Exo 6.23: Elisheba wen born Nadab an Abihu an Eleazar an Itamar fo Aaron.
Exo 24.1: Bring Aaron an his boys Nadab an Abihu.
Exo 24.9: Aaron, Nadab, an Abihu, an da seventy older leadas fo da Israel peopo,
Exo 28.1: Aaron an his boys fo come in front you: Aaron, His boys Nadab an Abihu, Eleazar an Itamar, I wen pick dem outa all da
Lev 10.1: Lata, two a Aaron's boys, Nadab an Abihu, take tings fo burn incense, put fire inside um,
1Ki 14.20: Jeroboam boy Nadab come king afta him.
1Ki 15.25: Jeroboam boy Nadab come king fo da Israel peopo, da numba two year dat Asa
1Ki 15.26: Da way Yahweh see um, Nadab do da kine stuff dat Yahweh say az bad.
1Ki 15.27: da Issakar ohana, wen make plan wit some odda guys fo kill Nadab.
1Ki 15.27: Wen Nadab an all da Israel army guys stay circle aroun Gibbeton town
1Ki 15.27: town fo take um ova from da Filisha guys, Ba`asha wen kill Nadab.
1Ki 15.28: three year Asa stay king Judah side, wen Ba`asha kill Nadab fo take ova from Nadab fo come king.
1Ki 15.28: king Judah side, wen Ba`asha kill Nadab fo take ova from Nadab fo come king.
1Ki 15.31: Had odda stuff wen happen wen Nadab stay king.