Isa 19.8: Da fisha guys goin moan an get sad face.
Isa 21.2: Da Babylon guys goin make plenny peopo suffa an moan, But I goin make da Babylon guys stop all dat!
Isa 24.7: Da kine peopo dat like party an feel good, Dey stay moan.
Isa 51.11: Dey no goin feel sore inside, An no goin moan no moa.
Isa 65.14: goin cry plenny, Cuz you stay sore inside yoa heart, An moan, cuz inside, you donno wat fo do.
Mal 2.13: You guys cry big an moan all ova da altar wea you make sacrifice fo Yahweh.
Mrk 7.34: Jesus wen look up to da sky, an moan, an say, “Efata!
Mrk 8.12: Jesus wen moan from deep inside, an say, “How come da peopo nowdays
Luk 8.52: Same time all da peopo wen cry an moan fo her.”