Gen 4.19: Lamek, he wen marry two wahines, dea names Adah an Zillah.
Gen 14.4: Dea names, King Kedorla`omer from Elam, King Amrafel from Shinar,
Gen 14.4: Dea names, King Bera from Sodom, King Birsha from Gomorrah, King
Gen 25.13: Da boys dat wen come from Ishmael, dis dea names from da oldes to da younges: Nebaiot was da numba one boy,
Gen 36.10: Now, da names fo da Esau boys: Elifaz, his mudda was Esau wife Adah.
Gen 36.40: So, dis da names fo all da main guys fo da Esau ohanas.
Gen 36.40: All da ohana names, dey come from dea main peopo: Timna, Alvah, Jetet,
Gen 46.8: wen come from him dat wen go Egypt side wit him, dis dea names.
Exo 1.1: Dis, da names fo da Israel boys dat wen go Egypt side wit dea fadda
Exo 6.16: Dis da names fo da Levi ohana, from da oldes to da younges: dey Gershon
Exo 28.9: “Take two blue lapis lazuli stone, an cut da names on top da stones, fo da twelve Israel boys.
Exo 28.10: Put da names fo six a da boys on top one stone, an da names fo da odda
Exo 28.10: Put da names fo six a da boys on top one stone, an da names fo da odda six boys on top da odda stone.
Exo 28.12: erytime wen he go in front Yahweh, he take dea ohana names dea, on top his two shouldas, so he rememba bout dem.
Exo 28.21: Cut da stone fo put dea names jalike fo make one seal, twelve name on top da twelve
Exo 28.29: inside da Place Dat Stay Spesho Fo God, he goin carry da names fo da Israel ohanas on top his heart, cuz dey write um on
Exo 32.33: cuz dey stay agains me, dey da ones I goin wipe out dea names from inside my book.
Exo 39.6: Den dey cut da alphabets on top da stones fo da names a da twelve Israel boys.
Exo 39.14: Dey cut dea names jalike fo make one seal, twelve name on top da twelve
Deu 12.3: down eryting bout dea gods, so nobody even rememba dea names in da places wea da gods stay befo time.
1Ki 4.8: Dis da names fo da twelve govna guys.
Ezr 2.1: Dis da ohana names fo all da peopo going back.
Ezr 5.4: Da govna guys tell Zerubbabel guys dey gotta give um da names fo all da peopo dat stay work fo build da Temple.
Ezr 5.10: An we tell da Jewish leadas fo give us guys da names fo all dea leada guys, so we can write down fo you who
Ezr 8.1: Dis da ohana names dey wen write down, fo da ohana leada guys dat come back
Ezr 8.15: I check da names fo da pries guys an fo da regula peopo.
Ezr 8.20: Dey write down all dea names.
Ezr 10.16: guys dat can talk fo ery ohana, an he tell erybody da names a da guys he wen pick.
Ezr 10.18: Dis da names a da pries ohana guys dat wen marry wahines from da peopos
Neh 10.1: Dis, da names dey wen write on top da paypa dat get da govmen wax kine
Neh 11.3: Dis da names a da main leada guys fo da districk, dat wen go live
Neh 12.1: Dis da names fo da pries guys an da Levi ohana guys dat wen come back
Neh 12.22: Da names, dey wen use all da time da main pries guys was Eliashib,
Isa 8.18: Even oua names show Wat Yahweh, Da God Ova All Da Armies, goin do bumbye.
Luk 10.20: Stay good inside cuz God get you guys names inside his book inside da sky.
Act 18.15: But you guys squawk bout how da guy talk, an names, an yoa own rules.”
Heb 12.23: God get all dea names on top one spesho list inside da sky.
Rev 3.5: I know dea names, An I goin tell my Fadda an his angel guys Dat dose guys
Rev 17.3: Dat animal get names all ova him dat talk stink bout God, an get seven head an
Rev 21.12: On top da gates wen stay write da names fo da twelve ohana fo da Israel peopo.
Rev 21.14: On top had da names fo da twelve guys dat Jesus wen send all ova fo tell peopo
Rev 21.27: Ony da peopo dat God's Baby Sheep Guy get dea names inside his Book, Da Book Dat Tell Who Get God's Kine Life,