Amo 6.13: Us guys so strong, we wen take ova Karnaim, da muscle town!
Col 2.19: Dass jalike how da muscle an da bone work togedda fo make da body mo strong.