Act 19.35: Den da town secretary fo Efesus wen make da peopo shut dea mouts, an say, “You peopo from Efesus!
Act 19.36: Dass why you guys betta shut yoa mouts an no do someting stupid.