Neh 7.7: Zerubbabel, Jeshua, da odda Nehemiah, Azariah, Ra`amiah, Nahamani, Mordekai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, an Ba`anah.