Gen 13.2: Dat time, wen he wen go outa Egypt, he go da Negev side, him an his wife an Lot an all dea stuffs.
Gen 13.3: Afta Abram come Negev side, he go ery day litto bit moa up country.
Gen 20.1: Abraham move house from da place he stay an go sout to da Negev land.
Gen 24.62: Abraham from Be`er-Lahai-Ro`i side, cuz he live inside da Negev.
Deu 1.7: da Jordan Valley, an da small hills on da west side, an da Negev boonies sout side, an da Mediterranean Sea coast.
Deu 34.3: all da land fo Judah to da Mediterranean Sea west side, da Negev country sout side, an all da land from da Jericho Valley
Isa 30.6: happen wit da animals peopo (use fo cross da boonies in da Negev, from Judah to Egypt: “Da Judah peopo going thru da Negev
Isa 30.6: Negev, from Judah to Egypt: “Da Judah peopo going thru da Negev land Wea erybody get hard time An suffa plenny.