Isa 1.13: come togedda ery month an ery week But I no like da kine meetings you guys make, Cuz dey ony bad.
Isa 1.14: Yoa new moon meetings An yoa odda spesho religious times, Dey no make me feel