Mrk 14.3: Inside had da nard kine fancy perfume dat cost plenny.
Jhn 12.3: Den Mary wen take one pint nard kine perfume dat cost plenny, pour um on top Jesus feet,