2Ki 18.18: Shebba da secretary, an Joah, Asaf boy, da guy dat write da records, go wit him too.
2Ki 18.37: a da palace kine business, Shebna da secretary, an Joah, Asaf boy, da guy dat write da records, go by Hezekiah.
Ezr 2.41: Music guys from da Asaf ohana, 128.
Ezr 3.10: Da Levi ohana guys dat come from Asaf, dey bang cymbals fo tell good tings bout Yahweh, jalike
Neh 2.8: An I need one letta fo Asaf, da guy dat take care da park wit plenny trees ova dea fo
Neh 7.43: “Da music guys dat come from Asaf ohana, 148.
Neh 11.17: Mattaniah, Mica boy, wit ancestas Zabdi an Asaf, was da leada dat help da peopo start fo tell God “Mahalo
Neh 11.22: All dese guys come from Asaf.
Neh 12.35: ancesta guys Jonatan, Shemaiah, Mattaniah, Micaiah, Zakkur Asaf boy, an odda guys from da same ohana, Shemaiah, Azarel,
Neh 12.46: Was jalike da time David was King an Asaf was one a da prieses.