Gen 49.13: Da Sidon peopo goin be his neighbor guys.