Isa 43.9: Da peopo inside all da countries, Dey come togedda an get meeting.
1Co 14.16: you using diffren kine language, an get one guy inside da meeting dat no undastan wat you saying, how he goin say “Dass
Jas 2.2: Wat if get two guys dat come to yoa church meeting.