Deu 2.24: “Yahweh tell, ‘Go da odda side da Arnon Stream now.
Deu 2.36: From Aroer town wea can look down inside da Arnon Canyon, an da odda town inside da canyon, all da way nort
Deu 3.8: Amor kings -- da land da east side da Jordan Riva from da Arnon Canyon to Mount Hermon.
Deu 3.12: an da Gad ohanas da land on da nort side Aroer by da Arnon Canyon, an half da up country an da towns inside Gilead.
Deu 3.16: But I give da land from Gilead to da Arnon Canyon to da Reuben an Gad ohanas, from da middo a da
Deu 3.16: Canyon to da Reuben an Gad ohanas, from da middo a da Arnon Canyon to da Jabbok Riva, wea da Ammon peopo stay.)
Deu 4.48: Dat land go from Aroer on da side da Arnon Canyon to Mount Siyon, dat odda peopo call Mount Hermon.
2Ki 10.33: da Gad, Reuben, an Manasseh peopo stay, from Aroer by da Arnon Canyon, thru Gilead, an all da way to Bashan.
Isa 16.2: Da Moab wahines dat run away Fo go cross ova da Arnon Stream, Dey goin hang aroun dea an donno wea fo go, Jalike