Dan 5.25: “An dis wat he write: Mene, Mene, Tekel, an Parsin.
Dan 5.25: “An dis wat he write: Mene, Mene, Tekel, an Parsin.
Dan 5.26: “Dis wat mean: ‘Mene,’ mean dat God count how much time you stay da king, an he