Gen 30.8: She call dat bebe Naftali, cuz sound kinda like “struggle,” dea language.
Gen 35.25: wahine dat wen work fo Rachel, was da mudda fo Dan an Naftali.
Gen 46.24: Naftali, his boys, Jahzeel, Guni, Jezer, an Shillem.
Gen 49.21: Naftali!
Exo 1.4: Levi, an Judah; Issachar, Zebulun, an Benjamin; Dan an Naftali, Gad an Asher.
Deu 27.13: Gad ohana, Asher ohana, Zebulun ohana, Dan ohana, an Naftali ohana.”
Deu 33.23: Dis wat Moses tell bout da Naftali ohana.
Deu 33.23: “Yahweh stay real good inside Bout how da Naftali peopo ack.”
Deu 34.2: Yahweh show him da whole land, from Gilead to Dan, all da Naftali land, da land fo Efraim an Manasseh, all da land fo Judah
1Ki 4.15: Ahima`az, fo Naftali side.
1Ki 7.14: Huram mudda, one widow from da Naftali ohana.
1Ki 15.20: Maacah, an da land aroun Lake Kinneret all da way to da Naftali land.
2Ki 15.29: He take da Gilead an Galilee lands too, an all da Naftali land, an make da peopo dea give up dea land an go Assyria
Isa 9.1: Befo time, God wen make da peopo Zebulun an Naftali side lose face.
Mat 4.13: Dass one town by da lake side, ova dea Zebulun an Naftali side.
Mat 4.15: wen say, who talk fo God long time ago: “Zebulun side, Naftali side, On top da road to da lake, da odda side Jordan
Rev 7.6: From da Naftali ohana, 12,000 get God's mark.