1Ki 15.8: Abijam boy Asa come da nex king.
head: Asa Come Da King Judah Side
1Ki 15.9: Da numba 20 year Jeroboam stay king Israel side, Asa come king fo da Judah peopo.
1Ki 15.11: Asa wen do all da right kine stuff, da way Yahweh see um,
1Ki 15.12: Asa throw all dem guys outa da country.
1Ki 15.13: Asa cut down da pole an burn um by da Kidron Stream.
1Ki 15.14: Cuz inside, Asa stay tight wit Yahweh all da time he stay alive.
1Ki 15.15: Asa put inside da Temple Fo Yahweh, da silva an da gold an
1Ki 15.16: All da time dey stay king, King Asa an King Ba`asha from Israel side make war wit each odda.
1Ki 15.17: strong, fo make shua nobody from his peopo can go by King Asa, Judah side, an nobody can come from King Asa land.
1Ki 15.17: go by King Asa, Judah side, an nobody can come from King Asa land.
1Ki 15.18: So King Asa take out all da silva an gold dat stay inside da storage
1Ki 15.20: Ben-Hadad, he lissen to King Asa.
1Ki 15.22: Den King Asa tell all da Judah peopo fo come.
1Ki 15.22: King Asa use all dat stuff fo build up Geba town mo strong Benjamin
1Ki 15.23: Odda stuff dat happen wen Asa stay king, an all da tings he wen do, all da powa he get,
1Ki 15.23: But wen Asa come ol, his feets come real sick.
1Ki 15.24: Den Asa mahke.
1Ki 15.24: An Asa boy Jehoshafat come da nex king.
1Ki 15.25: Nadab come king fo da Israel peopo, da numba two year dat Asa was king fo Judah.
1Ki 15.28: Was da numba three year Asa stay king Judah side, wen Ba`asha kill Nadab fo take ova
1Ki 15.32: An all da time King Asa an King Ba`asha from Israel stay kings, dey stay make war
1Ki 15.33: Was da numba three year dat Asa stay king Judah side, Ahijah boy Ba`asha come da king fo
1Ki 16.8: Da numba 26 year dat Asa stay king Judah side, Elah, Ba`asha boy, come king fo da
1Ki 16.10: Dat time was numba 27 year dat Asa stay king Judah side.
1Ki 16.15: Da numba 27 year wen Asa stay king fo da Judah peopo, Zimri wen come king Tirzah
1Ki 16.23: Was da numba 31 year dat Asa stay king Judah side, wen Omri come king fo da Israel
1Ki 16.29: come da nex king fo da Israel peopo, da numba 38 year dat Asa stay king fo da Judah peopo.
1Ki 22.41: Now, dis, da story fo Jehoshafat, Asa boy.
1Ki 22.43: Eryting Jehoshafat do, he do um jalike his fadda Asa.
1Ki 22.46: fo da odda gods, an dey still stay do dat even afta Asa was da king.
Mat 1.7: Abijah, he Asa fadda.
Mat 1.8: Asa, he Jehoshafat fadda.