Gen 37.9: Had da sun, an da moon, an eleven stars.
Exo 19.1: da Israel peopo go outa da Egypt land, da same day get new moon, dey come inside da boonies Sinai side.
Deu 4.19: An wen you guys look up inside da sky an see da sun, da moon, an da stars -- all da tings dat get inside da sky -- no
Deu 17.3: in front odda gods an show respeck to dem, o to da sun, da moon, o da stars.
2Ki 4.23: Dis not da sacrifice time fo da New Moon o da Res Day.”
2Ki 17.16: Dey go down in front da sun an moon an all da stars inside da sky jalike dey gods, an dey let
2Ki 21.3: He go down in front all da stars an da sun an da moon, cuz he make like dey gods, an pray to um.
2Ki 21.5: go build altars fo all da star kine gods an da sun an da moon.
2Ki 23.5: dey da ones dat burn da incense fo Ba`al, fo da sun an da moon gods, fo da gods dey see in da stars inside da sky, an all
Ezr 3.5: Afta dat, ery time get new moon, dey make da burn up kine sacrifices dey suppose to make
Neh 9.6: You make da sun an da moon an all da stars, jalike one army.
Isa 1.14: Yoa new moon meetings An yoa odda spesho religious times, Dey no make
Isa 3.18: feets an ankles An da bands fo put aroun dea heads, An dea moon kine necklaces, An dea earrings an bracelets, An da nice
Isa 13.10: Da moon no goin get light.
Isa 24.23: Den da bright moon no need shine, Cuz no need da light.
Isa 30.26: Da moon goin shine strong, Jalike da sun.
Isa 47.13: how fo check out da stars Fo make horoscope ery month, new moon time!
Isa 60.19: Da moon no goin shine fo make um bright fo you guys.’
Isa 60.20: Da moon no goin go dark fo you guys no moa.
Isa 66.23: All da time, ery new moon time an ery Res Day, all da peopo all ova da world goin
Amo 8.5: ‘Us guys no like wait fo da new moon time Wen pau da religious kine stuff!
Mat 24.29: Da moon no goin shine.
Mrk 13.24: Da moon no goin shine.
Luk 21.25: get awesome stuff fo see up inside da sky, wit da sun, da moon, an da stars.
Act 2.20: Da sun goin come dark, An da moon goin come red jalike blood.
Act 7.42: an give dem ova so dey can go down an pray to da sun an da moon an da stars.
1Co 15.41: Da sun awesome, but not same kine awesome jalike da moon.
1Co 15.41: An da moon stay awesome, but not jalike da stars, yeah?
Jas 1.17: He wen make all da lights inside da sky -- da sun, an moon, an stars.
2Pe 3.10: Dat time, da sky an da sun an moon an stars up dea inside da sky goin come burning hot an go
Rev 6.12: Da sun wen come real dark, an da moon wen come red jalike blood.
Rev 8.12: someting wen hit thirty percent da sun, thirty percent da moon, an thirty percent da stars, an dey wen come dark.
Rev 12.1: Was one wahine wit da sun fo her clotheses, an da moon unda her feet, an one crown wit twelve stars on top her
Rev 21.23: Da town no need da sun o da moon fo shine on top um, cuz God stay awesome, an God's light