2Ki 24.1: Da time Jehoiakim stay king, Nebukadnezzar da Babylon king wen go attack da Judah land.
2Ki 24.1: take ova da land, an from den, Jehoiakim gotta do wateva Nebukadnezzar tell.
2Ki 24.1: three year, Jehoiakim change his mind, an go fight agains Nebukadnezzar.
2Ki 24.10: Dat time, da army officer guys fo Nebukadnezzar da Babylon king, come fo attack Jerusalem.
2Ki 24.11: block up all aroun da town, an dey ready fo take um ova, Nebukadnezzar come dea too.
2Ki 24.12: All dis happen, da numba eight year wen Nebukadnezzar stay da Babylon king.
2Ki 24.13: Jalike Yahweh wen tell befo time, Nebukadnezzar take all da rich kine stuff outa da Temple Fo Yahweh, an
2Ki 24.15: Nebukadnezzar make Coniah one prisona an take um Babylon side.
2Ki 24.17: Nebukadnezzar change his name to Zedekiah.
2Ki 25.1: da year numba nine wen Zedekiah stay king, January 15, Nebukadnezzar da Babylon king go fo attack Jerusalem, him an all his
2Ki 25.8: Wen Nebukadnezzar stay da Babylon king fo nineteen year, one Babylon guy
2Ki 25.22: But fo da odda peopo, da ones dat Nebukadnezzar da Babylon king wen leave inside da Judah land, da king
Neh 7.6: dis districk dat come back from Babylon, da ones dat King Nebukadnezzar wen take away Babylon side befo time.
Est 2.6: Befo time, Nebukadnezzar, da king fo Babylon, wen take Kish prisona from Jerusalem,
Dan 1.1: three wen Jehoiakim stay da king fo Judah, da Babylon king Nebukadnezzar come Jerusalem.
Dan 1.18: Da three year pau, dat King Nebukadnezzar wen give um.
head: Nebukadnezzar Get One Dream
Dan 2.1: Da year numba two wen Nebukadnezzar stay king Babylon side, he dream someting, but he no can
Dan 2.28: He wen let you know awready, King Nebukadnezzar, an wat goin happen bumbye.
Dan 2.37: King Nebukadnezzar, you da king ova all da odda kings.
Dan 2.46: Den King Nebukadnezzar go down wit his face on top da groun in front Daniel, an
Dan 3.1: King Nebukadnezzar wen tell his guys fo make one gold kine statue, ninety
Dan 3.2: Den King Nebukadnezzar send messenjas fo call all da guys dat run da odda
Dan 3.3: dey all stay come fo da spesho ceremony fo da statue King Nebukadnezzar wen put up, an dey stand in front da statue.
Dan 3.5: on da groun fo show respeck fo da gold statue dat King Nebukadnezzar wen put up.
Dan 3.7: on da groun an show respeck fo da gold statue dat King Nebukadnezzar wen put up.”
Dan 3.9: Dey tell da king, “King Nebukadnezzar, we like you live foeva!
Dan 3.12: -- Shadrak, Meshak, an Abednego, dat no lissen you, King Nebukadnezzar.
Dan 3.13: Wen King Nebukadnezzar hear dat, he come real huhu, an tell his guys go bring
Dan 3.14: King Nebukadnezzar tell dem, “Shadrak, Meshak, an Abednego!
Dan 3.16: Den Shadrak, Meshak, an Abednego tell da king, “King Nebukadnezzar, us guys no need tell you notting fo get outa dis.
Dan 3.17: us outa dea, an he goin get us guys outa yoa powa, King Nebukadnezzar.”
Dan 3.19: Den King Nebukadnezzar come even mo huhu wit Shadrak, Meshak, an Abednego, an his
Dan 3.24: Den, King Nebukadnezzar jaw drop!
Dan 3.24: Dey tell, “King Nebukadnezzar, az right!
Dan 3.26: Den King Nebukadnezzar go by da door wea dey clean out da real hot oven fire
Dan 3.28: Den King Nebukadnezzar tell, “Erybody gotta tell good tings bout da God dat
head: King Nebukadnezzar Dream Bout One Tree
Dan 4.1: “Dis me, Nebukadnezzar da King.
Dan 4.4: “Me, Nebukadnezzar, I ony stay inside my house, taking it easy.
Dan 4.18: “Dis da dream dat me, Nebukadnezzar da King, wen dream.
Dan 4.19: So me, Nebukadnezzar, I tell, ‘Belteshazzar, no let da dream o wat da dream
Dan 4.22: Dat tree, az jalike one picha a you, King Nebukadnezzar!
Dan 4.23: “‘King Nebukadnezzar, you wen see one angel watcha guy dat stay spesho fo God,
Dan 4.24: “An den Daniel tell me, ‘King Nebukadnezzar, dass wat da dream mean.
Dan 4.27: King Nebukadnezzar, az why I like you lissen an do wat I tell you now: Throw
Dan 4.28: All dis kine stuff wen happen to King Nebukadnezzar.
Dan 4.31: Da voice tell, “Dis message fo you, King Nebukadnezzar!”
Dan 4.33: Right den an dea wat Daniel wen tell bout King Nebukadnezzar wen happen!
Dan 4.34: “Afta da seven year, me, Nebukadnezzar da King, wen look up to da One inside da sky.
Dan 4.37: Now me, Nebukadnezzar da King, I talk good bout da King Inside Da Sky, an tell
Dan 5.2: da fancy gold an silva cups an bowls dat his ancesta guy Nebukadnezzar wen take from da Jerusalem temple, so dat him an da ali`i
Dan 5.11: King Nebukadnezzar, yoa fadda, make dat guy da main leada fo da kahuna guys
Dan 5.18: Mo Importan Den All Da Odda Gods, he wen make yoa fadda Nebukadnezzar come king.
Dan 5.20: “But den, King Nebukadnezzar start fo get big head, an inside, he come hard head an
Dan 5.22: “King Belshazzar, you come from Nebukadnezzar, so I know you know all dis.