Luk 3.24: Heli, he Mattat's boy; Mattat, he Levi's boy; Levi, he Melki's boy; Melki, he Jannai's boy; Jannai, he Joseph's boy;
Luk 3.28: he Shealtiel's boy; Shealtiel, he Neri's boy; Neri, he Melki's boy; Melki, he Addi's boy; Addi, he Cosam's boy; Cosam, he