2Ki 16.3: even burn up his own boy fo make one sacrifice fo da god Molok, jalike da pilau kine stuff da odda peopos stay do, da
Act 7.43: You guys wen carry one tent fo da idol kine god Molok, An fo da idol kine star god Refan.