Est 1.14: friends wit da king: Carshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena, an Memucan.