Deu 2.36: From Aroer town wea can look down inside da Arnon Canyon, an da odda
Deu 3.12: I give da Reuben an da Gad ohanas da land on da nort side Aroer by da Arnon Canyon, an half da up country an da towns
Deu 4.48: Dat land go from Aroer on da side da Arnon Canyon to Mount Siyon, dat odda peopo
2Ki 10.33: land wea da Gad, Reuben, an Manasseh peopo stay, from Aroer by da Arnon Canyon, thru Gilead, an all da way to Bashan.
Isa 17.2: Da peopo goin leave all da towns Aroer side, Dey all goin go way from ova dea.