn 11.25: Whoeva trus me goin come alive, no matta dey mahke.”
Jhn 11.26: Whoeva stay live fo real kine an trus me, dey no goin mahke inside, eva!
Jhn 11.41: da sky an say, “Fadda, mahalo plenny dat you wen lissen to me.”
Jhn 11.42: I know dat you everytime lissen to me.
Jhn 11.42: But I wen say dat so dey goin believe me, dat you wen send me hea.
Jhn 11.42: But I wen say dat so dey goin believe me, dat you wen send me hea.
Jhn 12.7: She wen stash dis perfume fo use um wen dey goin make me ready fo bury.
Jhn 12.8: But you guys no goin get me wit you everytime.”
Jhn 12.23: Jesus tell dem, “Time awready fo me, da Guy Dass Fo Real.
Jhn 12.23: Now God goin make me come awesome fo real kine!
Jhn 12.26: Whoeva like be my helpa gotta go wit me an be my guy.
Jhn 12.27: ‘Fadda, no let me mahke right now’?
Jhn 12.30: Jesus tell dem, “Dis voice not fo me, but fo you guys.”
Jhn 12.32: Wen dey lift me up from da groun fo kill me, den I goin bring everybody by
Jhn 12.32: Wen dey lift me up from da groun fo kill me, den I goin bring everybody by me.
Jhn 12.32: up from da groun fo kill me, den I goin bring everybody by me.
Jhn 12.34: Den how come you say, ‘Dey goin take me, da Guy Dass Fo Real, an lift me up from da groun fo kill
Jhn 12.34: you say, ‘Dey goin take me, da Guy Dass Fo Real, an lift me up from da groun fo kill me’?)
Jhn 12.34: da Guy Dass Fo Real, an lift me up from da groun fo kill me’?)
Jhn 12.35: Jesus wen tell dem, “Me, I jalike da light fo you guys.
Jhn 12.36: So go trus me.
Jhn 12.40: No like undastan wit dea head, No like change an come by me, Cuz dey no like fo me fo make um come good.
Jhn 12.40: dea head, No like change an come by me, Cuz dey no like fo me fo make um come good.
Jhn 12.44: Jesus wen talk loud an say, “Whoeva trus me, he no trus ony me, but he trus da One dat wen send me hea
Jhn 12.44: wen talk loud an say, “Whoeva trus me, he no trus ony me, but he trus da One dat wen send me hea too.
Jhn 12.44: me, he no trus ony me, but he trus da One dat wen send me hea too.
Jhn 12.45: Whoeva see me, he see da One dat wen send me hea too.
Jhn 12.45: Whoeva see me, he see da One dat wen send me hea too.
Jhn 12.46: come jalike da light inside da world, so dat whoeva trus me, dey no goin stay dark inside.
Jhn 12.47: Me, I wen come fo take um outa da bad kine stuff dey doing.
Jhn 12.48: Whoeva no take me an wat I say, dat guy goin get one nodda judge.
Jhn 12.49: Cuz I neva talk by myself, but my Fadda who wen send me wen tell me everyting he like me fo say.
Jhn 12.49: neva talk by myself, but my Fadda who wen send me wen tell me everyting he like me fo say.
Jhn 12.49: but my Fadda who wen send me wen tell me everyting he like me fo say.
Jhn 12.50: So everyting I say, dass jalike my Fadda wen tell me.
Jhn 13.13: You guys call me ‘Teacha’ an ‘Boss.
Jhn 13.13: Dass good, cuz dass who me.
Jhn 13.18: da Bible say from befo time, ‘One guy dat wen eat wit me, like go agains me.
Jhn 13.18: befo time, ‘One guy dat wen eat wit me, like go agains me.
Jhn 13.20: dis too: Whoeva stick wit da guy I send, dey stick wit me too.
Jhn 13.20: An whoeva stick wit me, dey stick wit da One who wen send me too.
Jhn 13.20: An whoeva stick wit me, dey stick wit da One who wen send me too.
Jhn 13.21: fo shua wat I telling you guys: One a you guys goin set me up fo mahke.
Jhn 13.32: I goin show how awesome God stay, an he goin make me awesome too, cuz I stay tight wit him.
Jhn 13.33: Den you guys goin look fo me, but jalike I wen tell da Jewish leada guys, I telling you
Jhn 13.38: You tink you stay ready fo mahke fo me?”
Jhn 13.38: early today, you goin say three times dat you donno who me!
Jhn 14.1: Trus God, an trus me too.
Jhn 14.3: ready, I goin come back, an take you guys ova dea wit me, so da place I stay, you guys goin stay dea too.
Jhn 14.6: tell um, “No mo odda guy can bring peopo to da Fadda, ony me.
Jhn 14.7: You guys know me, so dass mean you guys goin know my Fadda.
Jhn 14.9: “I stay wit you guys long time, an you still yet donno who me, Philip?”
Jhn 14.9: Whoeva wen see me, dey wen see my Fadda.”
Jhn 14.10: You no trus me, o wat, wen I say dat I stay tight wit my Fadda, an he
Jhn 14.10: I say dat I stay tight wit my Fadda, an he stay tight wit me?
Jhn 14.10: Da stuff I telling you guys, all dat no come from me, come from my Fadda.
Jhn 14.10: He stay tight wit me, an he da One dat stay doing all dis kine stuff.
Jhn 14.11: Trus me wen I say dat I stay tight wit my Fadda an he stay tight
Jhn 14.11: I say dat I stay tight wit my Fadda an he stay tight wit me.
Jhn 14.11: If you guys no can believe dat, den trus me cuz a da stuff I stay doing.
Jhn 14.12: An I tell you guys dis too: Whoeva trus me, dey goin do da same kine stuff I do.
Jhn 14.13: Wateva you guys aks me fo do cuz you my guys, I goin do um.
Jhn 14.14: Wateva you guys aks me fo do cuz you my guys, I goin do um fo you.
Jhn 14.15: “If you guys get love an aloha fo me, you goin do wat I tell you guys fo do.
Jhn 14.19: Litto wile moa, da peopo inside da world no goin see me.
Jhn 14.19: But you guys goin see me.
Jhn 14.20: dat I stay tight wit my Fadda, an you guys stay tight wit me, an I stay tight wit you guys.
Jhn 14.21: um fo do, an do um, dass da ones dat get love an aloha fo me.
Jhn 14.21: an I goin get love an aloha fo um, an I goin show um who me fo real kine.
Jhn 14.23: Jesus wen tell him, “Whoeva get love an aloha fo me, dey goin do wat I tell um.
Jhn 14.23: Den me an my Fadda going by dem, an jalike we goin make house wit
Jhn 14.24: Whoeva no mo love an aloha fo me, dey no goin do wat I say.
Jhn 14.24: All da stuff you wen hear me tell, dat no come from me, come from my Fadda who wen send
Jhn 14.24: All da stuff you wen hear me tell, dat no come from me, come from my Fadda who wen send me.
Jhn 14.24: tell, dat no come from me, come from my Fadda who wen send me.
Jhn 14.26: you guys his Good an Spesho Spirit fo kokua you guys fo me.
Jhn 14.28: You guys wen hear me say, ‘I going way from you guys, an I goin come back by
Jhn 14.28: If you guys wen get love an aloha fo me, den you guys stay good inside, cuz I going by my Fadda.’
Jhn 14.28: Cuz my Fadda, he mo importan den me.
Jhn 14.29: So wen da ting happen, you guys goin trus me.
Jhn 14.30: charge a da peopo inside dis world, but he no mo power ova me.
Jhn 14.31: no matta he coming, cuz I goin do wat my Fadda wen tell me fo do.
Jhn 15.1: I jalike da grape vine, but me, I fo real kine.
Jhn 15.2: All da peopo dat say dey stay tight wit me, but dey no do notting, my Fadda take um off, jalike da
Jhn 15.2: An all da peopo dat stay tight wit me, he take away da junk kine stuff from inside dem, jalike
Jhn 15.4: Come tight wit me, jalike I stay tight wit you guys.
Jhn 15.4: you guys no can do notting if you guys no stay tight wit me.
Jhn 15.5: Me, I jalike da grape vine, an you guys jalike da branches.
Jhn 15.5: Whoeva come tight wit me awready, an I stay tight wit dem, dey goin be jalike one
Jhn 15.5: Cuz you guys no can do notting if you no stay tight wit me.
Jhn 15.6: Whoeva no stay tight wit me, dey jalike one branch dat stay no good.
Jhn 15.7: If you guys stay tight wit me, an stick wit da tings I stay telling you guys, den you
Jhn 15.9: “Jalike da Fadda get love an aloha fo me, dass how I get love an aloha fo you guys.
Jhn 15.9: Hang in dea an stay tight wit me, so I can give you guys my love an aloha.
Jhn 15.10: fo do, den you guys goin hang in dea an stay tight wit me fo shua, an I goin give you guys my love an aloha.
Jhn 15.10: Jalike I do wat my Fadda tell me fo do, an he stay give me plenny love an aloha.
Jhn 15.10: Jalike I do wat my Fadda tell me fo do, an he stay give me plenny love an aloha.
Jhn 15.15: cuz I wen tell you guys everyting dat my Fadda wen tell me.
Jhn 15.16: You guys neva pick me.
Jhn 15.18: peopo hea inside da world hate you guys, rememba dis: was me dey wen hate first.
Jhn 15.20: If dey make me suffa, dey goin make you guys suffa too.
Jhn 15.21: jus cuz you my guys, an dey donno da One who wen send me hea.
Jhn 15.23: Whoeva hate me, dey hate my Fadda too.
Jhn 15.24: But now dey wen see me an my Fadda, an dey hate us both.
Jhn 15.25: dis stuff wen happen, jalike dea Rules say, ‘Dey wen hate me fo notting.
Jhn 15.26: He goin tell you guys wat he know bout me.
Jhn 15.27: Same ting, you guys goin tell wat you know bout me too, cuz you guys wen stay wit me from da start.
Jhn 15.27: tell wat you know bout me too, cuz you guys wen stay wit me from da start.
Jhn 16.1: stuff awready, cuz no good bumbye you guys no stick wit me no moa.
Jhn 16.3: make lidat to you guys cuz dey donno my Fadda an dey donno me.
Jhn 16.5: “But now I going to da One dat wen send me.
Jhn 16.5: But still yet, you guys no even aks me wea I going.
Jhn 16.9: show dem dat dey do bad kine stuff, cuz dey no like trus me.
Jhn 16.10: cuz I going to my Fadda, an den you guys no goin see me no moa.
Jhn 16.14: awesome I stay, cuz he goin take all da true stuff bout me an show you guys wat all dat mean.
Jhn 16.15: I wen say, God's Spirit goin take all da true stuff bout me, an show you guys wat dat mean.
Jhn 16.16: “In litto wile, you guys no goin see me.
Jhn 16.16: Den litto wile moa, you guys goin see me.
Jhn 16.17: He say, ‘In litto wile, you guys no goin see me.
Jhn 16.17: Den litto wile moa, you guys goin see me.
Jhn 16.19: tell um, “I wen say, ‘In litto wile you guys no goin see me.
Jhn 16.19: Den litto wile moa, an you guys goin see me.”
Jhn 16.23: “Wen dat time come, you guys no goin need aks me bout notting.
Jhn 16.26: No need fo me aks him fo you guys.
Jhn 16.27: an aloha fo you guys, cuz you guys get love an aloha fo me, an you stay shua dat I wen come from God.
Jhn 16.31: You guys trus me now?”
Jhn 16.32: But I no stay by myself, cuz my Fadda stay wit me.
Jhn 16.33: so yoa hearts can rest inside, cuz you guys stay tight wit me.
Jhn 17.2: Cuz you wen make me in charge a da peopo all ova da world, I goin make
Jhn 17.2: peopo all ova da world, I goin make everybody you wen give me come alive fo real kine foeva.
Jhn 17.3: life know you, da ony God dass fo real, an dat dey know me too, Jesus Christ, da Spesho Guy You Wen Send.
Jhn 17.4: I wen pau do all da stuff dat you wen tell me fo do.
Jhn 17.5: Now I going back by you, an I like you make me awesome, same kine jalike befo time.
Jhn 17.6: “Da guys you wen give me from inside da world fo be my guys, I wen teach dem bout
Jhn 17.6: Dey was yoa guys, an you wen give dem to me.
Jhn 17.7: Now dey know dat everyting you teach me, wen come from you.
Jhn 17.8: Cuz I wen teach dem all da stuff dat you wen tell me, an dey wen take um.
Jhn 17.8: dat I wen come from you, cuz dey believe dat you wen send me hea.
Jhn 17.9: inside da world, but ony fo da peopo dat you wen give me, cuz dey yoa guys.
Jhn 17.11: yoa power, cuz dey yoa guys, an dey get yoa name, jalike me.
Jhn 17.11: So den, dey goin stay tight wit each odda, jalike me an you stay tight wit each odda.
Jhn 17.13: world so my peopo can stay good inside to da max, jalike me.
Jhn 17.18: Jalike you wen send me to da peopo inside da world, same ting, I wen send my guys
Jhn 17.20: ony fo dem guys, but fo all da odda peopo dat goin trus me cuz a wat dem guys tell um.
Jhn 17.21: goin stay tight wit each odda, jalike you stay tight wit me, Fadda, an I stay tight wit you.
Jhn 17.21: inside da world goin believe dat you da One dat wen send me hea.
Jhn 17.22: how awesome I stay, I wen make dem come awesome jalike me, so dey goin stay tight wit each odda, jalike we stay
Jhn 17.23: I stay tight wit dem, an you stay tight wit me.
Jhn 17.23: inside da world goin know dat you da One dat wen send me hea, an dat you get love an aloha fo dem guys jalike you
Jhn 17.23: love an aloha fo dem guys jalike you get love an aloha fo me.
Jhn 17.24: “Fadda, I like everybody dat you wen give me be wit me wea I goin stay, cuz I like dem see how awesome
Jhn 17.24: “Fadda, I like everybody dat you wen give me be wit me wea I goin stay, cuz I like dem see how awesome I stay.
Jhn 17.24: Cuz you wen get love an aloha fo me, an you wen make me awesome befo we wen make da world.
Jhn 17.24: Cuz you wen get love an aloha fo me, an you wen make me awesome befo we wen make da world.
Jhn 17.25: I know you, an my peopo, dey know dat you da One wen send me hea.
Jhn 17.26: I like dem get da same kine love an aloha dat you get fo me, an I can stay tight wit dem.
Jhn 18.9: he wen say befo come true, “Fadda, Da guys you wen give me, I neva lose dem, not even one guy.
Jhn 18.11: Jalike he give me one cup full wit da bitta kine stuff fo drink, an I goin
Jhn 18.15: An anodda guy Jesus wen teach go too -- dass me.
Jhn 18.15: Now, da Head Priest guy know me.
Jhn 18.16: Den me, cuz I Jesus odda guy dat was dea, an da Head Priest guy
Jhn 18.16: I Jesus odda guy dat was dea, an da Head Priest guy know me, I wen go outside, talk to da girl dat watch da gate, an
Jhn 18.20: Jesus tell him, “I wen talk wea everybody can hear me.
Jhn 18.21: How come you aksing me?
Jhn 18.21: Aks da peopo who wen hear me, wat I wen tell dem.
Jhn 18.23: Jesus tell him, “If I wen talk bad, tell me wat I wen say was bad.
Jhn 18.23: But if was good, how come you wen go slap me?”
Jhn 18.27: Not me!”
Jhn 18.34: O odda peopo wen tell you dat bout me?”
Jhn 18.35: Pilate tell, “Me?
Jhn 18.35: was yoa own peopo an da main pries guys wen bring you to me.
Jhn 18.36: kine king, den my guys goin fight so da Jews no can take me.”
Jhn 18.36: I one king, but no mo nobody hea inside dis world wen make me one king.
Jhn 18.37: Everybody dat stick wit da trut, dey lissen to me.
Jhn 18.39: So, you guys like me let go da King fo da Jews, o wat?
Jhn 19.10: Den Pilate tell him, “You no like talk to me, o wat?”
Jhn 19.11: Jesus tell, “Ony one way you get da right fo hurt me.
Jhn 19.11: Dass why da guy who wen turn me ova to you, he do mo worse ting den you.
Jhn 19.26: (Dass was me, you know.
Jhn 19.27: Den Jesus tell me, “Look!)
Jhn 19.35: (You know, one a da guys dat wen see all dat happen, dass me.
Jhn 20.2: So she wen run ova dea wea Simon Peter wen stay, an me, da guy dat Jesus get love an aloha fo, I stay dea wit
Jhn 20.3: So Peter an me wen run, fo go da place.
Jhn 20.4: Us guys wen run togedda, but me, I wen run mo fast, an come to da place first.”
Jhn 20.8: Den me, dat wen come first, I wen go inside too.
Jhn 20.15: an she tell him, “Mista, if you wen take him away, tell me wea you wen put him, an I goin take da body fo bury.
Jhn 20.17: Jesus tell her, “No touch me, cuz I neva go up by my Fadda yet.”
Jhn 20.21: Jalike my Fadda wen send me all ova, dass how I goin send you guys all ova.
Jhn 20.29: Jesus tell him, “Thomas, cuz you wen see me, you believe I alive.
Jhn 20.29: Goin get peopo dat neva see me, but dey goin believe I alive too.”
Jhn 21.7: Now me, I was dea.”
Jhn 21.15: Tell me dis: You get mo plenny love an aloha fo me den dese guys
Jhn 21.15: Tell me dis: You get mo plenny love an aloha fo me den dese guys get, o wat?
Jhn 21.16: You get love an aloha fo me, o wat?”
Jhn 21.19: Stay tight wit me an be my guy.)
Jhn 21.20: Den Peter wen turn aroun, an spock me walking behind dem.
Jhn 21.21: Wen Peter spock me, he wen aks Jesus, “Eh Boss!
Jhn 21.22: You, you stay tight wit me!
Jhn 21.24: Was me, John!
Act 1.4: You guys wen hear me tell bout dat Spirit.
Act 1.8: you guys goin tell da peopo in Jerusalem wat you know bout me, an da peopo all ova Judea, Samaria, an all ova da world.
Act 2.17: Yoa boys an yoa girls goin talk fo me.
Act 2.18: I goin make my Spirit Take charge a da peopo dat work fo me, Guys an wahines, An dey goin talk fo me.
Act 2.18: peopo dat work fo me, Guys an wahines, An dey goin talk fo me.
Act 2.25: He stay in front me all da time.
Act 2.27: I know I can rest an wait fo God, Cuz God, you no goin let me stay inside Hell, An you no goin let me rot, cuz I stay
Act 2.27: you no goin let me stay inside Hell, An you no goin let me rot, cuz I stay good an spesho fo you.
Act 2.28: You wen teach me how fo do, So I can live fo real kine.
Act 2.28: You goin make me stay real good inside, Cuz you stay wit me.
Act 2.28: You goin make me stay real good inside, Cuz you stay wit me.
Act 3.22: yoa Boss, he goin give you guys one Guy goin be jalike me, dat goin talk fo God.
Act 7.2: Stephen say, “My bruddas an my faddas, try lissen to me!
Act 7.7: guys goin go way from ova dea, an dey goin pray an show me respeck in dis place.
Act 7.28: You like kill me jalike you wen kill da Egypt guy yesterday?
Act 7.33: wea you stay standing, dat one place dat stay spesho fo me.’
Act 7.37: one Guy fo you dat goin talk fo him, jalike he wen send me.
Act 7.42: He wen say, ‘You Israel peopo, Dat no was fo me you wen make sacrifice, Forty years inside da boonies!
Act 7.49: Wat kine house you goin make fo me?
Act 7.49: Wea da place fo me fo rest?
Act 8.19: He wen try give dem money, an he say, “You can give me da power too, so dat wen I put my hands on top da peopo,
Act 8.24: Simon wen tell Peter an John, “You can pray to da Boss fo me, so dat all dis stuff dat you wen say no happen to me?
Act 8.24: fo me, so dat all dis stuff dat you wen say no happen to me?
Act 8.31: Etiopia guy wen say, “I no can undastan um if nobody tell me wat dis mean.
Act 8.34: Da guy wen tell Philip, “Please, tell me who Isaiah stay talking bout.
Act 8.36: You can baptize me, yeah?
Act 9.4: How come you making me suffa?
Act 9.15: I wen pick dis guy fo tell who me to da peopos dat not Jews an dea kings an to da Israel
Act 9.17: by you wen you stay on da road coming ova hea, he wen send me by you, so you can see again, an so His Spesho Spirit goin
Act 10.20: Go wit dem an no worry, cuz was me wen bring um.
Act 10.28: But God wen show me dat I no can say one guy stay kapu.
Act 10.29: So wen da guys wen tell me fo come ova hea, I wen come lidat, an I neva say I no can.
Act 10.29: So try tell me why you wen tell me fo come.
Act 10.29: So try tell me why you wen tell me fo come.
Act 10.30: dea one guy in da shiny kine clotheses wen stand in front me.”
Act 11.11: One nodda guy wen send um by me from Cesarea.
Act 11.12: God's Spirit wen tell me, ‘No scared fo go wit dem now.
Act 11.12: Dese six bruddas hea, dey wen go wit me Cesarea side.
Act 11.14: He goin tell you da Good Stuff from me, so dat you an all yoa ohana can come outa da bad kine
Act 12.8: Den da angel guy say, “Put on yoa coat an come wit me.”
Act 12.11: Da Boss Up Dea wen send his angel guy fo take me away from King Herod's power, an from all da stuff da
Act 12.11: an from all da stuff da Jewish peopo wen tink fo do to me.
Act 13.2: wen say, “Pick Barnabas an Saul, an make dem spesho fo me, fo do da stuff I like um fo do.
Act 13.16: dat not Jews dat get love an respeck fo God, lissen to me!
Act 13.22: He da kine guy dat make me stay good inside.
Act 13.25: he wen come fo do, he wen tell da peopo, ‘Who you tink me?
Act 13.25: God's Spesho Guy goin come afta me.
Act 15.7: an tell um, “Bruddas, you know dat befo time God wen pick me fo go tell da peopo dat not Jews da Good Stuff Bout Jesus
Act 15.13: Wen dey pau talk, James say, “Bruddas, lissen to me.”
Act 15.17: all da peopo dat not Jews dat stay mines, Dey can look fo me too.
Act 18.14: someting dat stay wrong o some crime, den dass good fo me fo lissen to you guys.
Act 20.19: An I was crying, cuz da Jewish guys wen make me suffa plenny, an wen try kill me.
Act 20.19: da Jewish guys wen make me suffa plenny, an wen try kill me.
Act 20.22: Now, God's Spesho Spirit stay telling me fo go Jerusalem.
Act 20.22: I donno wat goin happen to me ova dea.
Act 20.23: I ony know dat God's Spesho Spirit been telling me dat I goin suffa an go jail every place I go.
Act 20.24: But den, fo me, fo stay alive, dass notting.
Act 20.24: I ony like do everyting da Boss Jesus wen tell me fo do to da end.
Act 20.24: He wen tell me fo tell everybody da Good Stuff bout how plenny good tings
Act 20.25: I know dat none a you guys goin eva see me any moa.
Act 20.26: Dass why I stay tell you guys today dat nobody can blame me fo anodda guy if dat guy no trus God, an cut himself off
Act 20.34: You guys know dat I wen work fo all da stuff me an my friends need.
Act 21.37: place, an he wen tell da main captain, “Eh, try lissen to me!
Act 21.39: Try let me talk to da peopo.
Act 22.1: Paul wen say, “My bruddas an faddas, lissen to me!
Act 22.6: an dea had one big light from da sky dat wen flash aroun me.
Act 22.7: fall down on top da groun, an I hear one voice dat tell me, ‘Saul!
Act 22.7: How come you make me suffa?
Act 22.9: Da guys dat wen go wit me wen see da light, but dey neva hear da voice dat wen talk
Act 22.9: see da light, but dey neva hear da voice dat wen talk to me.’
Act 22.10: An da Boss tell me, ‘Stand up an go Damascus.
Act 22.11: My friends wen take my hand an wen lead me inside Damascus, cuz da light stay so bright I wen come
Act 22.12: “One guy name Ananias wen come by me.’
Act 22.18: He tell me, ‘Hurry up!
Act 22.18: right now, cuz dey no goin like da stuff you say bout me!
Act 22.21: But da Boss tell me, ‘Go.’
Act 22.27: Da main captain wen go by Paul an tell, “Eh, tell me, you get da same rights jalike one Rome guy, o wat?
Act 23.1: “My bruddas, I know dat I wen do all da stuff God wen like me fo do wit good heart even till today.
Act 23.3: You sit dea fo judge me jalike God's Rules say, but den, you broke God's Rules
Act 23.3: you broke God's Rules too, cuz you tell da guys fo slap me!
Act 23.6: Dey stay bring me in front da main leadas cuz I stay waiting an I believe
Act 23.11: Jalike you wen tell da peopo bout me inside Jerusalem, you goin tell um bout me inside Rome
Act 23.11: da peopo bout me inside Jerusalem, you goin tell um bout me inside Rome too.
Act 23.18: by da main captain, an say, “Paul, da prisona guy, he tell me fo bring dis young guy by you, cuz he like tell you
Act 23.19: an wen take him by da side, an say, “Wat you like tell me?”
Act 23.22: Da main captain say, “No tell nobody dat you wen tell me dis.
Act 23.26: write one letta dat say, “Yoa Honor, Governa Felix, dis me, Claudius Lysias, dat write you dis letta.
Act 24.10: So I stay good inside fo tell you da true stuff bout me.
Act 24.12: Da guys dat poin finga at me neva find me making argue wit nobody inside da temple.
Act 24.12: Da guys dat poin finga at me neva find me making argue wit nobody inside da temple.
Act 24.13: Dey no can make proof da stuff dey say agains me.
Act 24.18: myself right fo go inside da temple, an dese guys wen find me ova dea inside da temple yard making lidat.
Act 24.19: even come ova hea fo tell you how come dey poin finga at me.
Act 24.19: If dey get someting agains me, let um come ova hea in front you an tell um.
Act 24.21: wen I wen stand in front dem I wen say, ‘Dey poin finga at me today cuz I trus dat we all goin come back alive from
Act 24.21: I tink dass wat dey say agains me.
Act 25.5: Make some a yoa leada guys go wit me, an dey can poin finga at him ova dea, if he wen do
Act 25.9: he wen tell Paul, “You like go Jerusalem an stand in front me ova dea fo tell bout all dis stuff?
Act 25.11: But if da stuff dey say agains me no stay true, nobody get da right fo hand me ova to dem.
Act 25.11: say agains me no stay true, nobody get da right fo hand me ova to dem.
Act 25.17: Wen dey come ova hea by me, right den an dea I neva wait, but I wen sit on top da
Act 25.17: An I wen tell um fo bring da prisona in front me.
Act 25.24: All da Jewish peopo wen tell me bout him inside Jerusalem an ova hea inside Cesarea.
Act 26.2: hand an say, “Yoa Honor King Agrippa, I tink dass good fo me fo stand in front you today fo talk fo myself agains all
Act 26.2: talk fo myself agains all da stuff da Jews wen say agains me.
Act 26.3: Dass why I beg you fo try lissen to me till I pau talk.
Act 26.5: Long time dey know me.
Act 26.7: Yoa Majesty, da Jewish guys stay poin finga at me cuz we trus an wait fo dis.
Act 26.10: Da main pries guys wen give me da power, an I wen throw plenny peopo dat stay spesho fo
Act 26.12: Da main pries guys wen give me da power an wen tell me fo go afta da Christian peopo.
Act 26.12: Da main pries guys wen give me da power an wen tell me fo go afta da Christian peopo.
Act 26.13: An wen flash all aroun me an my friends.
Act 26.14: dat wen talk in local talk, ‘Saul, Saul, why you make me suffa?
Act 26.16: I wen come fo pick you fo work fo me an fo tell odda peopo wat you wen see an wat I goin show
Act 26.18: dey do, an dey can come togedda wit all da peopo dat trus me an come spesho an good fo me.
Act 26.18: wit all da peopo dat trus me an come spesho an good fo me.
Act 26.19: So den, King Agrippa, I wen do wat God wen show me.
Act 26.21: Dass why da Jewish guys wen grab me inside da temple yard an wen try fo kill me.
Act 26.21: guys wen grab me inside da temple yard an wen try fo kill me.
Act 26.22: But God wen help me everytime till now.
Act 26.28: Paul, “You tink dat in dis litto bit time you goin make me come one Christian?
Act 26.29: an aks God dat you an all da peopo dat stay listening to me now goin come jalike me -- but not tie up wit chains
Act 26.29: all da peopo dat stay listening to me now goin come jalike me -- but not tie up wit chains lidis.”
Act 27.21: front dem an say, “Eh, you guys, you neva like lissen to me wen I say we betta not sail from Crete.
Act 27.23: Last nite one angel messenja guy from God wen stand by me.
Act 27.25: Cuz I trus God dat he goin do jalike wat he wen tell me.’
Act 28.17: But dey wen bus me inside Jerusalem an hand me ova to da Rome guys.
Act 28.17: But dey wen bus me inside Jerusalem an hand me ova to da Rome guys.
Act 28.18: Da Rome guys wen aks me plenny stuffs, an dey wen like let me go, cuz I neva do
Act 28.18: Da Rome guys wen aks me plenny stuffs, an dey wen like let me go, cuz I neva do notting dat say I gotta mahke.
Act 28.19: But da Jewish guys neva like dem fo let me go, so den, I wen say I gotta come in front da Big King
Act 28.20: Dass why dey wen tie me up wit dis chain.
Act 28.26: Isaiah wen talk fo him an say, ‘God wen tell me fo go by dis peopo an say, “You guys goin hear, But you no
Rom 1.1: Dis letta from me, Paul.
Rom 1.1: God wen tell me fo come be his guy, cuz he like send me all ova da place
Rom 1.1: God wen tell me fo come be his guy, cuz he like send me all ova da place fo talk fo him.
Rom 1.1: God wen make me one spesho talka fo tell peopo da Good Kine Stuff From
Rom 1.5: An me, I like do dat so dey know who Christ.
Rom 1.8: I tink bout you guys, cuz Jesus Christ, he stay make me feel lidat.
Rom 1.12: Bumbye wen I go stay wit you guys, I like you guys give me good kine words cuz you guys trus God, an same ting, I
Rom 1.13: know dis: Plenny times I tink, “Maybe az now da time fo me fo go by da Rome peopo!
Rom 1.22: Dey tell, “Me, I one akamai guy dat everytime know wat fo do!
Rom 5.16: one spesho present -- he tell, “Now, can get um right wit me!
Rom 7.7: den no way I go undastan wat kine stuff stay bad inside me.
Rom 7.8: wen say dat, den dass jalike da bad kine stuff inside me wen make me like get all kine stuffs fo myself.
Rom 7.8: dat, den dass jalike da bad kine stuff inside me wen make me like get all kine stuffs fo myself.
Rom 7.9: an right den an dea, jalike all da bad kine stuff inside me wen wake up an make me go do dose tings!
Rom 7.9: jalike all da bad kine stuff inside me wen wake up an make me go do dose tings!
Rom 7.10: But den fo me, jalike was da Rules dat wen cut me off from get um right
Rom 7.10: But den fo me, jalike was da Rules dat wen cut me off from get um right wit God.
Rom 7.11: But had inside me bad kine stuff dat wen use da Rules dat God say fo bulai
Rom 7.11: bad kine stuff dat wen use da Rules dat God say fo bulai me.
Rom 7.11: Cuz a dat, jalike was da Rules dat wen cut me off from get um right wit God.
Rom 7.13: But you tink was da Rules wen cut me off from get um right wit God?
Rom 7.13: Was da bad kine stuff inside me dat wen go use da Rules fo cut me off from God.
Rom 7.13: da bad kine stuff inside me dat wen go use da Rules fo cut me off from God.
Rom 7.14: But me, I ony one guy.
Rom 7.17: Cuz dass not me dat do um, but da bad kine stuff dat stay inside me stay
Rom 7.17: not me dat do um, but da bad kine stuff dat stay inside me stay do um.
Rom 7.18: I know dat no mo notting good inside me.
Rom 7.18: Everytime inside me I like do da bad kine stuff.
Rom 7.20: Now, wen I do wat I no like, az not me dat make me do um, but da bad kine stuff dat stay inside
Rom 7.20: Now, wen I do wat I no like, az not me dat make me do um, but da bad kine stuff dat stay inside me.
Rom 7.20: dat make me do um, but da bad kine stuff dat stay inside me.
Rom 7.21: I like do da good kine stuff, get da bad kine stuff inside me dat no like me do um.
Rom 7.21: kine stuff, get da bad kine stuff inside me dat no like me do um.
Rom 7.23: But jalike get one diffren kine rule inside me dat everytime jam me up.
Rom 7.23: get one diffren kine rule inside me dat everytime jam me up.
Rom 7.23: Jalike da bad kine rule stay inside my body, an stay make me one prisona dat jus gotta go do any kine bad kine stuff.
Rom 7.24: Jalike no mo nobody dat can take me outa da bad kine stuff befo all dat go cut me off from
Rom 7.24: dat can take me outa da bad kine stuff befo all dat go cut me off from God!
Rom 7.25: God, he da One dat can get me outa dat!
Rom 8.28: he goin do fo dem, an he wen tell um awready, “Come wit me!
Rom 9.1: Same ting my heart tell me, you know, an God's Spirit stay in charge a my heart.
Rom 9.3: Fo dem, I like even go aks God fo punish me, an not dem, an cut me loose from Christ, so dat my peopo
Rom 9.3: I like even go aks God fo punish me, an not dem, an cut me loose from Christ, so dat my peopo can come tight wit
Rom 9.17: stay, an fo make peopo all ova da world tell wat kine God me!
Rom 9.19: Now, somebody goin aks me dis: “Eh!
Rom 9.20: How come you wen make me lidis?
Rom 9.24: Come wit me!
Rom 10.18: Try let me aks dis: You guys tink da Israel peopo neva hear notting,
Rom 10.20: inside da Bible dat God wen say, “Da peopo dat no look fo me, Dey da ones dat wen find me.
Rom 10.20: say, “Da peopo dat no look fo me, Dey da ones dat wen find me.
Rom 10.20: I even wen show myself To da peopo dat neva aks fo see me.”
Rom 10.21: put out my hands, Waiting fo da Israel peopo fo come by me, But dey no like lissen.
Rom 11.1: Me, I from dat same Israel peopo!
Rom 11.3: Me, I da ony guy dat talk fo you Dat stay alive still yet.
Rom 11.3: But den, dey still yet stay trying fo kill me too!
Rom 11.13: guys dat not Jews, I like say dis one ting: God wen send me all ova da place by da odda peopos dat not Jews, fo talk
Rom 11.13: Dis job God give me stay real importan!
Rom 11.29: Come wit me!
Rom 12.3: An cuz God wen do plenny good tings fo me, az why I telling all you guys dis: No ack jalike you mo
Rom 14.11: fo shua, Everybody goin go down on top dea knees in front me Fo show dey get respeck fo me.
Rom 14.11: on top dea knees in front me Fo show dey get respeck fo me.
Rom 15.3: talk any kine stuff to yoa face, Az jalike dey telling me same ting.
Rom 15.15: I do dis cuz God wen do plenny good kine stuff fo me.
Rom 15.16: God wen go make me one worka guy fo Jesus Christ fo tell all da diffren
Rom 15.19: Christ wen give me da power from God's Spirit fo do awesome kine stuff.
Rom 15.24: Afta I stay wit you guys litto wile, you guys can kokua me fo go Spain.
Rom 15.30: Eh, bruddas an sistas, I aks you guys fo pray hard wit me dat God goin help me.
Rom 15.30: I aks you guys fo pray hard wit me dat God goin help me.
Rom 15.31: Aks God fo take care me Judea side, so da peopo dat stay ova dea dat no like trus
Rom 15.31: peopo dat stay ova dea dat no like trus God no goin hurt me; an, wen I go kokua da Jerusalem peopo dat stay spesho fo
Rom 16.2: Kokua her wit wateva she need, cuz she wen help me an plenny odda peopo from befo time.
Rom 16.3: Priscilla an Aquila, give um my aloha fo me.
Rom 16.3: Me an dem, we wen work togedda plenny cuz we stay tight wit
Rom 16.7: Dey Jewish jalike me, an dey wen go trus Christ befo me.
Rom 16.7: Dey Jewish jalike me, an dey wen go trus Christ befo me.
Rom 16.7: Dey was inside jail same time wit me.
Rom 16.8: I get plenny love an aloha fo him, cuz him an me stay tight wit da Boss.
Rom 16.11: He Jewish jalike me.
Rom 16.21: Timoty, he stay working wit me, an he like give you guys his aloha too.
Rom 16.21: An Lucius, Jason, an Sosipater, dey Jewish guys jalike me.
Rom 16.22: (Dis me, Tertius.
Rom 16.22: I da one dat stay writing wat Paul tell me fo write.
Rom 16.23: Gaius, he wen go let me make house his place.
1Co 1.1: God wen tell me fo be his guy, cuz he like send me all ova da place fo
1Co 1.1: God wen tell me fo be his guy, cuz he like send me all ova da place fo tell peopo bout Jesus Christ, da
1Co 1.1: An Brudda Sostenes, he helping me write dis.
1Co 1.11: Some peopo from Sista Cloe's house wen tell me dat some a you guys stay make argue wit each odda.
1Co 1.12: Sound like you guys stay talking lidis: One guy say dis, “Me, I stick wit Paul!
1Co 1.12: One nodda guy say, “Me, I stick wit Apollos!
1Co 1.12: An anodda guy say, “Me, I stick wit Peter!”
1Co 1.12: An dis odda guy go say, “Me, I stick wit Christ!”
1Co 1.13: You guys tink was me dat wen go mahke on top da cross fo you guys?
1Co 1.17: Eh, you know, wen Christ wen send me, no was ony fo baptize!
1Co 1.17: Da main ting he wen send me fo, was fo tell all da Good Kine Stuff Bout Him!
1Co 1.17: An he neva like me talk bout him jus fo sound smart.
1Co 2.1: An wen I wen talk to you guys, I neva talk jus fo make me look smart.
1Co 2.4: talk, I wen show you guys dat I get da Spirit in charge a me, az why I get power.”
1Co 3.5: Paul, who me?
1Co 3.5: Me an him, we jus helpas.
1Co 3.5: Apollos, he do wat da Boss like um fo do, an me, I do wat da Boss like me fo do.
1Co 3.5: do wat da Boss like um fo do, an me, I do wat da Boss like me fo do.
1Co 3.6: Was me dat wen tell you guys bout Christ first time.
1Co 3.10: Me, God do plenny good stuff fo me.
1Co 3.10: Me, God do plenny good stuff fo me.
1Co 3.10: Jalike I one good builda, God wen help me teach you guys solid stuff from da start, fo make shua you
1Co 3.10: But da guy dat goin build on top dat foundation afta me, he gotta make shua he goin do um da right way.
1Co 3.22: Me an Apollos an Peter, we stay fo you guys!
1Co 4.3: No bodda me wat you guys tink bout da stuff I doing, o wat da odda
1Co 4.4: My heart tell me I okay, but dat no mean I okay.
1Co 4.6: Bruddas an sistas, I wen talk bout me an Apollos, jalike I draw picha fo help you guys learn dis
1Co 4.15: But you guys get ony one fadda, dass me!
1Co 4.16: So I beg you guys fo make jalike me.
1Co 6.12: Az okay fo me fo do all kine stuff.
1Co 6.12: But, everyting I do, az not good fo me.
1Co 6.12: Fo shua, okay fo me fo do all kine stuff, but I no goin let anyting make me me
1Co 6.12: fo me fo do all kine stuff, but I no goin let anyting make me me do stuff dass not good.
1Co 6.12: me fo do all kine stuff, but I no goin let anyting make me me do stuff dass not good.
1Co 7.1: Now I like talk bout da stuff you guys wen aks me inside yoa letta bout da guys an da wahines.
1Co 7.7: I tink mo betta, if peopo no marry, jalike me.
1Co 7.8: not married an da widows: Mo betta you no marry, jalike me awready.
1Co 7.10: married peopo dis (but dis come from da Boss Up Dea, not me): Da wife not suppose to leave her husban.
1Co 7.12: An fo da odda guys, I like tell um dis (dass me talking, not da Boss): If one Christian brudda get one
1Co 7.25: You guys wen aks me bout da peopo dat neva sleep wit nobody.
1Co 7.25: Da Boss neva tell me how dey gotta make, but dis wat I tink.
1Co 7.25: You can trus wat I say, cuz God, he good to me an give me chance.
1Co 7.25: You can trus wat I say, cuz God, he good to me an give me chance.
1Co 7.40: I figga, I get God's Spirit in charge a me, an dass wat he like me fo say: Mo betta fo her if she no
1Co 7.40: I get God's Spirit in charge a me, an dass wat he like me fo say: Mo betta fo her if she no marry.
1Co 9.1: God wen send me all ova da place fo tell peopo bout him.
1Co 9.2: Even if get odda peopo, God neva send me fo talk to dem.
1Co 9.2: But fo shua, he wen send me fo talk to you guys.
1Co 9.2: If you like proof dat God wen send me, ony gotta check out wat wen happen to you guys now, how
1Co 9.3: Fo da guys dat like poin finga me, I like tell um dis: You no tink me an Barnabas get da
1Co 9.4: dat like poin finga me, I like tell um dis: You no tink me an Barnabas get da right fo get stuff fo eat an drink from
1Co 9.6: O you guys tink dat ony me an Barnabas, we da ony guys dat no mo da right fo work fo
1Co 9.15: Me, I get da rights fo get all dat, but I neva like do um
1Co 9.15: I no write dis letta fo make you guys give me stuff.
1Co 9.16: Auwe fo me if I no tell peopo da Good Kine Stuff From God!
1Co 9.17: if I go do um cuz I gotta do um, den, jalike God stay trus me fo take care his stuffs fo him.
1Co 9.18: Dat make me feel good, jalike wen one guy get pay fo work.
1Co 9.19: I can do watevas how I like, an no mo nobody can tell me how I gotta ack.
1Co 9.19: go make myself jalike one slave guy, so everybody can tell me wat fo do.
1Co 9.26: Me, I like run an go strait fo da finish!
1Co 9.27: odda peopo bout God, an den I mess up, so God gotta throw me outa da race.
1Co 10.23: I can do all kine stuff, but everyting not good fo me.
1Co 10.25: dey sell inside da meat market, an no go aks, “Dis okay fo me fo eat, o wat?
1Co 10.27: den eat everyting dey give you, an no go aks, “Az okay fo me fo eat dis, o wat?
1Co 10.30: how come peopo talk stink bout me?
1Co 10.33: Make jalike me: I try make all dose guys stay good inside.
1Co 10.33: I no stay try fo ony do wass good fo me.
1Co 11.1: An you guys, go copy me, jalike how I stay do.
1Co 11.2: you folks -- you all good guys, cuz you guys tink bout me all da time, no matta wat.
1Co 11.22: So, wat you guys like me say?
1Co 11.23: You know, was da Boss Jesus wen tell me bout dis, an I wen tell um all to you guys.
1Co 11.24: Dey goin broke um, an dat goin be fo you guys, fo rememba me.
1Co 11.25: Weneva you guys drink um, do um fo rememba me.”
1Co 11.26: dass jalike you guys telling da story one mo time bout me yoa Boss, how I wen mahke.
1Co 11.29: Da Boss Jesus body no mean notting spesho fo me.
1Co 12.15: Wat if yoa foot wen go say, “Me, I not one hand, so gotta be, I not from dis guy's body!
1Co 12.16: An wat if yoa ear wen go say, “Me, I not one eye, so gotta be, I not from dis guy's body!
1Co 13.12: undastan everyting, jalike God undastan everyting bout me.
1Co 14.14: Me, if I stay talking diffren kine language wen I pray, I
1Co 15.8: Me, I was da last guy fo see Christ.
1Co 15.9: Christ wen send all ova da place, dey all mo importan den me.
1Co 15.9: Dass why I not good nuff fo peopo call me one messenja guy fo God.
1Co 15.10: But God, he so good to me!
1Co 15.10: He wen make me how I stay now.
1Co 15.10: An he neva wase time wen he wen do so plenny good stuff fo me.
1Co 15.10: But no was me -- was God, you know, dat wen do all da good tings fo me,
1Co 15.10: me -- was God, you know, dat wen do all da good tings fo me, an he stay working inside me still yet.
1Co 15.10: wen do all da good tings fo me, an he stay working inside me still yet.
1Co 15.11: But no matta me o da odda guys, we all teach da same ting.
1Co 15.24: Christ da King goin wipe out all da spirits dat say, “Me, I da leada!
1Co 15.31: But I swear to God, bruddas an sistas, no bodda me if I mahke.
1Co 15.50: Let me tell you guys someting.
1Co 16.4: An if you guys figga az good fo me fo go too, den we all going togedda.
1Co 16.6: Den you guys can help me go da nex place from dea, wea eva.
1Co 16.7: shua I can hang out wit you guys long time, if da Boss let me.
1Co 16.9: do plenny, no matta get plenny peopo dat like go agains me.
1Co 16.10: He one worka guy fo da Boss Up Dea, jalike me.
1Co 16.11: befo he go an stay good wit him, so he can come back by me.
1Co 16.11: Me an da odda bruddas, we all stay waiting fo him.
1Co 16.18: Dey wen make me come jalike new again inside, an dey wen do da same ting
1Co 16.21: Now dis me, Paul, an I writing dis part wit my own hand: Aloha!”
2Co 1.1: Dis letta from me, Paul.
2Co 1.1: God wen send me all ova fo tell peopo da Good Stuff From God's Spesho Guy,
2Co 1.6: Weneva me an Timoty get hard time, God give us good kine words.
2Co 1.16: one mo time wen I coming back, cuz I like you guys kokua me so I can go Judea side.
2Co 1.19: Me an Silas an Timoty wen teach you guys bout Jesus Christ,
2Co 1.23: Wen I say dis, I aks God fo back me up, cuz he know me inside.
2Co 1.23: Wen I say dis, I aks God fo back me up, cuz he know me inside.
2Co 2.2: Cuz if I make you guys all sad, den who goin make me feel good inside?
2Co 2.3: I no goin feel all sad cuz a you guys dat suppose to make me feel good inside.
2Co 2.3: good inside, den you guys goin stay good inside, jalike me.
2Co 2.5: Da guy wen make me feel lidat too, but den he make some a you guys feel mo
2Co 2.10: Me, I no need stay mad at da guy.
2Co 2.12: Dat time, I wen go Troas, an da Boss Up Dea wen let me teach da Good Stuff From Christ dea.
2Co 7.4: You guys kokua me plenny.
2Co 7.7: He tell us dat you guys really like see me, an dat you guys stay feel real sorry bout wat wen happen
2Co 7.7: wat wen happen befo, an he tell how you guys like help me plenny in dis trouble I stay in.
2Co 7.11: You guys really like see me, an stay ready fo do all da right ting, an punish da guy
2Co 7.14: Titus good tings bout you guys, an now you guys neva make me shame.
2Co 8.16: he wen make Titus like go all out fo help you guys, jalike me.
2Co 8.23: My brudda Titus everytime stay work wit me fo you guys.
2Co 9.4: You know, if some Macedonia guys come wit me an find you guys not ready wit da money, we goin get
2Co 10.1: Eh, I telling you guys fo lissen to me, cuz Christ get good heart fo you guys, an he give you
2Co 11.5: God wen send um, an dey get big head, dey not mo betta den me.
2Co 11.7: I neva aks you guys fo pay me wen I wen teach you guys da Good Stuff From God.
2Co 11.7: You guys tink dass was wrong fo me fo do?
2Co 11.8: churches inside da odda places wen give money fo kokua me fo help you guys.
2Co 11.9: Da Macedonia bruddas wen come an kokua me.
2Co 11.10: An nobody ova dea Akaia side can shut me up fo talking big bout all dat stuff.
2Co 11.16: But if you guys tink I one lolo head, den take me in jalike one lolo head.
2Co 11.17: jalike one lolo head talking, but da Boss Up Dea neva tell me fo say dat.
2Co 11.22: Yeah, yeah, me too.
2Co 11.22: Yeah, yeah, me too.
2Co 11.22: Yeah, yeah, me too.
2Co 11.23: Yeah, yeah, me too.
2Co 11.23: Da odda guys wen whip me mo hard.
2Co 11.24: Eh, five times da Jewish guys wen whip me thirty nine times.
2Co 11.25: Three times dey wen beat me wit hard sticks.
2Co 11.25: One time dey wen throw big kine stones fo kill me.
2Co 11.26: Plenny tings wen almos kill me: da big rivers, da robber guys, my peopo da Jewish guys,
2Co 11.26: All dat stuff wen almos kill me.
2Co 11.32: Aretas, he wen put police guys all ova da place fo bus me.
2Co 11.33: I wen go inside one big basket, an my friends wen put me down wit one rope, from one window inside da big wall, fo
2Co 12.1: I wen see dass jalike one dream, an wat da Boss wen show me.
2Co 12.5: talk big bout dat kine guy, but I no goin talk big bout me.
2Co 12.6: big, so dat nobody goin tink I mo betta den how dey see me ack o hear wat I say, o hear all da awesome stuff God wen
2Co 12.7: o hear wat I say, o hear all da awesome stuff God wen show me.
2Co 12.7: Dat ting make me suffa plenny.
2Co 12.8: awready I wen beg God da Boss fo take dis ting away from me.
2Co 12.9: But he wen tell me, “I do plenny good tings fo you, an dass all you need.
2Co 12.9: Dass how Christ's power goin stay wit me.”
2Co 12.10: So den, no bodda me.
2Co 12.10: feel good inside, wen I no can handle, an wen dey try make me shame, an wen I get hard time, an wen dey make me suffa,
2Co 12.10: try make me shame, an wen I get hard time, an wen dey make me suffa, an wen I get plenny presha.
2Co 12.11: You guys wen ack jalike God neva send me.
2Co 12.11: But den, mo betta you guys talk good bout me.
2Co 12.11: unreal guys dat say God wen send dem, dey not mo betta den me.
2Co 12.13: odda places wen do: I neva bodda you guys fo let you kokua me.
2Co 12.13: So no stay mad at me if dass wrong.
2Co 12.14: I no need you guys fo kokua me.
2Co 12.14: So I no need you guys stash stuffs fo me, cuz you guys jalike my kids!
2Co 12.15: guys, dat mean you goin get ony litto bit love an aloha fo me, o wat?
2Co 12.18: Me an Titus, we do da same kine tings cuz we tink da same
2Co 12.21: I scared dat wen I come ova dea, God goin make me get plenny shame in front you guys, an I goin make plenny
2Co 13.3: Plus, you guys like me show proof dat Christ stay talking wen I stay talking.
2Co 13.10: God wen tell me fo make you guys strong inside, not fo wipe you guys out.
Gal 1.2: Dis me, Paul.
Gal 1.2: wen make Jesus come back alive from mahke, dey wen tell me fo go all ova fo tell peopo da Good Stuff Bout Jesus.
Gal 1.2: No was peopo dat wen tell me fo go, o give me da right fo do um, was God.
Gal 1.2: No was peopo dat wen tell me fo go, o give me da right fo do um, was God.
Gal 1.2: All da odda bruddas an sistas ova hea wit me, dey give you guys dea aloha too.
Gal 1.10: O you guys tink I trying fo make me look good?
Gal 1.10: If I wen try do wat da peopo like an make me look good, den I no can be one worka fo Christ.
Gal 1.12: I neva get um from peopo, an nobody wen teach um to me.
Gal 1.12: Jesus, da Spesho Guy God Wen Send, he wen show um to me.
Gal 1.15: But God wen pick me even befo I wen born.
Gal 1.15: Latas he tell me fo come by him, cuz he like do someting spesho fo me.
Gal 1.15: tell me fo come by him, cuz he like do someting spesho fo me.
Gal 1.16: God wen like show me who his Boy fo real kine, so I can teach da peopo dat not
Gal 1.17: fo check out dis stuff wit da guys dat God wen pick befo me fo send um all ova, but I go Arabia side, an den I go back
Gal 1.24: Judea side stay tell everybody how awesome God stay, cuz a me.
Gal 2.1: An I wen take Titus wit me too.
Gal 2.2: I wen go Jerusalem cuz God wen tell me fo go.
Gal 2.3: Titus stay wit me.
Gal 2.6: But da guys dat look like dey leadas, dey no big ting to me, cuz God no take peopo in cuz a how dey look.
Gal 2.7: But dem guys find out dat God wen trus me fo tell da Good Stuff Bout Him to da peopo who not Jews,
Gal 2.8: him fo tell da Jews his Good Stuff, he wen work inside me, fo send me by da peopo dat not Jews.
Gal 2.8: da Jews his Good Stuff, he wen work inside me, fo send me by da peopo dat not Jews.
Gal 2.9: Wen dey wen know dat God wen do plenny good stuff fo me, dey wen shake hands wit me an Barnabas, fo show dat we
Gal 2.9: wen do plenny good stuff fo me, dey wen shake hands wit me an Barnabas, fo show dat we stay togedda.
Gal 2.18: Cuz if I go trus da Rules fo make me get um right wit God, afta I wen teach dat da Rules no can
Gal 2.19: da Rules say, but no can, cuz da Rules no mo power fo help me do um.
Gal 2.20: Now dass not me dat stay live no moa, but Christ stay live inside me.
Gal 2.20: not me dat stay live no moa, but Christ stay live inside me.
Gal 2.20: He get plenny love an aloha fo me, an he wen give himself fo mahke fo me.
Gal 2.20: love an aloha fo me, an he wen give himself fo mahke fo me.
Gal 3.2: Ony one ting I like you guys tell me: How you guys wen get God's Spirit?
Gal 3.11: God wen say inside da Bible, “Da guy dat get um right wit me cuz he trus me, he da one dat goin live fo real kine.
Gal 3.11: da Bible, “Da guy dat get um right wit me cuz he trus me, he da one dat goin live fo real kine.
Gal 4.12: Eh, bruddas an sistas, I beg you guys fo come jalike me, an no stick wit da Rules fo try get um right wit God.
Gal 4.12: I like you guys come jalike me, cuz I wen come jalike you guys.
Gal 4.12: time I was wit you guys, you guys neva do notting fo hurt me.
Gal 4.14: my sick wen give you guys hard time, you guys neva hate me o throw me out.
Gal 4.14: wen give you guys hard time, you guys neva hate me o throw me out.
Gal 4.14: But you guys wen take me in jalike I one angel guy from God, o jalike I Jesus,
Gal 4.15: Dat time you guys wen stay so good inside bout me, I like tell everybody dat you guys wen even like pull out
Gal 4.15: you guys wen even like pull out yoa own eyes an give um to me, if can.
Gal 5.2: Dis me Paul, talking to you guys.
Gal 5.11: So if I wen teach lidat, den how come dem buggas make me suffa?
Gal 6.14: But me, I ony goin talk big bout how our Boss Jesus Christ wen
Gal 6.14: Cuz Christ wen mahke on top da cross, az why fo me, jalike all da bad kine tings inside da world stay mahke,
Gal 6.14: tings inside da world stay mahke, an dey no mo power ova me.
Gal 6.17: So now, no let nobody make trouble fo me, cuz I get scars on top my body jalike Jesus Christ get,
Eph 1.1: Dis letta from me, Paul.
Eph 1.1: Jesus wen send me all ova fo tell peopo bout him, cuz dass wat God like me
Eph 1.1: me all ova fo tell peopo bout him, cuz dass wat God like me fo do.
Eph 3.1: Dis me, Paul.
Eph 3.2: Fo shua you guys wen hear bout da good ting God wen do fo me.
Eph 3.2: How God wen give me dis job, dat goin help you guys.
Eph 3.3: God wen show me da secret stuff dat nobody wen figga out befo time, jalike
Eph 3.7: An me, God wen make me one worka guy fo him.
Eph 3.7: An me, God wen make me one worka guy fo him.
Eph 3.7: God wen go give me dis job, jalike one spesho gif, fo tell da Good Kine Stuff
Eph 3.7: An he give me da job cuz he get da power fo do wateva he like do inside
Eph 3.7: da job cuz he get da power fo do wateva he like do inside me.
Eph 3.8: all da peopo dat stay spesho fo God,stay mo importan den me, still yet God wen like give me dis job: fo tell all da
Eph 3.8: God,stay mo importan den me, still yet God wen like give me dis job: fo tell all da diffren kine peopos dat not Jews
Eph 3.8: Dis job, jalike one spesho gif God wen go give me.
Eph 3.9: An, God let me help everybody undastan da plan dat was secret befo time.
Eph 6.19: Try pray fo me too, so wen I tell da Good Kine Stuff From God, I tell um
Php 1.7: All you guys stay tight wit me, no matta I one prisona.
Php 1.7: kine Good Stuff From God stay fo real, you guys stick wit me too.
Php 1.7: An everytime God do good kine stuff fo me, he do da same kine good stuff fo you guys too.
Php 1.12: Everyting dat wen happen to me ova hea come okay, so mo plenny peopo can hear da Good
Php 1.17: ony like teach peopo bout Christ fo show dey mo betta den me!
Php 1.17: Dey figga prison awready bummas fo me.
Php 1.17: But still yet, dey like make me suffa even moa.
Php 1.18: fo real, get guys telling peopo bout Christ, an dat make me stay good inside!
Php 1.19: good inside lidat, cuz I know dis: bumbye God goin get me outa all dis stuff.
Php 1.19: why, an cuz wateva I need, Jesus Christ's Spirit goin help me plenny.
Php 1.20: I stay shua dat notting goin make me come shame.
Php 1.20: Everytime peopo see wat happen to me, jalike befo time, I like dem see how awesome Christ stay,
Php 1.23: Me, I like bag an go stay wit Christ awready!
Php 1.26: Den wen you guys see me, you guys goin feel good even mo bout Jesus Christ!
Php 1.30: You guys wen see me struggling lidat, an you guys hear dat I struggling still
Php 2.2: You know how you guys can make me feel real good inside?
Php 2.16: Dat goin make me so proud a you guys bumbye wen Jesus goin come back!
Php 2.17: Same ting wit me -- even if da odda peopo make me bleed an mahke, dass
Php 2.17: Same ting wit me -- even if da odda peopo make me bleed an mahke, dass jalike pouring wine on top da
Php 2.18: You guys can feel good bout wass happening to me.
Php 2.19: Dat goin make me feel good inside.
Php 2.20: Timoty, he da ony guy ova hea by me dat tink bout tings jalike me.
Php 2.20: he da ony guy ova hea by me dat tink bout tings jalike me.
Php 2.22: Him an me, we work togedda fo tell da Good Kine Stuff From God.
Php 2.23: I goin send him right afta I find out wass goin happen to me.
Php 2.25: He one brudda fo real kine, an he work an struggle wit me.
Php 2.25: You guys wen send him ova hea fo tell me how you guys stay, an fo kokua me wateva I need, cuz he
Php 2.25: send him ova hea fo tell me how you guys stay, an fo kokua me wateva I need, cuz he stay working fo God.
Php 2.27: An God wen get pity fo me too, so I no come all sore inside -- afta all, I stay
Php 2.30: wen do all da kine stuff dat you guys neva can do fo kokua me, an neva bodda him if he mahke.
Php 3.1: guys fo stay outa trouble, an dat no make bodderation fo me fo tell you guys dat one mo time.
Php 3.4: Now me, if I like, I can tink I okay cuz a who me, an wat I wen
Php 3.4: Now me, if I like, I can tink I okay cuz a who me, an wat I wen do, but no need.
Php 3.5: Dey wen cut skin on me one week afta I born.
Php 3.6: No can poin finga me an say I neva.
Php 3.7: No matta I wen figga all dat stuff do me plenny good, now, I figga all dat stuff ony junk!
Php 3.9: I do wat God's Rules say, but dat no make me get um right wit God.
Php 3.9: Dat way, wen I trus him, God da One dat wen make me come right wit him.
Php 3.10: I like him make dat power work inside me.
Php 3.11: So den if can, I figga, bumbye afta I mahke, God goin let me come back alive.
Php 3.12: Jesus Christ make me come his guy awready.
Php 3.14: Dis: God goin tell me, “Eh!
Php 3.14: Come up hea by me!
Php 4.1: You guys make me feel real good inside!
Php 4.1: You guys make me feel jalike I wen win da race awready, an you guys my
Php 4.3: Befo time dey wen work real hard wit me fo help odda peopo hear da Good Kine Stuff From God.
Php 4.9: Everyting you guys wen learn from me, everyting I wen give you guys, everyting you wen see an
Php 4.10: Befo time, you guys wen kokua me.
Php 4.10: Afta dat, you guys wen like kokua me, but neva have chance.
Php 4.10: you guys wen start again fo tink how you guys can kokua me.
Php 4.12: All dat stuff wen happen to me.
Php 4.13: handle any kine, cuz I stay tight wit Christ, an he give me da power fo do um.
Php 4.14: guys wen do, wen I wen get trouble, an you guys wen kokua me lidat.
Php 4.15: all ova da place, you guys was da ony guys dat wen kokua me an send me money.
Php 4.15: place, you guys was da ony guys dat wen kokua me an send me money.
Php 4.16: stay Tessalonika side, an I need stuff, you guys wen send me money plenny times.
Php 4.17: I not saying dis cuz I like you guys give me mo money, you know.
Php 4.18: Me, I get everyting I need, an mo plenny still yet.
Php 4.18: cuz a all da gifs you guys wen give Epafroditus fo give me.
Php 4.21: fo me.”
Php 4.21: An all da bruddas an sistas ova hea by me, dey like tell you guys “Aloha!”
Php 4.22: Da Christian guys from King Cesar's palace, dey tell me, “You make shua you tell da Philippi guys ‘Aloha!”
Col 1.2: Dis letta from me, Paul, an from brudda Timoty too.
Col 1.7: He one worka fo God jalike me an Timoty, an we get plenny aloha fo Epafras.
Col 1.23: Eh, me too, Paul, I stay helping tell dat Good Stuff From God.
Col 1.25: fo da church guys, cuz dass my kuleana dat God wen give me, fo teach you guys everyting God say.
Col 1.29: Cuz God stay work inside me, I can do um, an he get all da power.
Col 2.1: dat stay Laodicea, an even fo all da peopo who neva see me befo.
Col 4.4: Try pray fo me make um easy fo undastan, cuz I suppose to do um lidat.
Col 4.7: He everytime kokua me.
Col 4.7: Him an me work togedda fo da Boss.
Col 4.11: Dese guys, dey da ony Jewish guys dat work wit me ova hea fo help da peopo get God fo dea King.
Col 4.11: Cuz dey kokua me plenny, I feel real good inside.
1Th 2.18: Me, Paul, I wen try go back ova an ova, but da Devil wen stop
1Th 3.2: But me an Silas, we figga mo betta we stay hea inside Athens by
1Th 4.9: You guys no need me write you guys bout how fo show love an aloha fo yoa
1Th 5.1: Now bruddas an sistas, you guys no need me fo write you guys bout da day o da time wen all dis stuff
1Th 5.3: Notting goin happen to me!
2Th 3.17: Dis me, Paul.
2Th 3.17: I do dat fo show you guys dat dis letta from me.
1Ti 1.12: fo give me da power so I can do all da stuff he wen give me fo do.
1Ti 1.12: fo give me da power so I can do all da stuff he wen give me fo do.
1Ti 1.12: Cuz he know he can trus me fo do um.”
1Ti 1.13: But no matta, Jesus still yet wen give me chance, cuz I neva know wat I was doing, an I neva trus
1Ti 1.1: Dis letta from me, Paul.
1Ti 1.1: God wen tell me fo go all ova fo tell peopo da Good Stuff Bout Jesus
1Ti 1.11: teaching come from da Good Stuff From God dat God wen trus me fo tell.
head: Jesus Give Me Chance Our Boss Jesus, da Spesho Guy God Wen Send, I like
head: fo give me da power so I can do all da stuff he wen give me fo do.
head: fo give me da power so I can do all da stuff he wen give me fo do.
head: Cuz he know he can trus me fo do um.”
head: But no matta, Jesus still yet wen give me chance, cuz I neva know wat I was doing, an I neva trus
1Ti 1.13_1: Our Boss, he wen do choke plenny good tings fo me.
1Ti 1.16: But Jesus Christ wen give me chance, no matta I wen do all dat bad kine stuff.
1Ti 1.16: Cuz he like use me fo show da odda peopo how he wait fo dem long time too.
1Ti 1.19: Get guys dat tink, “I no like trus God, an no bodda me if I not doing da right ting!
1Ti 2.7: Dass why God wen pick me, an send me all ova da place fo tell da Good Stuff to all
1Ti 2.7: Dass why God wen pick me, an send me all ova da place fo tell da Good Stuff to all da diffren
1Ti 2.7: He like me teach dem so dey can trus da true stuff.
1Ti 6.20: Eh Timoty, no let nobody change wat me an da odda church leadas wen tell you fo teach.
2Ti 1.2: Timoty, dis letta fo you, from me, Paul.
2Ti 1.2: da Spesho Guy God Wen Send -- he da One dat wen send me all aroun fo tell peopo bout him.
2Ti 1.2: He send me cuz he wen make promise dat peopo can come alive fo real
2Ti 1.2: An he wen send me all ova fo tell um dat, cuz dass wat God like me do.
2Ti 1.2: wen send me all ova fo tell um dat, cuz dass wat God like me do.
2Ti 1.8: An no feel shame fo me cuz I stay in jail.
2Ti 1.11: God wen make me one messenja guy fo tell da Good Stuff From God.
2Ti 1.11: He wen send me all aroun fo teach.
2Ti 1.12: I know dis fo shua: he wen give me one big job fo do, an he stay trus me fo do um da right
2Ti 1.12: fo shua: he wen give me one big job fo do, an he stay trus me fo do um da right way.
2Ti 1.15: odda guys too from Asia, wen change dea mind an bag from me.
2Ti 1.16: dem, cuz plenny times dea leada guy Onesiforus wen come by me an make me feel like I new inside, an he neva come shame
2Ti 1.16: times dea leada guy Onesiforus wen come by me an make me feel like I new inside, an he neva come shame cuz I one
2Ti 1.17: wen go Rome, an right away he wen look all ova da place fo me, an he wen find me.
2Ti 1.17: away he wen look all ova da place fo me, an he wen find me.
2Ti 1.18: Plus, all da stuffs he wen do Efesus side fo help me, you know dat mo betta den me.
2Ti 1.18: wen do Efesus side fo help me, you know dat mo betta den me.
2Ti 2.2: You wen hear plenny kine stuffs from me, an had plenny odda peopo dea too, dat wen hear everyting
2Ti 2.9: Wen I tell peopo dis, dey make me suffa.
2Ti 2.9: Sometimes dey even tie me up wit chains jalike I one crook.
2Ti 2.10: Dass why I stay hanging in dea wen dey do any kine to me -- cuz I like help da peopo God wen pick.
2Ti 2.11: You can trus me wen I tell you dis: “If us guys mahke wit Christ, We goin
2Ti 3.10: You stay tight wit me from befo time.
2Ti 3.11: An you know dat peopo wen give me hard time.
2Ti 3.11: handle all kine presha, you know, an da Boss, he wen take me outa all dat.
2Ti 4.1: now I telling you serious kine fo do all dis stuff, jalike me an you stay standing in front God an his Spesho Guy Jesus
2Ti 4.6: Me, you know wat?
2Ti 4.7: wen hang in dea fo do everyting dat da Boss Jesus wen trus me fo do.
2Ti 4.8: Wen da right time come, he goin give me da spesho medal fo da winna.
2Ti 4.8: Not ony fo me, but fo all da odda peopo get love an aloha fo da Boss an
2Ti 4.9: Go all out fo come hea by me quick!
2Ti 4.10: Demas, he wen bag an leave me hea, cuz he wen figga, all da stuff inside dis world
2Ti 4.11: Luke, he da ony guy dat stay ova hea wit me.
2Ti 4.11: He one good helpa fo me, you know.
2Ti 4.14: Da bugga wen jam me up bad!
2Ti 4.14: Da Boss goin pay him back bumbye, jalike he wen do to me.
2Ti 4.16: Da first time inside da court, neva had nobody fo back me up.
2Ti 4.16: Dey all wen bag an leave me dea.
2Ti 4.17: Still yet da Boss, he wen back me up an make me strong!
2Ti 4.17: Still yet da Boss, he wen back me up an make me strong!
2Ti 4.17: Cuz he like me fo tell da peopo everyting bout him, dass why.
2Ti 4.17: Az why he wen take me out from dat place, jalike from inside da lion's mout.
2Ti 4.18: Da Boss, he goin make shua dat notting bad goin happen to me, everytime dey like do bad kine stuff to me.
2Ti 4.18: goin happen to me, everytime dey like do bad kine stuff to me.
2Ti 4.18: He goin take me outa all dat, an take me to da sky, wea he da King.
2Ti 4.18: He goin take me outa all dat, an take me to da sky, wea he da King.
2Ti 4.19: fo me.
Tit 1.1: Dis from me, Paul, da worka fo God.
Tit 1.1: Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send, he wen send me all ova fo tell peopo bout him.
Tit 1.1: Jesus wen send me fo help all da guys God wen pick fo trus him.
Tit 1.1: An anodda ting -- he send me fo help dem know fo shua da trut bout da way we suppose to
Tit 1.3: An me too, yeah?
Tit 1.3: God wen trus me fo talk to da peopo lidat, jalike da odda guys.
Tit 1.4: jalike my boy fo real kine, cuz you wen trus God jalike me!
Tit 3.12: o Tykicus by you guys, den try hard fo go Nicopolis fo see me ova dea.
Phm 1.1: Dis letta from me Paul, an Brudda Timoty.
Phm 1.1: Me an Timoty, we get plenny love an aloha fo you, an we stay
Phm 1.5: Everybody stay telling me bout da love an aloha you get fo all da peopo dat stay
Phm 1.7: Weneva I no feel good inside, tinking bout you make me feel good again, cuz da peopo dat stay tight wit God, you
Phm 1.9: you try do someting cuz you get plenny love an aloha fo me.
Phm 1.10: cuz I wen help him trus God wen he was inside da jail wit me.
Phm 1.11: But now, he stay help me, an he goin help you.
Phm 1.13: I wen like keep him ova hea wit me, so he can help me da same way you wen like help me, but I
Phm 1.13: I wen like keep him ova hea wit me, so he can help me da same way you wen like help me, but I neva.
Phm 1.13: wit me, so he can help me da same way you wen like help me, but I neva.
Phm 1.17: If you tink me an you work togedda good, I like you take him in, jalike
Phm 1.17: you work togedda good, I like you take him in, jalike was me who goin come yoa house.
Phm 1.18: If he wen rip you off, o owe you money, let me know, cuz dat goin be my pilikia.
Phm 1.19: But rememba dat you owe me someting too -- cuz a me, you get da kine life dass fo
Phm 1.19: But rememba dat you owe me someting too -- cuz a me, you get da kine life dass fo real!
Phm 1.20: Eh, brudda, you can do someting fo me.
Phm 1.20: I like you fo make my heart come good inside, cuz you an me stay tight wit Christ.
Phm 1.22: An one mo ting, make one room ready fo me.
Phm 1.22: I stay shua God goin let me go ova dea yoa place fo stay, cuz you guys everytime pray
Phm 1.22: ova dea yoa place fo stay, cuz you guys everytime pray fo me.
Phm 1.23: He stay inside da jail wit me, cuz me an him stay tight wit da Spesho Guy God Wen Send,
Phm 1.23: He stay inside da jail wit me, cuz me an him stay tight wit da Spesho Guy God Wen Send, Jesus.
Phm 1.24: Mark, Aristarkus, Demas, an Luke, da guys dey working wit me, dey say “Aloha!”
Heb 1.7: I make da angel guys dat work fo me jalike da fire.”
Heb 2.13: Dis me!”
Heb 2.13: God wen give dem to me!
Heb 3.9: God wen say, “Yoa ancesta guys wen check me out.
Heb 3.10: Dey everytime go agains me.
Heb 3.10: Dey neva like lissen to me.
Heb 8.11: Cuz dat time, dey goin all know me, Da small litto guys all da way to da big importan guys.
Heb 10.6: Dass why you wen make ready fo me come one man.
Heb 10.7: I wen come fo do wat you like, jalike yoa Book tell bout me.
Heb 10.38: My guys, dat get um right wit me, Dem guys goin live fo real kine, cuz dey stay trus me.
Heb 10.38: wit me, Dem guys goin live fo real kine, cuz dey stay trus me.
Heb 13.6: jalike da Bible wen say: “Da Boss, he da One dat help me wen I need him.
Heb 13.6: Da peopo, dey no can do notting fo hurt me!
Heb 13.19: So I aksing you guys dis, serious kine: Try aks God fo let me go back by you guys real quick.
Heb 13.23: If he come hea quick, den he goin go wit me fo see you guys.
Jas 1.1: Dis me, James, da guy dat work fo God an fo Jesus Christ, da Good
Jas 1.13: no go say, “God da One making me do dat.
Jas 2.21: Az why God wen say, ‘Dis guy, he get um right wit me.
1Pe 1.1: Jesus Christ wen send me all ova da place fo tell peopo da Good Stuff from him.
1Pe 2.6: Dat stone worth plenny to me.
1Pe 3.4: God say, “Dat kine worth plenny to me.
1Pe 5.12: Silas stay help me fo write dis small letta to you guys.
2Pe 1.1: Dis me, Simon Peter.
2Pe 1.1: He wen send me all ova da place fo tell peopo bout him.
2Pe 1.14: cuz our Boss Jesus Christ, God's Spesho Guy, he wen tell me dat.
2Pe 1.16: Me an my friends wen tell you guys awready bout our Boss
2Pe 1.18: He make me feel real good inside!
1Jn 1.1: You know, me an da odda guys dat was wit Jesus, we wen hear him, see
1Jn 1.2: come alive inside fo real kine, he wen show up by me an da odda peopo.
1Jn 4.14: Me an da odda peopo wen see God's Boy, an we tell everybody
2Jn 1.1: dat know wass true get love an aloha fo you guys, not ony me, cuz da trut stay inside all us guys an goin stay wit us
3Jn 1.3: Wen da bruddas wen come tell me dat you stay stick wit da trut, an you still stay doing da
3Jn 1.3: you still stay doing da true kine tings, all dat wen make me stay real good inside.
3Jn 1.4: Dis da ting dat make me stay good inside to da max: wen I hear dat my kids stay
3Jn 1.9: da guy Diotrefes like be da boss, an he no like lissen to me an my friends.
Jud 1.1: Dis me, Jude.
Rev 1.1: Dis book tell wat Jesus Christ wen show me, John.
Rev 1.1: Christ wen send one angel messenja guy fo make um clear to me, John, cuz I one a his worka guys.
Rev 1.2: Me, I stay telling wat I wen see an hear -- da tings God wen
Rev 1.4: Dis letta from me, John.
Rev 1.9: Me, I you guys brudda John.
Rev 1.9: Dey wen put me on top da island name Patmos cuz I wen tell wat God say,
Rev 1.10: One Sunday, da Boss's day, God's Spirit wen take ova me.
Rev 1.10: An I wen hear one loud voice behind me, dat sound jalike one trumpet.
Rev 1.12: I wen turn aroun fo see who was talking to me, an wen I wen turn, I see seven gold stands fo put da
Rev 1.17: Den he put his right hand on top me an say, “Eh, no scared!
Rev 2.1: Den da One I wen see tell me, “Da angel messenja guy I wen send fo help da peopo dat
Rev 2.4: you guys no mo love an aloha like wen you guys wen trus me first time.
Rev 2.5: sorry an pau make lidat, I no goin let you guys talk fo me no moa.
Rev 2.6: hate da bad kine stuff da Nicolaitan guys stay doing, an me, I hate dat kine stuff too.
Rev 2.8: Den da One I wen see tell me, “Da angel messenja guy I wen send fo help da peopo dat
Rev 2.12: Den da One I wen see tell me, “Da angel messenja guy I wen send fo help da peopo who
Rev 2.13: But still yet you guys stay tight wit me, an neva pau trus me.
Rev 2.13: But still yet you guys stay tight wit me, an neva pau trus me.
Rev 2.13: dey wen kill Antipas cuz he everytime tell da trut bout me, still yet you guys wen trus me.
Rev 2.13: tell da trut bout me, still yet you guys wen trus me.
Rev 2.16: use one sword fo fight an win ova da guys dat stay agains me!
Rev 2.18: Den da One I wen see tell me, “Da angel messenja guy I wen send fo help da peopo who
Rev 2.19: doing, dat you guys get love an aloha fo each odda an fo me.
Rev 2.19: I know you guys trus me, work fo me, an stay by me.
Rev 2.19: I know you guys trus me, work fo me, an stay by me.
Rev 2.19: I know you guys trus me, work fo me, an stay by me.
Rev 2.19: You guys stay doing mo fo help me den da first time wen you guys wen start fo trus.
Rev 2.20: say she talk fo God, but she bulai da peopo dat work fo me wit wat she teach.
Rev 2.27: ‘Da Bible say dis bout me, Jesus: “He goin be dea leada.
Rev 2.27: An dass da kine power my Fadda wen give me.
Rev 3.1: Den da One I wen see tell me, “Da angel messenja guy I wen send fo help da peopo who
Rev 3.4: Dey da guys dat goin walk wit me an wear clean white kine clotheses, cuz dey get da right
Rev 3.7: Den da One I wen see tell me, “Da angel messenja guy I wen send fo help da peopo who
Rev 3.8: do wat I wen say, an you guys no tell dat you donno who me.
Rev 3.14: Den da One I wen see tell me, “Da angel messenja guy I wen send fo help da peopo who
Rev 3.17: You guys tink, “Me, I stay rich.
Rev 3.18: Fo come rich inside, come by me an get da stuff you guys need.
Rev 3.18: An den you guys come by me an buy white clotheses fo put on, fo take away da shame,
Rev 3.18: An den you guys come by me an buy da kine medicine fo put on top yoa eyes so you guys
Rev 3.20: go inside his place, an eat wit him, an he goin eat wit me.
Rev 3.21: ‘Whoeva fight an win, I goin give dem da right fo sit by me wea I stay on top my throne.
Rev 3.21: Jalike me, I wen win, an now I stay sit down by my Fadda wea he stay
Rev 4.1: He was talking to me, an he say, “Eh, come up hea!
Rev 4.2: Right den an dea, God's Spirit wen take charge a me.
Rev 4.2: In front me, up dea inside da sky, had one throne, an somebody was
Rev 5.5: But one older leada guy wen tell me, “Eh, brah!
Rev 6.11: Cuz yoa bruddas, dey still stay working fo me jalike you guys was.
Rev 7.9: Afta dat, jalike one dream, I wen look, an dea in front me had uku plenny peopo!
Rev 7.13: Den one a da older leadas wen aks me, “Eh!
Rev 9.16: Somebody wen tell me had two hundred million guys riding horse.
Rev 10.8: same voice dat I wen hear befo from da sky, dat voice tell me, “Go, take da paper dat stay open inside da angel guy
Rev 10.9: I wen go by da angel guy an aks him fo give me da small paper.
Rev 10.9: He tell me, “Take um an eat um.”
Rev 10.11: Den da angel guy tell me, “Eh, you gotta tell wat God wen say again bout plenny
Rev 11.1: Den, jalike one dream, somebody wen give me one bamboo, jalike one stick fo measure.
Rev 11.1: An dey tell me, “Go.
Rev 11.3: I goin give dem da power fo talk fo me fo all dat time.)
Rev 14.1: Den I wen look, an jalike one dream, right dea in front me I see da One dat was jalike God's Baby Sheep.
Rev 14.14: Den I wen look, an jalike one dream, in front me had one white cloud.
Rev 15.2: Afta dat I wen see someting dat make me tink was one pond dat you can see thru, jalike da glass,
Rev 17.1: angel messenja guys dat get da seven bowl wen come tell me, “Come.
Rev 17.3: Den God's Spirit wen take charge me, an da angel guy wen take me inside da boonies.
Rev 17.3: God's Spirit wen take charge me, an da angel guy wen take me inside da boonies.
Rev 17.7: Da angel messenja guy tell me, “Eh, how come dat blow yoa mind?
Rev 17.15: Den da angel messenja guy tell me, “Da big ocean you wen see, wea da wahine dat fool aroun
Rev 19.9: Den, jalike one dream, da angel guy tell me, “Write dis: Dey can stay good inside, all da peopo dat
Rev 19.10: But he tell me, “No do dat!”
Rev 19.11: jalike one dream, I see da sky open up, an dea in front me had one white horse wit one guy on top him.
Rev 21.6: Den he tell me, “Everyting pau!”
Rev 21.9: da end a da world, one a dem angel guys wen come an tell me, “Come ova hea.
Rev 21.10: An God's Spirit wen take charge a me, an da angel wen take me to one big an high mountain, an
Rev 21.10: An God's Spirit wen take charge a me, an da angel wen take me to one big an high mountain, an show me Jerusalem, da town
Rev 21.10: da angel wen take me to one big an high mountain, an show me Jerusalem, da town dat stay spesho fo God, coming down
Rev 21.15: Da angel guy dat wen talk wit me get one gold kine stick fo find out how long an wide da
Rev 22.1: Den da angel guy show me da river wit da water dat make peopo come alive fo real
Rev 22.6: Da angel tell me, “Dis I telling you stay true, an you can trus um fo shua.
Rev 22.8: Me, John, I da guy wen hear an see all dis stuff.
Rev 22.8: I wen go down in front da angel guy dat wen show um to me, fo show love an respeck to him.”
Rev 22.9: But he tell me, “Nah!
Rev 22.10: Den da angel tell me, “No close up dis book an put seal on top, cuz den nobody
Rev 22.12: An I goin bring wit me da stuff fo give back to everybody fo everyting dey wen
Rev 22.16: Me, I Jesus.
Rev 22.17: da peopo dat stay spesho fo God goin come togedda wit me, jalike wen one wahine marry one guy.