Gen 9.11: No goin get big watta lidat fo mess up da whole world one mo time!
head: Yahweh Mess Up Da Babylon Peopo Language
Gen 11.7: I going down dea by dem an mess up dea language.
Gen 11.9: dey call dat place Babylon, cuz was dea dat Yahweh wen mess up dea language.”
Gen 11.9: "Babylon" sound kinda like how dey say "mess up", Hebrew language.
Gen 16.5: Inside Da Sky, he da judge, an he know dat you da one wen mess up, not me!
Gen 17.14: gotta throw da guy outa yoa ohana, cuz dat kine guy goin mess up da deal you guys get wit me.
Gen 31.36: You tink I goin do someting fo mess up our ohana?
Exo 21.19: but gotta stay in da bed long time, den if da guy dat get mess up come litto bit okay, so can get up an walk aroun
Exo 21.24: If he mess up somebody eye, mess up his eye too, One eye fo one eye,
Exo 21.24: If he mess up somebody eye, mess up his eye too, One eye fo one eye, One teeth fo one
Exo 23.6: an dey gotta go in front da judge, no go do notting fo mess um up.
Exo 32.7: peopo, da one you wen bring outa da Egypt land, dey stay mess up an doing all pilau kine stuff awready.
Lev 4.13: “If all da Israel peopo da ones dat mess up togedda befo dey tink bout um, an dey do wat my rules
Lev 5.16: He gotta make um right wit wateva he wen mess up bout bring da tings he suppose to bring dat stay spesho
Lev 10.6: No mess up yoa hair, an no broke yoa clotheses.
Lev 21.10: He no can let his hair come mess up, o broke his clotheses, wen somebody mahke.
Lev 21.18: see, o dat no can walk good, o dat get his face o his body mess up, no can make sacrifice fo me.”
Lev 22.24: not give me one animal dat get dea privates cut off o mess up.
Deu 4.16: god dat look like one guy o one wahine, cuz den you goin mess up an make yoaself come pilau.
Deu 9.12: cuz yoa peopo dat you wen bring outa Egypt no wait fo mess up an do pilau kine stuff awready!
Deu 26.13: I neva mess up wat you tell me fo do, an I neva foget notting.
Deu 31.29: Cuz I know dat afta I mahke, you guys goin real mess up eryting an make um come pilau.
Deu 32.5: You not his kids no moa Cuz you all mess up inside.
1Ki 9.7: If you guys mess up, den I goin throw out da Israel peopo from da land I
1Ki 9.8: Dis Temple goin come one big mess jalike one rubbish pile.
1Ki 15.5: He ony mess up da time he set up Uriah da Het guy fo mahke.
2Ki 19.7: I goin mess wit da king head.
Ezr 4.5: Da odda peopos pay some guys fo teach dem da bestes way fo mess up da work da Judah peopo get plan fo do, an dey make um
Ezr 9.15: Us guys wen mess up real plenny ova hea.
Isa 3.12: Dey stay mess up you guys plenny, So you donno wea da right way fo go.
Isa 14.20: guys, Jalike dey bury all da odda king guys, Cuz you wen mess up yoa own land, An kill yoa own peopo.
Isa 19.3: Dey make plan, but I goin mess up da plan.
Isa 22.5: Den, God goin mess up da Jerusalem peopo head So dey no can tink an donno wat
Isa 22.25: Da Armies, Dis wat he tell: “Bumbye, [even] Eliakim goin mess up, Jalike wen da stick dat dey wen put one solid place
Isa 27.3: care my peopo, day time an nite time, Fo make shua nobody mess um up.
Isa 28.7: wass right an wass wrong, Dey no can do um, cuz dey stay mess up.
Isa 44.25: I da One dat mess up da sign Da fake talka guys use Fo tell wat goin happen.
Isa 49.19: side, An da town stay all bus up, An yoa land all mess up yet, I stay shua, da town goin be too small Fo all da
Dan 6.4: find notting fo poin finga, cuz erybody trus him an he no mess up notting.
Dan 9.27: Wat he goin do so bad, goin mess up eryting, an make erybody jus bag, till da time dat God
Dan 11.28: But he make up his mind fo mess up da spesho deal God wen make wit his Jewish peopo.
Dan 12.11: da idol kine gods dat God hate plenny inside da Temple, an mess up eryting an make erybody go way from dea, goin be 1,290
Amo 4.9: you grow grape So dat da hot wind an da groun worms wen mess up eryting.”
Amo 8.5: Den, wateva dey buy, We goin mess up da scale too.
Amo 9.11: dat had King David fo dea king befo time, Now dey all mess up, jalike one shack ready fo fall down.
Mal 2.3: Cuz a wat you guys do, I goin mess up you guys ohana, so come small.
head: Someting Real Bad Goin Mess Up Everyting
Mat 24.15: Dat ting so bad, goin mess up everyting an make everybody jus bag.
Luk 2.34: Mary, “God wen send dis boy, an plenny Israel peopo goin mess up cuz a him.
Luk 5.36: You do dat, you goin mess up da new clothes, an da new piece no goin match da old
Jhn 16.8: Guy come, he goin show da peopo inside da world how dey mess up.
Jhn 17.12: Ony da one guy Judas, da guy dat like mess up, he wen wipe out, jalike da Bible wen say long time
Rom 11.11: So den, I like aks dis: How come da Jewish peopo wen go mess up?
Rom 14.4: One dat can tell um strait wen he stay okay o wen he stay mess up.
head: No Do Notting Dat Goin Make Yoa Bruddas An Sistas Mess Up
Rom 14.13: no good we do tings dat goin make our bruddas an sistas mess up.
1Co 3.17: If anybody mess up God's temple wea he stay, watch out, brah!
1Co 3.17: Bumbye God goin mess you up too!
1Co 8.9: sista dat no stay strong inside see you do um, an dat goin mess dem up -- den az no good lidat!
1Co 9.27: No good, if I tell all da odda peopo bout God, an den I mess up, so God gotta throw me outa da race.
1Co 15.33: dey tell, “You hang out wit da bad kine guys, dat going mess you up from being one good guy!
2Co 5.19: So, he no make dem take da blame fo da way dey wen mess up.
Gal 5.7: Who wen mess you guys up so you no lissen to da trut?
Gal 5.9: kine stuff dey teach, dat start small an den come big an mess up you guys, jalike litto bit yeast inside da bread dough
Eph 4.22: wen ony like do da kine stuff dat goin bulai you guys an mess you guys up.
Eph 6.16: shield fo kill all da burning arrows da Bad Guy send fo mess you up, no matta wat happen.
Php 2.15: Everybody all aroun you guys stay crooked an all mess up.
2Ti 2.18: Dey mess up some peopo, an den dose peopo no like trus God no moa.
Tit 1.11: Cuz every house dey go, dey mess up everybody dea wit da kine tings dey teach.
Tit 1.13: So da guys dat like mess up everybody, scold um good, so dey goin trus God da right
Heb 4.1: So den, watch out dat some a you guys no mess up, an den you guys no goin get da kine rest God wen
Heb 4.11: good us guys really like get dat kine rest, so dat nobody mess up cuz dey no trus God, jalike da peopo dat wen mess up
Heb 4.11: mess up cuz dey no trus God, jalike da peopo dat wen mess up befo time.
Heb 5.2: Dis kine guy goin make easy to da peopo dat mess up cuz dey donno wat dey suppose to do.
Jas 2.10: dat do everyting God tell his peopo dey gotta do, but ony mess up one ting, dey still wen broke all God's Rules, you
Jas 3.2: All us guys, we all mess up plenny.
Jas 3.2: But if get one guy dat no mess up eva wen he talk, dat guy stay all grown up inside, an
Jas 3.15: no get yoa smarts from God in da sky, you get um from dis mess up world.
2Pe 1.10: Den you guys no goin mess up, eva.
2Pe 3.17: stay solid inside, but you gotta watch out, cuz dey like mess you guys up.
Jud 1.12: cuz you get love an aloha fo each odda, dose buggas mess you guys up.
Rev 2.5: bout how you guys was befo, an now how plenny you guys wen mess up.
Rev 3.19: Everybody I get love an aloha fo, I tell um wen dey mess up, an I help um fo do da right ting.
Rev 6.6: But no mess up da oil from da olive trees o da wine from da grape
Rev 7.2: voice he call to da four angel guys dat get da power fo mess up da land an da sea.
Rev 7.3: No mess up da land o da sea o da trees!
Rev 9.4: God wen tell da grasshoppas, “No mess up da grass, o plants, o trees on top da earth, but ony da