Neh 4.7: Sanballat an Tobiah an da Arab guys an da Ammon guys an da Ashdod guys, dey wen hear dat da work fo fix da Jerusalem town
Neh 13.23: time too, I wen see Jewish guys dat wen marry wahines from Ashdod, Ammon, an Moab.
Neh 13.24: Half a dea kids talk Ashdod kine.
Isa 20.1: one a da main general guys wit his army guys fo go agains Ashdod town inside Judah an take ova da town.
Amo 1.8: I goin wipe out da leada fo Ashdod town An da guy in charge Ashkelon town.
Amo 3.9: Samaria Peopo Stay Jam Up “Stand up on top da palace roof, Ashdod town, An da palace roof, Egypt land, An talk strong lidis