Gen 46.21: Benjamin, his boys, Bela, an Bekher, an Ashbel, an Gera, an Naaman, an Ehi, an Rosh, an Muppim, an Hupim,