2Ki 5.2: steal one young girl from Israel, an she come one slave fo Naaman's wife.
2Ki 5.3: Da slave girl tell her boss Naaman's wife, “Good, if Naaman go see da guy dat talk fo Yahweh,
2Ki 5.13: But Naaman's officer guys go by him an tell um, “Eh boss!”
2Ki 5.27: Az why Naaman's bad kine sick all ova da skin dat odda guys can catch,