Isa 10.14: dat, nobody say notting, O flap da wing, No even open da mouth, an no squawk.