Exo 38.8: Bezalel dem make da watta tub an da stand, from da bronze mirrors dey get from da wahines dat work just outside da door in
Isa 3.23: an dea nose, Da fancy kine clotheses, coats, da purses, Da mirrors, da linen undawears, Da fancy kine cloth on top dea head,