2Ki 25.8: da Babylon king fo nineteen year, one Babylon guy name Nebuzaradan go Jerusalem side, Augus 14.
2Ki 25.10: All da Babylon army guys wit Nebuzaradan, da main leada fo da king bodyguards, broke down da town
2Ki 25.11: Nebuzaradan take away all da peopo dat still stay inside da big town,
2Ki 25.12: But some a da peopo dat no mo notting, Nebuzaradan let um stay dea so dey can take care da grape farms an
2Ki 25.15: Nebuzaradan take da pans dey use fo burn incense an da bowls fo
2Ki 25.18: Da leada fo da king bodyguard, Nebuzaradan, take Seraiah da main pries guy, Zefaniah da numba two
2Ki 25.20: Nebuzaradan, da leada fo da king's bodyguard, make all dem go by da