Gen 4.11: Dat groun, jalike da mout open fo soak up da blood from yoa brudda wen you wen kill
Gen 8.11: Inside da mout, get one new olive tree leaf dat da dove wen pull off one
Exo 4.12: Weneva you gotta talk, I goin help yoa mout.
Exo 4.16: He goin be jalike da mout fo you, an you goin talk to him jalike you God, but az me.
Deu 23.23: wen make one strong promise to yoa God Yahweh wit yoa own mout, an nobody wen give you presha fo do dat.
Deu 25.4: “No go tie up one cow's mout so he no can eat da wheat o barley wen he stay working fo
Deu 30.14: Stay inside yoa mout, an inside yoa heart, so you guys can lissen an do um.
1Ki 8.15: God wen make one promise wit his own mout to my fadda David befo time.
1Ki 8.24: You wen tell David dat wit yoa own mout, An cuz you strong, you do um all awready.
1Ki 18.27: Wen come noon time, Elijah start fo mout off at dem.
1Ki 22.23: all dese guys dat talk fo yoa gods, bulai wen dey open dea mout.’
2Ki 4.34: Den he go on top da bed an lay down on top da boy, wit his mout on top da boy's mout, an his eyes on top da boy's eyes, an
2Ki 4.34: an lay down on top da boy, wit his mout on top da boy's mout, an his eyes on top da boy's eyes, an his hands on top da
2Ki 18.20: get plan an one strong army fo fight one war, but you ony mout.
2Ki 19.28: put my hook in yoa nose, An put my horse bit inside yoa mout An I goin make you go back Da same way you wen come ova
Isa 5.14: Dass why, jalike wea da mahke peopo go, Da mout stay open big, An waiting fo erybody.
Isa 6.7: He touch da hot charcoal on top my mout an tell, “Now dis charcoal wen touch yoa mout, All da bad
Isa 6.7: on top my mout an tell, “Now dis charcoal wen touch yoa mout, All da bad tings you wen do, stay gone awready.
Isa 9.17: Ery one a dem, get pilau mout.
Isa 29.13: “Dis peopo tell, dat dey come near me, But ony wit dea mout!
Isa 30.28: Jalike he put one bridle inside dea mout Dat make da diffren peopos go da wrong way.
Isa 37.29: I put one hook inside yoa nose, An one bit inside yoa mout, jalike you one horse.
Isa 45.23: Wit my own mout I make dat promise Cuz I do da right ting erytime, An wat
Isa 55.11: Wen dey go out from my mout, Fo shua, dey goin come back by me An goin change tings.
Isa 59.3: You guys talk all bulai kine tings wit yoa mout.
Dan 7.8: Dis horn, get eyes jalike peopo, an get one mout dat talk big.
Dan 7.20: look mo importan den da odda horns, an get eyes an one mout dat talk big.
Dan 10.16: Den I open my mout an I can talk again!
Mat 12.34: Wateva stay inside you guys, goin come outa you guys mout.
Mat 15.11: Wat you guys put inside yoa mout no mean you pilau inside so you no can pray, but wat come
Mat 15.11: you pilau inside so you no can pray, but wat come outa yoa mout, dat make you pilau inside.
Mat 15.15: “Try tell us wat you mean bout da stuff going inside da mout.
Mat 15.17: You guys no can figga dis: Wateva go inside da mout, go inside da stomach, an bumbye come out.
Mat 15.18: But wateva come out from da mout, dat come from inside da heart, an dass wat make you pilau
Mat 17.27: Da first fish you catch, open da mout.
Mat 20.31: peopo ova dea dat wen scold dem an tell um fo shut dea mout.
Mat 21.16: ‘Outa da mout da bebes an da small kids, You let dem tell all da kine
Mrk 1.25: Jesus wen scold da spirit, “Shut yoa mout!
Mrk 7.15: Wat you guys put inside yoa mout no mean you pilau inside so you no can pray, but wat come
Mrk 7.15: you pilau inside so you no can pray, but wat come outa yoa mout, dass wat make you pilau inside so you no can pray.
Mrk 9.18: Den da foam come out his mout, an he grind his teet, an come stiff jalike one board.
Mrk 9.20: on top da groun, an roll all ova, an da foam come outa his mout.”
Mrk 10.48: peopo ova dea dat wen scold him an tell um fo shut his mout.
Luk 4.35: “Shut yoa mout!”
Luk 6.45: Da kine stuff inside da heart goin come out thru da mout by wat da guy say.
Luk 9.39: yell, an roll aroun on top da groun, an foam come outa his mout.
Jhn 7.26: hea in front everybody, an nobody tell him fo shut his mout.
Jhn 19.29: put um on top one oregano branch, an put um up to his mout.”
Act 23.2: guy wen tell da guys standing by Paul fo slap Paul's mout.
Rom 3.13: Dea mout stay jalike one open grave.
Rom 3.13: Dey bulai wit dea mout.
Rom 3.13: Da poison come from inside dea mout, Jalike one snake.
Rom 3.14: Wit dea mout Dey everytime like say stink stuffs fo hurt somebody, Cuz
Rom 10.8: Awready stay inside yoa mout an inside yoa heart.
Rom 10.9: Dat mean, if you talk strait wit yoa own mout, “Jesus, he my Boss,” an you trus deep inside yoa heart
Rom 10.10: An az wit yoa mout dat you talk strait everybody dat Jesus stay yoa Boss, an
Rom 14.11: Dey goin tell wit dea mout Dat dey know I dea Boss, cuz I stay God.
1Co 4.19: Den I goin find out if dese guys dat ack big head ony mout, o if fo real dey get power!
1Co 4.20: Cuz God stay King, an he not ony mout.
1Co 9.9: wheat so you can take out da junks, you no go tie up his mout so he no can eat da wheat.
Php 2.11: Wit dea mout, everybody goin tell, “Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen
2Th 2.15: we wen teach you -- da stuff we wen tell you guys wit our mout, an wit da letta we wen send.
1Ti 5.18: da wheat so you can take out da junks, no go tie up his mout so he no can eat da wheat.
2Ti 4.17: take me out from dat place, jalike from inside da lion's mout.
Jas 1.26: he everytime do wat God like, but no can hold back his mout, his religion wase time, cuz he ony fooling himself!
Jas 2.14: He ony trussing God wit his mout!
Jas 2.17: no do notting, da bugga no trus God fo real kine, he ony mout.
head: Da Mout
Jas 3.3: We put da small bit on da bridle inside dea mout, an dass how we make um go wea eva we like.
Jas 3.5: Same ting wit yoa mout.
Jas 3.6: An da mout jalike one fire.
Jas 3.6: Everybody get mout, but wit yoa mout you can make one diffren kine world, wea
Jas 3.6: Everybody get mout, but wit yoa mout you can make one diffren kine world, wea everyting stay
Jas 3.6: Da tings we say wit da mout can make us come bad inside.
Jas 3.8: But no mo nobody can make dea own mout do wat dey like everytime.
Jas 3.8: Yoa mout stay jalike one wild ting.
Jas 3.9: Wit da mout we tell our Boss, da Fadda, how good he stay, yeah?
Jas 3.9: But still, wit da mout we go kahuna da peopo, no matta God wen make dem jalike
Jas 3.10: Wit da same mout we talk good bout God, an wit da same mout we go kahuna da
Jas 3.10: Wit da same mout we talk good bout God, an wit da same mout we go kahuna da peopo.
Jas 3.12: da good kine tings an da bad kine tings come outa da same mout.
Rev 1.16: From outa his mout, come one sword dat get two side sharp!
Rev 3.16: So I goin bahf you guys outa my mout!
Rev 9.17: An fire, smoke, an sulfur wen come outa dea mout.
Rev 9.18: Da fire, da smoke, an da sulfur dat wen come outa dea mout, dat was three big trouble dat wen kill one guy from every
Rev 9.19: Da mout an da tail, dass wea da horses wen get dea power.
Rev 9.19: Dea tail jalike da snakes wit head an mout fo bite da peopo, an make um suffa.
Rev 10.9: Goin come sour inside yoa stomach, no matta inside yoa mout taste sweet, jalike da honey!
Rev 10.10: Wen taste sweet jalike da honey inside my mout, but wen I wen swallow, wen come sour inside my stomach.”
Rev 11.5: If somebody like hurt dem, fire come outa da guys mout an burn dem up.
Rev 12.15: Den da Dragon wen blow out plenny water outa his mout, jalike one river, so dat he can grab da wahine an take
Rev 12.16: an swallow up da water dat da Dragon wen blow outa his mout.
Rev 13.2: like one leopard, but he get feet jalike da bear, an da mout jalike da lion.
Rev 13.5: Da Wild Animal wen get da mout fo talk big an talk stink bout God, an fo take charge a da
Rev 16.13: One wen come outa da dragon's mout, one outa da Wild Animal's mout, an one outa da mout a da
Rev 16.13: wen come outa da dragon's mout, one outa da Wild Animal's mout, an one outa da mout a da guy dat say he talk fo God, but
Rev 16.13: mout, one outa da Wild Animal's mout, an one outa da mout a da guy dat say he talk fo God, but he bulai.
Rev 19.15: One sharp kine sword come out from his mout, an he win da war agains all da diffren peopos from all
Rev 19.21: wen kill all da oddas wit da sword dat come out from his mout.