Gen 46.21: his boys, Bela, an Bekher, an Ashbel, an Gera, an Naaman, an Ehi, an Rosh, an Muppim, an Hupim, an Ard.
head: Naaman Get Da Kine Sick All Ova Da Skin
2Ki 5.1: Had one guy name Naaman, da main leada guy fo da Aram king army guys.
2Ki 5.1: Da king tell, Naaman, az his Numba One guy.
2Ki 5.1: Da Aram guys win all dea wars cuz Yahweh help Naaman.
2Ki 5.3: Da slave girl tell her boss Naaman's wife, “Good, if Naaman go see da guy dat talk fo Yahweh, dat live Samaria town.
2Ki 5.3: Dat guy fo shua can make my boss Naaman skin come good from dat kine sick!
2Ki 5.4: Wen Naaman hea dat, he go by his boss da Aram king, an tell him wat
2Ki 5.5: So Naaman go, an take 750 poun silva, 150 poun gold, an fancy kine
2Ki 5.6: “Wen you get dis letta, az cuz I stay send my worka guy Naaman by you, so you can make him come good from da bad kine
head: Elisha Tell Naaman Wash Seven Time Da Jordan Riva
2Ki 5.9: So Naaman go wit his horses an war wagons, an stop in front Elisha's
2Ki 5.11: But Naaman come all huhu, an go way from dea.
2Ki 5.14: So Naaman go down inside da Jordan River seven time, jalike Elisha,
head: Naaman Go Back By Elisha
2Ki 5.15: Den Naaman an all his army guys go back by Elisha, da guy dat stay
2Ki 5.16: Naaman still try fo make him take someting, but he no take um.
2Ki 5.17: Den Naaman tell, “Kay den, if you no goin take notting, let me, yoa
2Ki 5.19: So Naaman go, but he no go far yet.”
2Ki 5.20: My boss no like take notting from all da stuff dat Naaman da Aram guy like give him.
2Ki 5.20: shua Yahweh stay alive, so I stay shua I goin go run afta Naaman, an try get someting from him.
2Ki 5.21: So Gehazi stay run afta Naaman.
2Ki 5.21: Wen Naaman see Gehazi running afta him, he get down from da war wagon
2Ki 5.23: Naaman tell, “Okay!
Luk 4.27: Ony Naaman, da foreigna guy from Syria, God wen make him come good.