1Ki 16.9: Dat time, Elah go Tirzah side, Arza house, da guy dat stay in charge a da Tirzah palace, an he