Gen 3.2: Da wahine tell da snake, “Nah, he neva say dat.
Gen 13.16: Nah!
Gen 19.2: Dey tell um, “Nah, dass okay, us jus goin sleep ova dea wea da streets come
Gen 42.9: He tell um, “Nah!
Exo 4.1: guys no trus me, an no lissen wat I say, cuz dey tinking, ‘Nah!
Deu 9.4: Nah!
Deu 30.14: Nah!’
2Ki 2.16: Elisha tell, “Nah.
Isa 36.20: Nah!
Isa 40.14: Nah, no mo nobody!
Isa 46.5: Nah.
Amo 2.6: Da judge tell, ‘Nah, he no owe notting.
Amo 3.5: Nah!
Mat 5.46: Nah!
Mat 11.7: Nah!
Mat 12.24: Da Pharisee guys hear dat, an dey say, “Nah!
Mat 14.16: But Jesus tell um, “Nah!
Mrk 2.19: Nah!
Mrk 4.21: Nah!
Mrk 6.29: Some odda peopo wen say, “Nah, he Elijah.
Mrk 6.37: But Jesus tell um, “Nah!
Luk 7.25: Nah!
Luk 11.11: Nah!
Luk 11.12: Nah!
Luk 11.15: But some guys say, “Nah!
Luk 20.16: Wen da peopo hear dat, dey say, “Nah!
Jhn 1.46: Natanael say, “Nah!
Jhn 7.12: Odda peopo say, “Nah!
Jhn 7.31: Nah!
Jhn 7.41: Nah!”
Jhn 9.9: Odda peopo say, “Nah!”
Jhn 9.16: But odda Pharisee guys say, “Nah!”
Jhn 10.21: But odda guys wen say, “Nah!
Jhn 12.29: Da odda peopo wen say, “Nah, az was one angel messenja guy from da Boss dat wen talk
Act 7.42: Nah!
Act 12.15: Den dey say, “Nah!”
1Co 10.19: Nah!
1Co 12.29: Nah.
1Co 12.29: Nah.
1Co 12.29: Nah.
1Co 12.29: Nah.
1Co 12.30: Nah.
1Co 12.30: Nah.
1Co 12.30: Nah.
1Co 14.36: Nah!
2Co 1.17: Nah!
Rev 22.9: But he tell me, “Nah!