Gen 27.3: I like you go get da stuff fo hunt, da bag wit da arrows inside, an da bow.
Deu 3.18: So all yoa guys dat can fight, gotta take dea bows an arrows an swords, an go da odda side da Jordan Riva in front da
Deu 32.23: I goin do to da Israel peopo, Jalike I goin shoot all my arrows by dem.
Deu 32.42: Wen I fight, goin be Jalike my arrows stay drunk from da blood, An my sword goin eat da bodies a
2Ki 13.15: Elisha tell um, “Go get one bow an some arrows.
2Ki 13.18: Den Elisha tell, “Go take da arrows.
Neh 4.13: da wall no stay fix yet, wit swords an spears an bows an arrows.”
Neh 4.16: odda half make ready da spears, an da shields, da bows an arrows, an da chain kine body armor.
Isa 41.2: Wit his bow an arrows Erybody he hit, Come jalike da junk kine stuffs from da
Isa 50.11: But, all you odda guys dat make fire An put arrows dat can burn inside yoa arrow bag, Go walk in da light
Isa 50.11: in da light from da fire you guys wen make An da burning arrows you wen light.”
Eph 6.16: trus God, dass jalike one shield fo kill all da burning arrows da Bad Guy send fo mess you up, no matta wat happen.