2Ki 17.6: River dat go by Gozan, an da res inside da towns wea da Mede peopo live.
2Ki 18.11: inside Gozan on da Habor River, an inside da towns wea da Mede peopo live.
Isa 13.17: I goin make da Mede peopo go agains da Babylon guys.
Isa 13.17: Da Mede guys, dey only like win.
Dan 5.28: God half half da land wea you stay king, an give um to da Mede peopo an da Persia peopo.
Dan 5.30: But dat same nite, da Mede army guys wen kill Belshazzar, da king fo da Babylon
Dan 5.31: Darius da Mede guy wen take ova Babylon an come king.
Dan 6.8: Make um jalike one rule fo da Mede peopo an da Persia peopo, so dat no mo nobody can change
Dan 6.12: An dass da rules fo da Mede an Persia peopo, dat no mo nobody can change um.”
Dan 6.15: time, an tell um, “King Darius, rememba dat da rules fo da Mede an Persia peopo tell dat no mo nobody can change da rules
Dan 8.20: two horn dat you wen see, dass jalike da king guys fo da Mede an Persia guys.
Dan 9.1: Darius, Xerxes boy from da Mede peopo, come da king fo da Babylon land.